Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard KLEMPKA"

Distributed system for electrical power quality improvement

Czytaj za darmo! »

On the basis of the current trends for solving complex technical problems, a new concept of power quality improvement is proposed. It consists in creating a distributed system for supply conditions improvement in a given islanding power system, in e.g. geographical terms (with determined points of delivery), or as an internal installation system of an industrial consumer. Streszczenie. Na podstawie obserwacji współczesnych trendów rozwiązywania złożonych problemów technicznych, zaproponowano nową koncepcję poprawy jakości energii elektrycznej polegającą na stworzeniu rozproszonego systemu poprawy warunków zasilania dla zadanego wydzielonego układu elektroenergetycznego np: wydzielonego w sensie geograficznym (z wyróżnionymi punktami dostarczania energii), czy też jako układu wewnętrz[...]

A New Method for the C-Type Passive Filter Design

Czytaj za darmo! »

The paper presents the new C-type high harmonic power filter design process whose aim is the reduction of total harmonic distortion in an industrial power supply system. A new method for C-type filter design is proposed and an example of the method application to an industrial plant is provided. The basis for the new algorithm is assuming, at the design phase, the required distribution of the harmonic current between the filter to be tuned to that harmonic and the supply network. This method takes into consideration the network equivalent impedance. Streszczenie. Niniejszy artykuł przedstawia projektowanie energetycznego filtru typu C wyższych harmonicznych, którego zadaniem jest zmniejszenie współczynnika zawartości harmonicznych w przemysłowym systemie zasilania. Zaproponowano nową metodę projektowania C-filtru oraz przedstawiono przykład zastosowania tej metody projektowania w praktyce dla zakładu przemysłowego. (Nowa metoda projektowania filtru typu C). Keywords: passive filter, compensation, power system harmonics, C-type filter. Słowa kluczowe: filtry pasywne, kompensacja mocy biernej, harmoniczne, filtr typu C. Introduction An ever-increasing number of large-power nonlinear loads, installed in industry is the reason that passive harmonic filters are still the most common way to reduce voltage distortion at their points of connection. Many passive LC filter systems, of various structures and different operating characteristics have been developed [1] - [4]. Nevertheless, the single-tuned single branch filter still is the dominant solution for industrial applications, and it certainly is the basis for understanding more advanced filtering structures, such as the C-type filter. An alternative solution can be active filters or hybrid filters that combine these structures [5] - [7]. Both the design and control of such systems can be a task employing artificial intelligence methods, e.g. neural networks or genetic algorithms [8] -[...]

Passive Power Filter Design Using Genetic Algorithm

Czytaj za darmo! »

Continuous technological development facilitates the increase in the number of nonlinear loads that significantly affect the power quality in a power system and, consequently, the quality of the electric power delivered to other customers. One of the most common methods to prevent adverse effects of nonlinear loads on the power network is the use of passive filters. Design of such filter can be regarded as a multi-criterial optimisation task, to which genetic algorithms can be employed. Watching recent tendencies in science can be observed an increasing number of "artificial intelligence" applications to practical solutions. It has been therefore decided to apply genetic algorithms (GA) to passive power filter design as an example of GA usefulness for technical issues. The paper presents passive filter structures designed using a program developed by the author in the MATLAB environment employing genetic algorithm. Two methods of approaching the design goal are presented - traditional and GA. Streszczenie. Śledząc tendencje współczesnej nauki, można zauważyć zwiększającą się ilość zastosowań "sztucznej inteligencji" w praktycznych rozwiązaniach. Idąc w tym kierunku, zdecydowano się zastosować Algorytmy Genetyczne (AG) do projektowania pasywnych filtrów energetycznych jako przykład użyteczności AG w zagadnieniach technicznych. Projektowanie takiego filtru można potraktować jako zadanie optymalizacji wielokryterialnej, do rozwiązania, którego można użyć Algorytmy Genetyczne. Artykuł przedstawia przykładowe struktury filtrów pasywnych, zaprojektowanych za pomocą opracowanego przez autora, w środowisku Matlab, programu wykorzystującego AG. Przedstawiono dwie metody podejścia do postawionego zadania projektowego.(Projektowanie energetycznych filtrów pasywnych z użyciem algorytmu genetycznego) Keywords: passive filters, power system harmonics, genetic algorithms. Słowa kluczowe: filtry pasywne, harmoniczne, algorytm genetyczny. Introduction Filte[...]

