Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"AGATA PACKA"

Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw - venture capital

Czytaj za darmo! »

W poprzednich artykułach z tego cyklu (PP 12/2006, s. 702 i 4/ 2007, s. 230) autorzy omówili problematykę emisji akcji, w niniejszym natomiast została przedstawiona charakterystyka źródeł zewnętrznych własnych w postaci finansowania private equity, a dokładniej poprzez fundusze venture capital. Co to jest venture capital? Venture capital jest jednym z segmentów inwestycji kapitałowych priva[...]

Kredytowanie podmiotów gospodarczych

Czytaj za darmo! »

Kredyt - najczęściej wykorzystywany kapitał obcy przy finansowaniu działalności gospodarczej, to forma finansowania stosunkowo łatwo dostępna dla każdego przedsiębiorstwa. W czasach wysokiej konkurencji na rynku usług kredytowych banki oferują wiele rodzajów kredytów dla przedsiębiorstw, zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Podstawowe rodzaje kredytów W praktyce gospodarczej banki udzielają zróżnicowanych kredytów, co jest wynikiem dopasowania oferty do potrzeb klientów. Nie ma również wspólnego nazewnictwa dla określonych typów kredytu. Może się zdarzyć sytuacja, że ten sam typ kredytu ma różne nazwy. Kredyty różnią się przede wszystkim trybem udzialenia, wykorzystania i spłaty. Do najważniejszych kryteriów podziału zalicza się: - Okres kredytowania: kredyty krótk[...]

Kredytowanie podmiotów gospodarczych (cd.)

Czytaj za darmo! »

Działalność kredytowa banku jest obarczona dużym ryzykiem, ponieważ w momencie podejmowania decyzji banki nie dysponują pełną informacją i nie zawsze są w stanie przewidzieć dalszy rozwój wydarzeń. Taka sytuacja zmusza bank do wprowadzenia ścisłych reguł udzielania kredytu oraz stosowania metod ograniczających i zabezpieczających bank przed ryzykiem straty finansowej. Procedury udzielania kredytów są bardzo szczegółowo opisane w instrukcjach kredytowych wydawanych przez zarząd danego banku. Coraz częściej instrukcje takie są wydawane dla każdego z istniejących typów kredytu. Są one przeznaczone tylko dla pracowników banku i określają sposób ich postępowania przy udzielaniu poszczególnych kredytów (1). Procedury te są bardzo zróżnicowane; względnie proste przy udzielaniu większo[...]

Idea i formy finansowania działalności przedsiębiorstw.Zagadnienia zabezpieczenia spłaty kredytów

Czytaj za darmo! »

W artykule kontynuowane są rozważania dotyczące finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, tym razem przez pryzmat zabezpieczeń zobowiązań kredytowych. Ogólne zagadnienia zabezpieczeń spłaty kredytów Kredyt to w banku komercyjnym podstawa działalności w operacjach pasywnych. Banki są nastawione na zarabianie na działalności kredytowej. Działalność kredytowa jest jednak obarczona dużym ryzykiem. Ryzyko kredytowe w wąskim znaczeniu to zagrożenie niespłacenia kredytu w całości lub części, wraz z odsetkami i należnymi prowizjami w oznaczonym terminie. Dla banku oznacza to stratę finansową. Ryzyko kredytowe jest nieodłącznym elementem działalności banku i nie da się go całkowicie wyeliminować. Starając się o kredyt, kredytobiorca musi mieć na uwadze, że podstawową gw[...]

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa w oparciu o wierzytelności


  W sytuacji braku środków własnych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poszukują źródeł z zewnątrz. Dostarczanie środków na bieżącą działalność w przedsiębiorstwie ma ogromne znaczenie z punktu widzenia krótkoterminowej płynności finansowej. Faktoring - metoda zabezpieczenia przed utratą płynności Bardzo często sytuacja rynkowa wymusza stosowanie dłuższych terminów płatności i w takiej sytuacji przedsiębiorca powinien pomyśleć o zabezpieczeniu się przed utratą środkówna działalność bieżącą. Jednym ze sposobów na takie zabezpieczenie jest faktoring [1], który umożliwia wyeliminowanie oczekiwania na spływ środków pieniężnych pomiędzy momentem sprzedaży wyrobów, towarów lub usług a spodziewanym terminem zapłaty przez odbiorców. Faktoring to jednak coś więcej niż tylko finansowanie. Jest to również narzędzie w zarządzaniu należnościami. Obok typowego dostarczenia środków pieniężnych usługa faktoringu daje dodatkową "opiekę" nad należnościami w postaci monitoringu płatności oraz tzw. miękkiej windykacji w przypadku wystąpienia opóźnień w spłatach. Rozwiązanie takie odciąża przedsiębiorcę od działań psujących relację z kontrahentami i jednocześnie pozwala skupić się na działaniu operacyjnym. Mechanizm działania faktoringu polega na przekazaniu na czas określony faktorowi (wyspecjalizowanej instytucji faktoringowej) przez faktoranta (przedsiębiorstwo zainteresowane tą formą finansowania) należności bieżących - nieprzeterminowanych, które powstały w wyniku zbywania towarów, wyrobów lub usług na kredyt handlowy. Nie można utożsamiać faktoringu z cesją każdej wierzytelności, ponieważ dotyczy on tylko niespornych wierzytelności bieżących, które stanowią rezultat sprzedaży produktów i usług z odroczonym terminem płatności [2]. Umowa faktoringu jest umową nienazwaną, tzn. nie ma odrębnych przepisów, które by ją regulowały. W Polsce do umowy faktoringu mają zastosowanie przede wszystkim przepisy art. 509 -[...]

