Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"STEFANIK A."

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA NUMERYCZNEGO W PROJEKTOWANIU PROCESÓW WYTWARZANIA RUR

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykłady zastosowania techniki modelowania numerycznego do analizy różnych procesów wytwarzania rur. Przedstawione badania i ich wyniki pochodzą z prac realizowanych przez zespół w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Omówione zostały przykłady modelowania: — procesów ciągnienia swobodnego rur zarówno przez ciągadła stożkowe, jak i kształtowe, — zużycia walc[...]

Rozkład naprężeń wzdłużnych w procesie ciągnienia drutów kwadratowych skręconych

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę numeryczną procesu ciągnienia drutu kwadratowego skręconego w oparciu o program komputerowy Forge2007®, w której to określono rozkłady wzdłużnych naprężeń ciągnienia. analiza naprężeń ciągnienia drutów kwadratowych skręconych uzyskanych z modelowania i badań doświadczalnych wykazała duże wytężenie materiału, znacznie większe niż w przypadku ciągnienia drutów okrągłych. In the work the numerical analysis of drawing square twisted wire on the base of Forge2007® program in which distribution of longitudinal stresses has been shown. The analysis of drawing stresses square twisted wires used from modeling and experimental investigation shown high effort material which was much bigger then in cause drawing of round wires. słowa kluczowe: drut kwadrat[...]

Numeryczne modelowanie zużycia ciągadeł podczas ciągnienia drutu okrągłego


  W pracy przeprowadzono numeryczne modelowanie procesu ciągnienia drutu okrągłego z uwzględnieniem zużycia ciągadeł w zależności od ich kształtu. Do badań teoretycznych procesu ciągnienia zastosowano program komputerowy Forge2008®, który oparty jest na metodzie elementów skończonych i pozwala na termomechaniczną symulację procesów walcowania w trójosiowym stanie odkształcenia. Model zużycia stosowany w programie komputerowym Forge2008® nie pozwala na ilościową ocenę zużycia narzędzi a jedynie na analizę porównawczą. W celu wykorzystania wyników symulacji z zastosowaniem uproszczonego modelu Archarda, do ilościowej oceny zużycia ciągadeł konieczne było zdefiniowanie współczynnika zużycia i twardości narzędzia w funkcji temperatury. The results of the numerical modeling of the wire drawing process with die wear analysis are presented in the paper. Influence of the die shape is investigated. The computer program Forge2008®, which is based on the FE method and allows thermo mechanical 3D analysis of the drawing process, was used. The model of the die wear in Forge2008® does not enable the quantitative analysis. It allows only qualitative comparison of die wear in various conditions. In order to apply simplified Archard model to the quantitative analysis, the coefficient of the die wear and hardness must be defined as functions of temperature. Słowa kluczowe: zużycie, ciągnienie, drut okrągły, ciągadło, MES Keywords: wear, drawing, round wire, drawing die, FEM 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 139 1. Wprowadzenie. Ciągnienie prętów i drutów można zaliczyć do najbardziej wydajnych procesów pozwalających otrzymać wyrób gotowy o wysokich własności[...]

Teoretyczna analiza plastycznego odkształcenia kęsa podczas walco- wania we wstępnej grupie klatek walcowni ciągłej


  W pracy przeprowadzono teoretyczne badania nad procesem walcowania kęsów we wstępnej grupie klatek walcowni ciągłej. Pro- blematyka pracy dotyczy optymalizacji walcowania stalowych kęsów otrzymywanych w procesie ciągłego odlewania w taki sposób, aby występujące wady powierzchniowe mogły zostać zawalcowane lub nie powstawały podczas walcowania w wstępnej grupie klatek. Do badań teoretycznych procesu walcowania zastosowano program komputerowy Forge2008®, który oparty jest na metodzie elementów skończonych i pozwala na termomechaniczną symulację procesów walcowania w trójosiowym stanie odkształcenia. Przeprowadzone numeryczne modelowanie walcowania pozwoliło na optymalny dobór kształtu wykrojów i odkształceń w pierwszy sześciu przepustach. In this work was carried out theoretical investigations on the process of billets rolling in the initial group of stands on continuous rolling mill. The main issue of this work concerns to optimizing the rolling of steel billets obtained by continuous casting process in such a way that the occurring surface defects can be eliminated or not formed during rolling in the initial group of stands. The computer program Forge2008®, which is based on the FE method and allows thermo mechanical 3D analysis of the rolling process, was used. Performed numerical modelling of rolling allowed for optimal selection the rolling pass shapes and strains in the first six passages. Słowa kluczowe: walcowanie na gorąco, pręty, wykroje, MES Key words: hot rolling, rod, grooves, FE-method a) b) KIERUNEK WALCOWANIA wariant I 1 2 3 4 5 6 PRZEPUST 90° 90° 90° 90° 90° wa 90° 90° 90° 90° 90° riant II Rys. 1. Schemat procesu walcowania wsadu 185x145 mm w wal[...]

Numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów płaskich ze środnika złomowanych szyn kolejowych


  W pracy opracowano kalibrowanie walców, które umożliwia wykorzystanie środnika złomowanej szyny kolejowej S60 do dalszego przerobu na półwyroby lub wyroby gotowe. Celem prowadzonych badań teoretycznych był dobór kształtów i wymiarów wykrojów oraz wartości od- kształceń w kolejnych przepustach podczas walcowania prętów płaskich o wymiarze 70×14 mm. Wsadem do walcowania był środnik szyny kolejowej S60. Badania teoretyczne wykonano za pomocą programu komputerowego Forge2008®. In this work roll pass design, which allows using of the scrapped railway rail S60 for the further processing into semi-finished or finished products, was developed. The aim of the study was development of shape and dimensions the grooves and selection of strains in the various passes to the flat bars of dimension 70×14 mm. As a feedstock for the rolling process was the web of scrapped railway rail S60. Theoretical analysis was carried out by using computer program Forge2008®. Słowa kluczowe: kalibrowanie walców, pręty płaskie, MES, szyna kolejowa Key words: roll pass design, flat bars, FEM, railway rail.1. Wstęp. Szyny kolejowe są elementami powszechnie stosowanymi w transporcie kolejowym, które w wyniku eksploatacji ulegają zużyciu i przeznaczone są do złomowania. Szyny takie mogą być wykorzystane jako materiał wsadowy do produkcji kul, prętów płaskich, prętów żebrowanych czy lemieszy. Wykorzystanie szyn kolejowych do dalszego przetwórstwa związane jest z podziałem szyny za pomocą palników plazmowych na oddzielne elementy: główkę, środnik i stopę. Poszczególne elementy szyny mogą zostać następnie przetworzone w procesie walcowania na gorąco. Schemat podziału szyny S60 na poszczególne elementy pokazano na rys. 1. W ramach prowadzonych badań opracowano kalibrowanie walców, które umożliwia wykorzystanie środnika szyny S60 na wyrób gotowy w postaci pręta płaskiego o wymiarze 70×14 mm. Uzyskany w wyniku podziału środnik cechuje się nierównomierną grubością na szeroko[...]

Modelowanie numeryczne procesu wyciskania przeciwbieżnego z obrotowym narzędziem stopu magnezu A DOI:10.15199/24.2018.8.1


  Wstęp. Obecnie można zauważyć rosnące zainteresowanie lekkimi materiałami konstrukcyjnymi charakteryzującymi się wysoką wytrzymałością, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości plastycznych oraz niskim ciężarze właściwym. Stąd też, coraz częściej znajdują zastosowanie w szczególności stopy aluminium oraz magnezu. Procesy przeróbki plastycznej stopów magnezu mają specyficzny charakter, a ich właściwa realizacja w praktyce przemysłowej jest często bardzo trudna. Głównym ograniczeniem ich stosowania jest mała plastyczność tych stopów w niskich temperaturach. Zastosowanie podwyższonych temperatur procesów przeróbki plastycznej dla stopów magnezu skutkuje zwiększeniem ich plastyczności, co umożliwia zastosowanie zarówno klasycznych procesów jak i nowych. Stąd też można zaobserwować światowe trendy modyfikacji klasycznych metod kształtowania plastycznego w celu otrzymania nowych wyrobów posiadających ulepszone cechy i właściwości. Wzrost właściwości odkształcanych metali można uzyskać między innymi na drodze rozdrobnienia mikrostruktury przy zastosowaniu dużych odkształceń plastycznych - SPD (Severe Plastic Deformation). Do metod SPD zaliczane jest wiele procesów przeróbki plastycznej, znacząco różniących się w swoim przebiegu, jednak ich wspólną cechą jest zadanie dużych odkształceń materiałom w ściśle określonych warunkach. Do tej grupy należy zaliczyć m.in. wyciskanie przez kanał kątowy ECAP (Equal Channel Angular Pressing) [1, 2], kucie wieloosiowe MF (Multiaxial Forging) [3, 4], akumulacyjne walcowanie pakietowe ARB (Accumulative Roll Bonding) [5-7], walcowanie z wymuszoną drogą odkształcenia [8, 9] oraz akumulacyjne wyciskanie przeciwbieżne ABE (Accumulative Back Extrusion) [10, 11]. W pracach [12-15] wykazano, że zastosowanie akumulacyjnego wyciskania przeciwbieżnego powoduje silne rozdrobnienie struktury stopów magnezu oraz wzrost ich wytrzymałości. Natomiast w pracy [14] przedstawiono nowy sposób wyciskania p[...]

