Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Jeremi Naumczyk"

Fizykochemiczne metody ex - situ oczyszczania osadów dennych z metali ciężkich

Czytaj za darmo! »

Wśród metali ciężkich najważniejszymi są: rtęć (Hg), kadm (Cd), chrom (Cr), kobalt (Co), miedź (Cu), ołów (Pb), nikiel (Ni), cynk (Zn). Metale te są uznawane za najbardziej niebezpieczne dla środowiska wodnego, ponieważ są albo najbardziej toksyczne (Hg, Cd), albo odprowadzane do środowiska w największych ilościach (Zn, Cu) [1, 2]. Metale ciężkie zdeponowane w osadach dennych stanowią trwałe i nierozkładalne zanieczyszczenie środowiska, powodujące duże zagrożenie wtórnego zanieczyszczania wody. Wśród występujących w środowisku form metali ciężkich wiele jest mobilnych i może przemieszczać się w głąb i ku powierzchni osadów [3]. Podwyższone stężenie metali ciężkich w wodach i osadach dennych przyczyniło się w przeszłości do wielu tragedii, takich jak choroba Miamata, spowodowa[...]

Zastosowanie zmodyfikowanego procesu Fentona do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Czytaj za darmo! »

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych oczyszczano w zmodyfikowanym procesie Fentona, obejmującym: zakwaszenie do pH 3, oddzielenie wytrąconego osadu związków humusowych, reakcję Fentona i końcową neutralizację/ koagulację. Wartość ChZT została zmniejszona o 80%, a więc w większym stopniu niż w procesach O3/H2O2 i H2O2/UV. Małe dawki H2O2/Fe(II) i czas reakcji 15-30 min pozwoliły na zm[...]

Oczyszczanie ścieków kosmetycznych z wykorzystaniem procesów koagulacji i Fentona


  Porównano skuteczność oczyszczania ścieków kosmetycznych metodami koagulacji i Fentona. Proces koagulacji prowadzono z zastosowaniem koagulantów: Al2(SO4)3 przy pH 7,0 i FeCl3 przy pH 6,0 i 9,0. Koagulację prowadzono bez wspomagania flokulantem jak i zastosowaniem flokulantu. Badano także możliwość zastosowania procesu Fentona dla ścieków surowych i wstępnie skoagulowanych. Proces realizowano przy pH 3,0. W koagulacji lepszy efekt oczyszczania uzyskano stosując jako koagulant FeCl3. Skuteczność koagulantów była różna, w zakresie 40,9-50,0% zmniejszenia wartości ChZT w porównaniu do ścieków surowych. Różnice w skuteczności koagulacji z FeCl3 przy różnych wartościach pH 6,0 i 9,0 były niewielkie i nie przekraczały 2,1% zmniejszenia wartości ChZT. Koagulacja z dodatkiem flokulantu była skuteczniejsza od koagulacji niewspomaganej dla FeCl3 natomiast mniej skuteczna dla Al2(SO4)3. Skuteczność koagulacji z dodatkiem flokulantu, wyniosła 36,0-58,0%. Skuteczność procesu Fentona wynosiła 78,7% zmniejszenia ChZT w stosunku do ścieków surowych i była wyraźnie wyższa niż w przypadku procesu koagulacji. Skuteczność sumaryczna koagulacji i prowadzonego później procesu Fentona była najwyższa z wszystkich realizowanych procesów i wynosiła 81,1% zmniejszenia ChZT.Efektem ubocznym produkcji kosmetyków są ścieki i odpady stałe. Ścieki za pośrednictwem kanalizacji odprowadzane są do miejskiej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków lub oczyszczane są na terenie zakładu. Ścieki z przemysłu kosmetycznego nie zostały dokładnie przebadane pod względem podatności na oczyszczanie, na co wskazuje niewielka ilość publikacji. Ze względu na dużą zawartość związków organicznych mogą się one charakteryzować bardzo dużymi wartościami ChZT (>100000 mg/dm3) i BZT5, OWO, substancji ekstrahujących się eterem naftowym, form azotu i fosforu. Składniki kosmetyków, takie jak piżma policykliczne, np: galaxolid (1,3,4,6,7,8-heksahydro- 4,6,6,7,8,8-heksametylocy[...]

Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami utleniania chemicznego

Czytaj za darmo! »

Formaldehyd (FA) jest jednym z najbardziej aktywnych chemicznie związków występujących w ściekach przemysłowych. Jest on powszechnie stosowany, m.in. do produkcji żywic mocznikowo-, fenolowo-, melaminowo- i poliacetylowo-formaldehydowych. Znajdują one zastosowanie jako kleje i spoiwa przy wytwarzaniu płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych oraz sklejek. Żywice mocznikowo-formaldehydowe poddane procesowi spieniania służą także do produkcji pianki termoizolacyjnej. Formaldehyd jest ponadto ważnym produktem w syntezie organicznej, głównie w syntezie pochodnych acetylenowych. Stosowany jest np. do produkcji tarnoformu, czyli kopolimeru acetalowego, otrzymywanego przez polimeryzację trioksanu (trimer FA). Stosuje się go do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o obniżonym współczynniku tarcia oraz ścieralności takich, jak koła zębate, łożyska ślizgowe itp. Znajduje też zastosowanie w produkcji klejów, barwników, farb i lakierów. Ma on zdolności sieciowania celulozy, co ma zastosowanie w procesach uszlachetniania tkanin bawełnianych. W tym przypadku FA jest stosowany w formie pośredniej w postaci różnych połączeń i pochodnych, zawierających pewne ilości wolnego FA. Jest on także składnikiem kąpieli stosowanych w przemyśle włókienniczym. Bywa także stosowany w przemyśle papierniczym, fotograficznym, garbarskim, gumowym, rafineryjnym, odlewniczym i w budownictwie. W medycynie i biologii FA jest stosowany w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimeru uwalniającego monomer FA po rozpuszczeniu w wodzie) w celach dezynfekcyjnych oraz jako środek konserwujący i utrwalający preparaty medyczne i biologiczne. Służy również do dezynfekcji gleby i zaprawiania ziarna. Niekiedy FA dodaje się do żywności i kosmetyków w celu ich konserwacji. Związek ten oddziaływuje toksycznie na organizmy żywe, hamując fizjologiczną działalność komórek przez tworzenie trwałych połączeń z grupami aminowymi białek. FA powoduje też uszkodzenie DNA, mutacje u [...]

