Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JERZY SZCZYGIEŁ"

Badanie efektywności uwodornienia ekstraktu uzyskanego w wyniku działania toluenu w stanie nadkrytycznym na węgiel kamienny DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykonano serię prób katalitycznego uwodornienia ekstraktu w celu określenia wpływu temperatury i ciśnienia wodoru na: stopień konwersji ekstraktu, wydajność hydrogenizatu i zawartość w nim wodoru i węgla aromatycznego. W badaniach stosowano matematyczne metody planowania doświadczeń i interpretacji otrzymanych wyników. Przedstawiono izolinie zależności badanych wskaźników efektywności od temperatury i ciśnienia oraz korelacje między wskaźnikami. Stwierdzono dużą podatność badanych ekstraktów na uwodornienie, zbliżoną do podatności prasmół otrzymywanych w procesach szybkiej pirolizy węgli kamiennych. Ekstrakty uzyskane w wyniku działania rozpuszczalników w stanie nadkrytycznym na węgle kamienne (SGE) mogą być w kolejnym etapie przeróbki uwodorniającej przetworzone na tzw. ropę węglową. W tym właśnie aspekcie prowadzi się w ostatnim czasie badania, których celem jest określenie właściwości fizykochemicznych i budowy chemicznej otrzymywanych w ten sposób materiałów1^3*. Prace Korshawa4) wykazały, że działając na młode węgle kamienne toluenem w stanie nadkrytycznym można uzyskać ekstrakty o korzystniejszych właściwościach w porównaniu z właściwościami prasmół otrzymanych z tych samych węgli w procesie szybkiej pirolizy (lepsza wydajność, większa Dr inż. Jan SURYGAŁA w roku 1969 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocław- ^ skiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - technologia chemiczna ropy naftowej i węgla. Dr inż. Jerzy SZCZYGIEŁ w roku 1973 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Specjalność - kinetyka i kataliza. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 67/5(1988) * * * * zawartość wodoru w stosunku do heteroatomów, mniejszy współczynnik aromatyczności i mniejsza masa cząsteczkowa). Z badań własnych wynika5), że ekstrakt uzyskany w wyniku działania toluenu w stanie nadkryt[...]

Optymalizacja składu katalizatora trójfunkcyjnego

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ zawartości platyny, palladu i rodu w katalizatorze trójfunkcyjnym na jego aktywność w reakcjach redukcji NO i utleniania CO prowadzonych w temp. 300°C, 350°C, 400°C. Stwierdzono, że najkorzystniej wpływa na tę aktywność zwiększenie zawartości platyny przez podwyższenie temperatury do 400°C (zwiększa się wówczas stopień konwersji zarówno NO, jak i CO). o najbardziej szkodliwych [...]

Optymalizacja warunków preparatyki nośnika katalizatora reformingowego (AI2o 3) w formie kulistej DOI:

Czytaj za darmo! »

Korzystając z matematycznych metod analizy, dokonano oceny wpływu parametrów stosowanych podczas otrzymywania tlenku glinowego w formie kulistej na jego właściwości fizykochemiczne. Określono optymalne warunki, w których uzyskuje się nośnik o wymaganych właściwościach. W Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej opracowano nową metodę produkcji nośnika sferycznego dla katalizatorów reformingowych, która polega na żelowaniu mieszaniny roztworu soli glinowych i czynnika alkalizującego w gorącej łaźni olejowej 1>2>. Technologia ta gwarantuje produkcję sferycznego tlenku glinowego o dużej czystości i właściwościach fizykochemicznych odpowiadających wymaganiom stawianym nośnikom katalizatorów. Nośnik kulisty powinien charakteryzować się optymalną powierzchnią właściwą równą ok. 200 m2/g i gęstością irówną 500-7-600 kg/m,3. Zbadano wpływ zmiany parametrów stosowanych podczas otrzymywania nośnika na jego właściwości fizykochemiczne. Określono warunki, w których uzyskuje się nośnik o największej powierzchni właściwej przy założonej wartości gęstości.[...]

Wpływ warunków preparatyki sferycznego tlenku glinowego jako nośnika katalizatora reformingowego na jego strukturę porowatą DOI:

Czytaj za darmo! »

Za pomocą matematycznych metod analizy wyników doświadczeń dokonano oceny wpływu warunków preparatyki nośnika na jego strukturę porowatą. Przeprowadzono analizę zależności między rozkładem porów według promieni a powierzchnią właściwą i gęstością nośnika. Duża powierzchnia właściwa nośnika nie jest jedynym parametrem gwarantującym efektywność działania katalizatora. Katalizator powinien charakteryzować się również odpowiednią strukturą porowatą (odpowiednim stosunkiem objętości porów szerokich do wąskich), od której zależy transport masy i ciepła. Dzięki możliwości regulowania struktury porowatej można wpływać na etap limitujący szybkość procesu. Opracowana w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej nowa technologia produkcji sferycznego tlenku glinowego jako nośnika katalizatora reformingu 14_3> (polegająca na żelowaniu mieszaniny roztworu soli glinowych i czynnika alkalizującego w gorącej łaźni olejowej, kondycjonowaniu, suszeniu i prażeniu kulek) umożliwia regulowanie w szerokim zakresie struktury porowatej otrzymywanego nośnika. W poprzedniej pracy x> zbadano wpływ parametrów stosowanych podczas otrzymywania nośnika na jego powierzchnię właściwą i gęstość. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu warunków procesu otrzymywania nośnika na jego strukturę porowatą. [...]

 Strona 1