Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Walecka"

Piąta Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSMEC

Czytaj za darmo! »

"Polski Transport w 2007 roku" - to tytuł V Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSMEC, która odbyła się 14 grudnia ub. r. na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Celem spotkania było zaprezentowanie systemu bezpieczeństwa transportu Polski, przedstawienie programu polskich badań naukowych w transporcie w latach 2007-2013 oraz wręczenie Nagród Ministra Infrastruktury dl[...]

Eurolab 2008 - biznes + nauka

Czytaj za darmo! »

5820 zwiedzających i 127 wystawców uczestniczyło w X Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych. Targi odbyły się w dniach od 12 do15 marca br. w Pałacu Kultury i Nauki. "Właśnie tu spotyka się biznes z nauką" - powiedziała podczas otwarcia targów Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 10 lat organizatorem Eurolab jest firma MT Polska. Stoiska 127 wystawcó[...]

Opakowania z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Obecnie stosowana jest duża ilość różnych tworzyw sztucznych. Podczas regeneracji odpadów opakowaniowych i użycia określonego materiału, niezbędne jest wcześniejsze określenie składu chemicznego tworzywa. Konieczne jest też rozdzielenie tworzywa na poszczególne elementy składowe, takie jak polimer, napełniacze, zmiękczacze, pigmenty i inne. Podano podział najważniejszych polimerów z uwzględnieniem sposobu ich zastosowania w produkcji opakowań. W celu sprawdzenia własności użytkowych opakowań transportowych i ich odporności mechanicznej przeprowadza się badania laboratoryjne. Edyta Walecka: Plastics packaging. Many different plastics are being used at present. During packaging waste regeneration and use of a determined material a preliminary definition of the material chemical [...]

Jak dobrze zaprojektować opakowanie, aby dobrze sprzedać produkt

Czytaj za darmo! »

Na rynku prezentowana jest szeroka oferta opakowań. Tak, jak różne są wymagania klientów, tak zróżnicowane są kształty, formy i rozmiary opakowań. Różnorodność opakowania związana jest również ze wzrostem ceny produktu. Dobry projekt graficzny powinien wywoływać określone skojarzenia. Mając do wyboru wiele towarów, konsument wybiera te, które rzucają mu się w oczy, przemawiając do jego wyobraźni. Należy pamiętać, że opakowanie ma skutecznie komunikować własności umieszczonego w nim produktu. Kolory ciepłe i jasne mają aktywny, przyjazny charakter i mocno rzucają się w oczy. Projektant powinien zdawać sobie sprawę z istnienia ogromnych różnic w przestrzeganiu znaczenia barw. Edyta Walecka: How to design a package well enough to sell the product profitably? A wide range of pack[...]

II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna."Przyszłość opakowań biodegradowalnych"

Czytaj za darmo! »

Po raz drugi 29 września br. w Warszawie spotkali się przedstawiciele polskich i zagranicznych ośrodków badawczych, instytutów naukowych, reprezentanci stowarzyszeń opakowaniowych oraz przedstawiciele firm, które wprowadziły na rynek opakowania biodegradowalne. Powodem była druga edycja konferencji na temat opakowań biodegradowalnych, która została zorganizowana przez Zakład Ekologii COBRO we współpracy z Polską Akademią Nauk. Światowy rynek polimerów biodegradowalnych i ich przetwórstwo, badania nad nowymi polimerami biodegradowalnymi, zastosowania opakowań kompostowalnych, systemy ich selektywnego zbierania oraz bariery w rozwoju krajowego rynku opakowań biodegradowalnych - to główne zagadnienia, które były omawiane na konferencji. Słowo biodegradowalność pojawiało się w k[...]

Właściwości tworzyw sztucznych stosowanych w produkcji opakowań

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono tworzywa sztuczne, które są najczęściej używane do produkcji opakowań. Zwrócono szczególną uwagę na właściwości wytrzymałościowe i odporność chemiczną stosowanych polimerów. Wśród scharakteryzowanych tworzyw znajdują się: polietylen (PE), polipropylen (PP), polichlorek winylu (PVC), politereftalan etylenu (PET), styropian (EPS), polistyren (PS), poliamid (PA). Edyta Walecka: Properties of plastics applied in packaging manufacture. Plastics most often applied in the production of packaging are discussed. Particular attention has been paid to mechanical properties and chemical resistance of applied polymers. Plastics that have been characterized include polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinylchloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET), expanded polystyrene (EPS), polystyrene (PS), polyamide (PA). Wśród wszystkich tworzyw sztucznych największym zainteresowaniem w Polsce cieszy się polietylen niskiej gęstości (LDPE). Stanowi on 22% całkowitej konsumpcji tworzyw używanych w przemyśle. gwarantuje długi czas użytkowania elementów z niego wyprodukowanych, przy czym nie wymaga jakiejkolwiek ich konserwacji. Polietylen, ze względu na swe liczne zalety: chemiczne, mechaniczne, plastyczne, termiczne i inne znalazł szerokie zastosowanie w dzisiejszym, nowoczesnym przemyśle maszynowym. Jego bardzo dobre właściwości skrawające sprawiają, że wykonuje się z niego wiele różnorodnych części maszyn, pracujących przede wszystkim w przemyśle rozlewniczym, spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i motoryzacyjnym. LDPE t[...]

