Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kryczka"

Działalność dydaktyczna Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

Pozawydziałowy Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej jest unikatową w kraju placówką naukowo-dydaktyczną z 65-letnią tradycją kształcenia papierników na poziomie akademickim i prowadzącą badania w zakresie szeroko pojętego papiernictwa (technologia oraz konstrukcja i eksploatacja maszyn) i dziedzin pokrewnych (przetwórstwo papiernicze, poligrafia). Instytut (początkowo pod nazwą Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych) powstał w 1970 r. w wyniku połączenia dwóch katedr: Katedry Papiernictwa i Maszyn Papierniczych (istniejącej w PŁ od 1946 r.) i Katedry Technologii Celulozy i Papieru (działającej w PŁ od 1952 r.). W 1998 r. jednostka, w wyniku systematycznego rozszerzania swojej działalności dydaktycznej i naukowej również w zakresie przetwórstwa papierni[...]

Zachowanie się papieru w drukowaniu atramentowym Część 1. Wyzwania i ograniczenia w utrzymaniu płaskiego leżenia papieru

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem drukarki atramentowej (ang. ink jet) jest umieszczenie atramentu na powierzchni papieru w celu odwzorowania obrazu o intensywnych barwach oraz czytelnego tekstu. Czasami jednak cel ten jest trudny do osiągnięcia z uwagi na uboczne, destrukcyjne działanie na strukturę papieru wody znajdującej się w atramencie. Intensywność tego działania zależy od chemicznych właściwości [...]

Jakość cyfrowej odbitki próbnej

Czytaj za darmo! »

Odbitka próbna jest przede wszystkim wzorcem dla drukarza i gwarantem jakości dla zamawiającego. Z tego powodu jakość odbitki próbnej, szczególnie jej barwa, powinna być jak najbardziej zbliżona do jakości odbitki nakładowej. W niniejszym artykule spróbujemy dać odpowiedź na pytania, jak skontrolować jakość odbitki próbnej uzyskanej za pomocą cyfrowych systemów proofingowych, oraz na podstawie jakich parametrów i w odniesieniu do jakich dokumentów normatywnych przeprowadza się taką kontrolę. Pierwszymi dokumentami, które omawiają docelowe wartości pól barwnych oraz dokładność ich odwzorowania na odbitkach próbnych dla różnych technik drukowania, są normy ISO 12647 (1-6). Pierwsza część normy ISO 12647-1 dotyczy omówienia minimalnego zestawu parametrów procesowych koniecznych d[...]

Druk natryskowy na papierach ręcznie czerpanych

Czytaj za darmo! »

Wymagania stawiane podłożom stosowanym w druku natryskowym, popularnie nazywanym atramentowym (ang. ink jet), są dość specyficzne. Z jednej strony fakt, że druk natryskowy jest drukiem bezkontaktowym (nie ma bezpośredniego kontaktu głowicy drukującej z podłożem), pozwala na zadruk prawie każdego rodzaju podłoża (od papieru i tektury po różnego rodzaju tworzywa sztuczne - np. folie giętkie i płyty o szerokim zakresie grubości). Z drugiej zaś strony, wyrzucone z głowicy krople atramentu w momencie kontaktu z podłożem nie mogą się rozpryskiwać i zbytnio się rozpływać. W tym momencie na jakość obrazu ma wpływ zarówno urządzenie drukujące, jak i właściwości atramentu i podłoża przyjmującego atrament. Dlatego w drukowaniu natryskowym wachlarz stosowanych podłoży jest największy w po[...]

Zachowanie się papieru w druku atramentowym Część 2. Weryfikacja koncepcji utrzymania płaskiego leżenia papieru dla drukarek biurowych

Czytaj za darmo! »

Głównym celem drukowania cyfrowego inkjet jest nałożenie atramentu na papier w celu uzyskania dobrej jakości ilustracji oraz czytelnego druku. Nie mniej ważne jest, aby papier po zadrukowaniu zachowywał płaskie leżenie, które może utracić wskutek zmian strukturalnych, zachodzących w nim w procesie oddziaływania atramentu z włóknami. Dlatego też lepsze zrozumienie złożoności tego procesu (2) może pomóc w zmniejszeniu destruktywnych działań atramentu w procesie drukowania. Istnieje ponadto potrzeba poznania matematycznych zależności między płaskością papieru a parametrami procesu drukowania, takimi jak: prędkość drukowania, temperatura oraz wilgotność względna w pomieszczeniu drukowania. W związku z tym przeprowadzono odpowiednie eksperymenty, aby określić wpływ warunków drukowa[...]

 Strona 1  Następna strona »