Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BOGUMIŁ BRYCKI"

CHEMICZNA OCHRONA PRZED BIODETERIORACJĄ


  Ochrona przed biodeterioracją materiałów technicznych, zarówno materiałów miękkich, takich jak papier, drewno czy skóra, jak i materiałów twardych, takich jak stal, szkło czy ceramika, wymaga zastosowania współdziałających ze sobą metod chemicznych i fizycznych. W metodach chemicznych fundamentalną rolę odgrywają mikrobiocydy, tj. substancje chemiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, natomiast w metodach fizycznych istotną rolę spełnia temperatura, promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie gamma oraz wilgotność. Skuteczna ochrona materiałów technicznych przed biodeterioracją polega nie tylko na likwidacji istniejącego zagrożenia biologicznego, ale również ma zabezpieczeniu obiektu[...]

Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzybami strzępkowymi


  W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności mikrobiocydów alkiloamoniowych ograniczających populację grzybów strzępkowych o właściwościach celulolitycznych, powodujących biodegradację wyrobów papierniczych. Słowa kluczowe: biocydy, ochrona papieru, grzyby strzępkowe The article provides results of biocidal efficacy of alkylammonium microbiocides against cellulite fungi which are responsible for biodegradation of paper materials. Keywords: biocides, paper protection, moulds.Papier należy do materiałów technicznych, które są szczególnie wrażliwe na niszczącą aktywność mikroorganizmów, przede wszystkim grzybów. Grzyby strzępkowe odpowiedzialne za biodegradację papieru pojawiają się już na etapie produkcji, a ich dalszy rozwój w gotowych produktach zależy od sposobu przechowywania (1-3). W korozji mikrobiologicznej gotowych wyrobów papierniczych biorą udział głównie mikroorganizmy, które mają zdolność do hydrolizowania celulozy zawartej w papierze. Rozwój grzybów celulolitycznych w papierze powoduje nie tylko zmiany na jego powierzchni, ale również zmienia chemiczną i fizyczną strukturę papieru (4). Skutkiem tego procesu może być całkowite zniszczenie materiału. Zarodniki grzybów są wszechobecne i mogą pochodzić nie tylko z samego papieru, ale również z otaczającego środowiska, przede wszystkim z powietrza. Zarodniki są mało wrażliwe na niesprzyjające środowisko zewnętrze i mogą w tych warunkach przetrwać wiele lat. Widoczne makroskopowo grzybnie mogą się rozwinąć nawet przy niewielkiej wilgotności. W celu ograniczenia rozwoju grzybów stosuje się mikrobiocydy, substancje chemiczne o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, których właściwy dobór możliwy jest po określeniu mikroflory dominującej w danym środowisku. Z przeprowadzonych dotychczas badań wynika, że każda postać morfologiczna pleśni reaguje inaczej na działanie środków biobójczych (5). Nie bez Zastosowanie mikrobiocydów alkiloamoniowych w ochronie papieru przed grzy[...]

Efficiency study of bioactive porous structures with time-dependent activity in filtering melt-blown nonwovens Badanie skuteczności porowatych struktur biobójczych z funkcją czasowej aktywacji we włókninach filtracyjnych melt-blown DOI:10.15199/62.2017.3.8


  Polypropylene nonwovens were modified by addn. of hexamethylene-1,6-bis(N,N-dimethyl-N-dodecylammonium bromide) deposited on aluminosilicate nanocrystals (grain size below 100 nm) during their prodn. by melt-blown technol. After 24 h of incubation, a signifivant decrease in the no. of E. coli bacteria on the nonwovens was obsd. Przedstawiono wyniki wstępnych badań, których celem było opracowanie porowatych struktur biobójczych do modyfikacji włókien polimerowych w technologii melt-blown. Do opracowania wykorzystano czynny biologicznie dibromek heksametyleno-1,6-bis(N,N-dimetylo- N-dodecyloamoniowego) (12-6-12) (surfaktant gemini GS-12-6-12) osadzony na nośniku w postaci nanokryształów glinokrzemianowych o wielkości nie przekraczającej 100 nm. Po 24 h inkubacji odnotowano wyraźny spadek liczby bakterii E. coli na włókninach zawierających biobójcze struktury w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku narażenia pracowników na bioaerozole konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego (SOUO) wykorzystującego zjawisko filtracji cząstek. Do konstrukcji tego typu sprzętu powszechnie wykorzystywane są włókniny filtracyjne wytwarzane metodą pneumotermicznego formowania runa (melt-blown). Włókniny te ze względu na niewielką średnicę i znaczną gęstość upakowania włókien gwarantują uzyskanie znacznej powierzchni filtracyjnej i tym samym wysokiej skuteczności wychwytu cząstek zanieczyszczeń ze strumienia przepływającego przez nie powietrza. Długotrwałe użytkowanie filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w zapylonym środowisku prowadzi do tworzenia się agregatów cząstek, które mogą przemieszczać się i ulegać reemisji z powierzchni filtracyjnej. Zjawisko to nabiera szczególnie niebezpiecznego charakteru, gdy wśród odrywających się cząstek obecne są mikroorganizmy chorobotwórcze, alergeny i toksyny pochodzenia mikrobiologicznego. Rozwiązaniem tego problemu jest zapewnienie biobójczego działania włóknin filtracyjny[...]

EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO USUWANIA ODOROWYCH ZWIĄZKÓW LOTNYCH Z POMIOTU KURZEGO


  Przeprowadzono badania powietrza znad pomiotu kurzego, który został poddany deodoryzacji z wykorzystaniem biopreparatów zawierających mikroorganizmy osadzone na nośnikach mineralnych oraz oceniono liczbę drobnoustrojów w biopreparatach podczas ich przechowywania. W skład biopreparatu wchodziły mikroorganizmy: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillus megaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptomyces violaceoruber ŁOCK 0967, Candida inconspicua ŁOCK 0272. Celem pracy było ustalenie optymalnego nośnika mikroorganizmów (perlitu, bentonitu i ich mieszaniny) i jego wpływu na skuteczność deodoryzacji i stabilność biopreparatu. Mierzono efektywność procesu usuwania związków odorowych metodą GLC. Żywotność drobnoustrojów wyznaczono metodą ATP. Stwierdzono, że spośród nośników, biopreparat osadzony na mieszaninie nośników (perlit + bentonit) najefektywniej usuwał związki odorowe w pomiocie kurzym w 2 dobie procesu, eliminacja odorów kształtowała się w zakresie 34 - 50%, w zależności od usuwanego związku. Najbardziej efektywnie eliminowany był kwas izomasłowy (20,6% - 49,5%) i dimetyloamina ( 9,6% - 46,2%). Ustalono, iż preparaty biologiczne mogą być przechowywane przez okres 4 miesięcy bez wyraźnej zmiany w żywotności drobnoustrojówniezależnie od temperatury przechowywania (4, 20, 37oC). Słowa kluczowe: odory, deodoryzacja, pomiot kurzy, biopreparat Efficiency of volatile odorous compounds biological removal from poultry manure Abstract Deodorization of poultry manure by biopreparations containing microorganisms embedded on a mineralcarries and evaluation of the number of microorganisms during storage in biological preparations.Thebiopreparation included microorganisms: Bacillus subtilis subsp. spizizenii ŁOCK 0272, Bacillusmegaterium ŁOCK 0963, Pseudomonas sp. ŁOCK 0961, Psychrobacter faecalis ŁOCK 0965, Leuconostoc mesenteroides ŁOCK 0964, Streptom[...]

 Strona 1