Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"LIDIA DĄBEK"

Ekologiczne aspekty stosowania sorbentów węglowych do usuwania metali ciężkich i wytwarzania katalizatorów heterogenicznych typu węgiel aktywny-związki metali

Czytaj za darmo! »

Omówiono wybrane aspekty wciąż rosnącego zastosowania węgli aktywnych jako sorbentów do usuwania metali ciężkich ze środowiska oraz jako nośników katalizatorów. Sorbenty te i katalizatory po wykorzystaniu stają się odpadem niebezpiecznym. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia prac nad zagospodarowaniem tego typu odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odzysku węgli aktywnych w celu dals[...]

Usuwanie rtęci ze zużytych sorbentów węglowych

Czytaj za darmo! »

Poruszono problem utylizacji zużytych sorbentów węglowych zawierających rtęć. Zaproponowano metodę unieszkodliwiania takich materiałów, zgodnie z którą w pierwszym etapie nastąpi maksymalne usunięcie tego metalu z powierzchni węgla aktywnego w drodze ekstrakcji wodą królewską w temperaturze pokojowej. Taki tok postępowania stworzy możliwość odzysku rtęci, a pozostały odpad będzie bezpieczn[...]

Ocena skuteczności usuwania fazy aktywnej z katalizatorów typu węgiel aktywny-octan cynku metodą wymywania rozpuszczalnikami

Czytaj za darmo! »

Badano skuteczność wymywania octanu cynku z katalizatorów węglowych (handlowych i otrzymanych w laboratorium) za pomocą wody, kwasu solnego i kwasu octowego jako rozpuszczalników. Wykazano, że istnieje związek między wielkością powierzchni właściwej węgla aktywnego- nośnika i sposobem jego impregnacji a skutecznością wymywania fazy aktywnej z katalizatora- odpadu. Wskazano na konieczność [...]

Badania nad usuwaniem substancji aktywnej z katalizatora syntezy octanu winylu octan cynku - węgiel aktywny

Czytaj za darmo! »

Badano możliwość usuwania octanu cynku z nośników węglowych katalizatorów syntezy octanu winylu metodą wymywania wodą bądź rozcieńczonymi kwasami. Analizowano rolę chemicznej budowy powierzchni nośnika z punktu widzenia zarówno nanoszenia soli aktywnej przez impregnację, jak i możliwości usuwania tej soli. Ustalono najkorzystniejsze warunki usuwania octanu cynku ze zużytego katalizatora umo[...]

Niekonwencjonalne metody regeneracji zużytych węgli aktywnych

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury na temat nowych, niekonwencjonalnych metod regeneracji zużytych węgli aktywnych nasyconych związkami organicznymi. Do metod tych zalicza się rozkład zaadsorbowanych związków organicznych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania (AOP). Wysoka skuteczność AOP w stosunku do zanieczyszczeń organicznych w roztworze wodnym stała się przesłanką do zastosowania tych samych czynników utleniających w stosunku do substancji zaadsorbowanych na węglu aktywnym. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość utleniania ozonem, nadtlenkiem wodoru oraz wykorzystania reakcji Fentona. A review, with 41 refs., of processes for regeneration of activated C by treatment with Fenton reagent, H2O2 and O3. A special attention was paid to use of O3 and comparison of[...]

Usuwanie substancji dezaktywujących z powierzchni zużytego katalizatora węgiel aktywny-Pd

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań regeneracji zużytego katalizatora pallad-węgiel aktywny, wykorzystywanego w reakcjach redukcji związków organicznych wodorem. Zużyty katalizator poddano odpowiednio utlenianiu 7,5% H2O2, wygrzewaniu w próżni (2 h w 473 K oraz 2 h w 673 K) oraz ogrzewaniu w reaktorze mikrofalowym (10 min w 448-453 K). Następnie każda z próbek katalizatora została poddana redukcji [...]

Wpływ sposobu preparowania katalizatora na jego aktywność i selektywność w reakcji syntezy octanu winylu

Czytaj za darmo! »

Katalizatory (octan cynku - węgiel aktywny), uzyskane w różny sposób, przetestowano w reakcji syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego. Otrzymane wyniki porównano z rezultatami testowania katalizatorów przemysłowych. Wykazano, że katalizator otrzymany przez całkowite odparowanie rozpuszczalnika (metanolu) charakteryzuje się dużymi wartościami aktywności i selektywności, porównywaln[...]

Chemiczna regeneracja zużytego węgla aktywnego z wykorzystaniem reakcji Fentona


  Zbadano możliwość wykorzystania reakcji Fentona i modyfikowanej reakcji Fentona, jako metod utleniania substancji organicznych w procesie regeneracji zużytych węgli aktywnych, pochodzących z instalacji przemysłowych. Regeneracji poddawano zużyty katalizator typu węgiel aktywny-octan cynku stosowany w syntezie organicznej i węgiel aktywny po kilkuletniej eksploatacji w stacji uzdatniania wody. Stwierdzono, że skuteczność procesu zależna jest od rodzaju i ilości zaadsorbowanych na powierzchni węgla substancji organicznych. Proponowana metoda regeneracji w odniesieniu do węgla aktywnego z instalacji oczyszczania wody była nieskuteczna, nie dawała zmian wskazujących na poprawę parametrów struktury porowatej. Natomiast analogiczne warunki regeneracji zastosowane w odniesieniu do węgla aktywnego będącego nośnikiem katalizatora pozwoliły na odzyskanie zdolności sorpcyjnych węgla. Powierzchnia właściwa zregenerowanego węgla wynosiła ok. 1000 m2/g przy całkowitej objętości porów 0,6 cm3/g, a liczba jodowa była równa 1042 mg/g. Wykorzystywany w modyfikowanej reakcji Fentona utleniacz CaO2 jako źródło H2O2 pozwala na uzyskanie porównywalnych, z klasyczną reakcją Fentona, efektów w odniesieniu do struktury porowatej zregenerowanych węgli aktywnych, natomiast powoduje różnice w chemicznym charakterze powierzchni. Two spent activated C samples formerly used as Zn(OAc)2 catalyst support or water treatment sorbent were regenerated by oxidn. with H2O2 or CaO2 in aq. medium at pH 3 and room temp. The activated C used as a catalyst carrier recovered its porous structure, sorptive capacity and activity after the regeneration, while the water treatment sorbent could not be sufficiently regenerated in the Fenton reaction. Use of CaO2 was as efficient as H2O2 but contributed to an improvement of the chem. nature of the activated C surface. Węgle aktywne z uwagi na swoje wyjątkowe właściwości sorpcyjne, jak i katalityczne są powszechnie [...]

