Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Pełka"

Wpływ struktury na podatność do ciągnienia prasówki ze stopu magnezu aZ31

Czytaj za darmo! »

W artykule wykazano, że otrzymanie drobnoziarnistej struktury podczas procesu wyciskania materiału wyjściowego (prasówki) ze stopu az31 metodą koBo umożliwi dalsze odkształcenie tego stopu w procesie ciągnienia na zimno. Wykazano, że uzyskana struktura umożliwia przeprowadzenie procesu ciągnienia na zimno badanego stopu z gniotem całkowitym około 50 %. In this article shown, that receiving the fine-grained structure during the process of preparing initial material (extrudate) of KOBO method too more further deforming this alloy in the cold drawing process of AZ31 alloy will enable. They showed that the get structure enabled to take out the process of drawing cold examined alloy with a total draws about 50 %. słowa kluczowe: koBo, proces ciągnienia, stopy magnezu, granice bliźniacze [...]

Theoretical and experimental analysis of high-manganese TWIP steel wire drawing process


  In the work on the way of experimental analysis the influence value of single reduction for multistage drawing process on mechanical pro- perties of drawn wires made from high-manganese TWIP steel was shown. In the aim of demonstration reasons the change of mechanical properties the computer simulation of drawing process with the use of computer program based on finite element method Drawing 2D was carried out. The structure evolution has been done and was shown that the decrease of tensile strength and yield strength after exceed the values of total reduction Gc%=80% was observed which can be cased by "strain softening" process. W pracy przedstawiono analizę eksperymentalną wpływu wielkości gniotu pojedynczego w procesie wielostopniowego ciągnienia na własności mechaniczne drutów oraz wykonaną z wykorzystaniem opartego na MES programu Drawing 2d, analizę teoretyczną procesu, mającą na celu wykazanie przyczyn zmian własności mechanicznych. Stwierdzono występujący po przekroczeniu gniotu całkowitego Gc%=80% spadek zarówno wytrzymałości na rozciąganie Rm, jak i umownej granicy plastyczności R0.2 spowodowany zjawiskiem "mięknięcia odkształceniowego". Key words: TWIP steel, mechanical twinning, "strain softening" Słowa kluczowe: stal, bliźniaki mechaniczne, "miękknięcie odształceniowe".1. Introduction. The increasing demand by the automotive industry has resulted in searching for ma- terials of increasingly high mechanical properties and, at the same time, high plastic deformability. These re- quirements are met by multiphase AHSS (Advanced High-Strength Steels). The following can be classified into the group of AHSS type steels: diphase (DP) steels, TWIP steels, hot formed (HF) martensitic steels, plastic formed heat treated (PFHT) steels, and TWIP steels. Intensive investigations into the deformation me- chanism and the Fe-Mn-C phase equilibrium system have resulted in the development of high-manganese TWIP steels[...]

 Strona 1