Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Kudła"

Oznaczanie stopnia sieciowania polimerów etylenowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań stopnia sieciowania polimerów etylenowych: PE-LD, PE-LLD oraz kopolimeru EVA po ich reakcji z nadtlenkiem dikumylu, użytym w ilości od 0,05 do 2,5% m/ m. Stosując ekstrakcję we wrzącym ksylenie połączoną z pomiarem stopnia spęcznienia żelu, reometrię oscylacyjną oraz pomiar wydłużenia polimeru pod obciążeniem w temp. 200°C, stwierdzono, że największą skłonność do[...]

Produkcja i wykorzystanie kwasu akrylowego i jego estrów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologie wytwarzania oraz wykorzystanie kwasu akrylowego. Omówiono dziedziny zastosowania estrów akrylowych: akrylanów podstawowych, specjalnych i innych. Opisano również możliwości wykorzystania poli( kwasu akrylowego) i jego soli. Przedstawiono najnowsze trendy w zakresie stosowania polimerów kwasu akrylowego i jego pochodnych. olimery i kopolimery akrylowe mają duże [...]

Polimerowe masy wypełniające przeznaczone do stosowania w kablach podmorskich. Badania wstępne


  W okresie wzmożonego zainteresowania wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym energii wiatru, niezwykle ważne stają się zagadnienia związane z przesyłem na ląd energii elektrycznej uzyskanej z morskich farm wiatrowych. Zadanie to realizuje się przy użyciu podmorskich linii kablowych. Układanie takich linii jest niezwykłym wyzwaniem inżynierskim; nie mniej skomplikowana jest również kwestia prawidłowego zaprojektowania i wykonania kabli stosowanych w tak wymagających warunkach. Współczesne kable elektroenergetyczne mają bardzo skomplikowaną budowę, tym niemniej ogólnie biorąc składają się z dwóch elementów funkcjonalnych: przewodnika elektrycznego wykonanego z metalu oraz warstw izolacyjno-ochronnych, wykonanych bardzo często z różnych odmian polietylenu, ale także z innych materiałów. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu już od wielu lat prowadzi prace polegające na opracowywaniu receptur i technologii wytwarzania tworzyw i kablowych mas wypełniających. W tej publikacji opisano wstępne prace mające na celu opracowanie Polimerowe masy wypełniające przeznaczone do stosowania w kablach podmorskich. Badania wstępne Polymeric fillers for submarine power cables. Preliminary studies Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, tel.: (77) 487-36-80, fax: (77) 487-30-60, e-mail: kudla.s@icso.com.pl Dr Stanisław KUDŁA w roku 1982 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po studiach podjął pracę zawodową w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie- Koźlu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W 1995 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ICSO "Blachownia" jest zatrudniony na stanowisku adiunkta, pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Zakładu Poliolefin. Specjalność - chemia, fizykochemia i technologia po[...]

Wpływ zawartości sadzy na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej przeznaczonej do spieniania oraz na właściwości pianek sieciowanych chemicznie


  Zbadano wpływ zawartości sadzy, użytej w stężeniu do 2,8 cg/g, na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej na bazie blendy LDPE i kopolimeru EVA, zachodzący wobec nadtlenku dikumylu. Badania prowadzono przy użyciu reometru oscylacyjnego w temp. 173°C, 180°C i 185°C. Oznaczono zależności zmian wartości momentu skrętnego oraz czasu sieciowania od zawartości sadzy. Stwierdzono, że korzystniejsze wyniki uzyskuje się dla niższych temperatur. Z tego względu chemicznie sieciowane pianki poliolefinowe o różnej zawartości sadzy sporządzono w temp. 173°C i 180°C pod ciśnieniem 22 MPa, w czasie 4 min. Zbadano stopień usieciowania, gęstość pozorną całkowitą, twardość oraz właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu otrzymanych pianek poliolefinowych. Stwierdzono znaczący wpływ zawartości sadzy użytej w stężeniu powyżej 2,4 cg/g na większość badanych właściwości. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Ryszard Szulc*, Stanisław Kudła Wpływ zawartości sadzy na proces sieciowania kompozycji poliolefinowej przeznaczonej do spieniania oraz na właściwości pianek sieciowanych chemicznie Effect of carbon black on the cross-linking a polyolefin composition designed for foaming and on the properties of chemically cross-linked and foamed products Dr Stanisław KUDŁA - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1830. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle; tel.: (77) 487-31-87; fax: (77) 487-30-60; e-mail: szulc.r@icso.com.pl Inż. Ryszard SZULC w roku 1981 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą badawczo-technicznym i pełni funkcję zastępcy kierownika Zakładu Poliolefin w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie- Koźlu. Specjalność - chemia i technologia organiczna. * Autor do korespondencji: 90/10(2011) 1841 w tym zakresie, a [...]

