Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"anDrzej UCHto"

Korelacja danych pomiarowych rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca z oceną stanu wyłożenia metodą diagnostyki akustycznej

Czytaj za darmo! »

Bazując na równaniu Fouriera-Kirchoffa przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 1719 m3 i porównano z danymi pomiarowymi z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych wykonanych podczas planowanego postoju pieca na trzech poziomach: 7,310; 6,550; 5,890 m. Budując model matematyczny przyjęto parametry geometryczne obszaru obliczeniowego takie, jakie uzyskano w wyniku estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą diagnostyki akustycznej. Uzyskano zadowalającą zgodność danych pomiarowych temperatur z wynikami obliczeń numerycznych. Wskazuje to na równoważność wyników diagnostyki wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkich pieców zarówno metodą emisji akustycznych, jak również metodą bazującą na pomi[...]

Kumulacja szkodliwych związków w wyłożeniu ogniotrwałym garów i trzonów wielkich pieców


  Przeprowadzono kontrolne odwierty i pobrano próbki wyłożenia ogniotrwałego z zewnętrznej i wewnętrznej części garu wielkiego pieca. Uzyskane próbki poddano analizie na zawartość związków chemicznych wpływających na niszczenie garów i trzonów wiel- kich pieców. Stwierdzono, że próbki pobrane z wewnętrznej części garu charakteryzują się silnym nasyceniem alkaliami, których su- maryczna ilość w próbce przekraczała 10 %, co może być jednym z głównych czynników niszczących gary i trzony wielkich pieców. Inspection was carried out drilling and sampling of the refractory lining of the external and internal parts of the blast furnace hearth. The obtained samples were analyzed for the content of chemical compounds that affect the destruction of the hearth and bottom of blast furnaces. It was found, [...]

 Strona 1