Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ALEKSANDRA PAWLACZYK"

Properties of flow-type composite resin modified with silver and gold nanoparticles. Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota


  Flow-type dental composite was modified by addn. of Ag nanoparticles dispersion in water (concn. 2000 ppm) and in alc. (concn. 5000 ppm), Au nanoparticles dispersion in water (concn. 50 ppm) and a Si filler. The metal ion release, light transmission and diametral tensile strength were evaluated. Oceniono materiał kompozytowy SDR oraz jego modyfikacje: SDR z dodatkiem dyspersji nanocząstek srebra w wodzie o stężeniu 2000 ppm i w alkoholu o stężeniu 5000 ppm, dyspersji nanocząstek złota w wodzie o stężeniu 50 ppm oraz napełniacza krzemionkowego Arsil. Badania objęły ocenę wytrzymałości średnicowej na rozciąganie (DTS), ocenę transmisji światła oraz badanie uwalniania jonów. Próchnica zębów nadal pozostaje ważnym problemem społecznym. Niestety, powszechnie stosowane materiały kompozytowe nie wykazują działania przeciwbakteryjnego, które pozwoliłoby na ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka wystąpienia próchnicy wtórnej. Wprowadzenie do materiałów kompozytowych nanocząstek metali może stanowić obiecującą alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów odtwórczych na bazie żywic. W ostatnim czasie badaniom poddano m.in. ortodontyczne materiały kompozytowe oraz elastyczne materiały do podścielania protez zawierające nanocząstki srebra1-10).Preparaty oparte na złocie (Au) i srebrze (Ag) są znane w medycynie od lat11). Z powodzeniem są stosowane do oczyszczania wody i jako materiały wspomagające gojenie ran. Wchodzą też one w skład protez kości, cewników i urządzeń chirurgicznych. Wiele badań wykazało wybiórcze działanie toksyczne jonów srebra na mikroorganizmy prokariotyczne oraz niewielkie działanie na komórki eukariotyczne12, 13). Działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe preparatów zwierających srebro zależy od ilości uwalnianych jonów srebra (Ag+) oraz od możliwości reagowania z błoną komórkową mikroorganizmów3, 14-18). Srebro może hamować enzymy łańcucha oddechowego i wpływać [...]

Badania odporności korozyjnej stopów metali stosowanych w protetyce stomatologicznej za pomocą metod ICP-TOF-MS, TOF-SIMS i AAS

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badanie składu chemicznego powierzchni stopów dentystycznych (Wirobond C oraz Ecogold) przed i po narażeniu na korozję oraz zbadano ilość uwalnianych jonów metali po przechowywaniu stopów w roztworze 0,9% NaCl z uwzględnieniem różnych zawartości stopu powtórnie przetopionego. Badania zostały przeprowadzone za pomocą metod, takich jak ICP-TOF-MS, AAS, TOF-SIMS. Two com. dental Co-Cr-Mo-W-Si-Fe-Ce (I) and Ag-Au-In- Pt (II) alloys were studied for corrosion resistance in 0.9% NaCl soln. at room temp. for 1 week and for 4 mos. The test samples (rods) were prepd. by smelting the alloys as recived or in mixt. with recycled ones. The concns. of metals in the test solns. were detd. by the title methods. The corrosion resistance of the I alloy decreased with the increasing amts. of recycled alloys. In the case of II alloy, no deterioration of corrosion resistance was obsd. after addn. of the recycled alloy. Rozwój in􀄪ynierii materia􀃡owej spowodowa􀃡, 􀄪e wspó􀃡czesna stomatologia w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów dysponuje wieloma nowymi materia􀃡ami (materia􀃡y 􀄪ywicze, ceramiczne oraz metale i ich stopy) o unikatowych w􀃡a􀄞ciwo􀄞ciach fizykochemicznych. W praktyce klinicznej w wielu dziedzinach medycyny (np. w stomatologii, ortopedii lub neurochirurgii) rutynowo stosuje si􀄊 metale lub znacznie cz􀄊􀄞ciej stopy metali, które z uwagi na du􀄪􀄅 wytrzyma􀃡o􀄞􀃼 mechaniczn􀄅, znajduj 􀄅 zastosowanie jako materia􀃡y konstrukcyjne do wyrobu wi􀄊kszo􀄞ci protez dentystycznych, zespole􀄔 kostnych i implantów 􀄞ródkostnych. Mimo du􀄪ej odporno􀄞ci korozyjnej, 􀄪aden ze stosowanych metali, nie wy􀃡􀄅czaj􀄅c metali szlachetnych oraz tytanu i jego stopów, nie[...]

Analiza powierzchni biomateriałów metalicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej wytwarzanych metodą frezowania


  Dokonano analizy wybranych właściwości elementów wykonanych ze stopu Zenotec™ NP metodą frezowania oraz porównania odporności korozyjnej elementów bez i po procesach pasywacji elektrochemicznej. Do badań użyto elementów ze stopu CoCr Zenotec NP/Wieland, frezowanych w urządzeniu Zenotec/Wieland. Określono ich mikrostrukturę i skład chemiczny. Morfologię stopów scharakteryzowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej z użyciem EDS. Badania obejmowały również ocenę odporności na korozję elektrochemiczną przez analizę krzywych polaryzacji anodowej. Zbadano także wpływ pasywacji elektrochemicznej, w fizjologicznym roztworze NaCl, powierzchni stopu na jego właściwości korozyjne. Wyniki badań wskazują na wysoki stopień jednorodności składu chemicznego wytwarzanych elementów, a co za tym idzie również dobre właściwości antykorozyjne, natomiast badania elektrochemiczne metodą polaryzacji potencjodynamicznej wykazały większą odporność korozyjną elementów poddanych procesowi modyfikacji powierzchni. Profile-milled, blast sanded or founded com. CoCr and CoCrMo alloy prosthetic elements compn. and electro- Dorota Rylskaa, Małgorzata I. Szynkowskaa *, Ewa Leśniewskaa, Aleksandra Pawlaczyka, Tadeusz Paryjczaka, Krzysztof Sokołowskib, Grzegorz Sokołowskib, Jerzy Sokołowskib aPolitechnika Łódzka, bUniwersytet Medyczny w Łodzi Analiza powierzchni biomateriałów metalicznych stosowanych w protetyce stomatologicznej wytwarzanych metodą frezowania Analysis of the surface of profile-milled metallic biomaterials used in prosthetic dentistry Dr hab. inż. Małgorzata I. SZYNKOWSKA, prof. PŁ ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, kierunek Technologia Chemiczna Nieorganiczna. W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych, a w 2008 r. stopień doktora habilitowanego. Jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej. Specjalność - adsorpcja i kataliza, analiza i[...]

 Strona 1