Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA CZAJA-JAGIELSKA"

Nowe kierunki pakowania warzyw i owoców


  Owoce i warzywa są podstawowym składnikiem diety, ze względu na zawartość wielu związków ważnych dla zdrowia człowieka. Są to produkty bardzo łatwo psujące się, a zatem wymagają specjalnego zabezpieczenia w całym łańcuchu logistycznym. Funkcję ochronną pełnią w dużej mierze opakowania, które na rynku warzyw i owoców są obecne od wielu lat. Ich głównym zadaniem jest ochrona przed zanieczyszczeniem (także mikrobiologicznym), uszkodzeniami i ubytkami podczas przechowywania i transportu. Tradycyjnie do warzyw i owoców stosuje się opakowania papierowe oraz z tworzyw sztucznych w różnych formach konstrukcyjnych (tacki, torebki, pudełka, owinięcia itd.). Tak jak wszystkie opakowania do żywności, muszą one podlegać surowej ocenie i spełniać wymagania ustawy z 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (DzU z 2001 r. nr 128 poz. 1408 z późniejszymi zmianami). Najważniejszym wymaganiem jest odpowiedni (minimalny) poziom migracji składników opakowania do produktu. Owoce i warzywa są produktami wrażliwymi, których trwałość zależy od trzech czynników: jakości samego produktu, odpowiednio dobranego opakowania oraz relacji zapakowany produkt - otoczenie. Wzajemne powiązanie czynników determinujących ich trwałość przedstawiono na rysunku 1. Wskazują one na ważną rolę opakowania w zapewnieniu trwałości owoców i warzyw, niemniej jest równie istotne, aby produkt w momencie pakowania miał odpowiedną jakość. Od opakowań owoców i warzyw wymaga się, aby chroniły je przed zniszczeniem mechanicznym, promieniowaniem UV oraz utrzymywały pożądane zapachy (np. truskawki). Współczesne opakowania muszą sprostać wielu wymaganiom i - oprócz pasywnej ochrony produktu - pełnić dodatkowe funkcje. Kładzie się coraz większy nacisk na aspekt ekologiczny oraz na działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Coraz częściej stosuje się opakowania z biotworzyw jako alternatywę dla tradycyjnych opakowań z tworzyw sztucz[...]

Ocena wybranych właściwości barierowych folii opakowaniowych z udziałem minerałów

Czytaj za darmo! »

Materiały opakowaniowe z dodatkiem minerałów cieszą się coraz większym zainteresowaniem na rynku światowym. Ich atutem jest wykorzystanie naturalnych zasobów ziemi, np. kredy, talku. Dodatek minerałów nie powoduje pogorszenia właściwości fi- zyko-mechanicznych polimerów, które tworzą z nimi kompozyty. W niniejszym artykule zbadano właściwości barierowe tych materiałów wobec tlenu, pary wodnej oraz przenikalność tłuszczów. Wyniki wykazują niską przepuszczalność pary wodnej oraz dużą odporność na tłuszcze. Jednocześnie barierowość tych folii wobec tlenu w stosunku do czystych poliolefin jest znacznie niższa. Andrzej Korzeniowski, Natalia Czaja-Jagielska: assessment of selected barrier properties of packaging films with the participation of minerals. Packaging materials with the [...]

Role of active and intelligent packaging in design of formulations, production technology and use of some cosmetics. Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w projektowaniu składu, technologii wytwarzania i sposobu użytkowania wybranych kosmetyków


  Possibility for elimination of viscosity modifiers, preservatives and emulsifiers from cosmetics by using smart packagings was discussed.Omówiono wpływ nowoczesnych opakowań produktów kosmetycznych na właściwości użytkowe i bezpieczeństwo wybranych kosmetyków. Analizowano możliwości intensyfikowania roli opakowania poprzez eliminowanie ze składu produktów niepożądanych substancji (modyfikatory lepkości, konserwanty i emulgatory). Założono, że funkcje tych składników będzie pełniło opakowanie lub zastąpi je wykonywana przez konsumenta, w trakcie aplikacji, czynność z użyciem odpowiedniego rodzaju opakowania. Stwierdzono, że dostępne obecnie typy opakowań, w połączeniu z odpowiednio zaprojektowanym składem oraz sposobem wytwarzania i użytkowania produktów kosmetycznych, pozwalają na otrzymywanie kosmetyków funkcjonalnych i bezpiecznych dla ludzi. Obecnie obserwowany jest bardzo intensywny rozwój kosmetyków. Jest on związany zarówno ze wzrastającymi wymaganiami konsumentów, jak i z coraz większą rywalizacją producentów. W wielu przypadkach, aby zaistnieć na rynku, niezbędne jest stworzenie kosmetyku niekonwencjonalnego, przyciągającego uwagę konsumenta. Innowacyjność w przemyśle kosmetycznym związana jest najczęściej z poprawą funkcjonalności produktów lub ze zwiększaniem bezpieczeństwa ich stosowania. Jest to realizowane poprzez wprowadzanie do produktów nowoczesnych surowców, opracowywanie zoptymalizowanych rozwiązań recepturowych, tworzenie nowych form czy też opracowywanie nowych metod oceny, umożliwiających niejednokrotnie właściwe zaprojektowanie kosmetyku1-7). Analiza dostępnej literatury fachowej oraz obserwacje rynku wskazują, że niezwykle interesującym kierunkiem rozwoju kosmetyków jest trend polegający na zintensyfikowaniu roli opakowania. W dotychczasowych [...]

