Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERA ĆWIEK-LUDWICKA"

Aktywne i inteligentne opakowania żywności – przepisy prawne

Czytaj za darmo! »

Bezpieczeństwo materiałów opakowaniowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością regulują w Unii Europejskiej przepisy prawne, które określają wymagania, jakie muszą spełniać finalne wyroby wprowadzane do obrotu [1]. Dzięki intensywnemu rozwojowi technologii produkcji materiałów opakowaniowych możliwe było opracowanie innowacyjnych, aktywnych i inteligentnych systemów pakowania żywności, które umożliwiają przedłużenie trwałości oraz poprawę jakości opakowanego produktu. Spowodowało to konieczność ustanowienia dla takich materiałów opakowaniowych i wyrobów odpowiednich uregulowań prawnych w celu zapewnienia właściwej ochrony zdrowia konsumenta. W Unii Europejskiej wymagania dotyczące aktywnych i inteligentnych materiałów oraz wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym o[...]

Wykorzystywanie tworzyw sztucznych z recyklingu w produkcji opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne z recyklingu, opakowania żywności, wyroby do kontaktu z żywnością, EFSA Key words: recycled plastics, food packaging, food contact articles, EFSA Recycled plastics intended to be used for manufacturing of food packaging The recycled plastics can be used in manufacturing of food packaging in the EU according to the Regulation (EC) No 282/2008. Recycled plastics used in the manufacturing of articles intended to contact with food must be obtained from the authorised processes of recycling only. The processes of recycling undergo safety evaluation performed by the European Food Safety Authority (EFSA) and must obtain authorisation of the European Commission. The procedure of granting of the Community authorisation for the recycling processes was discussed in this article, including the information on the content of the declaration of compliance for the final articles made from the recycled plastics as well as for the plastics themselves deriving from the recycling processes. The final articles made form the recycled plastics intended to contact with food and the plants recycling of plastics intended to contact with food undergo the official control of the State Sanitary Inspection. W Unii Europejskiej wykorzystywanie tworzyw sztucznych z recyklingu w produkcji opakowań do żywności reguluje rozporządzenie (WE) nr 282/2008. Tworzywa sztuczne z recyklingu stosowane w produkcji wyrobów do kontaktu z żywnością muszą pochodzić z procesów, na które wydano zezwolenie. Procesy recyklingu podlegają ocenie bezpieczeństwa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i muszą uzyskać zezwolenie Komisji Europejskiej. Omówiono procedurę uzyskiwania zezwoleń wspólnotowych na procesy recyklingu oraz podano, jakie informacje powinny zawierać deklaracje zgodności dla gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i samych tworzyw sztucznych uzyskanych w procesie recyklingu. Gotowe wyroby z tworz[...]

Wymagania i obowiązki producentów papierów i tektur przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Czytaj za darmo! »

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością stanowią jeden z ważnych elementów wpływających na bezpieczeństwo żywności. Z tego względu przepisy prawne określają wymagania, jakie muszą one spełniać, ustanawiają odpowiedzialność producentów za wyroby wprowadzane do obrotu i określają obowiązki, jakie w tym zakresie wynikają dla wszystkich producentów materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym także producentów papieru i tektury. Do podstawowych przepisów należą: - Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1), - Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (2), - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia wraz ze zmianami z 2010 roku. (Jednolity tekst ustawy opublikowany w Dz. Ustaw z 2010 r., nr 136, poz. 914) (3-5). Spośród innych regulacji prawnych, które mają także zastosowanie do materiałów i wyrobów z papieru i tektury do kontaktu z żywnością można wymienić: - Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 dotyczące prawa żywnościowego i ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (6), - Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych (7), - Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 w sprawie urzędowych kontroli żywności i pasz (8), które dotyczy także urzędowej kontroli wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Obowiązki wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Wyroby wprowadzane do obrotu muszą być bezpieczne dla zdrowia. Odpowiedzialność za to ponosi producent, czyli przedsiębiorca umieszczający na produkcie swoje oznaczenie, a także przedstawiciele wytwórcy, importera i dystrybutora (5). Podstawowe obowiązki producentów wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 (1): - Wytwarzanie wyrobów do kontaktu z żywnością musi odbywać [...]

