Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Beata Gutarowska"

PLEŚNIE I ICH ALERGENY W BUDYNKACH MIESZKALNYCH


  Wyniki badań środowiskowych wskazują na zwiększającą się skalę zjawiska porażeń pleśniowych w budownictwie mieszkaniowym. Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój pleśni jest wysoka wilgotność przegród budowlanych, grzyby bowiem mogą rozwijać się nieomal na wszystkich rodzajach materiałów konstrukcyjnych, wykończeniowych oraz termoizolacyjnych wykorzystując niewielką ilość materii organicznej, która osadza się na ich powierzchni w postaci kurzu. Badania naukowe potwierdziły, iż zły stan zdrowia mieszkańców zagrzybionych pomieszczeń może być spowodowany przez białka alergenne, których nośnikiem w powietrzu wewnętrznym są fragmenty grzybni oraz zarodniki pleśni. U ludzi zamieszkujących pomieszczenia zagrzybione rejestruje się częstsze występowanie objawów alergii niż w mieszkaniach niezagrzybionych. Stosowane we współczesnym budownictwie materiały budowlane i wykończeniowe są korzystnym podłożem dla wytwarzania białek alergennych, a profil tych białek zmienia się w zależności od rodzaju materiału. Stwierdzono, iż materiały budowlane mogą być wykorzystane jako podłoża do otrzymywania ekstraktów alergenów wykorzystywanych do diagnostyki alergii na pleśnie, rozwijające się w budynkach mieszkalnych. Ułatwi to i zwiększy szansę wykrycia alergii u mieszkańców zagrzybionych budynków. Słowa kluczowe: pleśnie, alergeny budynki, Moulds and their allergens in residential buildings Abstract The results of environmental studies indicate the increasing scale of the houses molding. A key factor influencing mold growth is the high moisture of building partitions, because fungi can grow on almost every types of construction materials, finishing and insulation using a small amount of organic matter, which settles on the surface in the form of dust. Scientific studies have confirmed that the wrong state of residents health living in moldy rooms may be caused by allergenic proteins, which are present in the air as fragments of mycelium and spores. It was [...]

Wpływ warunków kondycjonowania na efektywność działania bioaktywnych półmasek filtrujących

Czytaj za darmo! »

Bioaktywne półmaski filtrujące o działaniu przeciwaerozolowym i przeciwdrobnoustrojowym są ochroną dróg oddechowych. Drobnoustroje obecne w powietrzu występują w postaci bioaerozoli zarówno saprofitycznych, niegroźnych dla człowieka, ale również patogennych [2]. Szczególnie istotne zagrożenie mikroorganizmami obecnymi w bioaerozolach występuje na wielu stanowiskach pracy, mogą one bowiem niekor[...]

Ocena zanieczyszczenia grzybami słodu browarniczego

Czytaj za darmo! »

The aim of presented research was the estimation of moulds and yeasts contamination in 13 brewer's malt samples derived from Polish malt-houses and breweries. Quantity research was executed by ergosterol determination and culture methods. Moulds species were identified by the microscopic methods, also the API tests were used. It resulted in finding two levels of contamination: the medium leve[...]

Ocena zanieczyszczenia mikrobiologicznego mas papierniczych oraz wody technologicznej stosowanych w procesie produkcji papieru

Czytaj za darmo! »

Bakterie i grzyby są naturalną mikroflorą surowca drzewnego i półproduktów stosowanych do produkcji papieru: mas celulozowych i makulaturowych oraz środków pomocniczych, takich jak kleje, wypełniacze, barwniki, występują stale w wodzie obiegowej i powietrzu produkcyjnym (1). Drobnoustroje wykorzystują masy włókniste jako źródło pokarmu i wytwarzają zewnątrzkomórkowe enzymy rozkładające celulozę i hemicelulozy. Zidentyfikowano liczne rodzaje bakterii i grzybów, które charakteryzują się dużą aktywnością tych enzymów, np. Bacillus, Pseudomonas. Clostridium, Sporocytophaga, Cytophaga, Trichoderma, Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Cheatomium, Stachybotrys, Acremonium, Alternaria, Myrothecium, Mucor, Scopulariopsis (2, 3). Źródłem zanieczyszczenia mas włóknistych, oprócz [...]

