Wyniki 1-10 spośród 83 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW PATER"

Analiza pękania metalu w procesie walcowania poprzeczno-klinowego

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono problematykę pękania metalu w odkuwkach kształtowanych metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). Na podstawie analizy literatury specjalistycznej wskazano podstawowe przyczyny powstawania pęknięć w odkuwkach kształtowanych metodą WPK. Stosując metodę elementów skończonych (MES) oraz kryterium pękania Cockrofta-lathama zasymulowano przebieg tworzenia pęknięcia w procesie [...]

Walcowanie poprzeczno-klinowe odkuwek z wsadu kształtowego

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie przypadki kształtowania metodą walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) odkuwek z wsadu o przekroju poprzecznym różnym od kołowego (kwadratowym i sześciokątnym). W procesach kształtowania wykorzystywano narzędzia (kliny), o kształtach stosowanych podczas walcowania z typowych wsadów cylindrycznych. W ramach analizy teoretycznej, bazującej na metodzie elementów skończony[...]

Wstępna analiza numeryczna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek ze stopu magnezu aZ31

Czytaj za darmo! »

W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) wyrobów ze stopu magnezu gatunku AZ31. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących w trakcie kształtowania. W szczególności przedstawiono progresję kształtu odkuwki w trakcie walcowania oraz mapy odkształceń i temperatur. Uzyskane rezultaty obliczeń wskazują na przydatność WPK w kształtowaniu wyrobów osiowosymetrycznych ze stopu magnezu AZ31. The results of numerical analysis of cross-wedge rolling (CWR) process of parts from AZ31 magnesium alloy are presented in this paper. Calculations were made using finite element method under the condition 3-D state of strain taking into considera[...]

Analiza procesu walcowania poprzecznego uzwojenia ślimaka

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową koncepcję kształtowania wałków ze ślimakami, bazującą na procesie walcowania poprzeczno-klinowego (WPK). Polega ona na zastosowaniu specjalnych szczęk płaskich, które działając na materiał kształtują uzwojenia ślimaka. Wkładki te powinny być umieszczone w końcowej części narzędzi klinowych. Wykonane obliczenia numeryczne (bazujące na MES) oraz próby eksperymentalne walcowania w sposób jednoznaczny potwierdziły skuteczność proponowanej metody w zakresie kształtowania uzębienia ślimaka. W artykule podano również przykład rozwiązania zapewniającego odwalcowanie jednym narzędziem wałka stopniowanego ze ślimakiem. This paper presents a new conception of forming of shafts with worms, basing on cross-wedge rolling process (CWR). This conception is connected wi[...]

WSTĘPNA ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU WALCOWANIA POPRZECZNO-KLINOWEGO ODKUWEK ZE STOPU ALUMINIUM 2618

Czytaj za darmo! »

W artykule podano wybrane wyniki analiz numerycznych procesu walcowania poprzeczno-klinowego (WPK) ze stopu aluminium gatunku 2618. Obliczenia wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia 3D, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. W szczególności przedstawiono progresję kształtu odkuwki w trakcie walcowania, mapy odkształceń i temperatur oraz rozkłady składowych siły walcowania. Uzyskane rezultaty obliczeń wykazały przydatność WPK w kształtowaniu wyrobów osiowosymetrycznych ze stopu aluminium 2618. Słowa kluczowe: stop aluminium 2618, walcowanie poprzeczno-klinowe (WPK), MES PRELIMINARY NUMERICAL ANALYSIS OF CROSS-WEDGE ROLLING PROCESS OF PARTS FROM 2618 ALUMINUM ALLOY The results of numerical analysis of cr[...]

Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali kolejowej gatunku R200

Czytaj za darmo! »

