Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF BUJNOWICZ"

Polimery z olejów roślinnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac badawczych dotyczących wykorzystania olejów roślinnych do otrzymywania polimerów i dodatków do polimerów. Zmniejszanie się zasobów ropy naftowej oraz jej wysokie ceny sprawiają, że coraz ważniejsze stają się badania nad wykorzystaniem surowców odnawialnych. Produkty otrzymane z surowców odtwarzalnych są z reguły bardziej przyjazne środowisku niż te, które produ[...]

ODPORNOŚĆ KOMPOZYTÓW NATURALNYCH ZABEZPIECZONYCH CIECZĄ JONOWĄ NA DZIAŁANIE GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH


  W pracy przedstawiono ocenę podatności kompozytów naturalnych zabezpieczonych cieczą jonową na biodeteriorację z uwzględnieniem odporności na działanie grzybów pleśniowych. Oceniona została skuteczność mikrobiologiczna zastosowanego środka biobójczego, stopień wzrostu mikroorganizmów oraz ich wpływ na właściwości kompozytów napełnionych surowcem lignocelulozowym. Jako napełniacz lignocelulozowy wykorzystano rozdrobnione paździerze lniane, natomiast matrycę polimerową stanowił polietylen (PEHD). Kompozyt zabezpieczano amoniową cieczą jonową z anionem azotanowym. Słowa kluczowe: biodeterioracja, kompozyty, surowce lignocelulozowe, rozkład mikrobiologiczny, środki biobójcze, ciecz jonowa. Resistance of natural composites protected with ionic liquid against mould fungi action Abstract This paper presents evaluation of susceptibility of natural composites protected with ionic liquid to biodeterioration including the resistance to mould fungi. The study involved evaluation of antimicrobial effectiveness of the tested antimicrobial agent, the degree of the microorganism growth and their influence on composites properties. The research was carried out on flax shives as a lignocelulosic filler, and polyethylene (PEHD) as polymer matrices. The composites were protected with ammonium based ionic liqiud with nitrate anion. Keywords: biodeterioration, composites, lignocellulosic raw materials, microbial degradation, antimicrobial agents, ionic liquid. 1. Wprowadzenie Surowce naturalne, zwłaszcza lignocelulozowe coraz częściej stosowane są jako wzmocnienia oraz napełnienia kompozytów polimerowych i stanowią znakomitą alternatywę dla włókien szklanych i napełniaczy nieorganicznych. Materiały te są łatwo dostępne, odnawialne i biodegradowalne, o niskich kosztach wytworzenia, charakteryzują się niskim ciężarem właściwym, dobrymi właściwościami cieplnymi i akustycznymi oraz posiadają wysoką higroskopijność i brak skłonności do gromadzenia ładunków ele[...]

Polyolefine-based nanocomposites as prospective materials for electrotechnical applications. Study on flammability. Nanokompozyty polimerowe na osnowie poliolefin jako potencjalne materiały dla przemysłu kablowego. Badania stopnia palności


  Low-d. polyethylene and CH2=CH2/AcOCH=CH2 copolymer were flame-retarded with Al(OH)3 or optionally with small addn. of nanolays. Flammability properties were tested by detn. of limiting O2 index, by using an American std. method or by cone calorimetry. The flammability degree of nanocomposites was lower than described in current literature. Przedstawiono wyniki badań stopnia palności kompozytów polimerowych złożonych z polietylenu małej gęstości bądź kopolimeru etylen/octan winylu oraz wybranych nanoglinek, wytworzonych wg własnej metody. Celem badań było opracowanie nowych odmian bezhalogenowych tworzyw poliolefinowych o zmniejszonym stopniu palności, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w przemyśle elektrotechnicznym. Stwierdzono, że opracowane materiały mają stopień palności obniżony w stopniu co najmniej tak dobrym, jak tworzywa opisywane w najnowszej literaturze, co może stanowić podstawę do dalszych prac zmierzających do komercjalizacji nanokompozytów polimerowych. Do grupy polimerów olefinowych zalicza się przede wszystkim różnorodne odmiany polietylenu, w tym polietylen małej gęstości, PE-LD, polietylen dużej gęstości, PE-HD, polipropylen, PP, oraz wiele różnych odmian kopolimerów etylenu lub propylenu z innymi monomerami, na przykład z wyższymi α-olefinami lub monomerami polarnymi, takimi jak octan winylu (EVA) lub związki akrylowe. Polimery te odznaczają się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do właściwości użytkowych, 92/10(2013) 1793 Mgr Krzysztof BUJNOWICZ w 2001 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest asystentem w Zakładzie Kompozytów Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz pełni funkcję kierownika Laboratorium Palności. Specjalność - kompozyty. dzięki czemu są grupą tworzyw sztucznych wytwarzanych w największych ilościach. Jednym z ważniejszych kierunków wykorzystania [...]