Charakterystyka ścieków kosmetycznych DOI:10.15199/17.2016.1.5


  W pracy przedstawiono wyniki badań fi zykochemicznych 20 próbek ścieków kosmetycznych. Określono wartości głównych parametrów zanieczyszczeń normowanych w ściekach. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż charakteryzują się dużą zmiennością, zależną od profi lu produkcji. Różnice w oznaczonych wartościach poszczególnych parametrów w próbkach ścieków pobranych w różnym czasie w jednym zakładzie produkcyjnym wynoszą niemal trzy rzędy wielkości. Z tego względu niezmiernie ważne jest wielokrotne badanie właściwości ścieków kosmetycznych przed podjęciem decyzji dotyczącej technologii ich oczyszczania.1. Wstęp Zgodnie z ustawą o kosmetykach składnikiem kosmetyku określa się "substancję, preparat chemiczny lub ich mieszaniny pochodzenia syntetycznego lub naturalnego. Nie są składnikami kosmetyku wynikające z procesu technologicznego zanieczyszczenia, pomocnicze materiały techniczne oraz rozpuszczalniki i nośniki kompozycji zapachowych i aromatycznych" [22]. Podczas produkcji kosmetyków powstają ścieki, których głównym źródłem jest mycie mieszalników i napełniaczy wodnym roztworem środków dezynfekujących i surfaktantów. W ściekach występują substancje, które są składnikami kosmetyków i roztworu czyszczącego. Ścieki kosmetyczne, to niejednorodna mieszanina zawierająca w swoim składzie związki organiczne i nieorganiczne. Wśród związków organicznych można wymieniać węglowodory, alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, hydroksykwasy, estry, etery, tłuszcze, woski, węglowodany, białka, witaminy, substancje powierzchniowo czynne. Wśród związków nieorganicznych należy wymienić kwasy, wodorotlenki, sole, tlenki i pierwiastki w stanie wolnym. Związki stosowane w kosmetykach spełniają następujące funkcje: odżywiają, dezynfekują, odświeżają, zakwaszają, nawilżają, łagodzą, kondycjonują, czyszczą, polerują, zmiękczają, pobudzają czy wybielają. Stosowane są jako emulgatory, barwniki, substancje zapachowe, konserwan[...]

Oczyszczanie ścieków przemysłowych zawierających formaldehyd z wykorzystaniem procesu Fentona DOI:10.15199/17.2017.5.5


  Próbki ścieków zawierających formaldehyd: z produkcji płyt wiórowych (A) i ścieki ogólnozakładowe (B) pobrane z zakładu produkcji płyt wiórowych poddano oczyszczaniu z wykorzystaniem procesu Fentona. Ścieki znacznie różniły się między sobą zawartością formaldehydu (0.1-2108 mg/l) i wartością ChZT (2025-9288 mg/l). W wyniku zastosowania procesu Fentona uzyskano znaczne zmniejszenie zawartości formaldehydu. Dla ścieków (A) osiągnięto maksymalnie 68.6% jego usunięcia, do wartości 661 mg/l. Skuteczność procesu wyliczona na podstawie zmniejszenia wartości ChZT była mniejsza niż w przypadku usunięcia formaldehydu. Największą skuteczność usunięcia ChZT, 94.9%, osiągnięto dla ścieków ogólnozakładowych (B). W przypadku ścieków A, uzyskano bardzo wysoki, dochodzący do 68.0% usunięcia ChZT, do wartości 2973 mg/l.1. Wprowadzenie Formaldehyd (FA), metanal, jest prostym związkiem organicznym, o wzorze CH2O, który występuje środowisku naturalnym. Jest ważnym prekursorem i półproduktem w syntezie bardziej skomplikowanych związków chemicznych. Wykorzystywany jest przede wszystkim w produkcji żywic [8]. FA jest także stosowany w syntezie organicznej, podczas syntezy pochodnych acetylenu, a także przy produkcji klejów, barwników i farb, w przemyśle tekstylnym i papierniczym, odlewnictwie i budownictwie. FA, w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimer FA, wydzielający monomer po rozpuszczeniu w wodzie) znalazł zastosowanie w biologii i medycynie, jako środek dezynfekujący i konserwant [21]. Dzięki tym właściwościom FA jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Właściwości toksyczne FA oraz jego lotność i powszechne zastosowanie spowodowały, że został on zaliczony do grupy związków stanowiących poważane zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi [10,22]. Potwierdzono również jego właściwości rakotwórcze w stosunku do ludzi [23]. FA musi być usuwany ze ścieków ze względu na swoje negatywne oddziaływanie. Zastosowanie metod biologic[...]

 Strona 1