Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Hreczuch"

Porównawcze badania biodegradacji oksyetylenowanych alkoholi o wąskiej i szerokiej dystrybucji homologów

Czytaj za darmo! »

Porównano podatność na biodegradację oksyetylatów alkoholu dodecylowego w zależności od rodzaju dystrybucji homologów oraz średniego stopnia poliaddycji. Do badań wykorzystano metodę testu odsiewającego, zgodnie z procedurą OECD Screening Test. Stwierdzono, że podatność na rozkład biologiczny maleje wraz ze wzrostem średniego stopnia oksyetylenowania oraz, że oksyetylaty o wąskiej dystrybu[...]

Tendencje rozwojowe produkcji niejonowych związków powierzchniowo czynnych typu oksyetylatów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje występujące na światowym rynku niejonowych związków powierzchniowo czynnych typu oksyetylatów. Do analizy wykorzystano dane dotyczące struktury produkcji, prognoz oraz wymagań jakościowych stawianych surfaktantom w zakresie ich szkodliwości dla zdrowia i naturalnego środowiska. Wskazano również sposoby przystosowania produkcji do tych wymagań. Analiza struktury produ[...]

Oznaczanie metodą ekstrakcyjną sumarycznej zawartości polietylenoglikole jako zanieczyszczeń w oksyetylenowanych alkoholach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ekstrakcyjną metodę oznaczania zawartości polietylenoglikoli w oksyetylenowanych związkach powierzchniowo czynnych. Adaptacja odpowiedniej metody Weibulla polega na zastosowaniu w procesie ekstrakcji kaskadowego układu rozdzielaczy i wykorzystaniu turbulentnego przepływu azotu przez mieszaninę ekstrakcyjną w celu zapewnienia optymalnych warunków międzyfazowej wymiany masy. Dokł[...]

Oznaczanie metodą RP HPLC zawartości polietylenoglikoli jako zanieczyszczeń w oksyetylenowanych alkoholach

Czytaj za darmo! »

Na podstawie przeglądu literatury oraz własnych prac wytypowano warunki analizy ilościowej sumarycznej zawartości polietylenoglikoli (PEG) w oksyetylenowanych alkoholach. Wykonano analizę statystyczną otrzymanych wyników i wyznaczono równanie krzywej kalibracyjnej dla polietylenoglikoli o masie cząsteczkowej w zakresie 194÷600. Umożliwiło to uniknięcie konieczności wyznaczania średniego stop[...]

Przegląd rozpuszczalników koalescencyjnych stosowanych w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych (VOC)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i scharakteryzowano rozpuszczalniki koalescencyjne stosowane w przemyśle farb i lakierów na tle uregulowań prawnych dotyczących ograniczenia emisji do otoczenia lotnych związków organicznych. Zaprezentowano nową koncepcję rozwojową produkcji nowoczesnych rozpuszczalników pochodnych aldehydu izomasłowego w Polsce. Legal regulations concerning use of org. solvents in prodn. of[...]

7. Światowy Kongres Surfaktantów (CESIO 2008)

Czytaj za darmo! »

W dniach 22-25 czerwca 2008 r. w Pałacu Kongresowym w Paryżu odbył się 7. Światowy Kongres Surfaktantów, zorganizowany przez Francuskie Stowarzyszenie Surfaktantów (ASPA) z ramienia Europejskiego Komitetu Surfaktantów i ich Organicznych Półproduktów (CESIO). Konferencja zgromadziła ponad 1000 uczestników z całego świata, którzy przybyli tam w celu wymiany doświadczeń wyrażonych w haśle pr[...]

The main reactions occurring during production of Bisphenol A Główne reakcje zachodzące w procesie produkcji bisfenolu A DOI:10.15199/62.2016.9.25


