Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF STAŃCZYK"

Tendencje i perspektywy badań w dziedzinie chemii węgla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono stan badań nad węglem oraz kierunki ich rozwoju. Największe znaczenie będą miały badania dotyczące podniesienia sprawności produkcji energii z węgla z jednoczesnym ograniczeniem zanieczyszczenia środowiska, a także badania mające na celu opracowanie technologii wytwarzania materiałów specjalnego przeznaczenia i wykorzystania technologii stosowanych w chemii węgla do utylizacji [...]

Podziemne zgazowanie węgla

Czytaj za darmo! »

Jednym z perspektywicznych kierunków rozwoju metod eksploatacji oraz chemicznej przeróbki węgla są obecnie technologie podziemnego zgazowania węgla (PZW). W przeciwieństwie do tradycyjnych, górniczych, metod pozyskiwania surowca, w trakcie procesu podziemnego zgazowania węgla paliwo zamieniane jest na gaz o wartości przemysłowej bezpośrednio w miejscu zalegania w złożu (insitu), a następ[...]

Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju procesu podziemnego zgazowania węgla w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się zapotrzebowanie na surowce energetyczne w świecie, przy stale rosnących cenach paliw węglowodorowych oraz zaostrzających się wymogach ochrony środowiska w procesach użytkowania pierwotnych nośników energii powodują wzrost zainteresowania alternatywnymi metodami eksploatacji, wykorzystania oraz chemicznej przeróbki węgla. Jednym z perspektywicznych sposobów pozyskiwania energii chemicznej węgla jest metoda podziemnego zgazowania węgla (PZW). Opisano podstawowe założenia tego procesu oraz sposoby jego realizacji na tle światowych i krajowych doświadczeń. Przedstawiono stan obecnie prowadzonych prac naukowo-badawczych w dziedzinie PZW oraz perspektywy rozwoju tej technologii w Polsce. Wyniki prowadzonych w świecie doświadczeń dowodzą technicznej wykonalności[...]

Hydropiroliza węgla kamiennego pochodzącego z kopalni "Janina" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono hydropirolizę polskiego węgla w celu określenia optymalnych warunków przebiegu procesu. W wyniku otrzymano ciecz węglową, wysokokaloryczny gaz i częściowo odsiarczone, bezdymne paliwo stale (półkoks). Hydropiroliza polega na działaniu na węgiel wodorem pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze zbliżonej do temperatury stosowanej podczas wy tle wania węgla. Proces ten umożliwia otrzymanie ciekłych produktów (których głównym składnikiem są węglowodory nasycone i aromatyczne), średniokalorycznego gazu oraz częściowo odsiarczonego półkoksu. Celem badań, prowadzonych przede wszystkim w USA, Belgii, RFN, Wielkiej Brytanii oraz Kanadzie i Australii1411}, jest określenie wpływu różnych parametrów na przebieg hydropirolizy, co może być podstawą do opracowania procesu technologicznego. Podczas tych prac o charakterze podstawowym najważniejsze parametry zmieniano w bardzo szerokich zakresach. Przegląd literatury dotyczący tego zagadnienia ukazał się w czasopismie Koks, Smoła, G a z12Tl5)- Do najistotniejszych parametrów procesu należy zaliczyć: jego końcową temperaturę, ciśnienie całkowite (ciśnienie gazów doprowadzonych z zewnątrz do reaktora), ciśnienie cząstkowe wodoru, rodzaj węgla i jego rozdrobnienie, szybkość ogrzewania oraz czas przebywania wsadu węglowego i jego lotnych produktów w gorącej strefie reaktora. Badania nad technologicznym opracowaniem hydropirolizy są prowadzone głównie na Uniwersytecie w Brukseli16" 18)> W wyniku tych prac w 1985 r. uruchomiono pilotową instalację do hydropirolizy węgla, w której zastosowano reaktor ze złożem fluidalnym. Celem badań prowadzonych w Zakładzie Petro- i K[...]

Ocena zasadności wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla kamiennego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Obecna sytuacja na światowych rynkach gazu ziemnego powoduje wzrastające zainteresowanie metodami jego wytwarzania z paliw, które nie podlegają tak gwałtownym wahaniom koniunkturalnym, w szczególności z węgla. Duże krajowe zasoby węgla kamiennego sprawiają, że w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii możliwość wytwarzania substytutu gazu ziemnego (SNG) z węgla staje się obiecującą alter[...]

Wpływ modyfikacji chemicznej na właściwości redukcyjne i sorpcyjne karbonizatów otrzymanych w procesie hydropirolizy węgla

Czytaj za darmo! »

Zastosowano hydropirolizę węgla kamiennego i lignitu jako metodę otrzymywania adsorbentów. Przeprowadzono chemiczną modyfikację karbonizatów polegającą na wspólnej karbonizacji węgla i tworzyw sztucznych zawierających siarkę i azot. Stwierdzono, że zmodyfikowane karbonizaty wykazują lepsze zdolności redukcyjne i adsorpcyjne niż adsorbenty wyjściowe. Modyfikowane adsorbenty otrzymane z lignit[...]

Nowe katalizatory procesów wodorowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatora azotkowego (Mo2N) w procesie hydroodazotowania karbazolu w aparaturze symulującej warunki przemysłowe. Określono drogę reakcji hydroodazotowania na Mo2N i porównano ją z reakcjami przebiegającymi w obecności katalizatorów przemysłowych. Stwierdzono, że Mo2N jest aktywny w procesie hydroodazotowania, a usunięcie azotu z karbazolu zachodzi bez uprzedniego uwodorn[...]

Hydropiroliza i hydroodazotowanie - technologiczne aspekty badań nad węglem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologiczne aspekty hydropirolizy jako procesu przemysłowego. W wyniku hydropirolizy węgla o zwiększonej zawartości siarki otrzymuje się cenne surowce chemiczne i wysokoreaktywne, proekologiczne źródło energii. Bezpośrednie spalanie karbonizatu z hydropirolizy w elektroenergetyce umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością równą 43% i ograniczenie emisji SO2 o 9[...]

 Strona 1