Wyniki 1-10 spośród 35 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK A. DOBRZAŃSKI"

W dniu 3 stycznia 2007 roku zmarł ŚP. Prof. zw. dr hab. inż. Jan Adamczyk Honorowy Profesor Politechniki Śląskiej

Czytaj za darmo! »

Odszedł nagle, we śnie, w pełni sił twórczych, pełen licznych planów i zamiarów na przyszłość. Pomimo osiągnięcia z dniem 30 września 2006 roku uprawnień emerytalnych, nadal od 1 października 2006 roku pracował jako pełnoetatowy profesor zwyczajny w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odszedł od nas Cz[...]

Wspomienia pośmiertne - W dniu 3 stycznia 2007 roku zmarł Ś.P Prof. zw. dr hab. inż. JAN ADAMCZYK

Czytaj za darmo! »

Odszedł nagle, we śnie, w pełni sił twórczych, pełen licznych planów i zamiarów na przyszłość. Pomimo osiągnięcia z dniem 30 września 2006 roku uprawnień emerytalnych, nadal od 1 października 2006 roku pracował jako pełnoetatowy profesor zwyczajny w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Odszedł od nas cz[...]

Laserowe teksturowanie powierzchni krzemu polikrystalicznego

Czytaj za darmo! »

Istotny wpływ na zastosowanie obróbki laserowej w różnych operacjach technologicznych mają właściwości promieniowania laserowego, które umożliwiają precyzyjną obróbkę różnych materiałów z wydajnością i dokładnością przewyższającą znacznie metody konwencjonalne. Cechy promieniowania laserowego, których uzyskanie nie jest możliwe przy użyciu innych urządzeń, sprawiają że lasery znalazły wiele zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Zastosowanie technologii laserowej w procesie wytwarzania ogniw słonecznych o wysokiej sprawności przetwarzania promieniowania słonecznego na energię elektryczną staje się nieodzownym elementem współczesnej technologii fotowoltaicznej. W fotowoltaice lasery znajdują najczęściej zastosowanie do izolacji elektrod, wytwarzania rowków pod zagłębione kontakty, wypalania kontaktów, domieszkowania, drążenia otworów, cięcia [1‑3]. Laserowe teksturowanie powierzchni krzemu wykonano przy użyciu systemu laserowego Allprint DN 50A firmy Alltec, w którym źródłem promieniowania jest laser ze stałym ośrodkiem czynnym - kryształem granatu itrowo-aluminiowego domieszkowanego jonami neodymu (Nd:YAG). Zastosowany laser jest urządzeniem małej mocy wykorzystywanym do precyzyjnej obróbki w inżynierii powierzchni. W celu uzyskania impulsów laserowych dużej mocy w trybie pracy pulsacyjnej w systemie laserowym wykorzystany jest [...]

Wpływ obróbki laserowej na topografię powierzchni krzemu polikrystalicznego


  Przetwarzanie promieniowania słonecznego na energię elektryczną zależy od szeregu czynników, które ograniczają wydajność ogniw fotowoltaicznych. Jednym z nich jest odbicie części padającego promieniowania słonecznego przez przednią powierzchnię ogniwa fotowoltaicznego. Jest to spowodowane różnicą współczynników załamania światła w powietrzu i półprzewodniku. Straty związane z odbiciem padającego promieniowania można znacznie zredukować przez zastosowanie warstwy antyrefleksyjnej i teksturowanie powierzchni ogniwa fotowoltaicznego [1]. Dzięki teksturowaniu powierzchni ogniwa fotowoltaicznego odbity od powierzchni foton ma szansę po raz drugi być zaabsorbowany. W przypadku krzemu monokrystalicznego, konwencjonalną metodą teksturowania powierzchni jest anizotropowe trawienie, które zachodzi podczas mokrego trawienia w roztworach alkalicznych np. KOH lub NaOH [2]. Kryształ trawi się z różną szybkością w różnych kierunkach krystalograficznych, co stwarza olbrzymie możliwości jego przestrzennego kształtowania (np. strukturę piramidalną dla orientacji (100)) [3, 4]. Duża selektywność tych odczynników trawiących w stosunku do różnych orientacji krystalograficznych, ogranicza ich zastosowanie w teksturowaniu krzemu polikrystalicznego. Z tego względu podejmuje się badania nad innymi metodami teks[...]

Obróbka laserowa powierzchni krzemu polikrystalicznego

Czytaj za darmo! »

Rozwój cywilizacyjny niesie ze sobą coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Obecnie człowiek wykorzystuje energię zmagazynowaną w pokładach węglowych i ropopochodnych, których zasoby są ograniczone, co więcej korzystanie ze źródeł kopalnych wiąże się z emisją gazów cieplarnianych i niesie ze sobą zagrożenie ekologiczne. Niezbędne jest zatem szukanie nowych rozwiązań energetycznych [1, 2]. Obecnie uwaga skupia się na odnawialnych źródłach energii, w tym między innymi na energii promieniowania słonecznego. Słońce jest niewyczerpywalnym i podstawowym źródłem energii na Ziemi. Całkowita moc promieniowania słonecznego szacowana jest na około 3,826×1026 W [3]. Do górnych warstw atmosfery Ziemi w ciągu roku dociera promieniowanie słoneczne o gęstości strumienia 1367 W/m² [1, 4]. Część tego promieniowania jest odbijana w kosmos oraz pochłaniana przez atmosferę. Mimo to energia słoneczna absorbowana przez Ziemię w ciągu roku jest około 10 razy większa od energii możliwej do uzyskania ze wszystkich znajdujących się w Ziemi paliw kopalnych. W Polsce energia jaka dociera do powierzchni to około 1000 kWh/(m2×rok). Udział energetyki solarnej w ogólnym rankingu wykorzystania energii odnawialnej w Polsce jest jednak niewielki [1, 2, 5]. Obecnie energia promieniowania słonecznego podlega konwersji fotochemicznej, fotoelektrycznej, fototermicznej. Fotowoltaika obecnie bardzo dynamicznie się rozwija i należy przypuszczać, że wkrótce będzie coraz powszechniej stosowana. Energia słoneczna bezpośrednio przetwarzana w ogniwach fotowoltaicznych na energię elektryczną nie powoduje żadnych szkodliwych emisji, może być wszechstronnie stosowana i jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju. Ogniwa słoneczne odznaczają się dużą niezawodnością, stabilnością pracy i długą żywotnością. Jednak dalszy rozwój fotowoltaiki jest związany z postępem w dziedzinie nauk materiałowych i technologii [1, 2, 4]. Do najważniejszych czynników ograniczają[...]

