Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Dziadkowiec"

Model zarządzania jakością usług

Czytaj za darmo! »

Jakość usług coraz częściej jest postrzegana jako główny czynnik konkurencji, a przedsiębiorstwa usługowe podejmują szereg działań mających na celu dostosowanie oferty do wymagań klientów. Pomimo znacznego zróżnicowania w sektorze można wyodrębnić zasadnicze cechy wspólne determinujące podejście do problematyki jakości - jedną z nich jest dualizm związany z technicznym i funkcjonalnym char[...]

Food Related Lifestyles (FRL)


  Narzędzie FRL stwarza także możliwości pogłębionych badań w zakresie zarządzania jakością.Przesłanki do podjęcia badań nad narzędziem FRL Badania zwyczajów żywieniowych są jednym z najpopularniejszych obszarów badawczych, dlatego prace rozpoczęto od przeglądu dorobku dziedziny, który potwierdził konieczność utworzenia narzędzia, którego skuteczność będzie mogła być potwierdzona naukowo. Twórcy metody stwierdzili, że istnieją dwie podstawowe przesłanki prowadzenia badań w tym kierunku [3]: 1. Przy badaniu rynku konsumentów, metody bazujące na stylu życia były wielokrotnie wykorzystywane do klasyfikowania konsumentów, jednak równie często były krytykowane. Krytyka dotyczyła głównie dwóch aspektów. Pierwszym z nich było zamieszanie terminologiczne i brak jasnego zdefiniowania podstawowej kategorii badawczej tj. stylu życia. Drugim, znacznie poważniejszym problemem, był brak podbudowy teoretycznej - najczęściej stosowanym sposobem prowadzenia badań były badania empiryczne, następnie na ich podstawie próbowano uogólniać wnioski. Takie podejście może być użyteczne na początkowym cyklu życia techniki badawczej, natomiast w momencie rozpoczęcia prac nad FRL istniało wiele opracowań empirycznych dotyczących zwyczajów żywieniowych, założono więc, że powinno być już możliwe stworzenie postaw teoretycznych badań nad stylem życia. 2. Było prowadzonych wiele badań w celu porównania zwyczajów żywieniowych pomiędzy różnymi krajami - można wyróżnić dwa główne kierunki badań. Pierwszym z nich było gromadzenie danych w celu identyfikacji podobnych segmentów w ramach różnych kultur/narodów. Drugą, najbardziej liczną grupę stanowiły projekty, mające na celu zidentyfikowanie różnic międzykulturowych. Podstawowym problemem było jednak to, że nie była prowadzona walidacja międzykulturowa stosowanych narzędzi, nie można więc z całą pewnością stwierdzić, że wyniki uzyskane w różnych krajach mogą być ze sobą porównywane. W związku z tym s[...]

Wykorzystanie metody Mystery Shopping do badań porównawczych usług świadczonych przez restauracje

Czytaj za darmo! »

Usługi gastronomiczne stanowią znaczącą część branży turystycznej, a globalizacja sprawia, że wymagania stawiane restauracjom stale się zmieniają. Duża łatwość podróżowania oraz powszechny dostęp do informacji sprawiają, że konsumenci oceniają nie tylko usługi, z których korzystają na co dzień, ale także dokonują ich porównania z usługami świadczonymi w innych miastach, regionach, czy państwach. Badanie jakości usług, w tym usług gastronomicznych wymusza zatem stałe poszukiwanie skutecznych metod badawczych i analitycznych, które pozwolą na lepsze zrozumienie klienta, Celem niniejszego badania było zaprojektowanie i zastosowanie w praktyce skutecznego narzędzia badawczego, za pomocą którego będzie można dokonać analizy porównawczej dwóch odrębnych populacji przedsiębiorstw - restauracji typu "casual" w Polsce i w USA. W tym celu została zastosowana metoda Mystery Shopping, która została uzupełniona badaniami preferencji klientów. Uzyskane wyniki stanowić będą bazę do badań nad różnicami kulturowymi wpływającymi na satysfakcję konsumentów oraz oceny przez nich dokonywane, a zaproponowana metodologia może służyć do innych badań międzykulturowych związanych z jakością usług. Cel, zakres i metodologia badawcza Zaproponowana metoda składa się z dwóch zasadniczych części - badania oczekiwań klientów oraz badania jakości oferowanych usług. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było dokonanie konsumenckiej oceny jakości usług świadczonych przez restauracje typu "casual" w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Podjęta także została próba porównania jakości usług oferowanych w obu krajach. Dane zebrano metodą Mystery Shopping, zbadano także oczekiwania klientów, ponieważ poznawanie ich opinii jest ważnym sposobem identyfikacji oczekiwań, determinujących później satysfakcję[6], ponadto, w przypadku wystąpienia znaczących różnic w oczekiwaniach nie byłoby możliwe przeprowadzenie analizy porównawczej jakości świadczonych usług [...]

 Strona 1