Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Wojdalski"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

E. Grzywa, J. Molenda - TECHNOLOGIA PODSTAWOWYCH SYNTEZ ORGANICZNYCH, tom 1, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1995; 418 stron, cena 17.- zł Po upływie ośmiu lat od poprzedniego wydania ukazała się druga edycja wymienionej w tytule książki. Pierwsze wydanie omawiałem w listopadowym numerze "Przemysłu Chemicznego'' z 1988 r. na stronie 521. Nowe wydanie drugiego tomu ma się wkrótc[...]

Zrównoważony rozwój przemysłu rolno-spożywczego i owocowo-warzywnego w kontekście energetyki (wybrane aspekty)


  Przedstawiono problematykę biopaliw i biogazu w Polsce, w szczególności korzyści wynikające z ich stosowania. Przeanalizowano możliwości dostarczania i wykorzystania nośników energii oraz ich wpływ na środowisko. Poruszono kwestie outsourcingu i energetyki rozproszonej, co jest bardzo istotnym aspektem w kontekście planowania i przebudowy polskiej energetyki.Wstęp Rosnące ceny energii wpływają na kształtowanie się kosztów poszczególnych etapów produkcji sektora rolno-spożywczego i owocowego. Uzasadnione jest wdrażanie technologii energooszczędnych, zmniejszanie strat energii oraz zastosowanie tańszych nośników energii. W przypadku rynku rolno-spożywczego i owocowego jest to ułatwione, gdyż wytwarzane produkty uboczne i odpady poprodukcyjne mogą być przetwarzane na biopaliwo i biogaz. Biopaliwo transportowe może być wykorzystane np. w transporcie wewnętrznym zakładu. Otrzymany biogaz może być wykorzystany np. w zakładzie jako paliwo do kotłów, wytwarzania energii elektrycznej (m.in. w procesie kogeneracji) lub sprzedawany odbiorcom zewnętrznym. Energia elektryczna wytworzona przy użyciu biogazu może być także sprzedawana do sieci zewnętrznych. Możliwości dostarczania i wykorzystania nośników energii oraz skutki dla środowiska Globalizacja wniosła do życia gospodarczego wiele pozytywnych aspektów, w tym m.in.: "przepływ" technologii, upowszechnianie wiedzy, kapitału, ułatwione podróże ludzi, podwyższenie jakościowych standardów i obniżenie energochłonności produkcji, zwrot ku ochronie środowiska naturalnego i tzw. zrównoważoności produkcji [2]. Z czasem okazało się jednak, że pojawiły się aspekty negatywne i nieprzewidywalne, jakimi są przykładowo: globalny kryzys, konkurowanie każdego z każdym na wszystkich nawet odległych rynkach, rozpowszechnianie tzw. szarej strefy czy sektorów nielegalnych. Nie ma już stabilnych okresów wzrostu gospodarczego bloków, państw czy sektorów. Teraz "rozedrganie" wydaje się być c[...]

Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce. Cz. 1 DOI:10.15199/64.2015.9.4


  Początki biopaliw transportowych w Polsce sięgają początku XX w. Uwarunkowania prawne związane z ww. biopaliwami ulegają ciągłym zmianom, szczególnie w ostatniej dekadzie. Dyrektywę 2003/30/EC w 2011 r. zastąpiła Dyrektywa 2009/28/EC (obecnie w trakcie zmian), która dopiero w połowie 2014 r. została zaimplementowana do prawodawstwa polskiego. W wyniku szeregu czynników makrootoczenia i otoczenia konkurencyjnego atrakcyjność krajowych sektorów biopaliw transportowych produkowanych z roślin jadalnych (uznanych umownie za 1. generację) ulega zmniejszeniu. Nieistniejący jeszcze na skalę przemysłową sektor biopaliw 2. generacji (w szczególności wytwarzanych z lignocelulozy) charakteryzuje wysoka i rosnąca atrakcyjność.Wprowadzenie Terminem biopaliwa ciekłego, zwanego także biopaliwem transportowym, określa się paliwo kopalniane z odpowiednią domieszką biokomponentu albo paliwo (biopaliwo) wyprodukowane z biomasy, wykorzystywane w transporcie. W prawodawstwie krajowym definicja ta została zawarta w ustawie z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.)1 i oznaczała w szczególności: a) benzyny silnikowe i ON, zawierające powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów lub powyżej 15,0% objętościowo eterów (biopaliwem stał się olej napędowy zawierający powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów), b) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa, c) biogaz - gaz pozyskany z biomasy, d) biowodór - wodór pozyskiwany z biomasy, e) biopaliwa syntetyczne - syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycznych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa. W 2011 r. ustawa z 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 153, poz. 902, z późn. zm.)21 wprowadziła możliwość stosowania oleju napędowego z zawartością do 7% estrów metylowych kwasó[...]