Materiał zastępczy do badania odporności opakowań transportowych na uderzenia przy swobodnym spadku – praktyczne sprawdzenie wpływu własności sypkiego materiału zastępczego na wynik badania


  1. Wstęp Zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą przy badaniach opakowań transportowych na narażenia mechaniczne, opakowanie do badań ma być przygotowane tak jak do przewozu, czyli wypełnione towarem oryginalnym, oraz zamknięte w taki sposób, jak jest zamykane do przewozu. Całkowite spełnienie tych warunków nie zawsze jest możliwe. W wielu przypadkach konieczna staje się rezygnacja z zastosowania towarów oryginalnych na rzecz materiałów zastępczych. Zwłaszcza w przypadku badań opakowań do materiałów niebezpiecznych zaleca się wypełniać je materiałami zastępczymi. W przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych zawarte są wymagania mówiące, że materiały zastępcze powinny mieć kształt, masę i konsystencję takie jak towar oryginalny. W przypadku przedmiotów niebezpiecznych najlepszym sposobem jest wykonanie odpowiednich atrap o takim samym kształcie i ciężarze. Natomiast w odniesieniu do materiałów: stałych sypkich, ziarnistych, płatkowanych, tabletkowanych, pylistych i mazistych znaczenie mają własności takie jak: ziarnistość, masa nasypowa, kąt nasypu i wewnętrzna spoistość. W przypadku materiałów płynnych, istotnymi cechami są gęstość (masa właściwa) i lepkość. Znalezienie dla każdego płynnego materiału niebezpiecznego odpowiedniego materiału zastępczego o takiej samej lepko- ści i gęstości byłoby jednak w większości przypadków niemożliwe. Dlatego uznano, że uniwersalny materiał zastępczy stanowi woda. Zakłada się przy tym, że w przypadku lepkości, większość materiałów płynnych ma parametry porównywalne z wodą bądź wyższe. Natomiast w odniesieniu do gęstości, woda reprezentuje wszystkie materiały płynne o gęstości do 1,2 g/cm3 . Materiały o lepkości powyżej 1,2 g/cm3 również są zastępowane PACKAGING SPECTRUM OPAKOWANIE 7/2013 64 BADANIA I CERTYFIKACJA wodą, jednak pod warunkiem odpowiednie[...]

Próba opracowania składu i receptury benzyny do lakierów jako cieczy wzorcowej zgodnej z wymaganiami przepisów międzynarodowych dotyczących badań opakowań transportowych do materiałów niebezpiecznych


  1. Wstęp Temat "Próba opracowania składu i receptury benzyny do la - kierów jako cieczy wzorcowej, zgodnej z wymaganiami przepi - sów międzynarodowych dotyczących badań opakowań trans - portowych do materiałów niebezpiecznych" podjęty został przez COBRO w ramach działalności statutowej i jest realizowany przez Laboratorium Badań Opakowań Transportowych (DOT -L). Przedmiot pracy to przeanalizowanie oraz oszacowanie możli - wości opracowania i praktyczne go wykorzystania ogólnodostępnych na rynku kra jowym produktów ropopochodnych [...]

Określenie wpływu zgniecenia fali tektury falistej na jej odporność na przepuklenie DOI:10.15199/42.2017.5.3


  STRESZCZENIE: Praca została podjęta w celu określenia wpływu zgniecenia fali tektury falistej na jej odporność na przepuklenie. W tym celu przeprowadzono badania oznaczenia wytrzymałości na przepuklenie przed zgnieceniem oraz po zgnieceniu tektury falistej trzywarstwowej i pięciowarstwowej. Głównym założeniem tej pracy było zbadanie jak największej ilości tektury, by móc porównać uzyskane wyniki i wskazać różnice w badanych wartościach przepuklenia. W części eksperymentalnej przeprowadzone zostały badania dla 10 rodzajów tektury, każdy z nich miał określony rodzaj papieru oraz gramaturę. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 2759: 2014 Tektura. Oznaczanie wytrzymałości na przepuklenie. Dla każdego rodzaju tektury przeprowadzono 200 oznaczeń (100 dla próbek przed zgnieceniem i 100 dla próbek po zgnieceniu). ABSTRACT: The work was undertaken in order to determinate of influence of corrugated cardboard’s wave crushing on bursting strength. For this purpose, bursting strength was tested before and after crushing wave. The test was done on sheets of five- and three-layer corrugated cardboard. The main assumption was to test as many samples of corrugated cardboard as possible to be able to compare results and differences in bursting strength. In the experimental part of this work there was conducted research of 10 kinds of cardboard with a specific type of paper and grammage. The test was done in accordance with PN-EN ISO 2759:2014 standard: Corrugated cardboard. Determination of bursting strength. For each of all 10 types of cardboard there was made 200 measurements (100 for samples before and 100 after crushing wave). 1. Wstęp Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie, czy zgniecenie tektury wpływa na jej wytrzymałość na przepuklenie. Przed przystąpieniem do badań założono, że próbki, które będą zgniecione, powinny mieć niższą wartość przepuklenia, ponieważ zgniecenie powoduje zmniejszenie wytrzymałości tektury. Aby sprawdzić słuszność[...]

 Strona 1