Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Markiewicz"

Use of sodium compounds for desulfurization and reduction of nitrogen oxides of the flue gases from circulating fluidized bed combustion. Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną


  Raw NaHCO3 from prodn. of soda was used for desulfurization and redn. of N oxides of flue gases from a pilot fluidized- bed boiler (0.1 MW) at Na/S mass ratio 0.4-3.0. The processes were carried out at 300°C both in the flue gas channel and at filtration stage. The efficiencies of the desulfurization and redn. of N oxides were 28-88% and 15- 48%, resp., and increased with the increasing Na/S ratio. Przedstawiono wyniki badań procesu jednoczesnego odsiarczania oraz redukcji tlenków azotu ze spalin za pomocą surowego wodorowęglanu sodu, który jest półproduktem w produkcji sody kalcynowanej. Zawierał on zanieczyszczenia w postaci związków amonowych oraz wilgoci. Wodorowęglan sodu w postaci zmielonego proszku wprowadzano w przewód spalinowy za pomocą sprężonego powietrza. Temperatura w miejscu wprowadzenia sorbentu wynosiła 300°C. Wynikami badań potwierdzono wysoką skuteczność procesu za-stosowanego do oczyszczenia spalin z kotła z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Zaostrzenie norm dotyczących emisji zanieczyszczeń gazowych w energetyce przemysłowej wymusza na jednostkach o mocy powyżej 50 MWt zastosowanie nowych lub udoskonalenie istniejących technologii usuwania SO2 i NOx ze spalin kotłowych. Zastosowanie nowych technologii wiąże się w wysokimi kosztami budowy i eksploatacji instalacji do oczyszczania spalin. Mniej kosztownym (a równie efektywnym) sposobem ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest zastosowanie nowych alternatywnych sorbentów. Do takich można zaliczyć surowy wodorowęglan sodu zawierający związki amonowe, takie jak NH4HCO3, (NH4)2CO3 lub NH4Cl. Może on brać jednocześnie udział w procesie odsiarczania i redukcji tlenków azotu ze spalin kotłowych. W przeszłości wielu autorów1-6) prowadziło badania związane głównie z kinetyką reakcji samego wodorowęglanu sodu lub węglanu sodu. W badaniach tych szczególną uwagę zwracano na wpływ takich czynników jak temperatura, stężenie SO2, wielkość ziaren sorbentu, stały strumie[...]

Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 2. Addition of limestone and its mixtures with raw sodium bicarbonate. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II**). Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu


  Limestone and its mixts. with raw NaHCO3 (20:80 to 60:40) were added to bituminous coal used as solid fuel for combustion in a pilot plant with circulating bed (0.1 MWt) at 850°C and Ca/S ratio 1:3. The degree of SO2 removal increased with increasing Ca/S ratio up to 54%. The replacing limestone with NaHCO3 resulted initially in increasing the SO2 removal degree up to 66% and then decreasing down to 39% with increasing the NaHCO3 content. The ashes from combustions contained both sulfates and carbonates. The degree of NOx removal decreased also with increasing the NaHCO3 content (from 60 down to 41%). Badano skuteczność procesu usuwania SO2 i NOx ze spalin przez dodatek wapienia oraz mieszanin surowego wodorowęglanu sodu z wapieniem (przy udziałach procentowych 20:80-60:40) do węgla kamiennego, stosowanego jako paliwo stałe w instalacji pilotowej o mocy 0,1 MWt w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej w temp. 850°C. Obecnie na świecie wśród metod odsiarczania spalin w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną dominują suche metody, w których wykorzystuje się wapień w postaci mączki wprowadzanej bezpośrednio do komory spalania kotła. Efektywność zastosowania wapienia do suchego odsiarczania w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną jest znacznie niższa w porównaniu z efektywnością mokrych metod odsiarczania2). Z licznie przeprowadzonych badań wynika, iż efektywność usuwania SO2 ze spalin związana jest ze zdolnością sorpcyjną wapieni, która może mieć różną wielkość w zależności od ich rodzaju czy wieku geologicznego poszczególnych pokładów. Wapień, który pochodzi z tej samej kopalni, nie zawsze charakteryzuje się tą samą reaktywnością. Jego duże zużycie powoduje jednak drastyczny wzrost nakładów na jego zakup, wydatków na transport i składowanie zwiększonych ilości powstałych odpadów. Dodatkowo wprowadzenie do komory spalania większej ilości wapienia obni.a sprawno.. kot.a wskutek wzrostu straty ciep.a na kalcynacj.3, 4). [...]

Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO2 and NOx contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 1. Addition of raw sodium bicarbonate. Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO2 i NOx w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I. Dodatek surowego wodorowęglanu sodu


  Raw NaHCO3 was added to bituminous coal used as solid fuel for combustion in a pilot plant with circulating fluidized bed (0.1 MWt) at 850°C (air flow rate 2.2 m/s). The Na/S mass ratio in the fluid blends was 1-3. the degree of SO2 removal was 93% and of NOx removal 46%. The NH4 salts present in the raw NaHCO3 were decompd. to NH3 and contributed to NOx redn. to N2. Badano proces jednoczesnego zmniejszania zawartości SO2 i NOx w spalinach za pomocą dodatku surowego wodorowęglanu sodu (zawierającego związki amonowe) do węgla kamiennego w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej na stanowisku pilotażowym o mocy 0,1 MWt. Badania polegały na wymieszaniu sorbentu z całą objętością paliwa przy odpowiednio ustalonych stosunkach masowych Na/S=1,2 i 3 oraz wprowadzeniu go bezpośrednio za pomocą podajnika ślimakowego do komory spalania. Temperatura w miejscu prowadzenia paliwa wraz z sorbentem w komorze spalania wynosiła ok. 850°C.Zastosowanie wodorowęglanu sodu w przemysłowych technologiach oczyszczania spalin opiera się głównie na jego wykorzystaniu do redukcji SO2 ze spalin1). Natomiast usuniecie NOx dokonuje się przez wtrysk amoniaku do spalin i redukcję NOx do azotu. Przedstawiono wyniki badań zastosowania surowego wodorowęglanu sodu, zanieczyszczonego związkami amonowymi, do jednoczesnego usuwania SO2 i NOx ze spalin. Wodorowęglan sodu był dodawany do węgla kamiennego i z nim do komory spalania na stanowisku pilotażowym z cyrkulacyjna warstwą fluidalną. Część doświadczalna Materiały Paliwem był węgiel kamienny z Kopalni Węgla Kamiennego "Ziemowit". Odsiano frakcję ziaren o wielkości poniżej 2 mm, tak że średnia średnica ziaren wynosiła 450 μm. Analiza techniczna i elementarna użytego węgla kamiennego została opublikowana już poprzednio1). Jako materiał warstwy fluidalnej zastosowano obły piasek kwarcowy o ziarnach od 0-630 μm i średniej średnicy ziaren 400 μm. Wodorowęglan sodu pochodził z zakładów Soda Po[...]

Dry flue gas desulfurization with calcium oxide and limestone in a pilot plant with circulating fluidized bed Suche odsiarczanie spalin za pomocą wapna palonego oraz wapienia na stanowisku pilotowym z cyrkulacyjną warstwą fluidalną DOI:10.12916/przemchem.2014.1754