W artykule podano metodę wyznaczania wartości granicznej całki Cockrofta-Lathama w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali kolejowej gatunku R200. Polega ona na wykonaniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonano metodą elementów skończonych w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia, przy uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących w trakcie kształtowania. Opracowana metoda charakteryzuje się dużą uniwersalnością i może być stosowana dla różnych materiałów. The method of determining limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on the example of R200 steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests, which are later numerically simulated. Simulations were made using finite element method in the conditions of 3-D state of strain, taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Worked out method is universal and it can be used for various materials. Słowa kluczowe: kryterium zniszczenia, próba rozciągania, MES Key words: damage criterion, tension test, FEM 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 703 1. Wprowadzenie. Jednym z częściej występujących ograniczeń procesów kształtowania plastycznego brył jest powstanie złomu plastycznego (pęknięcia wiązkiego), który określa granicę odkształceń trwałych, możliwych do uzyskania w danym procesie obróbki plastycznej. Powstaniu złomu plastycznego towarzyszy zwiększanie się odkształceń plastycznych metalu. Zmianę energii materiału wywołaną kumulowaniem się odkształceń plastycznych doprowadzających do powstania złomu można opisać za pomocą następującego wyrażenia [1]: (1) gdzie Φ(σ) - funkcja wyrażająca wpływ stanu naprężenia na prędkość powstawania i łączenia się szczelin, ϕ* - graniczne odkształcenie pękania, C - stała materiałowa. Na przestrzeni ostatnich lat opracowano szereg kryteriów powstawania złomu plastycznego, różniącyc[...]

Wartość graniczna całki Cockrofta-Lathama dla stali łożyskowej gatunku 100Cr6


  W opracowaniu przedstawiono metodę określania granicznej wartości całki Cockrofta-Lathama, w warunkach obróbki plastycznej na gorąco, na przykładzie stali łożyskowej gatunku 100Cr6. Metoda ta polega na przeprowadzeniu prób rozciągania, które następnie symulowane są numerycznie. Symulacje wykonywane są metodą elementów skończonych, w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia i przy pełnym uwzględnieniu zjawisk cieplnych zachodzących podczas kształtowania. Opracowana metoda odznacza się uniwersalnością i może być stosowana dla różnych materiałów. The method of determining of limiting value of Cockroft-Latham integral under hot metal forming conditions on example of 100Cr6 bearing steel grade is presented in this paper. It consists of tension tests which are next numerically simulated. Simulations were made using finite element method under the condition 3-D state of strain taking into consideration thermal phenomena during the forming process. Worked out method is universal and it can be used for different materials. Słowa kluczowe: kryterium zniszczenia, próba rozciągania, MES Key words: damage criterion, tension test, FEM 1. Wprowadzenie. Powstawanie złomu plastycznego (pęknięcie wiązki) jest jednym z częściej występujących ograniczeń w procesach kształtowania plastycznego brył. Towarzyszy mu zwiększanie się odkształceń plastycznych materiału, powodujących zmianę energii, którą można opisać za pomocą następującego równania [1]: [...]

Analiza MES procesu walcowania poprzeczno-klinowego kul metodą zwykłą


  W opracowaniu przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu WPK metodą zwykłą kul do młynów. Stosując MES przeanalizowano 12 przypadków kształtowania, przebiegających przy różnych parametrach kątowych narzędzi klinowych. Skoncentrowano się na zagadnieniach związanych z dokładnością wykonania kul oraz siłach kształtowania. Stwierdzono, że stosując proces WPK metodą zwykłą można wytwarzać wyroby o kształtach kulowych. This paper presents results of numerical analysis of typical CWR process of balls for mills. Applying FEM, 12 forming cases at various angle parameters of wedge tools were analyzed. The author concentrated on issues connected with the precision of balls manufacturing and forming forces. It was stated that the usage of typical CWR process allows for forming of products of ball type. Słowa kluczowe: walcowanie poprzeczno-klinowe, kule, MES Key words: cross-wedge rolling, balls, FEM Rys. 1. Kształt odkuwki założony do uzyskania w procesie WPK Fig. 1. A shape of forging assumed to obtain in the CWR process Rys. 2. Model procesu WPK metodą zwykłą Fig. 2. A model of the typical CWR process S. 936 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 11 wano się możliwością weryfikacji opracowanej technologii w warunkach laboratoryjnych Politechniki Lubelskiej. Kula S∅25 mm zgodnie z praktyką przemysłową [3] powinna być odwalcowana w tolerancji wykonawczej 1,1 mm, przy odchyłkach: górnej +0,7 mm i dolnej -0,4 mm. Taka dokładność wykonania jest zadowalająca w przypadku kul stosowanych na mielniki. W rozważaniach ograniczono się wyłącznie do fazy kształtowania, w której walcowane kule są połączone łącznikami, w sposób pokazany na rys. 1. W obliczeniach przyjęto schemat kształtowania w układzie dwóch przemieszczających sie przeciwnie klinów płaskich. Na potrzeby obliczeń numerycznych wykonano szereg modeli geometrycznych procesu WPK, z których jeden przedstawiono na rys. 2. W skład modelu wchodzą d[...]

