Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Maj"

Obliczenia cieplne urządzeń elektronicznych


  Do prawidłowej pracy każdego urządzenia elektronicznego niezbędne jest zapewnienie mu odpowiednich warunków cieplnych tak, aby temperatura nie przekraczała maksymalnej wartości dopuszczalnej przez producenta. Ponieważ, wraz ze wzrostem temperatury niezawodność elementów elektronicznych szybko maleje, często pożądane jest zapewnienie korzystniejszych warunków termicznych niż wymaga producent. Trwałość i jakość urządzeń elektronicznych zależy więc od skuteczności odprowadzania ciepła, co jest jednym z zadań osoby konstruującej urządzenie - dobór odpowiedniego chłodzenia. Obecnie konstruktorzy mają do wyboru wiele rozwiązań umożliwiających skuteczne odprowadzania ciepła z układów. Są to chłodzenie cieczowe, ogniwa Peltiera, chłodzenie dwustanowe (rurki cieplne) itp. Jednak z wielu względów nadal najbardziej rozpowszechnioną i najczęściej wykorzystywaną w elektronice metodą chłodzenia, jest metoda odprowadzania ciepła przy wykorzystaniu różnego rodzaju radiatorów, zarówno bez jak i z wymuszonym obiegiem powietrza. Metoda ta jest najtańsza, najprostsza i najbardziej niezawodna, dlatego w dalszej części artykułu zostaną dokładniej omówione metody obliczeń i doboru radiatorów. Ciepło wydziela się na elementach elektronicznych w postaci mocy strat. Radiator musi umożliwiać wypromieniowanie, co najmniej mocy równej tejże mocy strat. W przypadku, gdy istnieje możliwość doboru radiatora kupnego zazwyczaj wystarczy przeprowadzić uproszczone szacunki na podstawie następującego wzoru: (1) gdzie: P [W] - moc wydzielająca się podczas pracy elementu w postaci ciepła; t [K] - temperatura złącza elementu; t 0 [K] - temperatura otoczenia rozpatrywanego elementu; Rthja [K/W] - rezystancja cieplna "połączenia" złącze - otoczenie (junctionambient). Wielkość rezystancji cieplnej Rthja charakteryzuje konkretną obudowę elementu pod względem przewodzenia ciepła. Podawana jest ona zazwyczaj w kartach katalogowych producentów podzespołów elektroniczn[...]

Topinambur (Helianthus tuberosus) substratem do produkcji biogazu


  Praca przedstawia charakterystykę uprawy i właściwości energetyczne topinamburu. Ponadto zaprezentowano możliwości pozyskiwania biogazu z zielonki słonecznika bulwiastego na tle innych roślin. Badania wskazują, że zawartość metanu w biogazie pozyskanym z tej rośliny energetycznej waha się w przedziale 57,3%-76%. Biogaz z topinamburu daje możliwość uzyskania 65-105 GJ·ha-1 energii. Uzyskana ilość biogazu z 1 ha uprawy topinamburu wynosi około 3000 - 5000 m3, co stawia tę roślinę, jako bardzo dobre źródło biogazu.Znanym jest fakt, że ciągły rozwój cywilizacyjny skutkuje dużym, a czasami nadmiernym wykorzystaniem paliw kopalnych. Zasoby paliw konwencjonalnych, w tym ropy naftowej, przy zachowaniu obecnych trendów eksploatacyjnych, powinny wystarczyć na ok. 40-50 lat, gazu ok. 60-70 lat, a węgla w odniesieniu do skali światowej na ok. 200 lat. W ostatnich latach możemy zaobserwować wzmożone zainteresowanie celowymi uprawami energetycznymi, np. wierzby wiciowej, ślazowca pensylwańskiego, czy topinamburu. Stosowanie na dużą skalę takich upraw daje wiele korzyści, np. uzyskanie niezależności energetycznej od importowanych obecnie paliw, dywersyfikację źródeł energii oraz możliwość rozwoju obszarów wiejskich [10]. Energia z biomasy może być pozyskiwana przez wykorzystanie produktów fermentacji anaerobowej gnojowicy, produktów i odpadów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz osadów ściekowych, czyli biogazu. Biogaz to produkt beztlenowej fermentacji związków pochodzenia organicznego, zawierających celulozę, białko, węglowodany, czy skrobię. Paliwo to ma zastosowanie do n[...]