Zadrukowane opakowania do żywności - zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa żywności


  Zagrożeniem dla zdrowia konsumenta mogą być uwalniane do żywności składniki materiału opakowaniowego, a w przypadku opakowań zadrukowanych także składniki farb drukarskich. Nadruki na opakowaniach żywności wykonywane są w celach informacyjnych o produkcie i promocyjnych. Farby drukarskie, stosowane do nadruku, zawierają substancje chemiczne, które mogą przenikać do opakowanej żywności stanowiąc jej zanieczyszczenie. Zgodnie z informacjami Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb Drukarskich (EuPIA - European Printing Ink Association), w produkcji farb drukarskich może być wykorzystywanych kilka tysięcy substancji chemicznych, spośród których zaledwie 15% zostało ocenionych pod względem toksykologicznym, co pozwoliło na ustalenie dla nich bezpiecznych limitów migracji. Dla pozostałych substancji chemicznych nie ma dostępnych danych toksykologicznych, a te, które istnieją, nie są wystarczające do dokonania oceny ich wpływu na zdrowie, co uniemożliwia ustalenie dopuszczalnych bezpiecznych limitów migracji do żywności. Składniki farb drukarskich mogą przenikać z zadrukowanego opakowania do żywności w różny sposób: przez odbicie farby (set-off), w wyniku penetracji jej składników czy też przeniknięcia ich poprzez fazę gazową. Migracja w wyniku set-off następuje gdy materiały opakowaniowe po zadrukowaniu w belach lub arkuszach są przenoszone i magazynowane. Wówczas zewnętrzna, zadrukowana powierzchnia materiału kontaktuje się z wewnętrzną powierzchnią strony przeznaczonej do kontaktu z żywnością, co powoduje odbicie się na niej farby drukarskiej i w konsekwencji przenikanie jej składników do żywności. W przypadku penetracji, chemiczne składniki farb drukarskich z zadrukowanego materiału opakowaniowego przenikają poprzez opakowanie do żywności. Migracja w wyniku przeniesienia składników farb poprzez fazę gazową, powoduje, że substancje lotne przenikają do żywności wskutek parowania, a następnie absorpcji. Problem wynikający z[...]

Opakowania do żywności Nowe regulacje prawne UE i wymagania w zakresie bezpieczeństwa dla zdrowia


  Wyroby z papieru i tektury mają istotny udział w obszarze opakowań stosowanych do pakowania żywności. Mimo to nie doczekały się jeszcze ustanowienia szczegółowych uregulowań prawnych, ujednoliconych na poziomie Unii Europejskiej. Odnosi się to również do problematyki związanej z wykorzystaniem papieru i tektury, pochodzących z recyklingu, przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wiele opakowań do żywności, zwłaszcza wielowarstwowych, oprócz papieru ma w swoim składzie także warstwy z tworzyw sztucznych, dla których istnieją w UE szczegółowe wymagania (1). Należy podkreślić, że bez względu na rodzaj stosowanego surowca do produkcji opakowań do żywności, stosowane w UE zasady zapewniania bezpieczeństwa na drodze legislacji są identyczne. W ostatnich latach obserwuje się burzliwy rozwój przemysłu związanego z pakowaniem żywności, powstają nowe, innowacyjne koncepcje zakładające, że opakowanie nie tylko spełnia swoją zasadniczą funkcję ochronną, ale także w aktywny sposób uczestniczy w zapewnianiu odpowiedniej jakości produktu, czy też w dostarczaniu informacji o jego przydatności do spożycia. Wdrażanie nowych systemów pakowania żywności lub wprowadzanie nowych procesów w przetwórstwie surowców powoduje konieczność ustanowienia nowych regulacji prawnych w celu ochrony zdrowia konsumenta i zapewnienia bezpieczeństwa opakowanej żywności. Niezależnie od wymagań ogólnych zawartych w Rozporządzeniach WE nr 1935/2004/ (2) i nr 2023/2006 (3), które mają zastosowanie do wszystkich materiałów opakowaniowych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ustanawiane są przepisy określające szczegółowe wymagania dla konkretnych materiałów opakowaniowych i wyrobów. Ujednolicone na poziomie UE wymagania szczegółowe mają istotne znaczenie dla producentów i przetwórców przy wystawianiu deklaracji i potwierdzaniu zgodności wyrobów z wymaganiami obowiązujących przepisów. Brak takich wymagań, m.in. w odniesieniu do wyrobów z papieru i tektury[...]

