Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK ZALEWSKI"

Wpływ jakości wlewków ciągłych na proces wytwarzania drutów stalowych


  Stwierdzono, że makrostruktura pierwotna wlewków jest zależna od warunków odlewania i sposobu krzepnięcia. Badania plastyczności stali o strukturze pierwotnej określono w próbie skręcania na gorąco. Wykazano, że badana stal w analizowanym zakresie zmienności parametrów odkształcania posiada wysoką podatność do przeróbki plastycznej. Proces walcowania walcówki o średnicy 5,5 mm przeprowadzono w warunkach walcowni Arcelor Mittal. Zbadano własności mechaniczne walcówki i jej mikrostrukturę. Badania podatności do przeróbki plastycznej na zimno przeprowadzono w procesie ciągnienia drutów. Wykazano istotną zależność pomiędzy jakością wlewków a jakością walcówki i jej przydatnością do produkcji drutów. It was found that the original ingot macrostructure depends on the conditions of casting and the way of solidification. Plasticity of the original structure steel has been defined in a hot rolling test on the structure of the original test set out in the hot rolling. It was shown that the investigated steel in the analyzed range of strain parameters variability, has high susceptibility to plastic working. The process of rolling the 5.5 mm diameter wire rod, has been conducted in the conditins of Arcelor Mittal rolling mill. The mechanical properties of wire rod and its microstructure have been examined. Testing of susceptibility to cold-working has been conducted in the wire drawing process. There was a significant correlation between the quality of ingots and the quality of wire rod and its suitability for the production of wires. Słowa kluczowe: struk[...]

 Strona 1