  A review, with 11 refs., of the side reactions and by-products of Bisphenol A. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Pomimo względnej prostoty głównej reakcji kondensacji fenolu i acetonu wobec katalizatora kwasowego, realizacja technologii produkcji w skali wielkoprzemysłowej wykazuje znaczny stopień chemicznej złożoności. Przedstawiono najważniejsze z kilkudziesięciu zidentyfikowanych reakcji chemicznych zachodzących podczas realizacji technologii produkcji bisfenolu A, które rzutują na jego jakość i konkurencyjność opracowanego procesu. Prezentowany materiał stanowi podstawy technologii BPA w skali 100 tys. t/r, oferowanej na rynku międzynarodowym przez MEXEO, Instytut Technologiczny z Kędzierzyna-Koźla. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Rozwój technologii wytwarzania tego surowca o istotnym znaczeniu dla przemysłu tworzyw sztucznych (poliwęglany, żywice epoksydowe) ma w Polsce wieloletnią tradycję, czego wymiernym efektem są liczne kontrakty na sprzedaż polskiej technologii wytwarzania bisfenolu A, zawarte z wieloma kontrahentami zagranicznymi (Tajwan, Chiny, Indie, Korea, Iran, Rosja), jak i realizacja produkcji BPA w Zakładach Chemicznych "Blachownia" (później PCC Synteza SA) w Kędzierzynie-Koźlu, w latach 1978-2010. Zagadnienia rozwo-wiedzy 1782 95/9(2016) Dr hab. inż. Wiesław HRECZUCH - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1744. w tym zakresie6-8). Wiele z tych reakcji, półproduktów i produktów stanowiło na przestrzeni lat oddzielne problemy technologiczne wymagające wyjaśnienia, opisania i rozwiązania, w celu doskonalenia technologii wytwarzania, jej wskaźników materiałowych i energetycznych oraz w celu uzyskania możliwie najwyższej wydajności i czystości produktu końcowego. Na rys. 2 przedstawiono instalację lab[...]

Produkty oksyetylenowania o wąskiej dystrybucji homologów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano zagadnienia związane z zawężeniem dystrybucji homologów w produktach oksyetylenowania alkoholi tłuszczowych. Przedstawiono dane dotyczące analizy składu frakcyjnego wspomnianych produktów, ich podstawowych właściwości fizykochemicznych i możliwości zastosowania. Produkty oksyetylenowania to główny typ niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Są one stosowane jako półprodukty do wytwarzania m.in. środków przeznaczonych do prania i mycia. Produkty te otrzymuje się w wyniku addycji oksiranu do hydrofobowego substratu, którego molekuły zawierają ugrupowania z labilnym atomem wodoru. Duże przemysłowe znaczenie mają addukty oksiranu do takich związków, jak: alkohole tłuszczowe, alkilofenole, kwasy tłuszczowe, amidy kwasów tłuszczowych, aminy tłuszczowe i polipropylenodiole1,2). Produktami reakcji oksyetylenowania są zawsze mieszaniny adduktów oksiranu o różnym stopniu poliaddycji. Wartość liczbowa określająca średni stopień oksyetylenowania oznacza średnią liczbę moli oksiranu przypadającą na mol hydrofobowego substratu. Rzeczywisty skład mieszaniny można określić za pomocą analizy chromatograficznej. Ilościowy udział poszczególnych homologów w produkcie oksyetylenowania (dystrybucja homologów) przyjmuje na wykresie - w zależności od liczby przyłączonych cząsteczek oksiranu - kształt zbliżony do krzywej Gaussa. Na właściwości produktów oksyetylenowania można wpływać w trojaki sposób: - dobierając substrat hydrofobowy, - zmieniając wartość średniego stopnia oksyetylenowania, - kontrolując dystrybucję adduktów oksiranu w mieszaninie produktu. Dwa pierwsze sposoby są dobrze znane i szczegółowo opisane w literaturzel4_5). Konkurencja na rynku środków powierzchniowo czynnych i konieczność ochrony środowiska naturalnego sprawiają, że produktom tym stawia się coraz większe wymagania. W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudziło otrzymywanie oksyetylatów z ograniczoną zawartością homologów o stopniu poliaddycji zn[...]

Produkcja i główne kierunki przemysłowego wykorzystania estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu zagadnień dotyczących współczesnego rynku estrów metylowych kwasów tłuszczowych stosowanych jako surowiec dla przemysłu chemicznego. Omówiono zaplecze surowcowe, produkcję i kierunki zużycia estrów metylowych kwasów tłuszczowych w świecie oraz wykorzystanie ich jako biopaliwa. Przedstawiono austriackie doświadczenia otrzymywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju [...]

Zastosowanie estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego do otrzymywania niejonowych związków powierzchniowo czynnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad syntezą oksyetylatów estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego - nowej grupy niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Bezpośrednie oksyetylenowanie estrów etylowych kwasów tłuszczowych z oleju rzepakowego zachodzi selektywnie w obecności specyficznego katalizatora wapniowego, a otrzymane produkty mają cechy charakterystyczne dla z[...]

 Strona 1  Następna strona »