Waste from agri-food sector, communal and targeted crops as a source of biogas Odpady z sektora rolno-spożywczego, komunalnego i upraw celowych jako źródło biogazu DOI:10.12916/przemchem.2014.732


  A review, with 27 refs., of waste raw materials (maize silage, rye, beets, grass, kitchen waste, manure and slurry from swine, cattle and sheep). A method for calcg. the efficiency of biogas prodn. based on the chem. compn. of substrates without any need for lab. anal. was also presented. Przedstawiono możliwości wykorzystania surowców z sektora rolniczego, spożywczego, komunalnego i celowych upraw rolniczych do wytwarzania biogazu. Wskazano potencjalne możliwości uzysku biogazu z poszczególnych rodzajów biomasy: kiszonek kukurydzy, żyta, buraków, traw, odchodów zwierząt i różnorodnych odpadów z przetwórstwa rolnospożywczego. Zaprezentowano też metody obliczania wydajności biogazu na podstawie składu chemicznego i zawartości poszczególnych grup związków chemicznych w substratach, bez konieczności przeprowadzania analizy laboratoryjnej. Na podstawie literatury przedmiotu sformułowano wnioski dla rozwoju biogazowni rolniczych, z uwzględnieniem równowagi pomiędzy produkcją żywności i energii.Energia skumulowana w biomasie w wyniku fotosyntezy może być pozyskiwana w różnych procesach konwersji, a jednym z nich jest fermentacja anaerobowa1, 2). Podczas biologicznego rozkładu białek, węglowodanów i tłuszczów powstaje biogaz - mieszanina gazów, wśród których dominują metan i ditlenek węgla. Naturalnym źródłem metanu są odchody zwierzęce, obornik i gnojowica, dlatego odpady te są dobrym surowcem, stanowiącym element składowy wsadu organicznego w biogazowniach rolniczych. Ze względu na małe stężenie substancji organicznych w gnojowicy szczególnie istotne jest uzupełnianie wsadu różnymi substratami (kosubstratami) organicznymi, dostępnymi na lokalnym rynku. Mogą to być różnorodne odpady organiczne pochodzące z produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemysłu spożywczego, a także biomasa z celowych upraw roślin energetycznych. W polskim ustawodawstwie funkcjonuje pojęcie biogazu rolniczego. W myśl ustawy3) biogaz rolniczy to paliwo gaz[...]

Study on catalytic activity of bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for the oxidation of methane Badania aktywności bimetalicznych katalizatorów Pd-Ag/Al2O3 do utleniania metanu DOI:10.15199/62.2016.11.10


  Bimetallic Pd-Ag/Al2O3 catalysts for partial oxidn. of MeH to MeOH were prepd. by impregnation method and studied for chemisorption of H2 and dispersion of metals in the catalyst grains. The addn. of Ag resulted in formation of active forms of O2. The full oxidn. of MeH was more difficult and an increase in the activation energy was obsd. Przedstawiono wyniki badań fizykochemicznych właściwości stopowych katalizatorów Pd- -Ag/Al2O3 przeznaczonych do utleniania metanu do metanolu w procesie MTM (methane to methanol). Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzenie srebra do katalizatorów palladowych powoduje zmiany w wartościach TPO (temperature-programmed oxidation) i TPD (temperature-programmed desorption). Stwierdzono, że zawartość srebra w katalizatorach wpływa w sposób istotny na pojawianie się niskotemperaturowych form aktywnego tlenu. Reakcja pełnego utleniania przebiega trudniej i następuje wzrost energii aktywacji. Aktywacja molekuły metanu jest zatem łatwiejsza na palladzie metalicznym niż na tlenkach. Światowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie1). Ze względu na to, że głównym źródłem energii są paliwa kopalne, a podstawowym sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania zależność rozwoju naszej cywilizacji od energii chemicznej z kopalin jest aktualna i stanowi jeden z głównych problemów naukowych i gospodarczych2). Technologicznie łatwe spalanie paliw kopalnych i biopaliw nie jest jednak bezproblemowe. W praktyce gospodarczej spalanie paliw kopalnych, w tym najczęściej węgli kopalnych (kamiennego i brunatnego), niesie ze sobą bardzo konkretne zagrożenia środowiskowe3-5). Głównie są to emisje CO2, SO2 oraz NOx (głównie emisja NO, który powoli utlenia się do NO2 w atmosferze). Wszystkie te produkty spalania to bezwodniki kwasowe, w tym dodatkowo CO2 jest zaliczany do gazów cieplarnianych. Spalanie paliw ropopochodnych prowadzi d[...]

