Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PAWLIK"

Analiza składu chemicznego i fazowego cienkich powłok Fe-Cr wytworzonych na proszku Cu przy użyciu techniki napylania magnetronoweg DOI:10.15199/24.2015.10.4


  Wytwarzano cienkie powłoki Fe-Cr na podłożu sproszkowanej miedzi metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej. Jako materiału napylają- cego użyto stali nierdzewnej 1,4021 (AISI 420). Próbki proszku do analizy pobierano okresowo podczas procesu napylania. Uzyskane powło- ki roztwarzano w kwasie solnym, a otrzymane roztwory analizowano na obecność jonów Fe2+ i Cr3+. Stwierdzono, że ilości Fe i Cr w powłoce są wprost proporcjonalne do czasu napylania. Proporcje obu składników w powłoce były zbliżone do składu chemicznego zastosowanego targetu. Skład fazowy warstwy powierzchniowej proszku analizowano metodą asymetrycznej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (XRD). Analiza nie wykazała obecności miedzi w otrzymanych powłokach. Thin Fe-Cr coatings have been deposited by physical vapor deposition on powdered copper substrate. The 1,4021 (AISI 420) stainless steel was used as a sputtering material. The powder samples were being taken periodically for analysis during sputtering process. The obtained Fe-Cr coatings were subjected to etching in hydrochloric acid and solutions - analyzed on Fe2+ and Cr3+ content. It was found that the amounts of Fe and Cr in the coatings were directly proportional to the sputtering time. The proportions of both elements in the layer are close to their contents in the applied target. The phase composition of the powder surface layers was analyzed by glancing angle X-Ray Diffraction (XRD). The analysis did not reveal the presence of the copper in the obtained coatings. Słowa kluczowe: napylanie magnetronowe, analiza ICP, grubość warstwy, XRD Key words: magnetron sputtering, ICP analysis, layer thickness, XRD.1. Wstęp. Napylanie magnetronowe należy do metod fizycznego osadzania z fazy gazowej (Physical Vapor Deposition - PVD). Jest to jedna z najnowocześniejszych metod stosowanych współcześnie do modyfikacji powierzchni materiału użytkowego. Technika napylania magnetronowego umożliwia otrzymywanie cienkich warstw, w ty[...]

Struktura i zdolność do zeszklenia stopów Fe-Co-Zr-Mo-W-B domieszkowanych Gd DOI:10.15199/24.2017.9.5


  Wstęp. W ostatnich latach prowadzone są intensywne badania, które mają na celu znalezienie stopów amorficz nych opartych na Fe, które wykazywałaby wysoką wytrzy małość, twardość i odporowość na korozję oraz wysoką zdolność do zeszklenia GFA (glass-forming ability). Związ ki metaliczne, zwłaszcza na bazie ziem rzadkich, stanowią ważną klasę tego typu stopów [1]. Wytwarzanie szkiełna bazie żelaza wyma ga szybkości chłodzenia stopu w zakresie od 104 do 106 K/s. Warunek ten w znacznym stopniu ogranicza komercyjne zastosowanie szkieł metalicznych opartych na Fe z powodu rozmiarów i kształtu wytwarzanych materiałów, które ogra niczają się do postaci drutów oraz taśm [2]. Szkła metaliczne na bazie Fe o wysokiej zdolnością zeszklenia GFA powinny spełniać reguły doświadczalne zaproponowane przez Inoue. Zasady te że stop po winien: 1) zawierać co najmniej trzy pier[...]

Problemy wytwarzania mikromagnesów do zastosowania w miniaturowych maszynach elektrycznych

Czytaj za darmo! »

We współczesnej technice materiały magnetycznie twarde mają coraz większe znaczenie. Są one obecne w większości nowoczesnych urządzeń codziennego użytku. Pomimo ogromnej liczby zastosowań na rynek materiałów magnetycznie twardych składają się głównie cztery grupy materiały (magnesy typu metal ziem rzadkich- metal przejściowy - RE-M, tzn. Nd-Fe-B i Sm-Co oraz ferryty i Alnico). O możliwości zastosowania materiału magnetycznie twardego decydują dwa główne czynniki: właściwości magnetyczne i ich zmiany następujące w podwyższonej temperaturze. Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie właściwości magnetyczne reprezentowane przez energię (BH)max i tzw. temperaturę pracy podstawowych grup magnesów. Te właściwości oraz ceny magnesów sprawiły, że światowy rynek materiałów magnetycznie twardych został zdominowany przez bardzo tanie, chociaż o niskich właściwościach, magnesy ferrytowe [1÷3] i znacząco droższe, ale o dużej energii magnesy Nd-Fe-B [4÷6]. Jedynie do zastosowań wysokotemperaturowych są stosowane bardzo drogie magnesy Sm-Co i Alnico [7÷9]. To uproszczenie zasad doboru materiałów magnetycznie twardych nie odnosi się do problemu rozmiarów magnesu. Od wielu lat istnieje silna potrzeba miniaturyzacji urządzeń elektromechanicznych, czego oczywistym przejawem jest duże zainteresowanie systemami mikro-elektro-mechanicznymi (MEMS). Źródłami pola magnetycznego mogą być magnesy lub cewki indukcyjne. Z analizy przeprowadzonej w pracy [10] wynika, że wraz ze zmniejszaniem wymiarów elementów zdolnych wytwarzać pole magnetyczne, magnesy zyskują przewagę nad cewkami indukcyjnymi. Na rysunku 2 przedstawiono gęstość prądu potrzebną do wytworzenia pola magnetycznego równego 1 T w zależności od wymiarów cewki. Rys. 1. Energia (BH)max i temperatura pracy materiałów magnetycznie twardych [na podstawie www.magnesy.pl] Fig. 1. Maximum energy product (BH)max and working temperature of hard magnetic materials [source: www.magnesy.pl] Wraz ze zmni[...]