Rola płynności finansowej w działalności przedsiębiorstwa


  Płynność finansowa to w najprostszym ujęciu zdolność do regulowania w terminie zobowiązań finansowych. Jest to cecha, która w dużym stopniu gwarantuje funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku oraz jest podstawą do oceny jego wypłacalności. Firma, która nie kontroluje i nie przestrzega zasad zachowania płynności, może się znaleźć w sytuacji zmuszającej nawet do ogłoszenia upadłości, pomimo wykazywanych wysokich zysków netto w sprawozdaniach. Płynność finansowa jest cechą mierzalną. Utrzymanie jej na odpowiednim poziomie wymaga kontroli określonych wielkości finansowych i w przypadku wystąpienia odchyleń natychmiastowej reakcji. Rachunki płynności sporządzane w celu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa mogą dotyczyć długiego horyzontu czasowego oraz okresów krótszych, najczęściej rocznych. Analiza płynności długoterminowa jest elementem dynamicznego rachunku efektywności inwestycji, natomiast w celu oceny bieżącej płynności wykorzystuje się okresy sprawozdawcze i wyznacza się ją na podstawie podstawowych sprawozdań finansowych. Bieżąca płynność finansowa Bieżąca płynność finansowa określa poziom pokrycia pasywów bieżących* aktywami obrotowymi** dosyć łatwo wymienialnymi na gotówkę. W celu oceny zdolności przedsiębiorstwa do wywiązywania się ze zobowiązań bieżących wykorzystuje się wskaźniki: ● bieżącej płynności finansowej; ● podwyższonej płynności finansowej (szybki), tzw. mocny test; ● wypłacalności gotówkowej, zwany również wskaźnikiem superszybkim; ● relacji kapitału obrotowego netto do aktywów ogółem. W przedsiębiorstwie działającym w gospodarce rynkowej podstawowym źródłem finansowania majątku obrotowego są zobowiązania krótkoterminowe. Jeżeli zobowiązania te pokrywają aktywa obrotowe, to zachowana jest złota reguła bilansowania w stosunku do obrotowych składników majątku. Na potrzeby anal[...]

Działania windykacyjne i ich wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa


  Zarządzanie finansami jest jednym z najważniejszych obszarów prowadzenia przedsiębiorstwa. Na szczególną uwagę zasługuje zarządzanie jego płynnością finansową. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa W sensie ekonomicznym ryzyko oznacza niebezpieczeństwo wystąpienia strat finansowych spowodowanych różnymi czynnikami. Ryzyko dzielimy na dwie główne grupy: ● ryzyko systemowe, które jest wywołane ogólnymi warunkami gospodarowania (rynkowymi, politycznymi, społecznymi i prawnymi) i dotyczy wszystkich przedsiębiorstw działających w podobnych warunkach; przedsiębiorcy niemają na to ryzyko bezpośredniego wpływu, gdyż jest ono związane z sytuacją gospodarczą kraju (obejmuje ono m.in. otoczenie prawne, makroekonomiczne, polityczne, branżowe i regionalne); ● ryzyko specyficzne wynikające z funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Do ryzyka specyficznego zaliczamy m.in. ryzyko finansowe, które obejmuje ryzyko: walutowe; stopy procentowej; inflacyjne; kredytowe; płynności. Ryzyko walutowe związane jest zmożliwością poniesienia straty w rozliczeniach walutowych transakcji handlowych na skutek zmiany kursów walutowych. Ryzyko stopy procentowej jest niebezpieczeństwem negatywnego wpływu zmiany rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Narażone są na nie te firmy, które mają w swym bilansie oprocentowane aktywa i pasywa (np. lokaty bankowe, papiery wartościowe, kredyty). Ryzyko inflacyjne uzależnione jest od koniunktury gospodarczej, ryzyko kredytowe związane jest z niebezpieczeństwem niewypłacalności partnera transakcji handlowych, natomiast ryzyko płynności to ryzyko niemożności realizacji transakcji z uwagi na ograniczoną ilość własnych środków pieniężnych. Zarządzanie należnościami a ryzyko kredytowe Zarządzanie należnościami obejmuje całokształt działań związanych ze sprzedażą produktów lub usług od wystawienia faktury do chwili otrzymania płatności. Podstawowym celem je[...]

 Strona 1