Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Cezary WOREK"

Szerokopasmowa metoda badania propagacji fal elektromagnetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych

Czytaj za darmo! »

W literaturze światowej od wielu dziesięcioleci znajdują się doniesienia o badaniach propagacyjnych w podziemnych wyrobiskach górniczych [1-4]. Są one często opracowywane na zlecenie rządu lub też ośrodków naukowych ściśle związanych z przemysłem wydobywczym. Brak modeli teoretycznych oraz duża zmienność parametrów środowiska powoduje, że trzeba się zadowolić modelami behawioralnymi i praktycznie dla każdego konkretnego rodzaju tuneli podziemnych należy przeprowadzić oddzielne pomiary. Co więcej, zmierzone parametry tłumienności trasy w podobnych warunkach różnią się znacznie w zależności od sytuacji geologicznej, uzbrojenia technicznego tunelu, a nawet od mocy nadajnika oraz anten użytych podczas pomiarów. Przykładowe wyniki pomiarów tłumienności trasy dla tuneli podziemnych o[...]

A contactless battery power supply system with bidirectional energy transfer

Czytaj za darmo! »

The article presents the contactless battery power supply system with bidirectional energy transfer based on the resonant series-parallel SP-LCLC energy converter providing output power of several watts. In order to improve the power system performance an innovative integrated reactance module was developed, that contains all the elements of a high current inductive resonant circuit and allows to shape the distribution of magnetic induction to increase the power transfer efficiency. (Bezstykowy układ bateryjnego zasilania z systemem dwukierunkowego przesyłu energii elektrycznej). Streszczenie. W artykule zaprezentowano bezstykowy układ bateryjnego zasilania z systemem dwukierunkowego przesyłu energii elektrycznej oparty o rezonansowy szeregowo-równoległy SP-LCLC układ przetwarzania energii o mocy rzędu kilku watów. W celu poprawy właściwości układu zasilania opracowano nowatorski zintegrowany moduł reaktancyjny, który zawiera wszystkie silnoprądowe elementy indukcyjne obwodu rezonansowego oraz pozwala kształtować rozkład indukcji magnetycznej tak, aby zwiększyć sprawność energetyczną transferu energii elektrycznej. Słowa kluczowe: bateria bezstykowa, zintegrowany element magnetyczny, szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa, dwukierunkowy przesył energii. Keywords: contactless battery, integrated magnetics, series-parallel LCLC resonant power converter, bidirectional energy transfer. Introduction Power supply units with contactless energy transfer are currently a hot topic in top research institutes and electronic producers [1, 2]. Such devices do not require galvanic connection with load, which is a great advantage in applications where electrical connections are prone to corrosive or even explosive atmospheres, vibration, humidity etc. This technology is employed to a wide range of devices, from RFID transponders consuming several micro watts of power, through consumer electronic devices such as phones and laptops requirin[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna w podziemiach wyrobisk górniczych

Czytaj za darmo! »

Gwałtownie rozwijająca się automatyzacja procesów wydobywczych powoduje stosowanie coraz większej liczby złożonych systemów elektronicznych, których poprawność działania bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo pracy pod ziemią. Niewielkie odległości urządzeń elektronicznych sąsiadujących ze sobą, elementy metalowe w ich bliskim otoczeniu, obecność urządzeń elektrycznych dużej mocy, trudne warunki środowiskowe związane z silnym zasoleniem i wilgotnością oraz konieczność ochrony przez narażeniami mechanicznymi powoduje powstawanie poważnych problemów związanych z poprawnym działaniem aparatury elektrycznej. Odpowiednie regulacje prawne w tej kwestii wydają się niezbędne gdyż ujednolicą sposób badania specyficznej grupy wyrobów. W konsekwencji wpłynie to bezpośrednio na jakość proce[...]

Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektronicznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykład podejścia do konstruowania urządzeń spełniających jednocześnie wymagania dyrektyw 94/9/WE (ATEX) i 2004/108/WE (EMC). W celu rozwiązywania szczegółowych problemów autorzy zaproponowali sprawdzoną w wielu projektach procedurę opierającą się na weryfikacji elementów składowych w układach testowych pod kątem spełnienia wymagań zarówno funkcjonalnych jak i dyrektywy EMC. Abstract. This paper presents a specific approach to design of electronic circuits for devices, that must meet the requirements of ATEX (94/9/EEC) and (2004/108/EEC) EMC directives. In order to solve particular problems, authors propose a procedure of dividing project into functional units and verifying them in test applications for compliance with functional and EMC requirements. (Elect[...]

Parallel operation of MOSFET and IGBT transistors in resonant mode converter

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji i pomiarów układu równolegle połączonych tranzystorów MOSFET i IGBT pracujących w zasilaczu rezonansowym w trybie "soft-switching". Porównano straty mocy w poszczególnych tranzystorach oraz w przypadku równoległego ich połączenia. Wykazano, że konfiguracja równoległa jest obiecującą konfiguracją do zastosowania w zasilaczach rezonansowych w których występują, ze względu na charakter układu, duże przetężenia prądu (Symulacja i badanie układu równolegle połączonych tranzystorów MOSFET i IGBT pracujących w zasilaczu rezonansowym) Abstract. In this paper a parallel operation of MOSFET and IGBT transistors in soft switching applications is analysed by means of the simulation procedure and implementation in test circuits. Power loses in MOSFET, IGBT and for parallel connection was compared. It shows that parallel configuration is the best choice for high power resonant mode converters.. Słowa kluczowe: równoległe połączenie kluczy półprzewodnikowych, zasilacz rezonansowy, klasa DE. Keywords: parallel operation of semiconductor switches, class DE resonant converter, resonant-mode power supplies, soft switching. Introduction MOSFET and IGBT transistors have been recently the most popular semiconductor switches proposed for the electric circuits of small to high power application. Parallel operation of power semiconductors is used in many application with hard and soft switching for optimizing costs and/o[...]

Design techniques for the reduction of the radiated electromagnetic emission in flyback SMPS

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono proces projektowania jednofazowego zasilacza o mocy 200W do zasilania modułów z diodami świecącymi LED z uwzględnieniem wymagań normatywnych. Zaprezentowano metody detekcji źródeł zaburzeń oraz zaproponowano sposoby zmniejszenia poziomu promieniowania biorąc pod uwagę poszczególne moduły zasilacza. Techniki zmniejszenia emisji zaburzeń promieniowanych w zasilaczach impulsowych z przetwornicami typu flyback. Abstract. This paper presents design process of one-phase 200W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards. Technics of detection of electromagnetic emission sources in the SMPS sub-modules as well as methods of reduction of emission level were shown. Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, oznaczenie CE, emisja fal elektromagnetycznych, kompatybilność elektromagnetyczna. Keywords: switch mode power supply, CE mark, electromagnetic emission, electromagnetic compatibility. Introduction This paper presents one-phase 200W switching mode power supply dedicated for luminaires with LED diodes according to EU standards: LVD [...]

Zintegrowany element magnetyczny zwiększający sprawność rezonansowych układów przetwarzania energii

