Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"DAMIAN MUCHA"

Kanalizacja Rawy i otwartych kanałów ściekowych

Czytaj za darmo! »

Głównymi celami kontraktu pn. "Przykrycie rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych" była poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w Chorzowie i Świętochłowicach, zlikwidowanie negatywnego oddziaływania kolektora ściekowego na środowisko oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców. Przedstawiono charakterystykę robót objętych kontraktem oraz przebieg realizacji. W powszechnej świadomości mieszkańców Chorzowa i Świętochłowic Rawa jawi się jako rzeka. W rzeczywistości od ponad 100 lat ścieki sanitarne, deszczowe i przemysłowe z obu miast były odprowadzane do Rawy. Spowodowało to pod koniec XIX w. obumarcie wszelkiego życia w rzece. Przez lata miasta rozwijały się i następowało coraz większe zanieczyszczenie wody. Na skutek szkód górniczych rzeczywiste źródła Rawy zanikły, w wyniku czego nastąpiło przekształcenie w otwarty kanał ściekowy. Za źródła Rawy uznaje się staw Marcin, leżący na granicy Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Następnie przepływa ona przez Chorzów i Katowice, gdzie wpada do Brynicy, dalej do Czarnej Przemszy, która ostatecznie zasila Wisłę. Łączna długość Rawy na odcinku od stawu Marcina do ujścia do Brynicy wynosi ok. 19,5 km. Na granicy Chorzowa i Katowic zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków Klimzowiec, której zadaniem jest oczyszczenie ścieków do takiego stanu, aby nie zagrażały rzekom zasilanym przez Rawę. Przekształcenie Rawy, w kanał ściekowy sprawiło, że od lat podejmowane były działania zmierzające do jej przykrycia. Celem tych działań była m.in. eliminacja odorów oraz innych zagrożeń związanych z funkcjo- Rys. 1. Mapa poglądowa kontraktu Fot. 1. Odcinek próbny 210 Gospodarka Wodna nr 5/2010 nowaniem otwartego kanału ściekowego. Podejmowane próby polegały najpierw na wykonaniu umocnień dna, a następnie odcinkami próbowano przykryć kanał za pomocą płyt żelbetowych, opartych na kamiennych murach. Ten sposób rozwiązań zastosowano na odcinku R8-R9, R13- R14 oraz fragmencie kanału[...]

ODTWORZENIE NATURALNEJ RETENCJI DOLINY ODRY DOI:


  W lipcu 1997 r., podczas powodzi, w rejonie wsi Domaszków, doszło do przerwania prawego wału przeciwpowodziowego. Powstała wyrwa o długości ok. 100 m, która spowodowała zalanie ponad 1600 ha terenu, w tym wsi Domaszków, Dębno i Tarchalice oraz szkółki leśnej. Istniejące w tym rejonie ponad 100- -letnie obwałowanie Odry powoduje znaczne przewężenie koryta, co ma szczególne znaczenie przy większych przepływach. Ich budowa spowodowała również odcięcie części doliny rzecznej, a co za tym idzie zaprzestanie jej okresowego zalewania. Z inicjatywy m.in. WWF Polska w latach 2008-2011 powstała dokumentacja projektowa zakładająca nowatorskie rozwiązanie, pozwalające na polepszenie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej przy jednoczesnych wymiernych korzyściach dla środowiska. Zaprojektowano odsunięcie od koryta rzeki prawego wału na długości ponad 6 km, poszerzając tym samym międzywale (rys.). W istniejącym wale zaplanowano wykonanie prawie 1400 m przewałów. Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie możliwości okresowego zalewania doliny Odry, zniknie przewężenie dla większych przepływów, tym samym poprawiając zabezpieczenie przeciwpowodziowe przyległych terenów. Ze względu na swój charakter inwestycja wzbudza zainteresowanie nie tylko wsró[...]

BUDOWA ŚLUZY ŻEGLUGOWEJ GUZIANKA II - PIERWSZY ETAP DOI:


  W październiku 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW w Warszawie podpisało umowę na roboty budowlane z firmą ETP S.A. z Katowic na budowę śluzy żeglugowej Guzianka II w miejscowości Rucianem-Nidzie (fot. 1). W ramach inwestycji należało całkowicie rozebrać, a następnie od podstaw wybudować nowy most drogowy w ciągu ul. Guzianka. Nowy obiekt został zlokalizowany nad kanałem podejściowym projektowanej śluzy. Biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania terenowe, niezbędne zajęcia terenu na potrzeby realizacji robót, podjęto decyzję aby w pierwszej kolejności wykonać prace od strony jeziora Bełdany, w tym m.in.: nabrzeża awanportu dolnego, kanał podejściowy wraz z sekcją mostową oraz innych prac towarzyszących od strony wody dolnej śluzy. W ramach prac przygotowawczych opracowano tym[...]

 Strona 1