Obrót produktami chemicznymi zgodnie z Systemem Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS DOI:10.15199/62.2015.11.1


  Przedstawiono istotę i założenia Systemu Badania Bezpieczeństwa i Jakości SQAS. Zaproponowano procedurę procesu oceny w ramach SQAS oraz wskazano główne korzyści z wdrożenia takiego systemu w zakładach chemicznych. Przeprowadzono ponadto analizę rynku badań SQAS w Polsce i w Europie. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt przemieszczania ładunków chemicznych w ramach międzynarodowej umowy ADR. Postępujący rozwój cywilizacyjny oraz techniczno-technologiczny spowodował, że substancje i produkty chemiczne w coraz większym stopniu są obecne, a niejednokrotnie wręcz niezbędne w życiu człowieka i działalności przedsiębiorstw. Szybkie tempo zmian w gospodarce oraz rosnąca konkurencja dynamizowana procesami globalizacyjnymi determinuje konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zarówno w obszarze produkcji, jak i obrotu produktami chemicznymi1). Przemysł chemiczny w Polsce i w Europie w znacznym stopniu korzysta z usług logistycznych w zakresie magazynowania, przeładunku i transportu surowców, półproduktów i gotowych produktów chemicznych, oferowanych przez strony trzecie. Około 7% wolumenu wszystkich przemieszczanych towarów różnymi środkami transportu to ładunki chemiczne, w tym towary niebezpieczne i wysokiego ryzyka. Takie zjawisko może stwarzać różnego rodzaju zagrożenia dla pracowników, okolicznych mieszkańców, całego społeczeństwa, jak i środowiska naturalnego. W związku ze wzrostem zainteresowania problemami ochrony środowiska naturalnego, na przestrzeni ostatnich lat pojawiło się wiele różnych sposobów ograniczania negatywnego wpływu substancji i produktów chemicznych, np. nakładanie obowiązków i egzekwowanie prawa (ADR/RID/ADN), stosowanie dobrych i sprawdzonych praktyk produkcyjnych, dystrybucyjnych, transportowych, uszczelnienie łańcucha dostaw od producenta do końcowego odbiorcy i stałą kontrolę wszystkich jego ogniw2), czy też stosowanie technik zarządzania środowiskiem (np. ślad ekologiczny, LCA, MIP,[...]

Methods for conversion of carbon dioxide and methane to methanol O sposobach konwersji ditlenku węgla i metanu do metanolu DOI:10.15199/62.2017.1.19