Forecast for transport biofuels in Poland in 2020-2030 Prognoza rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce w latach 2020-2030 DOI:10.15199/62.2015.12.26


  Expert system and Delphi method were used to est. the shares of biocomponents in motor fuels in 2020-2030. The share of biofuels in transport fuel will increase from 10.3% in 2020 up to 19.7% in 2030. The share of 1st generation biofuels on 2020 was estd. as 74% but will decrease down to 25% in 2030. The share of 3rd generation biofuels will increase from 5% in 2020 to 16% in 2030. Dokonano prognozy rozwoju sektora biopaliw transportowych w Polsce. Określono okres wdrożenia biopaliw II generacji i wycofania I generacji oraz udział poszczególnych generacji biopaliw (I, II i III) w Polsce w latach 2020-2030. Zhierarchizowano czynniki ograniczające rozwój biopaliw II i III generacji w Kraju. Według przeprowadzonych ankiet w 2020 r. dominować będą biopaliwa I generacji, których udział w strukturze biopaliw ogółem oszacowano na 74%. W 2025 r. udział biopaliw I i II generacji będzie zbliżony i osiągnie 46%. W stosunku do 2020 r. nastąpi spadek udziału biopaliw I generacji, a wzrośnie II generacji. Eksperci zakładają, że w 2030 r. największy udział stanowić będą biopaliwa II generacji (60%), a udział biopaliw III generacji będzie mniejszy niż I generacji. Udział biopaliw w strukturze paliw transportowych będzie wzrastał. W 2020 r. osiągnie on 10,3%, w 2025 r. 14,0%, w 2030 r. zaś 19,7%. Czynnikiem o dużej ważności okazała się być opłacalność wytwarzania biopaliw.W celu ograniczenia emisji "gazów cieplarnianych" GHG (greenhouse gas) i zużycia energii w transporcie Unia Europejska w 2009 r. uchwaliła pakiet rozporządzeń i dyrektyw1) mających na celu zmniejszenie emisji GHG w sektorze transportu. Powszechnie uznaje się, że mobilność i transport są podstawą do zaspokojenia potrzeb społeczno- -gospodarczych i nie jest możliwe ich ograniczenie. W Polsce przy przewozie ładunków najbardziej popularny jest transport kołowy, a następnie kolejowy i w minimalnym stopniu żegluga śródlądowa (ok. 7%). Tematyka ekologistyki obejmuje technic[...]

Zarządzanie energią w zakładach przemysłu spożywczego DOI:10.15199/65.2017.9.2


  Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. (PEP 2030) określa wzrost efektywności energetycznej jako najwyższy priorytet. Aby osiągnąć główny cel polityki ukierunkowany na zeroenergetyczny wzrost gospodarczy oraz redukcję energochłonności do poziomu UE-15, PEP 2030 zarysowuje szczegółowe działania dla sektora energetycznego (patrz: sekcja Przemysł i Sektor Usług) i przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania energii przez odbiorców końcowych. PEP 2030 zakłada stworzenie ram prawnych na rzecz efektywności energetycznej. PEP 2030 - TECHNOLOGIE ograniczające zużycie energii Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określa czynniki wpływające na wzrost efektywności energetycznej, które powinny być uwzględnione w przepisach budowlanych, łącznie z minimalnymi standardami jakości i certyfikatami energetycznymi. W celu rozszerzenia zakresu i wzmocnienia oddziaływania dyrektywy z 2002 r. Unia Europejska przyjęła jej zmienioną formułę 2010/31/ /EC, która weszła w życie 8 lipca 2010 r. i jest wdrażana stopniowo. Do końca 2020 r. wszystkie rodzaje nowo wybudowanych budynków będą musiały powstawać na zasadzie "zeroenergetycznej", co oznacza zaspokojenie popytu na energię elektryczną przy użyciu źródeł dostępnych na miejscu, czyli zgodnie z zasadą energetyki prosumenckiej (rozproszonej). Natomiast nowe budynki użytkowe będą musiały spełniać te wymagania do końca 2018 r.. Po 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością mają mieć niemal zerowe zużycie energii. Pozostałe nowe budynki powinny mieć niemal zerowe zużycie energii po 31 grudnia 2020 r. Jedną z przyczyn wprowadzenia innowacji dotyczących zarządzania energią w przemyśle są zachodzące niekorzystne zmiany klimatyczne. Coraz częściej należy je uwzględniać przy planowaniu np. powiększenia linii produkcyjnej zakładu czy rozbudowy źródła ciepła. W lutym 2016 r. NASA opubliko[...]

 Strona 1