Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna Szadowiak"

Aktualne wytyczne CEPI dotyczące papieru i tektury do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Podstawowe wymagania dotyczące wszystkich materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym z papieru i tektury określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.2004 r. Omawiane wytyczne opracowano zgodnie z tym rozporządzeniem w taki sposób, że poszczególne ich części dotyczą określonych badań i wymagań, a także metodyki ich stosowania.Konfederacja Europejskie[...]

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - mgr inż inż. Ireneusz Woźniczko (12.02.1933 - 13.05.2008)

Czytaj za darmo! »

13 maja br. zmarł Ireneusz Woźniczko, człowiek, którego prawie całe życie związane było z branżą papierniczą. Urodził się 12.02.1933 r. w miejscowości Chechło k. Olkusza, niedaleko Klucz, i już po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął kierunkowe kształcenie najpierw w Gimnazjum Papierniczym w Kluczach, następnie w Liceum Papierniczym we Włocławku, a w latach 1952-1957 studiował na Wydziale[...]

Ocena biodegradowalności materiałów biomasowych pr zeprowadzona w środowisku wodnym metodą respirometryczną DOI:10.15199/54.2016.9.2


  Ocena biodegradowalności materiałów biomasowych jest jednym z podstawowych kryteriów determinujących ich przydatność do różnych zastosowań. W związku z narastającym problemem związanym z ograniczonymi zasobami surowców kopalnych i wynikającą z tego ogólnoświatową tendencją zastępowania surowców kopalnych surowcami odnawialnymi nastąpił rozwój metod badawczych stosowanych w ocenie biodegradowalności materiałów biomasowych. Biomasa jako materia organiczna pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jest najbardziej ewidentnym przykładem surowców odnawialnych, a wszystkie jej rodzaje, ze swojej natury, posiadają cechę biodegradowalności. Celem pracy było zastosowanie respirometrycznej metody wydzielania ditlenku węgla w czasie do oceny biodegradowalności materiałów, produktów i odpadów biomasowych z wykorzystaniem odpowiedniego środowiska badawczego. Słowa kluczowe: materiały biomasowe, biodegradacja, metoda respirometryczna Assessment of the biodegradability of biomass materials is one of the main criteria determining their suitability for various uses. The huge amount of durable post-use waste materials, limited natural fossil resources and the hence resulting strive to replace fossil materials have fostered the development of methods to asses biodegradability. For the need of biomass processing as potential energy resource and related juridical regulations, definitions have been laid down to precisely state the kind of substances and materials that can be classified as biomass. It was purpose of the work to prepare and implement a examination method concerning the assessment of biodegradability of tested samples of materials, products and waste of biomass. Keywords: biomass materials, biodegradation, respirometric method Wprowadzenie Obserwowany w ostatnich latach intensywny rozwój cywilizacji, zarówno demograficzny, jak i ekonomiczny, przyczynił się do stale wzrastającego zapotrzebowania na energię. Tradycyjne zasoby paliw kopaln[...]

Biomasa jako źródło energii odnawialnej w odniesieniu do dokumentów nor matywnych DOI:10.15199/54.2016.12.1


  Biomasa stanowi biodegradowalne frakcje produktów, odpadów i pozostałości z rolnictwa (włączając roślinne i zwierzęce substancje), leśnictwa i pokrewnych przemysłów, jak również biodegradowalne frakcje odpadów przemysłowych i rolniczych. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii spowodowany przede wszystkim realizacją zobowiązań międzynarodowych, wynikających z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian k limatu, s tanowiskiem Komisji Europejskiej z 2007 r . o raz wypełnieniem wymogów prawa polskiego. W kontekście strategii Unii Europejskiej dotyczącej kontroli zużycia energii w Europie oraz zwiększenia stosowania energii ze źródeł odnawialnych, biomasa została zaliczona do odnawialnych źródeł energetycznych. Polska, jako członek Unii Europejskiej, a także w ramach realizacji międzynarodowej strategii zrównoważonego rozwoju, zobowiązana jest do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Spalanie biomasy w celach energetycznych stanowi istotną pozycję w wypełnianiu tych zobowiązań. Słowa kluczowe: biomasa, energia odnawialna, dokumenty normatywne, akta prawne Biomass constitutes a biodegradable fraction of products, waste materials and residues from agriculture (inclusive plant and animal substances), forestry and related businesses as well as biodegradable fraction of industrial and agriculture waste materials. In the last years an intense development of renewable energy sources could have been seen as result of international obligations stipulated in United Nations Framework Convention on Climate Change, standpoint of the European Commission expressed in 2007 and the requirements of Polish law. In the context of the strategy of the European Union concerning control of energy use in Europe and increase of the application of energy from renewable sources, biomass has been classified as renewable energy source. Poland as member of the European Union as well as in the framework of t[...]

 Strona 1