Selection of a Drive Controllers' Parameters Using Genetic Algorithm and Different Quality Criteria

Czytaj za darmo! »

Classic methods for control systems design consist in fulfilling given design objectives, e.g.: requirements for the system stability, overshoot of step response or closed-loop system poles location. It is difficult to take simultaneously into account all design requirements because of various compromises that should be made in the design process and the design technique constraints. The paper presents a possibility of employing artificial intelligence methods, in the form of genetic algorithm, as a tool for optimisation of parameters of DC drive controllers based on the drive model with minimum simplifications and taking into account nonlinear components. An additional merit of this work is comparison of drive controls according to various quality criteria, as well as the combination of these criteria. It seems that genetic algorithms can be successfully applied to optimisation controllers' parameters settings. Streszczenie. Klasyczna metoda projektowania układów sterowania polega na spełnieniu odpowiednich założeń projektowych np. wymagania odnośnie stabilności układu, zadanego przeregulowania odpowiedzi na wymuszenie skokowe lub położenia biegunów układu zamkniętego. Uwzględnienie wszystkich założeń projektowych jednocześnie jest trudne z powodu różnorodności kompromisów, które należy dokonać podczas projektowania, oraz ograniczeń techniki projektowania. W niniejszym artykule zaprezentowano możliwość wykorzystania metod sztucznej inteligencji w postaci algorytmu genetycznego jako narzędzia do optymalizacji nastaw regulatorów silnika obcowzbudnego prądu stałego na podstawie jego modelu z minimalną liczbą uproszczeń oraz z elementami nieliniowymi. Dodatkową zaletą pracy jest zestawienie sterowania silnikiem według różnych kryteriów jakości jak również przy złożeniu tych kryteriów.(Dobór parametrów regulatorów silnika obcowzbudnego z użyciem algorytmu genetycznego dla różnych kryteriów jakości) Keywords: DC motor drive, genetic algorithms, o[...]

Prognozowanie godzinowego zapotrzebowania na energię elektryczną dla dużej huty z wykorzystaniem sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

The transformation of the electricity market are forcing its users search for ever more precise instruments for forecasting for electricity load and the purchase of the energy market. There are many methods used for this purpose: heuristic methods, models of adaptive regression models, the models using neural networks, etc. The aim is to reduce production costs and more specifically one of its elements which is the cost of electricity. In many cases it is next to the cost of feedstock, this is a decisive cost. Discussed in the article system is designed for monitoring and forecasting of electricity load for a large steelworks plant is characterized by high volatility of electricity load. (In Day-Ahead Electricity Load Forecasting for Large Steel Factory using Neural Networks) Streszczenie. Przekształcenia rynku energii elektrycznej wymuszają na jego użytkownikach poszukiwania coraz dokładniejszych instrumentów do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną i zakupu jej na Rynku Energii. Istnieje wiele metod wykorzystywanych w tym celu. Wykorzystuje się między innymi: metody heurystyczne, modele adaptacyjne, modele regresyjne, modele wykorzystujące sieci neuronowe itp. Celem tego działania jest obniżenie kosztów produkcji a konkretnie jednego z jej elementów jakim jest koszt energii elektrycznej. W wielu przypadkach jest to obok kosztu wsadu, koszt decydujący. Omawiany w artykule system informatyczny przeznaczony jest do monitorowania i prognozowania zużycia energii elektrycznej dla dużego zakładu metalurgicznego charakteryzującego się dużą zmiennością poboru energii elektrycznej. Keywords: electricity load forecasting, neural networks. Słowa kluczowe: prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną, sieci neuronowe. Wstęp Kluczową informacją dla wielu dużych odbiorców energii elektrycznej jest informacja o zapotrzebowaniu na energię, gdyż dzięki niej możliwe jest obniżenie kosztów produkcji m.in. poprzez uniknięcie kar za bł[...]

Active Power Filter Controllers based on Artificial Intelligence

Czytaj za darmo! »

