Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ KRAWCZYK"

Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali 35B2+Cr w stanie wyżarzonym

Czytaj za darmo! »

Próba udarności sposobem Charpy’ego, pomimo swojej ponadstuletniej historii [1], jest nadal powszechnie stosowana do oceny zachowania materiału w warunkach obciążeń dynamicznych. Miarą udarności materiału jest energia zużyta na złamanie próbki (praca łamania) wyrażona w dżulach. Chociaż niemożliwe jest bezpośrednie wykorzystanie tej wielkości (praca łamania) w obliczeniach konstrukcyjnych, to prostota wykonania i mała czasochłonność próby Charpy’ego może z powodzeniem posłużyć do oceny wpływu mikrostruktury materiału (w tym udziału wtrąceń niemetalicznych) na odporność na pękanie. Dodatkowe badania powierzchni przełomu za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej mogą również wyjaśnić mechanizm wpływu wtrąceń niemetalicznych na odporność na pękanie, nie tylko popr[...]

Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali 35B2+Cr w stanie ulepszonym cieplnie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania próbek udarnościowych ze stali 35B2+Cr. Stal 35B2+Cr została zaprojektowana jako materiał do produkcji śrub. Badania wykonano na stali w stanie ulepszonym cieplnie. Stal pochodziła od trzech dostawców i charakteryzowała się różną zawartością wtrąceń niemetalicznych. W każdym przypadku zawartość wtrąceń niemetalicznych była zgodna z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach. Rolę wtrąceń niemetalicznych rozpatrywano zarówno zbiorczo, jak i w podziale na tlenki, siarczki, azotki oraz wtrącenia egzogeniczne. Wykazano, że pomimo poziomu zawartości wtrąceń niemetalicznych zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm, wpływają one bezpośrednio lub pośrednio na pracę łamania próbek ze stali 35B2+Cr. Wielk[...]

EFFECT OF DYNAMIC RECRYSTALLIZATION ON THE HARDNESS OF SELECTED ALLOYS DOI:10.15199/67.2015.5.4


  Samples of selected alloys were compressed in a Gleeble thermo-mechanical simulator at selected temperatures and strain rates to a total true strain of 1. The samples were made of twelve alloys: Monel K-500, Inconel 625, Inconel 718, Permalloy, Waspaloy, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-48Al-2Cr-2Nb, 4130 steel and 4340 steel. Exemplary microstructures of the alloys examined after the deformation under the conditions conducive to the occurrence of a partial dynamic recrystallization are shown. The process of dynamic recrystallization has a significant effect on the alloys' final hardness: it frequently reduces the hardness. The grain size decrease during the dynamic recrystallization process may sometimes increase the alloys' final hardness. Keywords: Ni-base alloy, Ti-base alloy, steel, dynamic recrystallization, post-dynamic recrystallization, hardness WPŁYW REKRYSTALIZACJI DYNAMICZNEJ NA TWARDOŚĆ WYBRANYCH STOPÓW Próbki wybranych stopów były spęczane w symulatorze termo-mechanicznym Gleeble w wybranych temperaturach oraz z wybranymi prędkościami odkształcenia do wielkości odkształcenia rzeczywistego 1. Próbki do badań wykonano z dwunastu stopów: M onel K -500, Inconel 625, Inconel 718, Permalloy, Waspaloy, Ti-6Al-4V, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo, Ti-3Al-8V-6Cr- -4Mo-4Zr, Ti-10V-2Fe-3Al, Ti-48Al-2Cr-2Nb, stal 4130 oraz stal 4340. Przedstawiono przykładowe mikrostruktury badanych stopów po odkształceniu plastycznym. Wyboru mikrostruktur dokonano opierając się na stopniu zaawansowania procesu rekrystalizacji dla zmiennej prędkości odkształcenia. Proces rekrystalizacji dynamicznej ma widoczny wpływ na twardość badanych stopów. Najczęściej proces rekrystalizacji dynamicznej (lub rekrystalizacji zwłocznej) zmniejsza twardość materiału. Jednakże, rozdrobnienie ziarna w wyniku początkowego etapu rekrystalizacji, wpływ odbudowy mikrostruktury oraz rozrostu ziarna na hartowność może skutkować wzrostem tw[...]