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy sposób projektowania uzwojeń i budowy zintegrowanego elementu magnetycznego mający na celu poprawę sprawności i osiągnięcia dużej gęstości mocy w szeregowo-równoległych LCLC, rezonansowych układach mocy pracujących w klasie DE. Wykorzystując superpozycję dwóch wektorów indukcji magnetycznej zorientowanych względem siebie prostopadle niemal dwukrotne zwiększono energię zgromadzoną w obwodzie magnetycznym. Zaprezentowano również symulacje SPICE w celu oceny wyników przedstawionej koncepcji. Abstract. This paper presents a new winding design and construction of an integrated magnetic element to achieve high efficiency and high power density in class DE series-parallel LCLC resonant power converter. Superposition of two magnetic inductions oriented orthogonally with respect to each other in the combined magnetic circuit allows to double the energy peak values in the selected portion of a magnetic circuit. SPICE simulation converter are also presented to evaluate the performance (Integrated magnetic element for improving efficiency of resonant power converter). Słowa kluczowe: zintegrowany element magnetyczny, uzwojenia ortogonalne, szeregowo-równoległa LCLC przetwornica rezonansowa. Keywords: integrated magnetics, orthogonal windings, series-parallel LCLC resonant power converter. Wstęp Od współczesnych rozwiązań zasilaczy impulsowych oczekuje się spełnienia trzech podstawowych wymagań dotyczących zapewnienia: parametrów funkcjonalnych, spełnienia wymagań prawnych (znak CE) oraz ekonomicznych związanych przede wszystkim z ceną produkcji. W artykule zaprezentowano koncepcję innowacyjnej przetwornicy DC/DC o napięciu wejściowym 400VDC, napięciu wyjściowym 100V i mocy 300W dedykowanej do zastosowania w systemach oświetlenia LED lub innych aplikacjach, w których wymagany jest prądowy tryb wyjścia. Ze względu na charakter aplikacji, w fazie koncepcyjnej szczególny nacisk położono na zmniejszenie masy i wymiarów z[...]

Increasing performance of integrated sub-GHz IEEE 802.15.4 compatible radio transceivers DOI:10.15199/ELE-2014-135


  The IEEE 802.15.4 specification [1] is one of the most important standards describing low-rate and short range wireless area networks. It constitutes a common basis for several commercially available and well-recognized radio communication protocols such as ZigBee family of protocols (including ZigBeeIP), WirelessHART, ISA 100.11a and 6LoWPAN [5]. In terms of the ISO OSI layers, the IEEE 802.15.4 specification defines the physical layer (PHY) and medium access control (MAC) sublayer, on top of which the previously mentioned protocols are built. During the last 10 years of development, the standard was amended several times to include new PHY options. Currently the standard defines many frequency channels and modulation options including ASK, BPSK, O-QPSK, GFSK, OFDM, CSS (chirp spread spectrum) and UWB (ultra-wide band), however not all of them gained much industry attention. Table 1 gathers some of the most popular PHYs, present in the currently commercially available radio transceivers, along with their availability in different regions of the world [3]. There are many IEEE 802.15.4 compatible transceivers available on the market, however the great majority of them are designed for operation in the 2.4 GHz band utilizing the O-QPSK PHY. The sub-GHz bands are less popular, however their main advantage over the 2.4 GHz band is better propagation and material penetration. Also, in the IEEE 802.15.4g-2012 amendment, several new sub-GHz PHYs were introduced, including 169 MHz band to standardize smart utility networks (SUNs), such as those used for advanced metering infrastructure (AMI). Although the 2.4 GHz PHYs are dominant in consumer applications, the sub-GHz remains important in industrial areas where quality of service is essential. The final data transmission reliability is, however, a product of several qualities, including those resulting from hardware design as well as software implementation. In this article the autho[...]