Wpływ chemicznej regeneracji zużytego węgla aktywnego na jego właściwości fizykochemiczne


  Badano regenerację zużytego węgla aktywnego poprzez utlenienie zaadsorbowanych substancji z wykorzystaniem nadtlenku wodoru oraz reakcji Fentona zaliczanych do utleniaczy stosowanych w metodach pogłębionego utleniania (AOP). Wykazano, że na skutek działania nadtlenku wodoru na zużyty węgiel F-300z następowało częściowe utlenienie zaadsorbowanych substancji, czemu towarzyszył znaczny ubytek masy i zmniejszenie średnicy granul, jak również zmiana charakteru chemicznego powierzchni. Pozytywny efekt regeneracji węgla aktywnego F-300z uzyskano w przypadku wykorzystania do tego celu reakcji Fentona. Wykazano, że skuteczność procesu regeneracji zależy od stosunku Fe2+:H2O2. W odniesieniu do węgla aktywnego F-300z nasyconego złożoną mieszaniną związków organicznych proces regeneracji przebiegał najefektywniej przy stosunku masowym Fe2+:H2O2 1:5. W uzgodnionych warunkach regeneracji uzyskano węgiel aktywny o strukturze porowatej węgla świeżego, przy czym zmianie uległ charakter chemiczny powierzchni z zasadowego dla węgla świeżego F-300, na kwaśny dla węgli zregenerowanych. Spent com. activated C was regenerated with H2O2 or H2O2/Fe2+ and analyzed for grain size distribution and contents of acidic and basic groups on the surface. The adsorbed org. compds. were removed in both cases but the use of H2O2/Fe2+ was more efficient than that of H2O2. Szerokie i wciąż rosnące wykorzystanie węgli aktywnych pociąga za sobą coraz większą ich produkcję. Zgodnie z danymi z Roskill Reports1) światowe zużycie węgli aktywnych w 2007 r. wynosiło ok. 650 tys. t, a przewiduje się, że w 2015 r. może osiągnąć poziom 1,36 Mt, co wynika z rosnącego stosowania węgli aktywnych w procesach oczyszczania wody, ścieków i gazów. Naturalną konsekwencją stosowania węgli aktywnych jest to, że po wykorzystaniu stają się odpadem, który musi być odpowiednio zagospodarowany. Najkorzystniejszym kierunkiem unieszkodliwiania odpadów, zarówno z punktu widzenia społe[...]

Impregnacja węgla aktywnego octanem cynkowym z roztworów wodno-metanolowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą impregnacji otrzymano serię katalizatorów typu węgiel aktywny - octan cynkowy. Stosowano wodę, metanol i ich mieszaniny jako rozpuszczalniki nanoszonej fazy aktywnej. Katalizatory suszono w różnych warunkach ciśnienia i temperatury. Na podstawie wyników badań ich porowatej struktury, a także zdjęć powierzchni wykonywanych za pomocą mikroskopu skaningowego, stwierdzono, że zarówno rodzaj zastosowanego rozpuszczalnika, jak i warunki suszenia wpływają na strukturę porowatą katalizatora i sposób rozmieszczenia aktywnej fazy na powierzchni węgla aktywnego. Układ węgiel aktywny - octan cynkowy jest typowym katalizatorem stosowanym podczas syntezy octanu winylu z acetylenu i kwasu octowego w fazie gazowej. O aktywności i selektywności katalizatora decydują zarówno właściwości nośnika1+4), jak i warunki przeprowadzenia jego impregnacji aktywną fazą5,61. Czynniki te odgrywają istotną rolę w procesie otrzymywania katalizatora o odpowiedniej porowatej strukturze. W poprzedniej pracy stwierdzono1*, że katalizatory o najbardziej rozwiniętej porowatości otrzymuje się przeprowadzając proces impregnacji nośnika metodą całkowitego odparowania rozpuszczalnika z wodnego roztworu zawierającego zadaną ilość octanu cynkowego. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika i warunków suszenia uzyskanych katalizatorów na ich porowatą strukturę. Jako rozpuszczalników nanoszonej aktywnej fazy użyto wody, metanolu oraz ich mieszanin. Metanol lepiej zwilża powierzchnię węgla niż woda8’, natomiast rozpuszczalność octanu cynkowego w wodzie w temperaturze pokojowej jest większa niż w metanolu. Mgr Lidia DĄBEK w roku 1984 ukończyła Wydział Przyrodniczy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Jest starszym asystentem w Instytucie Chemii tej uczelni. Sp[...]

 Strona 1  Następna strona »