Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MARIA TOMASZEWSKA"

Usuwanie wybranych zanieczyszczeń organicznych z wody w procesie koagulacji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

W badaniach koagulacji wspomaganej adsorpcją na pylistym węglu aktywnym (PWA) wykorzystano węgiel CWZ 30 oraz wodne roztwory polichlorku glinu PAX-XL60 i PAX-XL69. Stwierdzono, że w procesie adsorpcji fenol był usuwany w 100%, a kwasy humusowe w ok. 90%. Przeprowadzona analiza wykazała, że adsorpcję badanych zanieczyszczeń wody najlepiej opisuje równanie izotermy Freundlicha. Wykazano, że[...]

Przemysłowe zastosowanie enzymów degradujących celulozę

Czytaj za darmo! »

Celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym w przyrodzie i całkowicie biodegradowalnym polimerem. Hydroliza celulozy katalizowana jest przez kompleksy enzymatyczne zwane celulazami. Przedstawiono przegląd literatury dotyczący możliwości zastosowania celulaz w rozwiązywaniu bardzo istotnych problemów z punktu widzenia przemysłu, takich jak enzymatyczna hydroliza drewna i różnych jego odpadków, poprawa jakości produktów spożywczych i pasz, a także obróbka niektórych produktów roślinnych. Zaprezentowano również potencjalne możliwości zastosowania celulaz do przetworzenia roślinnego materiału odpadowego, takiego jak słoma lub trociny na bioetanol, który może być wykorzystany jako tanie paliwo do samochodów. Biolog., chem. and phys. properties of cellulose were presented. Proc[...]

Po co geodecie ubezpieczenie OC? DOI:


  Po co geodecie ubezpieczenie OC? No właśnie, po co? Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, więc geodeta nie musi kupić takiego ubezpieczenia. Jest jednak wiele powodów, dla których warto rozważyć ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej. Wśród nich można wskazać: I powód - Błędu nie ma tam, gdzie nie ma roboty Najczęstszym powodem, dla którego ktoś decyduje się na ubezpieczenie OC jest ryzyko popełnienia błędu. Mimo starań, wykształcenia, doświadczenia, nigdy nie można wykluczyć pomyłki. Świadomość własnej omylności jest powodem, który powinien skłaniać do rozważenia ubezpieczenia. Błędów w czynnościach geodety może być wiele. Z praktyki ubezpieczyciela widać, że najczęstsze błędy dotyczą tyczenia i inwentaryzacji. Konsekwencje tych błędów bywają różne - od sytuacji, gdzie błąd można szybko i bezkosztowo naprawić, aż po poważne problemy z realizacją inwestycji lub szkodą na osobie. Ubezpieczenie OC służy pokryciu szkód powstałych wskutek pomyłki, błędu, zaniechania w czynnościach zawodowych. Ochrona ubezpieczenia obejmuje brak należytej staranności, ale również rażące niedbalstwo. Ubezpieczyciel jednak wyłącza z ochrony ubezpieczeniowej szkody wyrządzone z winy umyślnej. Czasem wypłacane są odszkodowania za błędy bardzo szkolne, czasem za błędy, które nigdy nie powinny się zdarzyć. II powód - Każdy może pozwać każdego, a obrona przed roszczeniem jest trudna i kosztuje Nigdy nie [...]