Synchroniczny prostownik napięcia sieciowego DOI:10.15199/13.2015.9.13


  W profesjonalnych zastosowaniach sprawność energetyczna jest jednym z podstawowych parametrów zasilaczy sieciowych średniej i dużej mocy [1-6]. Ma to szczególne znaczenie na szybko rosnącym rynku centrów obliczeniowych i wszelkiego rodzaju serwerowni, gdyż w skali globalnej na ten cel zużywamy już ponad 1,5% całej wyprodukowanej energii [1]. W tym celu powstała nawet specjalna klasyfikacja zasilaczy sieciowych znana pod marką 80 PLUS® określająca 6 klas zasilaczy posegregowanych pod kątem uzyskiwanych sprawności energetycznych w funkcji obciążenia [6]. Spełnienie wysokich wymagań - szczególnie tych z najwyższych klas 80 PLUS - Platinum i Titanium jest bardzo trudne, gdyż oznacza osiągnięcie sprawności na poziomie odpowiednio 94% i 96% przy zasilaniu 230 VAC i 50% dopuszczalnego obciążenia. Wysokosprawne konstrukcje wymagają zastosowania wielu zaawansowanych rozwiązań technologicznych łącznie z cyfrowymi układami sterowania opartymi o układy DSP (Digital Signal Processing) oraz DSC (Digital Signal Controller). Jednym z elementów składowych zasilacza sieciowego, który w najmniejszym stopniu podlegał optymalizacji pod kątem strat mocy, jest wejściowy prostownik sieciowy. Chociaż topologie aktywnych korektorów mocy PFC pozbawione wejściowego mostka Graetza są już znane, to nie są jeszcze powszechnie stosowane. W tych konstrukcjach problemem jest wysoki poziom zaburzeń przewodzonych oraz trudności w spełnieniu dyrektyw związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną [7]. Dlatego klasyczny prostownik w konfiguracji mostka Graetza zbudowany z czterech diod krzemowych jest podstawowym elementem używanym do prostowania prądu pochodzącego bezpośrednio z sieci energetycznej niskiego napięcia. Mimo oczywistych zalet takich jak: prosta konstrukcja, niska cena, duża odporność na przeciążenia, prostownik diodowy posiada także wady. Są one głównie spowodowane nieidealnym zachowaniem diod, na których wskutek przepływu prądu odkłada [...]

Projekt i budowa przetwornicy rezonansowej LLC o dużej dynamice sterowania diodami LED DOI:10.15199/48.2017.08.12

Czytaj za darmo! »

Systemy oświetleniowe wykorzystujące diody LED stały się już bardzo powszechne i można je znaleźć praktycznie w każdej aplikacji, począwszy od latarek i ekranów LCD, poprzez lampy uliczne, oświetlenia specjalistyczne, samochodowe i ogólnego przeznaczenia, a skończywszy na reflektorach i lampach dużej mocy [1, 2]. W tak szerokim zakresie aplikacji występują również wielokryterialne metody doboru systemu zasilania, w których koszt wytworzenia, sprawność i niezawodność należą do najbardziej istotnych parametrów. W artykule zaprezentowano projekt i budowę 350-watowej przetwornicy rezonansowej opartej na nowatorskiej topologii LLC z ogranicznikiem dobroci charakteryzującej się dużą sprawnością, niską emisją zaburzeń radioelektronicznych oraz dużą dynamiką sterowania diodami LED [3]. W praktyce, w systemach zasilających diody LED umowną granicą dla rozwiązań wykorzystujących przetwornice rezonansowe jest moc Zawiera ona układ półmostkowego falownika składającego się z tranzystorów typu MOS T1 i T2, do których dołączono równolegle kondensatory CT1 i CT2 w celu minimalizacji strat przełączania, zapewniając pracę w klasie DE i w trybie ZVS (Zero Voltage Switching). Falownik obciążony jest szeregowym obwodem rezonansowym składającym się z szeregowo-równoległego połączenia powyżej 100 W. Układy rezonansowe mają wiele zalet w stosunku do rozwiązania wykorzystującego topologię typu flyback, pozwalając na wykonanie zasilacza o małych gabarytach i dużej sprawności. Niestety ich wadą jest duży spadek sprawności dla obciążeń znacznie odbiegających od obciążenia nominalnego. Dodatkowo trudno jest wykonać zasilacz rezonansowy o szerokim zakresie regulacji napięcia wyjściowego połączonego ze sterowaniem prądem w pełnym zakresie. Opisana przetwornica DC/DC, dzięki zastosowanej topologii oraz Zintegrowanego Elementu Magnetycznego (ZEM) osiąga sprawność ponad 96%. Dodatkowo, zastosowanie ogranicznika dobroci zapewnia zwiększoną odporność na dy[...]

 Strona 1  Następna strona »