Wpływ normalizowania niezupełnego na kinetykę mechanizmu zużycia tribologicznego staliwa ledeburytycznego

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono dyskusję wyników badań rozwoju mechanizmów zużycia oraz współczynnika tarcia staliwa G200CrNiMo4- 3-3 po trzech wariantach normalizowania niezupełnego. Zastosowana obróbka cieplna polegała na nagrzaniu próbek staliwa G200CrMoNi4-3-3 do trzech temperatur wyżarzania: 850, 900, i 950 °C, wytrzymaniu przez 10 godzin oraz chłodzeniu ze stałą szybkością 48 °C/h do temperatury pokojowej. Wywołane, zmianą temperatury austenityzowania, różnice w mikrostrukturze badanego staliwa wpływały na zmianę jego własności tribologicznych. Results of the research on the development of wear mechanisms and the friction coefficient of G200CrNiMo4-3-3 cast steel after three types of under-annealing normalizing are discussed in the paper. The samples were heated to temperatures of 850,[...]

Kinetics of phase transformations during tempering of tool steels of a different chromium content

Czytaj za darmo! »

During heating as-quenched martensite, the tempering (of unalloyed, medium and high carbon steels) takes place in three distinct but overlapping stages: precipitation of ε carbide, transformation of the retained austenite into lower bainite and precipitation of cementite. In steels containing alloying elements contributing to an effect of secondary hardening (V, Mo, W) a fourth stage (transformation) occurs: precipitation of MC and M2C-type alloy carbides, that nucleate independently [1÷4]. The first transformation occurs in the temperature range of 100÷200°C. Metastable ε carbide (Fe2.4C) with hexagonal crystal structure precipitates from the supersaturated martensite [5÷8]. Precipitation of highly dispersed ε carbide is believed to enhance strengthening in steel [2, 4]. The second transformation takes place during tempering in the temperature range of 200÷320°C and this is a transformation of the retained austenite. As the result of this transformation, a non-homogeneous mixture consisting of supersaturated ferrite and cementite, i.e. lower bainite forms [1, 2, 4]. Cementite is formed during the third transformation occurring during tempering in the temperature range of 200÷420°C. This results in further decarbonization of the matrix and dissolution of metastable ε carbides allowing for the recovery of the steel matrix [4, 7]. The mechanism of the nucleation of cementite is, however, not fully understood yet. According to Ref. [4] precipitating cementite nucleates independently or in situ on ε carbide particles. Whereas according to Ref. [5] cementite nucleates independently, mainly on grain boundaries of former austenite or on subgrain boundaries of the newly formed cell structure. Above 400°C diffusion of alloying elements such as V, Mo and W takes place. Then, the cementite gradually dissolves to make the nucleation of MC and M2C carbides coherent with the alloy matrix possible. This leads to an [...]

ROLA WARUNKÓW ODKSZTAŁCENIA W KSZTAŁTOWANIU SIĘ MIKROSTRUKTURY STOPU Ti6Al4V


  Celem niniejszego artykułu było przedstawienie roli temperatury oraz czasu ekspozycji na nią jak i intensywności odkształcenia na mikrostrukturę stopu Ti6Al4V. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturze: 800, 900, 950, 1000 i 1100 °C z prędkością z prędkością odkształcenia 0,01; 0,1; 1; 10 i 100 s-1 do odkształcenia rzeczywistego równego 1. Określono zakres występowania oraz wielkość wydzieleń oraz zakres rekrystalizacji pierwotnej fazy α. Oszacowano również grubość płytek fazy α’, wielkość ziarna fazy β jak i największego wymiaru obszaru występowania równoległych igieł fazy α’ w kierunku prostopadłym do tych igieł. Zaprezentowano m.in. diagram określający wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na rekrystalizację dynamiczną fazy β. Udokumentowano intensywny rozrost ziarna fazy β powyżej temperatury przemiany α+β→β, trudny do ograniczenia w wyniku odkształcenia plastycznego i rekrystalizacji dynamicznej. Określono wpływ obserwowanych zmian w mikrostrukturze badanego stopu na jego twardość. Słowa kluczowe: stopy tytanu, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, morfologia fazy α, morfologia fazy β THE ROLE OF THE DEFORMATION CONDITIONS IN THE EVOLUTION OF THE MICROSTRUCTURE OF Ti6Al4V ALLOY This work discusses the influence of the processing temperature, time as well as processing strain on the microstructure of Ti6Al4V alloy. The samples were compressed on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 800, 900, 950, 1000 and 1100 °C with strain rates: 0.01; 0.1; 1; 10 and 100 s-1 to a total true strain of 1. The occurrence and recrystallization of primary α phase in Ti6Al4V alloy was investigated. The thickness of α’phase lamellas, the size of β phase grains as well as the largest dimensions of the areas showing parallel needles of α’ phase in perpendicular direction to these needles. The diagr[...]