NUMERYCZNE MODELOWANIE ROZWOJU MIKROSTRUKTURY PODCZAS WALCOWANIA PRĘTÓW OKRĄGŁYCH GŁADKICH

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania numeryczne, których celem było modelowanie zmian strukturalnych zachodzących w odkształcanym paśmie podczas walcowania normalizującego prętów okrągłych o średnicy 26 mm. Badania teoretyczne przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego Forge 2007®, umożliwiającego modelowanie zmian mikrostruktury. Analizę przeprowadzono dla dwóch wariantów walcowanie (bez modyfikacji i z odcinkiem chłodzącym w ciągu walcowniczym). W artykule zaproponowano modyfikacje technologii walcowania prętów okrągłych o średnicy 26 mm polegające na wprowadzeniu dodatkowego przyspieszonego chłodzenia wodnego walcowanego pasma w ciągu walcowniczym. Zastosowanie przyspieszonego chłodzenia wpływa na zmniejszenie wielkości ziarna austenitu oraz na zwiększenie wytrzymałości [...]

Numeryczne modelowanie procesu walcowania prętów okrągłych ze złomowanych szyn kolejowych


  W pracy opracowano schematy walcowania umożliwiające wykorzystanie złomowanej szyny S60 do dalszego przerobu na półwy- roby lub wyroby gotowe. Celem prowadzonych badań było opracowanie kształtu i wymiarów wykrojów oraz dobór odkształceń w poszczególnych przepustach do procesu walcowania prętów okrągłych o średnicy 50 mm. Do badań teoretycznych wykorzystano program komputerowy Forge2008®. In this work the rolling schedule which allows using of the scrapped railway rail S60 for the further processing into semi-finished or finished products was developed. The main purpose of the investigations was development of shape and dimensions the rolling grooves and selection of strains in the various passes to the round rods with a diameter 50 mm rolling process. For the numerical modelling of rolling process the Forge2008® computer program was applied. 􀀶łowa kluczowe: kalibrowanie walców, pręty okrągłe, modelowanie numeryczne, MES Key words: roll pass design, round rods, numerical modelling, FEM 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 401 odkształcania DIL 805A/D, znajdującym się w In- stytucie modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. Do badań zastosowano stal gatunku R200. Przebiegi zmian zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia rzeczywistego dla różnej temperatury i prędkości odkształcenia przedstawiono w pracy [5]. Naprężenie uplastyczniające stali zdefiniowano za [...]

TEORETYCZNO-DOŚWIADCZALNA ANALIZA PROCESU WALCOWANIA PRĘTÓW ALUMINIOWYCH W TRÓJWALCOWEJ WALCARCE SKOŚNEJ


  W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych oraz doświadczalnych procesu walcowania prętów aluminiowych ze stopu aluminium 1050A o średnicy 19 mm w trójwalcowej walcarce skośnej. Proces walcowania prętów aluminiowych w trójwalcowej walcarce skośnej przeprowadzono w dwóch przepustach, przy temperaturze otoczenia. Badania teoretyczne wykonano stosując program komputerowy Forge2011®. Na podstawie wyników badań teoretycznych określono rozkłady odkształceń, naprężeń oraz temperatury podczas procesu walcowania prętów aluminiowych. W celu weryfikacji poprawności badań teoretycznych przeprowadzono walcowanie prętów aluminiowych na walcarce skośnej RSP 40/14. Z gotowych prętów pobrano templety, których kształt porównano z wynikami badań teoretycznych, odwalcowane pręty charakteryzowały się małą owalnością oraz prostoliniowością. Słowa kluczowe: trójwalcowa walcarka skośna, walcowanie prętów okrągłych, modelowanie numeryczne, walcowanie aluminium Mgr inż. Agnieszka Morel, dr hab. inż. Sebastian Mróz, prof. PCz., dr inż. Andrzej Stefanik, dr inż. Piotr Szota, prof. dr hab. Henryk Dyja — Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Częstochowa. e-mail: stefanik@wip.pcz.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 794÷798 795 THEORETICAL-EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE ALUMINUM BARS ROLLING PROCESS ON THREE-HIGH SKEW ROLLING MILL In this paper presents the results of theoretical and experimental analysis of the aluminum 1050A ∅ 19 mm round bars in three-high skew rolling mill rolling process were presented. The rolling process of aluminum bars in three-high skew rolling mill was made in two pases, at ambient temperature. Theoretical studies were performed using a computer program Forge2011®. Based on the theoretical research the stress, strain and temperature distribution during the rolling process was determined. The results of the numerical analysis were compared to results obtained [...]

 Strona 1  Następna strona »