Skuteczność biocydów wobec mikroflory wyizolowanej z mas celulozowych i wody technologicznej w zakładach papierniczych

Czytaj za darmo! »

Nadmierny rozwój drobnoustrojów w masach celulozowych, makulaturowych oraz w wodzie technologicznej stosowanych w papierniach ogranicza się metodami fizycznymi i chemicznymi. Do metod tych zaliczamy utrzymanie cyklu produkcyjnego w czystości - ograniczenie rozwoju mikroflory w całym ciągu technologicznym (urządzenia technologiczne oraz odzież maszynowa powinny być wolne od mikroorganizmów i związków organicznych przez nie wytwarzanych, np. śluz mikrobiologiczny). Inne metody, które z punktu widzenia mikrobiologii teoretycznej na pewno w znaczny sposób ograniczyłyby walkę z tak niepożądaną mikroflorą w procesie produkcji papieru, są trudne do zastosowania w przemyśle papierniczym ze względu na jego odmienność procesową. Na przykład w procesie produkcyjnym wskazane byłoby[...]

Zastosowanie metody oznaczania ergosterolu do szybkiej oceny zanieczyszczenia grzybami na różnych etapach produkcji papieru

Czytaj za darmo! »

Surowce stosowane do produkcji papieru, takie jak drewno czy makulatura stanowią dobre środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Drewno często zasiedlane jest przez wiele gatunków grzybów, które dzięki wysokiej aktywności celulolitycznej prowadzą jego rozkład (1, 2). Grzyby rozwijają się również w masach celulozowych, makulaturowych oraz w systemach obiegu wody. Dominującą grupą rozwijającą się w masach celulozowych są grzyby strzępkowe z rodzajów Penicillium, Aspergillus, Mucor, Alternaria, Trichoderma, Fusarium, Stachybotrys, Scopulariopsis (3, 4). Stanowią one około 30% całej populacji drobnoustrojów (3). Rozwój grzybów prowadzi do szybkiego rozkładu celulozy i ligniny, co skutkuje ubytkiem masy o 40-48% i wpływa również na obniżenie parametrów technologicznych masy (2, [...]

Grzyby mikroskopowe jako czynnik zagrażający trwałości papieru oraz zdrowiu pracowników w pomieszczeniach bibliotecznych i archiwalnych


  Przedstawiono wyniki analiz ilości oraz rodzaju grzybów mikroskopowych obecnych w powietrzu pomieszczeń archiwalnych i bibliotecznych oraz na powierzchniach akt, książek i tektury opakowaniowej. Oceniono aktywność celulolityczną zdiagnozowanych grzybów, a także potencjalne zagrożenie zdrowotne dla pracowników. Wytypowano gatunki grzybów będące wskaźnikami mykologicznego zanieczyszczenia powietrza i wyrobów papierniczych w magazynach papieru. Słowa kluczowe: grzyby mikroskopowe, wyroby papiernicze, aktywność celulolityczna, zagrożenia zdrowotne dla personelu The results of analysis of the quantity and species of microscopic fungi present in the air of libraries, archives and on the files surfaces of books and cardboard packagings were presented. Cellulolytic activity of diagnosed fungi and the potential health risks for workers were assessed. Fungi species have been indicated, which are the indicators of fungal contamination of the air and paper products in warehouses. Keywords: microscopic fungi, paper products, cellulolytic activity, health risks for staff.Papier jest od wieków podłożem prawie wszystkich przekazów piśmiennych, ciągle nie do wyparcia przez kolejne wynalazki techniczne i technologiczne. Obecnie proces produkcyjny w niewielkim stopniu przypomina historyczną technologię wytwarzania papieru czerpanego sprzed kilkuset lat. Wprowadzane przez lata zmiany składu chemicznego masy papierowej oraz nowoczesne urządzenia do jego formowania uczyniły z papieru produkt tani i powszechnie stosowany, jednak o wyraźnie obniżonej w stosunku do pierwowzoru wytrzymałości, w tym również wytrzymałości na rozkład mikrobiologiczny. Niekorzystny wpływ mikroorganizmów ujawnia się już w procesie produkcyjnym w fabrykach mas celulozowych, papieru i tektury. Silny rozwój drobnoustrojów w papiernicy i wodzie obiegowej może być przyczyną zerwania wstęgi i związanego z tym przestoju w procesie produkcyjnym (1). Papier może bardzo szybko ule[...]

Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzybami strzępkowymi


  W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności mikrobiocydów alkiloamoniowych ograniczających populację grzybów strzępkowych o właściwościach celulolitycznych, powodujących biodegradację wyrobów papierniczych. Słowa kluczowe: biocydy, ochrona papieru, grzyby strzępkowe The article provides results of biocidal efficacy of alkylammonium microbiocides against cellulite fungi which are responsible for biodegradation of paper materials. Keywords: biocides, paper protection, moulds.Papier należy do materiałów technicznych, które są szczególnie wrażliwe na niszczącą aktywność mikroorganizmów, przede wszystkim grzybów. Grzyby strzępkowe odpowiedzialne za biodegradację papieru pojawiają się już na etapie produkcji, a ich dalszy rozwój w gotowych produktach zależy od sposobu przechowywania (1-3). W korozji mikrobiologicznej gotowych wyrobów papierniczych biorą udział głównie mikroorganizmy, które mają zdolność do hydrolizowania celulozy zawartej w papierze. Rozwój grzybów celulolitycznych w papierze powoduje nie tylko zmiany na jego powierzchni, ale również zmienia chemiczną i fizyczną strukturę papieru (4). Skutkiem tego procesu może być całkowite zniszczenie materiału. Zarodniki grzybów są wszechobecne i mogą pochodzić nie tylko z samego papieru, ale również z otaczającego środowiska, przede wszystkim z powietrza. Zarodniki są mało wrażliwe na niesprzyjające środowisko zewnętrze i mogą w tych warunkach przetrwać wiele lat. Widoczne makroskopowo grzybnie mogą się rozwinąć nawet przy niewielkiej wilgotności. W celu ograniczenia rozwoju grzybów stosuje się mikrobiocydy, substancje chemiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, których właściwy dobór możliwy jest po określeniu mikroflory dominującej w danym środowisku. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że każda postać morfologiczna pleśni reaguje inaczej na działanie środków biobójczych (5). Nie bez Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzy[...]

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w garbarniach - zagrożenie dla przetwarzanego surowca, wyrobów skórzanych oraz zdrowia pracowników zakładów garbarskich


  Microbial contamination in tanneries - a threat to the processed material, leather goods and health of workers in the tanneries The aim of this study was to assess the quantity and to characterize the microbial contamination of air and the surfaces of leather in 4 national tanneries of different production specificity. Tanneries processing hides showed higher microbial contamination of the air, the surface and material, than those processed wet blue hides and skins. Pathogenic species of bacteria: Bacillus, Corynebacterium, Stenotrophomonas and fungi: Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, Candida, Cryptococcus were identified in tested media. The microbial condition in the tested plants suggests the possible negative effect of microorganisms on processed materials and leather products. The occurrence of pathogenic microorganisms does not exclude the risk to the health of tannery workers. Wstęp Biodeterioracja w przemyśle skórzanym stanowi istotny problem. Aktywności mikroorganizmów na skórach surowych, w czasie procesu wyprawiania skór, jak również podczas magazynowania i użytkowania gotowego produktu inicjuje niepożądany proces biodeterioracji w przemyśle skórzanym. Pod względem ekonomicznym uszkodzenia mikrobiologiczne skór na etapie konserwacji i procesu garbarskiego wynoszą aż 6 - 8% w stosunku do gatunku I w danej puli produktów [1]. W przemyśle garbarskim wykorzystuje się skóry końskie, świńskie, bydła rogatego, owcze, kozie, poza tym skóry zwierząt dzikich, a nawet gadów i ryb. Źródłem mikroorganizmów atakujących świe- Zanieczyszczenie mikrobiologiczne w garbarniach - zagrożenie dla przetwarzanego surowca, wyrobów skórzanych oraz zdrowia pracowników zakładów garbarskich Justyna Skóra , Beata Gutarowska , Anita Śnioszek Przegląd - WOS 1/2014 27 OCHRONA ŚRODOWISKA żo zdjętą skórę są głównie powietrze i wyposażenie pomieszczeń mających kontakt ze skórą oraz środki jej transportu. Niepożądane jest również zabrudzenie[...]

Metody jakościowe oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój różnych gałęzi przemysłu tekstylnego potęguje wzrost konkurencji, a co za tym idzie zmusza producentów do wytwarzania wyrobów o specjalnych właściwościach, takich jak barierowość wobec par i gazów, oporność na wysokie temperatury czy duża hydrofilowość lub hydrofobowość. Bardzo ważnym atutem współczesnych wyrobów tekstylnych są ich przeciwdrobnoustrojowe właściwości, które mają chr[...]

 Strona 1  Następna strona »