Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA LESZCZYŃSKA-SEJDA"

Zastosowanie sorpcji w technologii produkcji czystych metali szlachetnych

Czytaj za darmo! »

Zalety wymiany jonowej powodują, że jest ona stosowana w coraz większej liczbie procesów wydzielania i oczyszczania różnych metali, w tym również metali szlachetnych. Obserwowana stała poprawa właściwości produkowanych żywic jonowymiennych zwiększa możliwość i zakres ich wykorzystania przy zmniejszających się kosztach stosowania. Przeprowadzone w IMN badania nad wykorzystaniem jonitów, zaw[...]

Sposoby zmniejszania strat eteru dibutylowego glikolu dietylenowego stosowanego do ekstrakcji złota

Czytaj za darmo! »

Eter di buty lowy glikolu dietylenowego (karbitol) jest powszechnie stosowanym, selektywnym ekstrahentem złota. Z powodu nieznacznej rozpuszczalności karbitolu w roztworach wodnych (2,6 g/dm3 w wodzie) w operacjach ekstrakcji i redukcji złota występują jego straty. Badania procesu ekstrakcji złota wykazały, że straty te spowodowane są również reakcjami karbitolu z niektórymi składnikami ro[...]

Zastosowanie jonitów do sorpcji jonów amonowych z wodnych roztworów renianu(VII) amonu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania kwasu nadrenowego, z wodnych roztworów nadrenianu amonu, z zastosowaniem metody sorpcji jonów amonowych na kationitach. Przetestowano kilka silnie kwaśnych kationitów. Testy prowadzono kompleksowo badając wszystkie etapy pracy jonitu sorpcję-mycie-regenerację- mycie. Najlepsze wyniki badań otrzymano stosując kationit firmy Purolite C160 (H). Z zasto[...]

Immobilizacja związków renu w cieczach jonowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości immobilizacji związków renu w cieczach jonowych. Uzyskane układy badano pod kątem wykorzystania w katalizie chemicznej, ze szczególnym uwzględnieniem reakcji epoksydacji alkenów. Przebadano kilka układów MTO-UHP-ciecz jonowa. Jako reakcje modelowe wybrano reakcje epoksydacji cykloheksenu i 1,5-cyklooktadienu. Otrzymano cztery nowe układy MTO-UHP-ciecz jonowa, kata[...]

Metylotrioksoren(VII) jako katalizator wielu ważnych reakcji organicznych

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano literaturowy przegląd metod otrzymywania i możliwości zastosowania metylotrioksorenu( VII) (MTO), katalizatora wielu ważnych reakcji organicznych, takich jak epoksydacja, metateza i utlenianie. Sprawdzono możliwość otrzymywania MTO ze związków renu(VII), takich jak nadreniany wapnia, sodu, amonu, potasu, cynku i srebra syntezowane w IMN. Stosując nadrenian srebra, jako źródł[...]

OTRZYMYWANIE ZWIĄZKÓW RENU(VII) SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA PROSZKÓW STOPOWYCH


  W artykule przedstawiono nowoczesne metody otrzymywania wybranych związków renu(VII), które stanowią dogodny materiał do redukcji i w konsekwencji do uzyskiwania z nich proszków stopowych na bazie renu z metalami wchodzącymi w skład nadstopów, tj. niklem i chromem, glinem i kobaltem. Należą do nich: reniany(VII) różnych metali, kompleksowe związki renu(VII) oraz dwuskładnikowe i trójskładnikowe mieszaniny renu z innymi pierwiastkami wchodzącymi w skład nadstopów. Obecnie ren do nadstopów wprowadzany jest w postaci metalicznych peletek w procesie stapiania. Proces ten wymaga utrzymywania wysokich temperatur. Wprowadzanie renu do nadstopów w postaci peletek proszków stopowych, Dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda, dr inż. Grzegorz Benke, mgr inż. Krystyna Anyszkiewicz, dr inż. Andrzej Chmielarz, prof. IMN — Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice. e-mail: kasial@imn.gliwice.pl Rudy Metale R59 2014 nr 1 s. 6÷11 7 np. Re-Ni, Re-Co, przyczynia się do ograniczenia strat renu poprzez możliwość obniżenia temperatury kąpieli topu. Ponadto, zastosowanie do otrzymywania proszku stopowego związków chemicznych o komponentach wchodzących w skład nadstopów pozwala na ominięcie etapu mielenia materiału. Słowa kluczowe: ren, reniany(VII), kompleksowe związki renu SYNTHESIS OF RHENIUM(VII) COMPOUNDS FOR THE PRODUCTION OF ALLOY POWDERS The paper presents modern methods for obtaining selected rhenium(VII) compounds, that form appropriate material for reduction and in consequence production of alloy powders based on rhenium and metals included in the superalloys, i.e. nickel, aluminum, chrome and cobalt. The compounds include: different metals perrhenates, rhenium(VII) complex compounds and compositions of rhenium oxides and their mixture, in different oxidation state, with oxides of other elements included in the superalloys. Currently, rhenium is added to supperalloys in a form of metallic pellets in melting process. That process requires to high te[...]