Opakowania dla przemysłu spożywczego. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta


  Spośród wielu funkcji, jakie pełnią opakowania do żywności, istotne znaczenie ma ich wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne opakowanej żywności, a w konsekwencji zdrowie konsumenta. Producenci żywności coraz częściej dążą do przedłużenia okresu przydatności produktu do spożycia wykorzystując innowacyjne systemy pakowania żywności, np. w modyfikowanej atmosferze gazów (MAP) czy opakowania aktywne. Powoduje to jednak, że czas kontaktu opakowania z żywnością jest coraz dłuższy. Opakowania do żywności, niezależnie od wielu korzystnych funkcji, jakie pełnią (ochronnej, reklamowej czy informacyjnej) mogą jednocześnie stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia opakowanego produktu wieloma substancjami chemicznymi w wyniku wzajemnego oddziaływania opakowania i przechowywanej w nim żywności. W takich warunkach, zwłaszcza gdy opakowanie wytwarzane jest z nieodpowiednich surowców lub z pominięciem zasad dobrej praktyki produkcyjnej (Good Manufacture Practice - GMP), może dojść do migracji składników materiału opakowaniowego do żywności, w tym także składników farb drukarskich stosowanych do nadruku. Zjawisko to jest niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta. Na wielkość migracji składników materiału opakowaniowego do żywności wpływa wiele czynników, m.in. rodzaj produktu oraz temperatura i czas kontaktu z opakowaniem. Inne oddziaływanie w kontakcie z opakowaniem wykazuje żywność sucha, inne uwodniona czy kwaśna, a jeszcze inne zawierająca tłuszcz albo alkohol. Regulacje prawne i ochrona zdrowia W celu zapewnienia ochrony zdrowia konsumenta, wynikającego ze stosowania opakowań do żywności, przepisy prawne określają wymagania, jakie muszą spełniać finalne wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz nakładają odpowiednie obowiązki na producentów.Wymagania dotyczą substancji che- Opakowania dla przemysłu spożywczego. Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i zdrowia konsumenta DR. INŻ. KAZIMIERA [...]

Recycled plastics in food packaging


  The fact that the recycling of plastics is beneficial for the environment is well recognized. However, plastic wastes used for recycling may be contaminated by substances originated from the previous food contact uses or due to the use of nonfood contact grade plastics. This situation may trigger a potential risk for health when such recycled plastics are used for the manufacturing of food packaging. Therefore, the suitable recycling process must be introduced to remove the contaminations and to ensure the safety of a final product. The food plastics packaging that undergo recycling processes may contain rests of food or the residues of products other than food, if they were used for other purposes, or substances other than those authorised in the food contact materials. The risk resulting from the use of recycled plastics in production of food contact materials may come from the potential migration of contaminants introduced with plastic input materials which do not meet EU legal requiremen[...]

Bisfenol A - naukowe podstawy zakazu stosowania w butelkach do karmienia niemowląt


  Bisfenol A (BPA, 2,2-bis(4-hydroksyfenylo) propan) jest znany od dawna i dozwolony do stosowania w produkcji poliwęglanu, tworzywa sztucznego, z którego wytwarza się m.in. wyroby do kontaktu z żywnością takie jak: butelki do karmienia niemowląt i małych dzieci, kubki, talerzyki, sztućce oraz pojemniki do żywności i wody. Wykorzystywany jest także w produkcji żywic epoksydowych, służących do pokrywania wewnętrznych powierzchni puszek do żywności i napojów. W ostatnich latach bisfenol A stosowany w wyrobach do kontaktu z żywnością był przedmiotem szczególnego zainteresowania i źródłem niepokoju Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), a także państw członkowskich i opinii publicznej, ze względu na ogromną liczbę publikacji naukowych wskazujących na szkodliwe działanie tej substancji. Do listopada 2012 roku ukazało się łącznie 7180 publikacji naukowych dotyczących bisfenolu A, w tym aż 2717 tylko w ciągu ostatnich 5 lat. Bisfenol A, jakwskazują badania naukowe, wykazuje szkodliwe działanie na ośrodkowy układ nerwowy, system odpornościowy, powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi, a także zakłóca funkcjonowanie układu hormonalnego manifestujące się m.in. działaniem estrogennym tej substancji oraz jej wpływem na reprodukcję i rozwój organizmu. BPA budową chemiczną przypomina dietylostilbestrol (syntetyczny estrogen) i zaliczany jest do grupy substancji określanych jako endocrine disruptors. W organizmie dorosłych BPA szybko jest metabolizowany i wydalany z moczem, natomiast w przypadku niemowląt wyraża się obawę, że nawet małe ilości tej substancji mogą kumulować się w organizmie, ze względu na nie w pełni wykształcony układ odpowiedzialny za metabolizowanie substancji chemicznych. Zwiększone uwalnianie bisfenolu A z butelek do karmienia, jak wykazały ba[...]

 Strona 1  Następna strona »