Wpływ stopowania laserem diodowym na własności i strukturę warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco

Czytaj za darmo! »

Powierzchniowa obróbka laserowa różnorodnych materiałów zasługuje na szczególną uwagę, gdyż umożliwia wytworzenie warstwy wierzchniej o grubości od dziesiętnych części milimetra do kilku milimetrów o specjalnych własnościach użytkowych, w tym dużej twardości i odporności na ścieranie, przy jednoczesnym zachowaniu niezmiennych własności materiału podłoża. Oprócz wymaganych własności użytkowych obróbka powierzchniowa elementów za pomocą lasera ma także na celu regenerację części maszyn polegającą na odbudowie zużytej powierzchni oraz uzupełnieniu ubytków. Przy właściwym doborze warunków obróbki jest możliwe wykonanie elementów z dużą dokładnością, praktycznie "na gotowo", bez konieczności dodatkowej obróbki wykończeniowej. Najszersze zastosowanie przemysłowe w procesach laserowej obróbki cieplnej materiałów mają obecnie lasery diodowe dużej mocy, a także lasery gazowe CO2 i włóknowe. Lasery diodowe dużej mocy (High Power Diode Laser) stosuje się obecnie m.in. do: hartowania, spawania, lutowania, przetapiania, stopowania, a także wtapiania. W celu zwiększenia własności użytkowych materiałów inżynierskich, zwłaszcza stali, jest stosowane stopowanie laserowe, które zależy głównie od gradientu temperatury, stężenia pierwiastków dyfundujących oraz czasu dyfuzji [1÷7]. Dotychczasowe badania skutków oddziaływania promieniowania laserowego na stale wykazały, że w ich warstwach wierzchnich zachodzą zmiany mikrostruktury i składu chemicznego odmienne od tych zachodzących podczas konwencjonalnej obróbki cieplnej, przez co przedmioty obrabiane tą metodą uzyskują dużą twardość, odporność na korozję, ścieranie i zmęczenie cieplne. Laserowe wzbogacanie warstw wierzchnich w dodatki stopowe ma na celu zmianę własności materiałów w wąskiej strefie przypowierzchniowej dzięki wtapianiu pierwiastków pochodzących z odpowiednio przygotowanej i naniesionej powłoki. Istotą tego procesu jest przetopienie nałożonej warstwy oraz podłoża przez gwałtowne na[...]

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU OBRÓBKĄ LASEROWĄ


  W artykule zaprezentowano wyniki badań struktury, własności mechanicznych i odporności korozyjnej warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu Mg‐Al‐Zn o zróżnicowanym stężeniu aluminium MCMgAl3Zn1, MCMgAl6Zn1, MCMgAl9Zn1 oraz MCMgAl12Zn1 po laserowej obróbce powierzchniowej. Wtapianie laserowe cząstek WCw odlewnicze stopy magnezu wykonano przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL). Stwierdzono, że struktura warstwy wierzchniej badanych odlewniczych stopów magnezu, krzepnąca po obróbce laserowej, charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią i składa się z osnowy z dendrytami z eutektyką płytkową Mg17Al12 i Mg w obszarach międzydendrytycznych oraz dyspersyjnych cząstek wtopionych węglików WC. Największym przyrostem twardości odznaczają się stopy magnezu MCMgAl3Zn1 i MCMgAl6Zn1 z laserowo wtopionymi cząstkami WC, co spowodowane jest umocnieniem materiału w następstwie utwardzania dyspersyjnego. Warstwy wierzchnie odlewniczych stopów magnezu z laserowo wtopionymi cząstkami węglików uzyskują wyższe wartości prądów korozyjnych i niższe potencjały korozyjne, co wskazuje na ich słabszą odporność korozyjną w odniesieniu do materiału podłoża. Warstwy te ulegają korozji wżerowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, wtapianie laserowe, laser diodowy dużej mocy, struktura, własności mechaniczne, odporność korozyjna FORMATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER OF CASTING MAGNESIUM ALLOYS BY LASER TREATMENT Structure, mechanical properties, as well as corrosion resistance of the surface layer Mg‐Al‐Zn casting magnesium alloys with the diversified aluminium concentration of MCMgAl3Zn1, MCMgAl6Zn1, MCMgAl9Zn1, MCMgAl12Zn1 after laser surface treatment was presented in this work. Penetrated with WC carbide particles using laser fusion of the casting magnesium alloys carried out using high power diode laser (HPDL). It has been stated that the structure of the surface layer of M. dr h.c. prof. dr hab. in[...]

 Strona 1  Następna strona »