Trendy innowacyjne w sektorze opakowań jednostkowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach sektor opakowaniowy wykazuje ogromną różnorodność w zakresie innowacyjności wyrobów, co dotyczy głównie zwiększania funkcjonalności, ergonomiczności, poprawy walorów ekologicznych, optymalizacji kosztów oraz zmiany szaty grafi cznej opakowań jednostkowych. Rozwój innowacji opakowaniowych determinowany jest wieloma czynnikami związanymi zarówno z potencjałem przedsiębiorstwa (zasoby fi nansowe, stan wiedzy technicznej, infrastruktura), jak też z uwarunkowaniami makro- i mikrootoczenia, w którym przedsiębiorstwo funkcjonuje. Wyodrębnić można następujące trendy w zakresie innowacji opakowaniowych: innowacyjność materiałowa w opakowalnictwie, innowacyjne technologie pakowania, innowacje w zakresie znakowania opakowań oraz innowacje konstrukcyjno-grafi czne. Największe zapotrzebowanie na nowe opakowania zgłasza branża produktów żywnościowych, nie mniej jednak w innych branżach (np. kosmetycznej czy farmaceutycznej) widoczny jest rozwój nowych technologii i form konstrukcyjnych. Magdalena Ankiel-Homa, Natalia Czaja-Jagielska: Innovative trends in the consumer packaging sector. The packaging sector in recent years has been showing very big diversity in the range of product innovation what concerns mainly an increase in functionality, ergonomics, improvement of ecological values, optimization of costs and changes in graphic design of consumer packages. The development of packaging innovations is determined by many factors connected both with the enterprise’s potential (fi nancial resources, state of know-how, infrastructure) and also with the macro and micro environmental conditions in which the company is functioning. The following trends in the packaging innovation can be highlighted: material innovation in packaging, innovative packaging technologies, innovations concerning marking of packages and structural-graphic innovations. The largest demand for new packages submits the food products branch, but in [...]

Aktualne trendy we wzornictwie opakowań jednostkowych produktów kosmetycznych


  Produkcja kosmetyków, a w szczególności środków do higieny, pielęgnacji i upiększania ciała, to w ostatnich latach jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się w kraju dziedzin przemysłu i handlu, o znaczącym potencjale oraz wysokiej innowacyjności. Według danych rynkowych, na zakup kosmetyków w roku 2010 polscy konsumenci wydali ponad 7,2 miliarda złotych, czyli o ponad 13% więcej niż w roku 20091. Na polskim rynku działa czołówka znanych w świecie firm (Avon, Oriflame, Beiersdorf, Johnson&Johnson, L’Oreal, Procter&Gamble, Unilever). Największą część sprzedaży na rynku kosmetyków osiągają sklepy drogeryjno-kosmetyczne, na drugim miejscu są hipermarkety, a na trzecim supermarkety2. Dynamiczny rozwój produktów kosmetycznych (wprowadzanie nowych kategorii produktowych, innowacje recepturowe) ściśle związany jest z rozwojem opakowań jednostkowych tych produktów. Powyższe umotywowane jest następującymi przesłankami:  kosmetyki ze względu na stan skupienia oraz właściwości fizykochemiczne nie mogą zostać wprowadzone do obrotu towarowego bez opakowań jednostkowych,  opakowania jednostkowe kosmetyków, a w szczególności elementy warstwy wizualnej opakowań są identyfikatorem produktu oraz kreatorem wizerunku marki,  przełomowe innowacje produktowe na rynku kosmetyków często wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ich opakowań jednostkowych (materiał opakowaniowy, forma konstrukcyjna, zamknięcie),  rozwój samoobsługowej formy sprzedaży kosmetyków oraz nasilająca się konkurencja produktowa na rynku kosmetyków sprawia, że opakowanie staje się skutecznym narzędziem konkurowania oraz istotnym nośnikiem informacji o opakowanym produkcie. Powyższe sprawia, że opakowania jednostkowe produktów kosmetycznych wykorzystywane są jako skuteczne instrumenty działań marketingowych. Innymi słowy - funkcja marketingowa Magdalena Ankiel-Homa, Natalia Czaja-Jagielska: Current trend[...]