An ever-growing share of non-linear loads, mainly electronic and power electronic equipment, results in an increase of values non-active currents in the power supply network. A reactive component of fundamental frequency and high-order harmonics can be distinguished in these loads current. Estimation of their values and their subsequent elimination is the objective of an active power filter (APF). Various filter control algorithms of different extent of complexity and immunity to disturbances have been proposed in a great number of papers. This paper presents conception of two different algorithms of a single phase APF filter control. The first control algorithm in which the estimation of a non-active current component waveform and VSI converter transistors control are performed by means of neural networks (ANN). The second control algorithm employs genetic algorithm. It ensures high quality of performance as measured by distortion level of the source current, using no greater number of switching operations in a converter, within one line voltage cycle, than a given limit value. Due to the above the switching losses can be reduced and the system efficiency increased. Streszczenie. Rosnący udział odbiorników nieliniowych, głównie sprzętu elektronicznego i energoelektronicznego, prowadzi w konsekwencji do wzrostu wartości prądów nieaktywnych w sieci zasilającej. W prądzie tych odbiorników można wyróżnić składową bierną o częstotliwości podstawowej oraz wyższe harmoniczne. Estymacja ich wartości oraz następnie ich eliminacja jest celem działania filtrów aktywnych (APF). W licznych artykułach zaproponowano różne algorytmy sterowania filtrów, charakteryzujące się różnym stopniem złożoności i różnym stopniem odporności na zakłócenia. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję dwóch algorytmów sterowania jednofazowego APF W pierwszym algorytmie zarówno estymacja przebiegu czasowego nieaktywnej składowej prądu, jak również sterowanie tranzystorami[...]

ZVS single-switch inverter for induction heating – optimum operation DOI:10.12915/pe.2014.02.09

Czytaj za darmo! »

The optimum operation of a single-switch class E transistor inverter for induction heating has been discussed in the paper. The graphs of the most important inverter parameters as a function of the values of the resonant circuit components are shown. The results presented have been illustrated with some current and voltage waveforms obtained on the basis of mathematical analysis as well as using IsSpice simulation program. A concept of a control system has also been presented, which should ensure nearly optimum operation of the inverter. Streszczenie. W artykule omówiono pracę optymalną jednołącznikowego tranzystorowego falownika klasy E do nagrzewania indukcyjnego. Przedstawiono wykresy najważniejszych parametrów falownika w funkcji wartości elementów obwodu rezonansowego. Podano przykładowe przebiegi czasowe prądów i napięć w falowniku otrzymane zarówno na podstawie analizy matematycznej, jak i poprzez symulacje w programie IsSpice. Przedstawiono również koncepcję układu sterowania falownika, który powinien zapewniać pracę w warunkach bliskich optymalnym. (Jednołącznikowy falownik z przełączaniem ZVS do nagrzewania indukcyjnego - praca optymalna) Keywords: single-switch topology, ZVS, class E inverters, induction heating Słowa kluczowe: układ jednołącznikowy, ZVS, falowniki klasy E, nagrzewanie indukcyjne doi:10.12915/pe.2014.02.09 Introduction Several topologies of single-switch inverters are used, among others, to carry out induction heating. One of them, shown in Figure 1, is the subject of the paper. This class E ZVS inverter is presented in literature [1-7], especially in connection with its application in induction cookers operating usually in the range of 20  50 kHz. The author’s aim is to analyze the inverter properties and next to test it experimentally in an induction-heating appliance at a frequency of several hundred kilohertz, that is a frequency which is circa one order higher than the one used in induct[...]

Different approaches for designing the passive power filters DOI:10.15199/48.2015.11.28

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest prezentacja analizy porównawczej różnych metod projektowania pasywnych filtrów LC. Rozważono sześć powszechnie stosowanych metod wyznaczania parametrów technicznych układu filtracyjnego. Podstawą oceny różnych metod są badania symulacyjne. Różne metody projektowania energetycznych filtrów pasywnych. Różne metody projektowania pasywnych filtrów LC Abstract. Paper aims to present the comparison of different computation methods of passive LC filters. Six methods commonly used to design the filters group parameters will be considered. Basis for evaluating the various methods are simulation studies. Słowa kluczowe: filtry pasywne, odkształcenie napięcia i prądu, moc bierna, projektowanie filtrów LC Keywords: passive filters, voltage and current distortion, reactive power, LC filter design Introduction In recent years the increase of power electronic devices has become a serious problem for the electrical grid because of the production of harmonic disturbances. The harmonics generate by the nonlinear loads can inter alia cause the overloading, overheating and malfunction or even damage of electrical grid elements and the loads connected to the supply system. To maintain the equilibrium of the grid, many devices for harmonic disturbances mitigation e.g. passive filters are applied. The single-tuned filter is one of the most popular passive filter used to compensate the reactive power (for basic harmonic) and to reduce the current harmonics flowing through the supply network. To prevent more than one harmonic from entering the electrical grid, the group of single-tuned filters is needed. The goal of this paper is to compare different design methods of LC parameter calculation of the filters group. The comparison is mainly focused on filter power losses and the reduction of voltage and current distortion. The set of criteria for the comparison does not include the production and operation cost of the filters. The sim[...]

 Strona 1