Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Kowalska"

Recykling tworzyw polimerowych w Instytucie Chemii Przemysłowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono najnowsze osiągnięcia Instytutu Chemii Przemysłowej w zakresie materiałowego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. W szczególności opisano wytwarzanie materiałów kompozytowych, z których można otrzymać węże porowate do nawadniania kropelkowego, samopoziomujące wylewki podłogowe, wykładziny podłogowe, ekrany akustyczne, geokraty i geosiatki. The plastics and rubber waste w[...]

Nowe rozwiązania w recyklingu odpadów tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd wyników badań otrzymywania nowych kompozycji polimerowych z wykorzystaniem tworzyw recyklatowych jako surowców wtórnych: polietylen małej gęstości (LDPE), poli(chlorek winylu) (PVC). Odpady gumowe z opon samochodowych, uzdatniony termicznie fosfogips i makulaturę wykorzystano jako napełniacze do tworzyw sztucznych. Omówiono właściwości tego typu kompozycji oraz możl[...]

Zastosowanie surowców wtórnych jako napełniaczy termoplastycznych kompozycji polimerowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań otrzymywania nowych kompozycji polimerowych z wykorzystaniem surowców wtórnych jako napełniaczy. Jako napełniacze zastosowano odpady gumowe z opon samochodowych, uzdatniony termicznie fosfogips oraz produkty powstające w procesie destrukcji laminatów poliestrowo- szklanych. Przedstawiono właściwości tego typu kompozycji oraz możliwości ich praktycznego zastosowa[...]

Wpływ silanów na właściwości kompozytów poliolefinowych napełnianych odpadami gumowymi lub fosfogipsem

Czytaj za darmo! »

Zbadano procesy modyfikacji poliolefin (polietylen małej gęstości, polipropylen) rozdrobnionymi wulkanizowanymi odpadami gumowymi lub uzdatnionym termicznie fosfogipsem. Oceniono właściwości reologiczne, przetwórcze, wytrzymałościowe, mechaniczne i budowę strukturalną otrzymanych wysoko napełnionych (5-75% wag.) kompozytów. Omówiono wpływ dodatków kompatybilizujących w postaci silanów na [...]

Trzeba się śpieszyć!

Czytaj za darmo! »

Programy Europejskiego Funduszu Społecznego, a szczególnie Kapitał Ludzki, rozbudziły w wielu średnich i małych firmach potrzebę szkoleń. Chociaż program istnieje od kilku lat, niewiele firm branży mięsnej skorzystało z takiego dofinansowania. Przyczyn pewnie jest kilka. Niska rentowność branży, rosnące koszty inwestycyjne (w szczególności w park maszynowy) odsuwały wydatki na szkolenia poza listę priorytetów. Niebagatelne były też obawy przed inwestowaniem w podnoszenie kwalifikacji pracowników i narażenie się na przechwycenie ich przez konkurencję. Firmy naszej branży nie miały sprecyzowanej polityki szkoleniowej, a powiązanie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników z innymi systemami, chociażby motywacyjnymi, było w powijakach. Narzekaliśmy na brak wykwalifikowanych pracowników, ale poniekąd godziliśmy się z taką sytuacją nie robiąc nic w tym kierunku. Wydatki na szkole[...]