Nanokompozyty polimerowe na osnowie poliolefin jako potencjalne materiały dla przemysłu kablowego. Badania właściwości elektrycznych


  Przedstawiono wyniki badań dielektrycznych właściwości kompozytów polimerowych złożonych z polietylenu małej gęstości oraz komercyjnej nanoglinki, wytworzonych wg własnej metody. Celem badań było opracowanie nowych odmian tworzyw poliolefinowych, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle elektrotechnicznym. Stwierdzono, że opracowane materiały mają korzystne właściwości elektryczne, co może stanowić podstawę do dalszych prac zmierzających do komercjalizacji nanokompozytów polimerowych. Low-d. polyethylene was reinforced with com. modified nanosize montmorillonite (5% by mass) by extrusion and pressed to test samples studied for structure and dielec. properties. The elec. resistivity of the composites was lower while the loss tangent was higher than those of original polyethylene.Jednym z ważniejszych kierunków praktycznych zastosowań tworzyw poliolefinowych, a zwłaszcza polimerów i kopolimerów etylenu, jest ich użycie przez przemysł kablowy jako materiałów izolacyjnych bądź półprzewodzących. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono tzw. nanokompozytom polimerowym, czyli układom dwufazowym złożonym z fazy ciągłej, czyli matrycy polimerowej oraz fazy rozproszonej, czyli cząstek napełniacza, których co najmniej jeden wymiar jest rzędu maksimum 100 nm. Do tej grupy napełniaczy zaliczane są tzw. nanoglinki, będące głównie glinokrzemianami warstwowymi modyfikowanymi przy użyciu czwartorzędowych soli amoniowych1). Ze względu na specyfikę omawianego kierunku aplikacji, konieczne jest określenie wielu właściwości dielektrycznych i elektrycznych tworzyw, co umożliwi prawidłowe zaprojektowanie tych materiałów, w celu zapewnienia ich bezpiecznego, długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania. Właściwości elektryczne nanokompozytów polimerowych zawierających dodatek nanoglinek, były już przedmiotem publikacji naukowych. Jako przykład można wymienić pracę2) poświęconą kompozytom polianiliny i modyfikowanej glinki lub pracę3), w której [...]

Dynamic cross-linking of linear low-density copolymers of ethylene. Badania procesów sieciowania kopolimerów etylenu metodą dynamiczną


  CH2=CH2/CH2=CHEt and CH2=CH2/CH2=CH(CH2)6 Me copolymers were crosslinked with (PhCMe2O)2 initiator (0,2 and 0,5%) at 140-200°C and rotor speed 20 or 60 rpm. A decrease of mol. mass of the copolymers and their melt flow index (esp. at low concn. of initiator) was obsd. Omówiono dane literaturowe dotyczące procesu sieciowania poliolefin, prowadzonego w warunkach dynamicznych. Przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących sieciowania kopolimerów etylenu z butenem i oktenem wobec nadtlenku dikumylu. Sprawdzono wpływ budowy chemicznej poliolefiny, stężenia nadtlenku, szybkości obrotowej rotorów reomiksera oraz szybkości ogrzewania, na zmianę wartości momentu obrotowego reomiksera oraz na masę molową otrzymanych produktów i ich wskaźnik szybkości płynięcia. Ogromny rozwój wielu dziedzin nauki i techniki w XX w. nie byłby możliwy bez udziału tworzyw sztucznych. Wykorzystuje się je w różnych gałęziach przemysłu, przede wszystkim jako materiały opakowaniowe, ale też jako materiały budowlane i konstrukcyjne, stosowane dla wytwarzania elementów różnorodnych maszyn i urządzeń, przy produkcji środków transportu, w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, wyposażenia gospodarstw domowych, w medycynie i w innych kierunkach. Nawet pomimo globalnego kryzysu ekonomicznego produkcja tych materiałów osiąga obecnie wielkość ponad 180 mln t. W Europie w 2011 r. wypro-dukowano ok. 60 mln t tworzyw sztucznych, bez tworzyw termoutwardzalnych, klejów, powłok oraz materiałów uszczelniających1). Spośród wielu materiałów polimerowych w największych ilościach stosuje się poliolefiny, a wśród nich różne odmiany polietylenu. Tak duże zainteresowanie tą grupą polimerów wynika z ich zróżnicowanych właściwości użytkowych, a tym samym możliwości wykorzystania w różnych kierunkach. Poszczególne odmiany polietylenu mogą różnić się między sobą strukturą (rozgałęziona i liniowa), [...]