WPŁYW TEMPERATURY ODKSZTAŁCENIA NA REKRYSTALIZACJĘ DYNAMICZNĄ STOPU WASPALOY


  Celem niniejszego artykułu było potwierdzenie oraz uszczegółowienie danych odnoszących się do wpływu temperatury odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturach: 900, 1000, 1050, 1100 i 1150 °C z prędkością odkształcenia 0,01 s-1. Określono zakres występowania węglika Cr23C6, którego wydzielenia charakteryzowały materiał w stanie dostawy. Osnowa ulega w całej objętości rekrystalizacji dynamicznej jeszcze przed rozpuszczeniem wydzieleń węglika Cr23C6. Określono wpływ temperatury odkształcenia na wielkość ziarna powstałego w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Określono wpływ mikrostruktury, w tym rekrystalizacji dynamicznej na twardość badanego stopu po odkształceniu. Zaobserwowano, że rekrystalizacja dynamiczna rozpoczyna się na granicach odkształconych ziarn osnowy. Zastosowanie temperatury odkształcenia 1050°C pozwala na objęcie przez rekrystalizację dynamiczną całej osnowy. Słowa kluczowe: stopy niklu, Waspaloy, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, węglik Cr23C6 Dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż. Marek Wojtaszek — AGH Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: jkrawcz@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 632÷638 633 THE INFLUENCE OF DEFORMATION TEMPERATURE ON THE DYNAMIC RECRYSTALLIZATION OF WASPALOY ALLOY This work is focused on the analysis of the influence of the processing temperature on the microstructure of Inconel 718 alloy. The samples of the investigated alloy were tested In compression on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 900, 1000, 1050, 1100 and 1150 °C with strain rate of 0.01 s-1. The range of the occurance of Cr23C6 carbide, present in the investigated material in as-delivered condition, was also determined. The whole volume of the alloy matrix underwent dynamic recrystallization before dissolution [...]

WPŁYW TEMPERATURY I INTENSYWNOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU INCONEL 718


  Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu temperatury oraz prędkości odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturze: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 i 1200 °C z prędkością odkształcenia: 0,01; 0,1; 1; 10 i 100 s-1 do odkształcenia rzeczywistego równego 1. Przedstawiono diagramy opisujące wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na zakres występowania fazy δ oraz rekrystalizację dynamiczną badanego stopu. Zaobserwowano, że osnowa ulega w całej objętości rekrystalizacji dynamicznej jeszcze przed rozpuszczeniem wydzieleń fazy δ. Ponadto wybielenia fazy δ w przypadku gdy występują w odpowiednio dużym udziale i morfologii płytkowej, efektywnie blokują rozrost ziarn powstałych w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Na rekrystalizację dynamiczną istotny wpływ ma również intensywność odkształcenia oraz czas ekspozycji materiału na działanie zadanej temperatury. Powoduje to, że proces rekrystalizacji dynamicznej w stopniu najmniejszym zachodzi dla prędkości odkształcenia 1 s-1. Postęp rekrystalizacji oraz rozrost ziarna po rekrystalizacji determinuje zmniejszenie twardości materiału po odkształceniu. Słowa kluczowe: stopy niklu, Inconel 718, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, faza δ Dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Aneta Łukaszek-Sołek, dr inż. Tomasz Śleboda — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: jkrawcz@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 651÷658 652 THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND EQUIVALENT STRAIN ON MICROSTRUCTURE OF INCONEL 718 ALLOY This work discusses the influence of the processing temperature and processing strain rate on the microstructure of Inconel 718 alloy. The samples were compressed on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 and 1200 °C with strain rates: 0.01; 0.1; 1;[...]

 Strona 1  Następna strona »