Badania wstępne nad przeciwgrzybowym działaniem ditlenku tytanu


  Badano właściwości przeciwgrzybowe ditlenku tytanu. W badaniach wykorzystano szczepy Aspergillus flavus (AMS6 i AMS17), Penicillium chrysogenum (AMS11 i AMS2), wyizolowane z piwnicy siedemdziesięcioletniego budynku mieszkalnego. Podłoże PDA wzbogacono dodatkiem 5 g, 10 g i 20 g TiO2 na każdy litr pożywki. W ciągu 10 dni prowadzenia hodowli, w temp. 25°C płytki inkubowano w ciemności i świetle dziennym. Stwierdzono, że dodatek 20 g TiO2 istotnie obniżył średni dzienny przyrost kolonii (mm/dzień) badanych szczepów. Ponadto grzyby z rodzaju Penicillium utraciły zdolność do wytwarzania mykotoksyn, o czym świadczy brak reakcji Ehrlicha po upływie 10 min. TiO2 was used as antifugal agent for controlling Aspergillus flavus and Penicillium chrysogenum fungi isolated from cellar in a seventy-year-old building. The culture medium contained 5-20 g/L TiO2. The incubation was carried out at 25°C for 10 days in the dark and exposed to daylight. The addn. of TiO2 resulted in a significant decrease in the colony growth rate (by 98.0% in case of Penicilllium). The lack of Ehrlich reaction after 10 min was obsd. W środowisku pomieszczeń zamkniętych, takich jak mieszkania, budynki użyteczności publicznej, magazyny lub piwnice występują grzyby pleśniowe należące do rodzajów Aspergillus i Penicillium, mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. Grzyby te, ze względu na pochodzenie zarodników, zalicza się do kategorii zewnątrzdomowych. Najintensywniej zamieszkanym przez nie siedliskiem jest gleba, w której saprofitują na resztkach roślinnych i zwierzęcych. Są bardzo pospolite w szklarniach, kompostowniach i zbiornikach pasz1-3). Ich zarodniki dostają się do pomieszczeń mieszkalnych wraz z przemieszczającym się powietrzem lub są przenoszone przez ludzi i zwierzęta. Dodatkowym źródłem może być obecność w domach roślin doniczkowych, klatek z ptakami i terrariów. Grzyby pleśniowe rzadko kiedy stanowią zagrożenie samo w sobie. Stwierdzono [...]

Zastosowanie procesu destylacji membranowej do odsalania zasolonych wód

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwość otrzymywania czystej wody z zasolonych wód. Przedstawiono wpływ temperatury i szybkości przepływu strumieni na wielkości otrzymywanego strumienia destylatu.Wprocesie destylacji membranowej (MD) różnica prężności par wynikająca z różnicy temperatury roztworów przymembranowych powoduje transport pary rozpuszczalnika przez pory nie zwilżanej przez ciecz membrany liofobowej1). [...]

Zatężanie lotnych kwasów metodą destylacji membranowej

Czytaj za darmo! »

Zbadano przebieg zatężania rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów solnego i azotowego. Przedstawiono sposób uzyskiwania stężonych roztworów kwasów lotnych metodą destylacji membranowej. agospodarowanie bardzo rozcieńczonych wodnych roztworów kwasów jest kłopotliwe i często, po neutralizacji, są one odprowadzane do ścieków. Zatężanie takich roztworów tradycyjnymi metodami destylacyjnymi jes[...]

Studies on antifungal properties of photocatalytic paints Badania nad przeciwgrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.766


  Four com. TiO2-contg. photocatalytic paints were studied for antifungal activity on solid medium substrate (coating thickness 2 mm). Mould fungi Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides strains were used in the study. The inhibition of fungal growth depended on the paint compn., degree of diln., conditions (dark or light) and fungal species. The silicate paint showed the highest antifungal activity. Badano właściwości przeciwgrzybowe czterech komercyjnych farb serii Titanium: lateksowej LX, akrylowej IN oraz silikatowej FA i DR na stałym podłożu mikrobiologicznym typu MEA (grubość powłoki ok. 2 mm). Określono również aktywność antygrzybową rozcieńczonych farb fotokatalitycznych w hodowlach w ciemności i świetle widzialnym UV-VIS w temp. 25°C. W badaniach wykorzystano szczepy grzybów pleśniowych należące do gatunków Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata i Cladosporium cladosporoides. Stopień inhibicji rozwoju grzybni tworzonej przez badane grzyby pleśniowe zależał od składu farb, stopnia ich rozcieńczenia, warunków hodowli (obecność światła) oraz gatunku grzybów. Najlepsze właściwości antygrzybowe wykazała farba DR. Wodorozcieńczalne farby IN i LX miały mniejszy wpływ ma wzrost badanych grzybów pleśniowych. Rozcieńczenie farb spowodowało obniżenie ich aktywności przeciwgrzybowej. Zagrzybione pomieszczenia są nie tylko nieestetyczne, ale również niebezpieczne dla przebywających w nich osób, a także składowanych surowców (np. owoców, warzyw, ziaren zbóż). Zarodniki grzybów, zwłaszcza pleśniowych, mogą być przyczyną alergii i astmy. Wytwarzane przez grzyby mikotoksyny (grupa wtórnych metabolitów) mają ostre działanie toksyczne1-3). Natomiast kiełkujące z zarodników strzępki grzybni mogą przerastać materiały lub składowane surowce, niszcząc w sposób mechaniczny ich [...]

 Strona 1