  A review, with 46 refs., of the methods for conversion of CO2 and MeH to MeOH and its use for fuel cells in automotive transport. Przedstawiono możliwości technologicznych rozwiązań konwersji ditlenku węgla oraz metanu do metanolu i wykorzystania go w ogniwach paliwowych w motoryzacji. Spalanie to jedna z niewielu technologii gotowych do szerokiego zastosowania a spełniająca dodatkowo surowe kryteria ekonomiczne: wielka skala produkcji, tania energia, tanie produkty, duży rynek i wysokie zatrudnienie. Związek tych właśnie czynników powoduje, że inne realnie istniejące lub możliwe technologie wytwarzania energii nie są aktualnie wiodącymi1). W przypadku technologii wytwarzających energię, cena tej energii w sposób najistotniejszy determinuje postęp gospodarki danego kraju, poziom zatrudnienia (bezrobocie) a także wpływa decydująco na koszty pracy, a tym samym na dochody ludzi. Ogólnoświatowa ekspansja gospodarczo-ekonomiczna ostatniego ćwierćwiecza sprawia, że zapotrzebowanie na energię stale rośnie1). Ponieważ głównym źródłem energii są paliwa chemiczne a sposobem pozyskiwania energii są procesy spalania to nie powinna dziwić zależność naszej cywilizacji od kopalin2). Ditlenek węgla powstający w procesach spalania paliw kopalnych (węglowodorów) i biomasy jest ważnym surowcem chemicznym, wykorzystywanym przez naturę do fotokatalitycznej syntezy węglowodanów. Niezależnie od potrzeby podniesienia sprawności procesów spalania gazu ziemnego i biomasy przez zastosowanie nowatorskich metod katalitycznych, celowe jest zagospodarowanie emisji CO2 poprzez jego przemianę w kwas mrówkowy, formaldehyd i metanol w procesie sztucznej fotosyntezy AP (artificial photosynthesis) a także zastosowanie nowych metod utleniania metanu pomijających emisję CO2. Jest to proces MTM (methane-to-methanol) sprzężony z procesem MTG (methanol-to-gasoline).Sukces projektu3), w ramach którego powstała instalacja pilotażowa utleniająca metan z powietrza wenty[...]

Wpływ dodatku srebra oraz miedzi do katalizatorów palladowych w reakcji utleniania metanu DOI:10.15199/62.2018.3.7


  Jednym z poważnych i trwałych zanieczyszczeń atmosfery jest metan, którego głównym źródłem jest działalność rolnicza, składowanie odpadów, wydobycie węgla, wypalanie lasów (także wylesienia i pożary) oraz motoryzacja. To również duże źródła ditlenku węgla oraz wielu innych węglowodorów mających negatywny wpływ na człowieka i środowisko1-4).Istotnym zagadnieniem technologicznym mającym wpływ na stan środowiska przyrodniczego jest problem zagospodarowania metanu5), w tym szczególnie pochodzącego z emisji powietrza wentylacyjnego trzody chlewnej. Obliczenia wskazują, że w przypadku całej UE zagospodarowanie tej emisji dałoby oszczędność w spalaniu węgla kamiennego ok. 420 Tg/r. W wielu wcześniejszych badaniach6, 7) stwierdzono, że najbardziej aktywne w reakcji całkowitego utleniania metanu są nośnikowe katalizatory palladowe Pd/tlenek metalu. Zapoczątkowanie reakcji na katalizatorach palladowych następuje w 250-300°C, a pełne utlenienie metanu można uzyskać w temp. 500-700°C. Metaliczny pallad jest pierwiastkiem wysokoaktywnym nie tylko w procesach bezpośredniego utleniania węglowodorów, lecz również utleniania amoniaku do tlenków azotu, chociaż w tym ostatnim przypadku nie tak efektywnym jak platyna. Poszukując możliwości zwiększenia aktywności fazy aktywnej zawierającej pallad, można tę fazę wzbogacić promotorami w postaci np. jonów srebra czy miedzi. Pallad tworzy ze srebrem i z miedzią stopy nieuporządkowane przy bardzo niskich ciepłach ich tworzenia, co daje szansę rozdzielenia czynnika elektronowego od geometrycznego, a poprzez to zdefiniowania roli promotora. Najistotniejszym powodem do poszukiwania promotorów jest podniesienie aktywności katalizatora palladowego bez zwiększania wielkości ładunku palladu w katalizatorze. Wybór wspomnianego promotora powinien być zgodny z teorią centrów B5 opisanych w pracy8). Wskazane jest, aby faza aktywna zbudowana była w postaci układu stopowego lub mieszanego. W procesach pośredniego ut[...]