A non-destructive method to determine residual stress in drawn wires based on magnetic measurements DOI:10.12915/pe.2014.12.39

Czytaj za darmo! »

Estimation of residual stress in drawn wires is an important issue in contemporary metallurgy. The present paper considers the possibility to use a non-destructive method based on magnetic measurements for this purpose. The Jiles-Atherton-Sablik model is used for the description of hysteresis loop. Streszczenie. Oszacowanie poziomu naprężeń szczątkowych w drutach podczas procesu ich wytwarzania jest istotnym zagadnieniem we współczesnej metalurgii. W niniejszej pracy rozważono możliwość wykorzystania do tego celu metody nieniszczącej, opartej na pomiarach magnetycznych. Model Jilesa-Athertona-Sablika wykorzystano do opisu pętli histerezy magnetycznej. Nieniszczące magnetyczne badanie naprężeń w drutach Keywords: hysteresis loop, residual stress, Jiles-Atherton-Sablik model. Słowa kluczowe: pętla histerezy magnetycznej, naprężenia szczątkowe, model Jilesa-Athertona-Sablika. doi:10.12915/pe.2014.12.39 Introduction Diagnostics of devices plays an ever increasing role in contemporary industry, as it allows one to eliminate the possible sources of their faults and may lead to substantial economic savings [1-5]. The present paper focuses on a non-destructive method to determine the level of residual stress in drawn wires. Controlling the level of deformation and residual stress during steel-forming processes remains one of the most important problems for metallurgists [6,7]. At present much attention is paid to magnetic methods as useful non-destructive testing and evaluation techniques [8]. The examination of the variation in shape of hysteresis loop for the sample subject to stress may provide information on the stress level [9]. By analogy, hysteresis loop may be an indicator of residual stress level. The effective field and the Jiles-Atherton model In order to describe qualitatively how residual stress affects the shape of hysteresis loop, it is expedient to avail of the concept of ,,effective field[...]

Structure and magnetic properties of iron-rich Pr-Fe alloys

Czytaj za darmo! »

Two series of Pr10+xFe90-x (x=0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4 and 5 at. %) alloys produced by long time annealing and melt-spinning were investigated. The effects of processing method and alloy composition on the phase structure were determined and compared for these two types of samples using X-ray diffractometry, Mössbauer spectroscopy and transmission electron microscopy. The temperature[...]

Microstructure and magnetic properties of the Fe-Co-Zr-Mo-W-B bulk glassy alloys

Czytaj za darmo! »

The microstructure and magnetic properties of bulk glassy Fe61-xCo7+xZr10Mo5W2B15 (where x=0, 2, 4) alloy samples in the form of suction-cast rods and tubes and melt-spun ribbons, were investigated. Para- to ferromagnetic ordering transition was observed with increasing Co contents, so that the x=0 alloy was paramagnetic, while the x=4 alloy demonstrated ferromagnetic ordering at room tempera[...]

Stereologiczna metoda wyznaczania gęstości energii ścian domenowych wybranych jednoosiowych magnetyków

Czytaj za darmo! »

W pracy określono gęstość energii ścian domenowych γ w kilku grupach jednoosiowych ferromagnetyków: UFe10-xNixSi2 (x=0, 2, 4); UFe12-xAlxSi2 (x=1, 6); R2Fe14B (R=Pr, Nd, Gd, Dy); RMn2Ge2 (R=La, Ce, Pr, Nd) oraz Sm2Fe17N3, stosując stereologiczną metodę Bodenbergera-Huberta. Magnetyczną strukturę domenową obserwowano wykorzystując metodę figur proszkowych (ferro- fluid). Ujawniona struktura domenowa jest typowa dla magnesów o jednym kierunku łatwego namagnesowania i dużej wartości anizotropii magnetokrystalicznej. Wyznaczone wartości gęstości energii ścian domenowych γ porównano z wynikami literaturowymi otrzymanymi innymi metodami i stwierdzono dobrą zgodność. S. 352 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 In the paper domain wall energy density γ for some groups of uniaxia[...]

 Strona 1