Jakość procesu przepływu osób a teoria ograniczeń DOI:10.15199/46.2019.7.2


  Wprowadzenie Teoria ograniczeń (Theory of Constraints) to metoda zarządzania nastawiona na osiąganie długotrwałych korzyści poprzez odpowiednie zarządzanie istniejącymi ograniczeniami, tj. "wąskimi gardłami" występującymi w systemie [23, s. 30, por. 9, 17]. Zarządzanie to racjonalne wykorzystanie zasobów dostępnych dla decydenta, czyli wykorzystanie ich w sposób efektywny na dwa możliwe sposoby [6, 2]:  maksymalne wykorzystanie zasobów celem uzyskania maksymalnych korzyści;  minimalne wykorzystanie zasobów - optymalne, akceptowalne korzyści. W teorii ograniczeń poprzez ustalenie ścieżki rozwoju systemu ustanawia się usprawnienia działań reorganizacyjnych poprzez punkty krytyczne. Adaptacja systemowa dotyczy w tym sensie aspektów prawno-organizacyjnych i infrastrukturalnych. Zaleca się, by osiągać tyle zdolności, ile to możliwe z danego punktu krytycznego w sposób efektywny i sprawny, a równocześnie kreować perspektywiczne możliwości tworzenia wartości dodanej umowy systemowej [19]. Pojawia się zatem pytanie o wartości i sposób ich szacowania, co równocześnie przeradza się w relatywnie słuszne pojmowanie umowy systemowej. Wartość jest pojęciem relatywnym w stosunku do zysku/straty poniesionych celem jej osiągnięcia, gdzie jakość współtworzy ogólny pogląd na sens owej kreacji. Wartością naczelną dla człowieka jest życie i wolność samostanowienia jako jednostkowego postrzegania encji bytu. Samo tworzenie przepisów wystarczy, by chronić prawa polityczne, ale środki materialne są konieczne, by zapewnić (rzekome) prawa ekonomiczne i socjalne. Przy czym żaden przepis nie jest w stanie zapewnić przestrzegania podstawowego prawa człowieka, jeżeli na wprowadzenie go w życie nie zostały przeznaczone odpowiednie środki, co prowadzi w rozumieniu prostym do uznania zmiennych warunków społecznych [18, s. 77]. Celem artykułu jest przedstawienie problematyki underclass1 w umowie społecznej jako układu relacyjnego t[...]

Nanomateriały węglowe

Czytaj za darmo! »

Nanotechnologia to nowa dziedzina nauki XXI wieku, pozwalająca panować nad materią w skali pojedynczych atomów i cząsteczek. Pierwszy raz termin ten został zastosowany przez Erica Drexlera w połowie lat 80. XX wieku [1], chociaż uznaje się, że twórcą nanotechnologii był Richard Feynman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki, który w 1959 roku wykazywał, że działanie molekularne jest możl[...]

Nanomateriały węglowe

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zainteresowanie metodami otrzymywania nanomateriałów oraz wyjątkowymi właściwościami tych materiałów rośnie w tempie ekspotencjalnym. Właściwości tych materiałów zależą od właściwości molekuł, atomów powierzchniowych i przypowierzchniowych. Np. obojętny chemicznie metal czy tlenek metalu może stać się aktywnym katalizatorem, jeśli zastosujemy go w postaci nanoziarnistej. [...]

Właściwości mechaniczne kompozytów z odpadami zawierającymi wełnę

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ dodatku rozwłóknionych odpadów dywanów o runie wełnianym i rozwłóknionych odpadów wełny z przemysłu tekstylnego na właściwości mechaniczne i strukturę kompozytów na osnowie aglomeratu PE-LD/PP oraz plastyfikowanego PVC. Dokonano porównania właściwości mechanicznych i budowy strukturalnej kompozytów uzyskanych przy użyciu walcarki oraz wytłaczarki jedno- i dwuślimakowej. Wyni[...]

Metoda syntezy nanoporowatych materiałów węglowo-palladowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach nanomateriały są w obszarze zainteresowań wielu dziedzin nauki i techniki z powodu ich specyficznych właściwości fizykochemicznych, teksturalnych i powierzchniowych, które umożliwiają zastosowanie nanomateriałów np. w elektronice, ceramice, biotechnologii, nanotechnologii, medycynie, ochronie środowiska czy procesach oczyszczania. Definicja nanomateriałów obejmuje materiały, w których co najmniej jedna faza ma wymiar nanometryczny (10-9 m) [1]. Właściwości nanomateriałów mogą znacznie odbiegać od własciwości materiałów o tym samym składzie fazowym i chemicznym, ale zbudowanych z większych elementów strukturalnych. Różnica wynika ze znacznego rozwinięcia powierzchni, które wpływa na zwiększoną reaktywność chemiczną oraz rosnącego udziału efektów kwantowych, d[...]

 Strona 1  Następna strona »