Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Bielenica"

Dobór rozwiązań telemechaniki z myślą o przyszłości DOI:


  W ostatnim czasie obserwuje się zwiększenie wymagań stawianych sieciom typu smart w odniesieniu do stacji transformatorowych i złączy kablowych SN z telemechaniką. Dotychczasowe rozwiązania techniczne okazują się niewystarczające do realizacji nowych celów i wymagań użytkowników. Wyposażenie stacji transformatorowej czy węzła sieciowego SN, oprócz standardowych elementów zapewniających sterowanie i sygnalizację z rozdzielnicy SN oraz sygnałów ze wskaźników zwarcia, obejmuje coraz częściej aparaturę konieczną do pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach pierwotnych, kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych czy wyrafinowanych systemów blokad i sterowań zwiększających bezpieczeństwo. Niekonwencjonalne metody pomiaru wielkości elektrycznych, takie jak sensory napięciowe stają się codziennością. Nowo powstające obiekty, jeśli nie maj[...]

Poprawa jakości energii elektrycznej przez przekształcanie sieci dystrybucyjnej do sieci typu smart grid DOI:


  W klasycznym ujęciu przepływ energii w systemie elektroenergetycznym odbywa się w kierunku od elektrowni zawodowych przez sieć przesyłową do sieci dystrybucyjnej, skąd trafia do odbiorców końcowych. Sieć dystrybucyjna jest siecią o topologii otwartej, gdzie przepływ energii elektrycznej jest jednokierunkowy - z części systemu o wyższych poziomach napięcia (stacje GPZ WN/SN) przez stacje transformatorowe SN/nn do odbiorców końcowych przyłączonych na poziomie niskiego napięcia. Większa część sieci dystrybucyjnej, poza głównymi stacjami zasilającymi, nie jest wyposażona w telemechanikę i systemy pomiarów wielkości elektrycznych, co przekłada się na niski poziom obserwowalności i kontroli. Sterowanie siecią dystrybucyjną w jej głębi (przełączenia) odbywa się dzięki służbom dyspozytorskim, które muszą dotrzeć do łącznika i zmienić jego pozycję ręcznie. Aktualnie sieć dystrybucyjna musi sprostać wyzwaniom przystosowującym ją do efektywnej pracy z [2]: - generacją rozproszoną (DG), - rozproszonymi źródłami energii (DER), - rozproszonymi zasobnikami energii (DES), - mechanizmami odpowiedzi strony popytowej, - stacjami ładowania samochodów elektrycznych, - zasobnikami energii. AUTOMATYKA ELEKTROENERGETYCZNA Oprócz powyższych wyzwań w sieci dystrybucyjnej ważne jest, aby drogie aktywa były lokowane w optymalny sposób [3], energia była oszczędzana (minimalizacja strat), a jakość usług jak najwyższa [5]. W Polsce nacisk na poprawę jakości usług przejawia się m.in. w regulacjach prezesa URE mówiących o konieczności poprawy wskaźników niezawodnościowych SAIDI i SAIFI o 50% do roku 2020 względem roku 2015 dla operatorów sieci dystrybucyjnej, co stanowi wyzwanie dla OSD do podjęcia skutecznej i konsekwentnej polityki zarządzania siecią dystrybucyjną. Dodatkowo coraz większy udział generacji rozproszonej i pojawianie się prosumentów wymusza zwiększenie obserwowalności i sterowalności sieci. Wszystkie te czynniki, jak też dostępność nowych[...]

 Strona 1