Opakowania do żywności tendencje we wzornictwie


  Wzornictwo opakowań jednostkowych produktów spożywczych zmienia się wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami otoczenia rynkowego. Najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, prawne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. W branży spożywczej można wyodrębnić kilka tendencji we wzornictwie opakowań: innowacyjność materiałową, innowacyjne technologie pakowania, innowacje w znakowaniu opakowań oraz konstrukcyjno- graficzne. Niewątpliwie najważniejsze, bezpośrednio wpływające na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze opakowań, są uwarunkowania techniczne i technologiczne, społeczno- -kulturowe, ekonomiczne oraz ekologiczne. bardzo ważne są też uwarunkowania prawne, bowiem obowiązujące w Polsce (oraz w krajach Unii Europejskiej) ustawodawstwo dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa produktów wprowadzanych na rynek obliguje do takich działań w zakresie zarządzania opakowaniami. Główne czynniki wpływające na wdrażanie nowych rozwiązań we wzornictwie opakowań sektora spożywczego są następujące [2]: ??czynniki makroekonomiczne: uwarunkowania prawne, społeczno-kulturowe, techniczne i technologiczne, ekonomiczne, tendencje ekologiczne, ??czynniki związane z ryzykiem biznesowym: możliwości produkcyjne (zgodność z dotychczasową technologią), koszty inwestycji oraz alternatywnego zaangażowania kapitału, okres zwrotu kapitału, rentowność (potencjalny poziom zysków), zakres niezbędnych informacji rynkowych; ??czynniki związane z konkurencją: postrzegana wyższość innowacji opakowaniowej nad rozwiązaniami konkurencyjnymi oraz wyższość funkcjonalności nad rozwiązaniami konkurencyjnymi, porównanie ceny nowego opakowania z cenami produktów konkurencyjnych, intensywność działań konkurencji, zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów, możliwości ochrony własności intelektualnej; ??czynniki związane z a[...]

Projektowanie opakowań jednostkowych - kluczowe aspekty procesu


  Dynamiczne zmiany w makrootoczeniu przedsiębiorstw, w szczególności w sferze kulturowo - społecznej, ekonomicznej oraz demograficznej w skali światowej przebiegają w różnych kierunkach i z odmienną intensywnością. Powyższe wpływa znacząco na rozwój i modyfikację oferty rynkowej, a w szczególności dotyczy wprowadzania na rynek innowacji produktowych (zarówno przełomowych, jak i przyrostowych), odpowiadających nowym trendom i zmieniającym się potrzebom konsumentów. Opakowania jednostkowe - jako inherentne elementy wyposażenia produktu - również podlegają ciągłym modyfikacjom mającym na celu zwiększanie ich walorów ochronnych, użyteczności, funkcjonalności oraz przyjazności dla środowiska. Ważne jest również, aby aspekty wizualne opakowania były zgodne z aktualnymi trendami we wzornictwie przemysłowym. W kontekście uwarunkowań makroekonomicznych wpływających w znaczącej mierze na proces projektowania opakowań jednostkowych warto zwrócić szczególną uwagę na kwestie społeczne oraz ich konsekwencje. Wiele zmian społecznych, które nastawały po 1989 roku, mimo zwiększonej wolności obywateli wprowadziły wiele barier i trudności, które w wymiarze społecznym stały się czynnikiem znacząco wpływającym na projektowanie produktów, w tym również ich nieodłącznego elementu, jakim jest opakowanie jednostkowe. Zmienił się model rodziny, rola płci w realizowaniu funkcji rodziny, sposób pojmowania wolności oraz definiowania związków. Jednym ze skutków tych zmian była wolność wyboru oraz możliwość dokonywania go wielokrotnie zgodnie z własnym uznaniem i w celu zaspokajania wysoce zindywidualizowanych potrzeb konsumentów. Odpowiedzią przedsiębiorstw na zmieniające się potrzeby konsumentów jest poszerzanie i pogłębianie oferty produktowej zarówno w kontekście kategorii produktów, jak też marek oraz zróżnicowanych opakowań jednostkowych. Rynek produktowy obfituje w segmenty, w których możliwość kombinacji marek, produktów i rodzajów opakowań sięga[...]

 Strona 1