  CaO was added to lignite (S content 0.62% by mass) combusted in a lab. pilot plant with circulating fluidized bed (thermal capacity 0.1 MW) to compare its efficiency in flue gas desulfurization with limestone. The sorbents were fed in the combustion chamber directly with the fuel (mol. Ca/S ratios 2, 3 and 4). The addn. of CaO resulted in increase in desulfurization efficiency by 11% when compared with the use of limestone. Przedstawiono wyniki badań procesu suchego odsiarczania spalin przy zastosowaniu wapna palonego CaO jako sorbentu, których wyniki porównano z uzyskanymi w procesie suchego odsiarczania wapieniem. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym stanowisku pilotowym do spalania paliw w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej o mocy 0,1 MWth. Jako paliwo zastosowano węgiel brunatny, krajowy o średniej zawartości siarki 0,62% mas. Sorbenty były wprowadzane wraz z paliwem bezpośrednio do komory spalania kotła, przy stosunku molowym Ca/S = 2, 3 lub 4. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały wyższą skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wapna palonego w porównaniu z wapieniem, średnio o 11%. Jednym z głównych problemów w ochronie atmosfery jest konieczność ciągłego zwiększania skuteczności technologii zmniejszających emisję zanieczyszczeń gazowych, powstałych ze spalania paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Podjęte działania w ochronie atmosfery wynikają m.in. z konieczności poprawy jakości środowiska życia ludzi i zwierząt, mające odzwierciedlenie w zapisach prawnych w formie dyrektyw stosowanych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednym z takich zapisów, jest dyrektywa LCP (large combustion plants) wymuszająca od 2016 r. na jednostkach o mocy powyżej 50 MWt, obniżenie emisji SO2, NOx oraz pyłu zawieszonego w spalinach1), odpowiednio do wartości stężenia 200, 200 oraz 30 mg/Nm3. Ograniczenie emisji tlenków siarki do atmosfery jest niezwykle istotne w celu poprawy warunków życiowych flor[...]

Simultaneous dry flue gas desulfurization with Ca(OH)2 and limestone in an industrial scale plant with circulating fluidized bed boiler Jednoczesne zastosowanie Ca(OH)2 oraz wapienia w suchym procesie odsiarczania spalin w skali przemysłowej w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną DOI:10.12916/przemchem.2014.1905


  Ca(OH)2 and limestone were added to lignite (S content 1.23% by mass) and combusted in an industrial fluidizedbed boiler (elec. capacity 235 MW) with an activated fly ash-feeding system. The addn. of Ca(OH)2 resulted in decrease in SO2 content in the flue gas down to 20 mg/m3. Zastosowano Ca(OH)2 jako sorbent wspomagający proces suchego odsiarczania spalin przy jednoczesnym zastosowaniu wapienia jako sorbentu podstawowego. Badania prowadzono w kotle z cyrkulującą warstwą fluidalną o mocy 235 MWe opalanym węglem brunatnym. Wodorotlenek wapnia podawano bezpośrednio do komory spalania za pomocą istniejącej instalacji do aktywacji popiołu lotnego, wykorzystanej wyłącznie do tego celu podczas pomiarów. Uzyskane wyniki badań wykazały wysoką skuteczność odsiarczania spalin przy zastosowaniu wodorotlenku wapnia. Zastosowanie Ca(OH)2 umożliwiło zarówno chwilowe obniżenie emisji SO2 do poziomu 20 mg/Nm3, jak również długotrwałą pracę kotła z zawartością SO2 w gazach spalinowych na poziomie poniżej 200 mg/Nm3, przy stosunkowo wysokiej zawartości siarki elementarnej w węglu brunatnym (1,1-1,3% mas.). Podczas badań odsiarczania nie zaobserwowano niepożądanego wpływu wodorotlenku wapnia na parametry ruchowe kotła. Ograniczenie emisji tlenków siarki do atmosfery jest niezwykle ważnym i ciągle na nowo aktualizowanym tematem, zarówno w ochronie środowiska, jak i w przemyśle chemicznym. W krajowej energetyce do procesu suchego odsiarczania spalin stosowany jest przede wszystkim wapień. Tymczasem uzupełnienie go drugim sorbentem może przynieść wymierne efekty, trudne do uzyskania w przypadku stosowania wyłącznie wapienia. Spośród alternatywnych lub uzupełniających sorbentów warto wymienić wodorotlenek wapnia, tlenek wapnia, Sorbacal, wodorowęglan sodu, jak również kredę jeziorną1). W energetyce konwencjonalnej metody odsiarczania spalin można podzielić na odpadowe i regeneracyjne lub na metody mokre, półsuche i suche2). W kotłach [...]

 Strona 1