Analiza numeryczna walcowania skośnego stopniowanego wałka drążonego DOI:10.15199/24.2015.2.1


  W artykule przedstawiono przykład walcowania, drążonego wału głównego wykorzystywanego w samochodach półciężarowych, metodą walcowania skośnego trzema rolkami stożkowymi. Omówiono zasadę tego procesu kształtowania, podkreślając jego uniwersalność wyni- kającą z możliwości kształtowania różnego asortymentu wyrobów za pomocą jednego zestawu rolek. Przedstawiono wyniki analizy nume- ą wości rycznej (progresję kształtu wyrobu w trakcie walcowania, rozkład grubości ścianki, mapy intensywności odkształcenia i temperatury oraz rozkłady sił i momentów walcowania), które potwierdziły przydatność proponowanej technologii do wytwarzania wałków długich. This paper presents a new method for producing long, hollow main shafts that are predominantly used in light trucks - namely, skew rolling with three tapered rolls. The paper describes the design of this metal forming technique and stresses its universal character due to the fact that the technique can be used to produce a wide variety of parts using one set of rolls. The numerical results (i.e. the changes in the product shape during rolling, the distributions of the wall thickness, effective strain, temperature as well as loads and torques) confirm that the proposed technique can be applied to produce long shafts. Słowa kluczowe: walcowanie skośne, stopniowane wałki, MES Key words: skew rolling, stepped shafts, FEM.1. Wprowadzenie. Stopniowane osie i wały (w tym drążone) są szeroko wykorzystywane w prze- myśle maszynowym, motoryzacyjnym i kolejowym. Elementy tego typu są obecnie wytwarzane głównie metodami obróbki plastycznej, takimi jak: kucie ma- trycowe, kucie w kowarkach, wyciskanie oraz walco- wanie poprzeczno-klinowe [1, 2]. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie proces walcowania poprzeczno-klinowego (WPK), który ze względu na liczne zalety (duża wydajność, stosunkowo niska materiałochłonność, przyjazność dla środowiska) zyskuje w ostatnim czasie na popularno- ści [2, 3]. Jednakże [...]

Analiza procesu walcowania skośnego kul śrubowymi walcami wklęsłymi DOI:10.15199/24.2016.6.1


  W pracy opisano innowacyjny proces walcowania skośnego kul. W procesie tym wykorzystywane są walce śrubowe o zmiennej średnicy (wklęsłe), zapewniające kształtowanie kul o wymaganym rozmiarze. Przedstawiono schemat obliczeń, na podstawie których wyliczana jest wartość poprawki średnicy walców, w zależności od kąta zukosowania i stosunku średnic walca i wsadu. Sprawdzenia poprawności przyjętego rozwiązania dokonano na drodze symulacji numerycznej (wykonanej w środowisku programu Simufact.Forming) procesu walcowania kul o średnicy 40 mm, kształtowanych dwuzwojnymi walcami wklęsłymi. This paper proposes an innovative skew rolling process for producing balls. The process is run using helical rolls with varying diameters (concave) to ensure formation of rolls with the desired dimension. The paper presents the pattern of calculations for determining a value of rolls diameter correction depending on the feed angle and the ratio of roll and billet diameters. The proposed solution was verified in numerical simulation (performed using the Simufact.Formingprogramme) of a rolling process for 40 mm diameter balls formed by two-coil concave rolls. Słowa kluczowe: walcowanie skośne, kule, walec śrubowy, MES Key words: skew rolling, balls, helical roll, FEM.1. Wprowadzenie. Mielniki w postaci kul są szeroko stosowane w młynach kulowych służących do rozdrabniania takich materiałów jak: rudy metali, zużyte masy formierskie, węgiel, żwir itp. Roczna produkcja mielników w skali kraju liczona jest w tysiącach ton. Istnieje przy tym szereg metod wytwarzania kul, do których zalicza się: odlewanie, kucie swobodne, kucie matrycowe, walcowanie poprzeczno-klinowe i walcowanie skośne (śrubowe) [5, 6]. Z wymienionych metod na szczególną uwagę zasługuje proces walcowania skośnego (niewykorzystywany w Polsce), odznaczający się największą wydajnością i najlepszą ekonomiką wykorzystania materiału. W procesie tym materiał kształtują dwa walce cylindryczne, ustawione sk[...]

 Strona 1  Następna strona »