Zastosowanie związków renu w katalizie DOI:10.15199/67.2016.10.2


  Od 2014 r. w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach w ramach projektu PBS2/A5/40/2014 "Organomet", trwają badania nad opracowywaniem nowych, nieorganicznych prekursorów do wytwarzania katalizatorów renowych Katalizatory renowe znajdują szerokie zastosowanie w wielu reakcjach chemicznych, realizowanych w procesach przemysłowych. Dzięki wytworzonym katalizatorom otrzymywane są złożone związki organiczne, których synteza na innej drodze jest niemożliwa bądź w znacznym stopniu utrudniona. W artykule przedstawiono przykłady katalizatorów renowych stosowanych w reakcjach epoksydacji, metatezy olefin oraz innych reakcjach pozwalających na utworzenie nowych wiązań węgiel-węgiel, węgiel-heteroatom (C-N, C-O, C-S), a także w reakcjach utleniania czy redukcji. Stosowane w tych reakcjach związki renu to nie tylko proste katalizatory organiczne (np. MTO), ale również złożone związki kompleksowe zawierające rozbudowane ligandy, a także heterogeniczne katalizatory osadzone na stałych nośnikach. Najbardziej znanym katalizatorem renowym jest MTO (metylotrioksoren(VII), CH3ReO3), który wykazuje aktywność w reakcjach metatezy olefin i epoksydacji, ale również w reakcjach utleniania alkoholi oraz eterów. Z punktu widzenia katalizy heterogenicznej, ważnym katalizatorem jest tlenek renu(VII) osadzony na stałym nośniku (np. Al2O3, SiO2 czy Al2O3-SiO2). Tego typu katalizatory stosowane są przede wszystkim w reakcjach metatezy olefin. Ponadto bimetaliczne katalizatory renowo- platynowe osadzone na stałych nośnikach, są stosowane w procesie reformingu surowej benzyny. Słowa kluczowe: ren, okso-kompleksy renu, kataliza APPlication OF RHENIUM COMPOUNDS IN CATALYSIS Manufacturing of new inorganic precursors for rhenium catalysts has been developing in Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice since 2014 within the projects PBS2/A5/40/2014 “Organomet". Rhenium catalysts are widely applied in various chemical reactions in an industrial scale. Owing to produced[...]