Badania wpływu modyfikowanego bentonitu na właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu kompozytów na osnowie poliolefin

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu kompozytów na matrycy PE-LD oraz kopolimeru EVA napełnianych modyfikowanymi bentonitami w obecności kompatybilizatorów (PE-LLD oraz EVA szczepione bezwodnikiem maleinowym). Badania wykazały, że zarówno rodzaj bentonitu, jak i rodzaj i ilość kompatybilizatora miały wpływ na właściwości wytrzymałościowe kompozytów. Kompozyty z modyfikowanym bentonitem wapniowym wykazywały właściwości wytrzymałościowe zbliżone do polimerów bazowych, jednak w pozostałych przypadkach otrzymano gorsze wyniki. Okazało się natomiast, że zmiana metody i warunków wytwarzania kompozytów (użycie walcarki lub reomiksera) pozwala poprawić te właściwości. Ca and Na bentonites were modified by addn. of dialkyldiamidoamine lactate in aq. medium and used for reinforcing low-d. polyethylene (PE-LD) and ethylene/vinyl acetate copolymer (EVA) after compatibilization with com. maleic anhydride-grafted lineary PE-LD or EVA. The homogenization was carried out either by calendering or by mixing. Neither the tensile strength nor elongation at break of the composites were higher than that of primary PE-LD or EVA. W ostatnich latach przedmiotem wielu prac badawczych i wdrożeniowych są nanokompozyty polimerowe, czyli materiały, w których matryca polimerowa napełniona jest substancjami o rozmiarach cząstek wyrażanych w skali nanometrów (tzw. nanonapełniacze). Materiały te można sporządzać wykorzystując polimery różnego typu, zarówno termoutwardzalne, jak i termoplastyczne, w tym również poliolefiny. W roli nanonapełniaczy można stosować sferyczne cząstki krzemionki lub fullereny (trzy wymiary mniejsze niż 100 nm), nanorurki węglowe lub nieorganiczne (dwa wymiary mniejsze niż 100 nm) oraz glinokrzemiany warstwowe (jeden wymiar mniejszy niż 100 nm). Wartość 100 nm jest jedynie wielkością umowną. W związku ze swoją strukturą, w tym zwłaszcza bardzo rozwiniętą powierzchnią właściwą, materiały te maj[...]

Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym


  Badano możliwość wykorzystania odpadowych poliolefin jako tańszego źródła materiałów polimerowych, służącego do produkcji sieciowanych pianek polimerowych. Zbadano właściwości kilku odpadów polimerowych pochodzących z firm zajmujących się recyklingiem, a następnie wytworzono z ich udziałem kompozycje ze środkiem sieciującym i porującym. Badano proces sieciowania i porowania pod ciśnieniem w formie oraz określono właściwości i strukturę komórkową otrzymanych materiałów. Stwierdzono, że w zależności od rodzaju odpadu i sposobu jego przetworzenia w procesie recyklingu można otrzymać materiały porowane o różnych właściwościach. Najlepsze właściwości miały tworzywa komórkowe otrzymane z polietylenu małej gęstości w postaci regranulatu, bez zanieczyszczeń niekompatybilnymi polimerami. Six waste polyolefins of various origin were studied for mech. properties and used for prodn. of plastic foams by crosslinking under foaming at 183°C and 22 MPa for 5 min as received or in blends with com. copolymers CH2=CH2/ AcOCH=CH2 or CH2=CH2/CH2=CHCOOH. The best secondary raw material for foaming was a low-d. polyethylene waste. W lipcu 2011 r. Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Nowe przepisy zobowiązują gminy do osiągnięcia unijnych aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bUniwersytet Opolski Ryszard Szulca, * Stanisław Kudłaa, Joanna Bartonb Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym Utilization of waste polyolefinic plastics in material recycling poziomów redukcji odpadów w dość krótkich odstępach czasowych. Dodatkowo samorządy gmin muszą stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi i zobowiązane są do budowy i utrzymania instalacji recyklingu oraz utylizacji1). W końcowej fazie legislacyjnej są 3 projekty nowych ustaw, a mianowicie, ustawy o odpadach, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpada[...]

