Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Skowroński"

Zachowanie się papieru w drukowaniu atramentowym Część 1. Wyzwania i ograniczenia w utrzymaniu płaskiego leżenia papieru

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem drukarki atramentowej (ang. ink jet) jest umieszczenie atramentu na powierzchni papieru w celu odwzorowania obrazu o intensywnych barwach oraz czytelnego tekstu. Czasami jednak cel ten jest trudny do osiągnięcia z uwagi na uboczne, destrukcyjne działanie na strukturę papieru wody znajdującej się w atramencie. Intensywność tego działania zależy od chemicznych właściwości [...]

Zachowanie się papieru w druku atramentowym Część 2. Weryfikacja koncepcji utrzymania płaskiego leżenia papieru dla drukarek biurowych

Czytaj za darmo! »

Głównym celem drukowania cyfrowego inkjet jest nałożenie atramentu na papier w celu uzyskania dobrej jakości ilustracji oraz czytelnego druku. Nie mniej ważne jest, aby papier po zadrukowaniu zachowywał płaskie leżenie, które może utracić wskutek zmian strukturalnych, zachodzących w nim w procesie oddziaływania atramentu z włóknami. Dlatego też lepsze zrozumienie złożoności tego procesu (2) może pomóc w zmniejszeniu destruktywnych działań atramentu w procesie drukowania. Istnieje ponadto potrzeba poznania matematycznych zależności między płaskością papieru a parametrami procesu drukowania, takimi jak: prędkość drukowania, temperatura oraz wilgotność względna w pomieszczeniu drukowania. W związku z tym przeprowadzono odpowiednie eksperymenty, aby określić wpływ warunków drukowa[...]

Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Cz. 2.


  W pierwszej części artykułu (1) przedstawiono wyniki badań wpływu poszczególnych cech fizykochemicznych papieru na jakość druków wykonanych w technice druku cyfrowego elektrofotograficznego. W niniejszej, drugiej, części artykułu przeanalizowano wpływ właściwości papieru na jakość druków wykonanych w technice druku cyfrowego natryskowego. Listę badanych podłoży, papierów offsetowych oraz papierów do druku cyfrowego niepowlekanych i powlekanych (papiery 1-10 opisano w cz. 1 artykułu (1)) rozszerzono o dwa papiery przeznaczone wyłącznie do druku natryskowego - papier powlekany fotograficzny (papier 11) i papier powlekany z mikroporami (papier 12). Wykorzystanie w większości urządzeń natryskowych atramentu w postaci ciekłej (wyjątek stanowią drukarki stałoatramentowe), stawia specyficzne wymagania wobec papierów (podłoży) zadrukowywanych. Ciekły atrament musi w krótkim czasie zostać utrwalony na powierzchni papieru. Czas utrwalania atramentu jest kompromisem pomiędzy dwoma zjawiskami zachodzącymi w momencie druku: procesem wchłaniania się atramentu w głąb podłoża i procesem rozlewania się na powierzchni podłoża. Jeżeli atrament będzie się wchłaniał zbyt szybko, to może skutkować zmniejszeniem gęstości optycznej nadruku, a nawet powodować przebijanie nadruku na drugą stronę podłoża. Jeżeli atrament nie zostanie zaabsorbowany dość szybko, to może doprowadzić do zniekształcenia (rozlewania) elementów graficznych nadruku (linii i punktów rastrowych). Z tego powodu, oprócz podstawowych własności papierów (gramatura, grubość, gładkość wg Bendtsena, przenikalność powietrza, sztywność MD i CD, absorpcja wody Cobb60 (2-7)) zbadano również parametry, które charakteryzują proces współdziałania papieru z cieczą: prędkość i równomierność penetracji cieczy w głąb struktury papieru oraz wydłużenie papieru pod wpływem działania wody (przy namoczeniu) (8-10) Badanie współdziałania papieru z wodą - metodyka, wyniki Badanie penetracji cieczy w [...]

Wpływ właściwości papieru na jakość druków cyfrowych. Cz. 1.


  Jakość odbitek jest uzależniona od wielu czynników. Należą do nich: rodzaj techniki drukowania i parametry procesu drukowania, właściwości farby i właściwości podłoża zadrukowanego (papieru). Wiele prac naukowo-badawczych zostało poświęconych badaniom współdziałania farby i papieru w tradycyjnych technikach drukowania, a i tak nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci pojawiły się nowe cyfrowe sposoby drukowania, głównie druk elektrofotograficzny i natryskowy (ink-jet), które wymagają zastosowania papierów o innych właściwościach, zdolnych do zadrukowania suchym tonerem i ciekłym (i nie tylko) atramentem. Z tego powodu, przed poligrafami stoi dość trudne zadanie - sprecyzowanie wymagań stawianych papierom drukowym, a przed producentami papieru - sprostanie takim wymaganiom. W obecnej sytuacji nie łatwo przewidzieć, jak zachowa się papier w konkretnych warunkach drukowania, jaki będzie charakter jego współdziałania z farbą oraz jaki wpływ na jakość druków będą wywierały czynniki technologiczne. Cel i zakres badań Celem pracy było zbadanie wpływu poszczególnych cech fizykochemicznych papieru na jakość druków wykonywanych w technice drukowania cyfrowego metodami elektofotograficzną i natryskową (ink-jet). Dokonano wyboru właściwości papieru, wpływających na jakość druku, z uwzględnieniem specyfiki drukowania elektrofotograficznego i natryskowego. Opracowano testy do badania jakości druków, wykonywanych w technice drukowania cyfrowego metodami elektrofotograficzną i natryskiwania farbą (ink-jet). Zbadano wpływ wybranych właściwości papierów do drukowania wielobarwnego (niepowlekanych i powlekanych) na ich drukowność i zadrukowalność. Badano mechanizm kontrolowanej penetracji wody/farby w strukturę papieru podczas drukowania metodą natryskiwania farbą. Określono wpływ parametrów procesu drukowania na zmiany struktury papieru i penetrację farby (atramentu). Obliczono istotność wpływu p[...]

 Strona 1