Płytowe kompozyty wermikulitowe jako bariery ogniowe

Czytaj za darmo! »

Wytworzono 2 ognioodporne materiały kompozytowe z wykorzystaniem lepiszcza glinokrzemowego wypełnionego spęcznionym wermikulitem. Oznaczono właściwości termoizolacyjne wytworzonych kompozytów i stwierdzono, że spełniają one wymogi norm na odporność ogniową klasy EI 120 (przyrost temperatury poniżej 180°C po 120 min). Two composites based on Na silicate and Al2O3 matrix and reinforced with[...]

Palność kompozytów polipropylenowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań palności kompozytów polimerowych wzmacnianych odpadowymi surowcami lignocelulozowymi (paździerze lniane i konopne). Celem pracy było poznanie wpływu modyfikacji chemicznej materiałów lignocelulozowych w kierunku polepszenia ich adhezji do polimeru oraz uaktywnienia środków ogniochronnych na powierzchni w kierunku zwiększenia ich stabilności termicznej. Dobór ter[...]

KOMPOZYT NATURALNY - WPŁYW TESTU GLEBOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE


  Naturalne surowce lignocelulozowe, takie jak paździerze pozyskiwane z lnu i konopi, stosowane do napełniania kompozytów i użytkowane w warunkach środowiskowych o podwyższonej wilgotności i temperaturze mogą ulegać biodeterioracji mikrobiologicznej. Sprawcą degradacji mikrobiologicznej są między innymi mikroorganizmy glebowe. Przedstawiono wyniki badań kompozytu na osnowie polipropylenu napełnionego paździerzami konopnymi, przeprowadzonych w warunkach testu glebowego oraz określono wpływ oddziaływania mikroorganizmów glebowych na właściwości fizyko-mechaniczne kompozytu i jego biodegradowalność. Słowa kluczowe: surowce lignocelulozowe, mikroorganizmy glebowe, właściwości fizyko-mechaniczne A natural composite - the effect of soil burial test on the physical-mechanical properties. Abstract Natural lignocellulosic raw materials, such as shives from flax and hemp used for filling composites, and utilized in ambient conditions at high humidity and temperature can undergo microbiological biodeterioration. Such deterioration is caused for example by soil micro-organisms. The studies were conducted on a composite based on polypropylene and filled with hemp shives. The soil burial test was carried out and the effect of soil microorganisms action was determined in terms of physical-mechanical properties of the composite and its biodegradability. Keywords: lignocellulosic raw materials, soil micro-organisms, physical-mechanical properties 1. Wstęp Termoplastyczne kompozyty polimerowe napełniane surowcami naturalnymi stanowią coraz częściej alternatywę dla tradycyjnie stosowanych materiałów. Właściwości kompozytów polimerowych na osnowie termoplastów zależą od ilości, kształtu i rodzaju użytego napełniacza oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy nim a matrycą polimerową. Niewątpliwą zaletą takich kompozytów jest łatwość ich przetwarzania metodami powszechnie stosowanymi w przetwórstwie termoplastów. Modyfikacja polimerów, w tym polipropylenu, surowc[...]

Fire-protective modification of epoxy resins Ogniochronna modyfikacja żywic epoksydowych DOI:10.15199/62.2017.5.29


  A com. epoxy resin was modified by addn. of phenyl-isopropylphenyl phosphate and melamine pirophosphate (1-5% by mass) to decrease the resin flammability and studied by detn. of heat release rate, smoke release rate, time of ignition, smoke thickness, and toxicity of the volatile combustion products. The study was carried out at heat exposure 30 kW/m2 in a cone calorimeter. The addn. of flame retardants resulted in decreasing the maximum av. rate of heat release and smoke formulation as well as CO and CO2 emission. Opisano wyniki badań ograniczenia palności żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5) poprzez jej modyfikację dwoma środkami ogniochronnymi (fosforan fenylo-izopropylofenylowy Roflam F5 oraz pirofosforan melaminy Ecoret MPYP), dodawanymi w ilościach 1-5% mas. Badania prowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2. Oznaczano szybkość wydzielania ciepła i dymu, czas do zapłonu, gęstość dymu oraz toksyczność fazy lotnej powstałej podczas rozkładu termicznego i spalania czystej EP 5 oraz ogniochronnie modyfikowanych żywic epoksydowych. Wyznaczono również ciepło spalania brutto badanych kompozycji epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego, o czym świadczyło zmniejszenie wartości maksymalnej i średniej szybkości wydzielania ciepła i dymu w odniesieniu do Ep 5. Potwierdzono to wynikami oznaczenia ciepła spalania badanych materiałów. Najkorzystniejszy efekt modyfikacji uzyskano w przypadku wprowadzenia do Ep 5 dodatku 5% mas. MPYP. Spowodowało to obniżenie HRRmax o ok. 63% w odniesieniu do czystej żywicy. Najkorzystniejszy efekt ogniochronny otrzymano, wprowadzając do Ep 5 dodatek 5% mas. Roflamu F5 oraz dodatek 5% mas. MPYP. Popularność tworzyw sztucznych nie słabnie od lat i można zauważyć ciągły wzrost ich zużycia. Powszechność stosowania tych materiałów wiąże się z niskimi kosztami ich wytwarzania, małą masą w stosunku do objętości oraz dużymi[...]

 Strona 1