Polyolefine-based nanocomposites as prospective materials for electrotechnical applications. Study on flammability. Nanokompozyty polimerowe na osnowie poliolefin jako potencjalne materiały dla przemysłu kablowego. Badania stopnia palności


  Low-d. polyethylene and CH2=CH2/AcOCH=CH2 copolymer were flame-retarded with Al(OH)3 or optionally with small addn. of nanolays. Flammability properties were tested by detn. of limiting O2 index, by using an American std. method or by cone calorimetry. The flammability degree of nanocomposites was lower than described in current literature. Przedstawiono wyniki badań stopnia palności kompozytów polimerowych złożonych z polietylenu małej gęstości bądź kopolimeru etylen/octan winylu oraz wybranych nanoglinek, wytworzonych wg własnej metody. Celem badań było opracowanie nowych odmian bezhalogenowych tworzyw poliolefinowych o zmniejszonym stopniu palności, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym. Stwierdzono, że opracowane materiały mają stopień palności obniżony w stopniu co najmniej tak dobrym, jak tworzywa opisywane w najnowszej literaturze, co może stanowić podstawę do dalszych prac zmierzających do komercjalizacji nanokompozytów polimerowych. Do grupy polimerów olefinowych zalicza się przede wszystkim różnorodne odmiany polietylenu, w tym polietylen małej gęstości, PE-LD, polietylen dużej gęstości, PE-HD, polipropylen, PP, oraz wiele różnych odmian kopolimerów etylenu lub propylenu z innymi monomerami, na przykład z wyższymi α-olefinami lub monomerami polarnymi, takimi jak octan winylu (EVA) lub związki akrylowe. Polimery te odznaczają się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do właściwości użytkowych, 92/10(2013) 1793 Mgr Krzysztof BUJNOWICZ w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest asystentem w Zakładzie Kompozytów Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz pełni funkcję kierownika Laboratorium Palności. Specjalność - kompozyty. dzięki czemu są grupą tworzyw sztucznych wytwarzanych w największych ilościach. Jednym z ważniejszych kierunków wykorzystania [...]

Study on utilization of cross-linked polyethylene foams. Badania nad zagospodarowaniem odpadów chemicznie sieciowanego polietylenu komórkowego


  Cross-linked polyethylene foam waste was thermomech. degraded and blended with virgin polyolefins in a kalender or rheomixer at 150°C. The blends were foamed with azodicarbonamide and crosslinked with (PhCMe2O)2 at 220°C and studied for tensile strength, elongation at break and melt flow index. The addn. of blends did not result in any substantial deterioration of the foam properties. Odpadową piankę z polietylenu sieciowanego poddano obróbce termomechanicznej w celu zniszczenia jej struktury komórkowej. Do takiego materiału wprowadzano wybrane poliolefiny pierwotne, otrzymując mieszanki o dobrych właściwościach przetwórczych, które zostały użyte jako składniki tworzyw przeznaczonych do wytwarzania sieciowanych tworzyw porowanych. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach możliwe jest użycie sieciowanego odpadu do wytwarzania wyrobów porowanych o bardzo dobrych właściwościach. Technologia wytwarzania sieciowanego polietylenu komórkowego opiera się na reakcji sieciowania, prowadzonej najczęściej przy użyciu nadtlenków organicznych. Jest to reakcja nieodwracalna, prowadząca do powstania wiązań poprzecznych węgiel-węgiel między sąsiednimi łańcuchami polietylenu i umożliwiająca powstanie sieci przestrzennej stabilizującej struktury komórkowe tworzące się przy produkcji wyrobów porowanych z użyciem poroforu chemicznego1). Obecność sieci przestrzennej poprawia właściwości użytkowe wyrobów komórkowych, ale z drugiej strony jest powodem problemów związanych z recyklingiem materiałów tego typu. Stopień usieciowania zależy od stężenia nadtlenku, rodzaju polimeru, zawartości poroforu i innych dodatków2). Wysoka jego wartość uniemożliwia zawracanie odpadów do produkcji, co jest rutynowo praktykowane w przypadku polietylenu komórkowego niesieciowanego. Proces chemicznego sieciowania polietylenu można porównać z procesem wulkanizacji kauczuku w celu otrzymania gumy, np. do produkcji opon samochodowych3). [...]

 Strona 1  Następna strona »