ODZYSK MOLIBDENU ZE ZŁOMÓW METODAMI HYDROMETALURGICZNYMI DOI:10.15199/67.2016.11.2


  W artykule przedstawiono sposób odzysku molibdenu z materiału złomowego zawierającego: 47,4% Fe; 24,8 %Ni; 19,2% Cr oraz 4% Mo. Zaproponowana metoda, polega w pierwszej kolejności na roztwarzaniu materiału w kwaśnym roztworze chlorku miedzi(II) w temperaturze 50°C, z wysoką, ponad 99,9% wydajnością. Następnie, na selektywnym rozdziale molibdenu od pozostałych składników roztworu, stosując sorpcję jonów molibdenu z zastosowaniem jonitu MP62 i elucję tych jonów 15% roztworem NaOH. Z powstałych po elucji roztworów krystalizuje się Na2MoO4·2H2O o zawartości: 39,8% Mo, 18,7% Na. Słowa kluczowe: molibden, wymiana jonowa, recykling MOLIBDE NUM RECO VERY FRO M SCRAP S BY HYDRO METALLURGICAL METHOD S The paper presents a method for molybdenum recovery from scrap material containing: 47.4% Fe; 24.8% Ni; 19.2% Cr and 4% Mo. The proposed method is based firstly on material dissolution in copper chloride(II) acidic solution, in the temperature of 50°C, with high efficiency above 99.9%. The next step is a selective separation of molybdenum from other solution elements by sorption on the MP62 ion exchanger and 15% NaOH elution. After elution process of solutions, there is crystallized Na2MoO4·2H2O, containing: 39.8% Mo, 18.7% Na. Keywords: molybdenum, ion exchange, recycling.WPROWADZENIE Światowa tendencja stopniowego ubożenia eksploatowanych złóż surowców pierwotnych, stwarza konieczność przetwarzania surowców wtórnych i ich ponownego użycia w procesach produkcyjnych, dla uzyskania materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub innym [4, 12, 16]. Przetwarzając surowce wtórne, ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych, co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów, zmniejszenia (co bardzo istotne) masy odpadów, a tym samym zwiększenia ilości wolnego miejsca na składowiskach. Z tej perspektywy niezwykle ważny wydaje się podjęty cel badawczy, mający za zadanie zagospodarowanie złomów zawierających molibden. Molibden jest srebrzystobiały[...]

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE OPRACOWANE W ZAKŁADZIE HYDROMETALURGII INSTYTUTU METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15199/67.2017.10.10


  WPROWADZENIE Hydrometalurgia jest dziedziną badań stosowanych, wykorzystującą wiedzę z zakresu chemii i fizykochemii wodnych roztworów zawierających metale. Jest to dziedzina stosowana do przetwarzania rud, koncentratów i innych materiałów zawierających metale, w tak zwanych procesach "mokrych". Stanowi ona prężenie rozwijającą się dziedzinę badań, alternatywną dla pirometalurgii. Hydrometalurgia pozwala na przetwarzanie surowców, dla których nie opłaca się stosowanie metod tradycyjnych lub są one kłopotliwe środowiskowo. Początkowo, w zestawieniu z dominującą w przemyśle metali nieżelaznych, pirometalurgią, miała znaczenie marginalne, dość powoli zdobywając nowe obszary zastosowań. Jednak zmniejszające się zasoby naturalnych surowców, przy wysokim zapotrzebowaniu na metale, zmuszają do poszukiwań nowych, często uboższych surowców. Należą do nich zarówno surowce pierwotne, jak i wtórne oraz materiały pochodzące z recyklingu. Sytuacja ta stwarza duże możliwości zastosowania procesów hydrometalurgicznych. Obecnie w Europie i w świecie hydrometalurgia stanowi jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin [9, 11]. Do najbardziej spektakularnych rozwiązań opracowanych w ostatnich latach przez zespół Zakładu Hydrometalurgii IMN należą: ?? intensyfikacja procesu elektrorafinacji miedzi, ?? opracowanie nowych sposobów przerobu surowców cynkowych, ?? opracowanie sposobu eliminacji arsenu występującego w obiegach przemysłowych hut, ?? opracowanie kompleksowych technologii dotyczących przerobu zużytych baterii, to jest: Ni-MH, Li-ion oraz cynkowo- -węglowych i alkalicznych, ?? opracowanie i w konsekwencji wdrożenie nowej technologii odzysku renu z odpadów i złomów superstopów. INTENSYFIKACJA PROCESU ELEKTRORAFINACJI MIEDZI W Pracowni Badań Procesów Elektrochemicznych Zakładu Hydrometalurgii IMN od wielu lat prowadzona jest działalność dotycząca opracowania, modyfikacji i doskonalenia technologii elektrowydzielania i elektrorafina[...]

 Strona 1  Następna strona »