Wpływ ozonowania na zawartość olejku eterycznego i aktywność biologiczną surowca Mentha × piperita L. DOI:10.15199/62.2018.7.4


  Zachowanie właściwości antyoksydacyjnych, stabilności przechowywania i standardów bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie w produkcji przetworzonej żywności. Ozonowanie było postrzegane jako alternatywna technologia dezynfekcji w procesie pozyskiwania produktów spożywczych. Zioła i przyprawy są stosowane nie tylko jako konserwanty żywności, środki aromatyzujące i kosmetyczne, ale przede wszystkim jako tradycyjne leki1-6). Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w krajach rozwijających się najczęstszą formą stosowanych medy1056 97/7(2018) Dr inż. Grzegorz MAJ - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 377. Prof. dr hab. inż. Wiesław PIEKARSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 378. Dr inż. Paweł KRZACZEK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 3/2018, str. 378. Mgr inż. Sebastian BALANT jest absolwentem studiów I stopnia na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a w 2018 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Agrobioinżynierii tej samej uczelni. Specjalność - wpływ procesu stabilizacji surowca roślin leczniczych na zawartość substancji czynnych. kamentów są leki tradycyjne oparte na ziołach7, 8). Zainteresowanie produktami ziołowymi rośnie w związku z coraz lepszym poznaniem mechanizmów działania substancji pochodzenia roślinnego oraz określeniem standardów bezpieczeństwa, jakości a także niezawodności ich stosowania9, 10). Potencjalne znaczenie produktów pochodzenia roślinnego dla zdrowia ludzi w skali całego świata zachęca do przeprowadzania badań klinicznych na tych produktach oraz do podwyższenia standardów uprawy i przygotowywania surowca. Z ziół wytwarza się nie tylko herbatki i leki roślinne, ale produkuje się również kosmetyki i produkty spożywcze11-15). Badania naukowe potwierdzają potencjalne korzyści zdrowotne będące efektem stosowania ziół i ekstraktów roślinnych wykazu[...]

Ocena emisji amoniaku z fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem sieci pomiarowej DOI:10.15199/62.2019.7.7


  Działalność rolnicza, a zwłaszcza produkcja zwierzęca, jest największym globalnym źródłem NH3 do atmosfery. Gaz ten wchodzi w skład aerozolu, obniżając jakość powietrza i prowadząc do zmian klimatu. Zdeponowanie tego związku w środowisku może mieć wpływ na funkcjonowanie ekosystemów nierolniczych, proces eutrofizacji, a nawet na bioróżnorodność1-4). Amoniak jest toksycznym gazem powstającym w wyniku bakteryjnego rozkładu związków azotowych (białek, amidów, mocznika i kwasu moczowego) zawartych w odchodach zwierzęcych. W wydalinach zwierząt znaczna część azotu występuje w postaci mocznika, który pod wpływem ureazy produkowanej przez bakterie zostaje rozłożony do węglanu amonu. Związek ten dysocjuje do jonu amonowego i ditlenku węgla. W warunkach zasadowych (pH moczu ok. 7) reakcja uwalniania mocznika przebiega zgodnie z równaniem (1)5): CO(NH2)2 + 2H2O→ (NH4)2CO3→↑2NH3 + H2O + CO2 (1) Podwyższony poziom amoniaku w powietrzu może prowadzić do uszkodzenia górnych dróg oddechowych. Dlatego konieczne jest zarówno szacowanie jego emisji do środowiska, jak i poszukiwanie metod jej zmniejszania oraz neutralizacji. Do diagnozowania stężenia amoniaku wykorzystuje się przeliczniki emisji, modelowanie komputerowe oraz modele sieci neuronowych. Korzystając z dostępnych modeli, można nakreślić sezonowość emisji europejskich. Szczyt takich emisji dla Europy zdefiniowano na okres wiosenny. W Chinach emisje osiągają szczyt w okresie letnim. Globalne emisje NH3 są trudne do oszacowania, wymagają specjalnych modeli atmosferyczn[...]

 Strona 1