Wyniki 1-10 spośród 37 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Ł. Chojnacki"

Ocena parametrów niezawodnościowych stacji transformatorowo-rozdzielczych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W ciągu ostatnich kilku lat, m.in. w związku z wejściem Polski do struktur unii Europejskiej, wzrosło zainteresowanie problemem niezawodności układów elektroenergetycznych. Nawet najkrótsza przerwa w dostawie energii elektrycznej pociąga bowiem za sobą niezadowolenie odbiorców oraz straty materialne. duża niezawodność pracy stacji sN pozwala na ograniczenie czasu przerw w zasilaniu odbiorcó[...]

Wpływ prac pod napięciem oraz zmian konstrukcyjnych na parametry niezawodnościowe wybranych urządzeń eksploatowanych w układach dystrybucyjnych SN/nn

Czytaj za darmo! »

Analizując aktualne parametry niezawodnościowe wybranych urządzeń stacyjnych można oszacować, w jakim stopniu wprowadzenie techniki prac pod napięciem oraz zmiany w dziedzinie inżynierii materiałowej i technologii wytwarzania urządzeń elektroenergetycznych wpłynęły na poprawę parametrów niezawodnościowych. ostatnia kompleksowa analiza dotycząca zagadnień niezawodności urządzeń stacji elektr[...]

Parametry i właściwości niezawodnościowe transformatorów SN/nn

Czytaj za darmo! »

Transformatory energetyczne SN/nn są podstawowymi elementami systemu dystrybucji energii elektrycznej. Ich właściwości niezawodnościowe w znacznej mierze wpływają na jakość i niezawodność dostaw energii. Ze względu na brak aktualnych badań w tym zakresie autor przeprowadził obszerne badania niezawodnościowe dotyczące stacji elektroenergetycznych SN na terenie dwóch dużych zakładów energetycznyc[...]

Ocena niezawodności strukturalnej stacji transformatorowo - rozdzielczych SN/nn

Czytaj za darmo! »

Niezawodność pracy stacji elektroenergetycznych średnich napięć ma pierwszorzędne znaczenie w procesie dostawy energii elektrycznej do wielkiej liczby jej odbiorców. Najważniejszym celem oceny niezawodności stacji elektroenergetycznych jest dobór takiej struktury stacji oraz takich parametrów urządzeń, aby zapewnić optymalną w danych warunkach pracy ciągłość zasilania odbiorców. Jednocześnie wy[...]

Analiza awarii izolatorów średniego napięcia w sieci energetyki zawodowej

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców energii oraz wartości ene[...]

Wpływ wprowadzenia prac pod napięciem jako standardu pracy brygad remontowych w krajowych spółkach dystrybucyjnych na modele i parametry niezawodnościowe stacji transformatorowo-rozdzielczych

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały przedstawione modele niezawodnościowe złożonych obiektów elektroenergetycznych, jakimi są stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn. Analizę czasów trwania awarii, czasów trwania wyłączeń awaryjnych oraz czasów trwania przerw w zasilaniu, a także wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii stacji przeprowadzono na podstawie obszernych badań niezawodnościowych dotyczących stacji elektroenergetycznych SN/nn na terenie dużego zakładu energetycznego w kraju, obejmujących okres 5 lat przed wprowadzeniem prac pod napięciem, jako podstawowej techniki pracy brygad remontowych oraz 5 lat po jej wprowadzeniu. Koszty wynikające z zawodności stacji elektroenergetycznych, należy podzielić na dwie grupy [3, 6, 8÷10]:  koszty ponosz[...]

Analiza dobowej, tygodniowej i rocznej zmienności obciążeń elektroenergetycznych w sieciach miejskich oraz wiejskich

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę porównawczą zmienności obciążeń w komunalnych sieciach SN zasilających odbiorców na terenach miejskich oraz wiejskich. Wyznaczone zostały podstawowe wskaźniki określające zmienność obciążeń. Analiza przeprowadzona została na podstawie pomiarów w sieciach SN wiejskiej i miejskiej. Dane powyższe pochodzą z pięciu lat obserwacji. W badaniach wykorzystane zostały pakiety Matlab, Statistica i Excel, których celowość zastosowania do powyższych analiz została w pełni potwierdzona w zakresie opracowania wyników badań oraz ich wizualizacji. Abstract. The paper presents a comparative analysis of load variation in MV network systems powering urban and rural communities. It provides primary indicators denoting load variation. The analysis was carried out on the [...]

Modele niezawodnościowe łączników eksploatowanych w stacjach elektroenergetycznych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę awaryjności łączników zainstalowanych w stacjach SN/nn na terenie dwóch dużych zakładów energetycznych w kraju. Wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa czasów odnowy, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Dokonano także analizy sezonowości i przyczyn występowania stanów awaryjnych. Abstract. Fault analysis of switches installed in medium voltage/low voltage stations in the area of two large domestic power electric plants has been presented in the paper. The average recovery time for the switches, average failure trip-out duration and average duration of power supply interruption have been determined. The probability density f[...]

Analiza skutków gospodarczych niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych

Czytaj za darmo! »

Niezawodność pracy elektroenergetycznych układów dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia ma pierwszorzędne znaczenie w procesie dostawy energii elektrycznej do wielkiej liczby jej odbiorców. Najważniejszy przy ocenie niezawodności sieci elektroenergetycznych jest dobór takiej struktury oraz takich parametrów urządzeń, aby zapewnić optymalną w danych warunkach pracy ciągłość zasilania odbiorców. W artykule przedstawiono metody pozwalające na oszacowanie zawodnościowych kosztów strat ponoszonych przez odbiorców bytowych w wyniku awarii urządzeń eksploatowanych w układach dystrybucyjnych energii elektrycznej. Omówione zostały straty wynikające z przymusowej bezczynności mieszkańców oraz straty materialne. Na podstawie danych statystycznych wyznaczono wartości równoważników koszt[...]

Analiza kosztów awaryjności urządzeń elektroenergetycznych eksploatowanych w stacjach wnętrzowych i napowietrznych SN/nN

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono analizę skutków awaryjności urządzeń eksploatowanych w stacjach transformatorowo-rozdzielczych SN/nN miejskich oraz wiejskich. Na podstawie przypadków awarii, które zaistniały w okresie 10 lat zaprezentowano modele niezawodnościowe czasów przerw w zasilaniu odbiorców, a także analizę kosztów strat ponoszonych przez odbiorców oraz dystrybutorów energii w wyniku awarii wybranych urządzeń stacyjnych. Abstract. This paper analyzes the effects of failure of equipment operating in the MV/ LV relay - distribution station on urban and rural areas. On the basis of the damage, which occurred in the 10 years presented the reliability models of time of break in the supply of customers, as well as analyzing the cost of losses incurred by customers and distributors of ene[...]

 Strona 1  Następna strona »