Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ KIEDIK"

Badania nad otrzymywaniem nonylofenolu o jasnej barwie

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem nonylofenolu o jasnej i stabilnej w czasie barwie. Najlepsze rezultaty uzyskano stosując jednocześnie: neutralizację śladowych ilości kwasów sulfonowych zawartych w mieszaninie poreakcyjnej, dodatek podfosforynu sodu i kwasu szczawiowego do destylacji nonylofenolu oraz stabilizatorów (najkorzystniej, jeśli są nimi pochodne hydroksyloaminy lub hydr[...]

Badania reakcji p-izopropenylofenolu z fenolem wobec żywic jonowymiennych jako katalizatorów

Czytaj za darmo! »

Zidentyfikowano główne reakcje zachodzące w procesie regeneracji bisfenolu A, zwłaszcza te, które przebiegają z udziałem bardzo reaktywnego p-izopropenylofenolu, oraz oceniono rolę stosowanego katalizatora (kationitu), a także określono wpływ temperatury na przebieg reakcji. Wykazano, że regenerację bisfenolu A najkorzystniej jest prowadzić w temp. 60÷70°C z p-izopropenylofenolu (monomeru), [...]

Polska technologia otrzymywania bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informację o oryginalnej technologii wytwarzania bisfenolu A. Charakteryzuje się ona światowymi parametrami techniczno-ekonomicznymi. Proces został już sprzedany do Bułgarii, na Tajwan, do Chin, Indii i Korei Płd. Trzy wytwórnie zagraniczne zostały już uruchomione. Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach specjalizacji w zakresie stosowania kat[...]

Polska technologia otrzymywania bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informację o oryginalnej technologii wytwarzania bisfenolu A. Charakteryzuje się ona światowymi parametrami techniczno-ekonomicznymi. Proces został już sprzedany do Bułgarii, na Tajwan, do Chin, Indii i Korei Płd. Trzy wytwórnie zagraniczne zostały już uruchomione. Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu, w ramach specjalizacji w zakresie stosowania kat[...]

Synteza trioksanu w obecności kwasu siarkowego oraz żywic jonowymiennych jako katalizatorów - porównanie metod DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono nowy sposób syntezy trioksanu z zastosowaniem kationitu jako katalizatora i porównano tę metodę z tradycyjną metodą kwasową. Potwierdzono możliwość eksploatowania złoża kationitu bez konieczności jego wymiany co najmniej przez rok. Synteza trioksanu w obecności kationitu przebiegała z selektywnością wynoszącą 98 ч- 99,5%, tj. o 4 5% większą niż selektywność uzyskana tradycyjną metodą kwasową. Trioksan (trioksymetylen) - cykliczny trimer formaldehydu jest stosowany do produkcji politrioksanu, cennego tworzywa termoplastycznego otrzymywanego w wyniku kationowej kopolimeryzacji trioksanu z cyklicznymi formalami glikoli alifatycznych, np. dioksolanem. Dzięki swym właściwościom, wynikającym z dużej zawartości formy krystalicznej, politrioksan ma istotne znaczenie gospodarcze jako techniczne tworzywo konstrukcyjne u. Trioksan jest otrzymywany najczęściej z wodnych roztworów formaldehydu o stężeniu 50 ч- 70%, a reakcję prowadzi się w obecności kwaśnych katalizatorów2+5). W mieszaninie reakcyjnej ustala się stan równowagi pomiędzy trimeryzacją i depolimeryzacją według następującego równania6’: 3 CH,0 CH2 oW o CH2 ' Jednocześnie powstają produkty uboczne, takie jak: kwas mrówkowy, metanol, mrówczan metylu i metylal. W kraju trioksan jest produkowany w Zakładach Azotowych w Tarnowie[...]

Nowa energooszczędna technologia otrzymywania bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Omówiono stan wiedzy dotyczący polskiej technologii wytwarzania bisfenolu A. Przeprowadzono analizę wykorzystywanych sposobów otrzymywania tego produktu w aspekcie ekonomiki procesu oraz stosowanych rozwiązań technicznych. Podano główne przyczyny wysokiej energochłonności dotychczas stosowanego procesu oraz koncepcję jego udoskonalenia w celu osiągnięcia ekonomicznej konkurencyjności. Prz[...]

Technologie kompleksu żywic epoksydowych wdrożone w kraju i za granicą

Czytaj za darmo! »

Technologie wchodzące w skład Kompleksu Żywic Epoksydowych, obejmujące procesy wytwarzania bisfenolu A, chlorku allilu, epichlorohydryny i żywic epoksydowych są oparte o polską myśl techniczną, zostały opracowane i są doskonalone przez specjalistów z ICSO i zakładów wdrażających. Krajowym producentem bisfenolu A jest spółka Petro Carbo Chem SYNTEZA SA w Kędzierzynie-Koźlu (12 000 t/r), ch[...]

Wykorzystanie opracowanego modelu matematycznego węzła syntezy bisfenolu A do zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania laboratoryjne katalizowanej jonitowo kondensacji fenolu z acetonem do bisfenolu A w obecności produktów ubocznych tego procesu, zawracanych z węzła krystalizacji produktu końcowego. Proces prowadzono w połączonych szeregowo 2 reaktorach ze złożem stałym (80 cm3 każdy). Opracowano matematyczny model reaktora oraz procesu syntezy. Dane wyliczone z tego modelu zgadzały[...]

The main reactions occurring during production of Bisphenol A Główne reakcje zachodzące w procesie produkcji bisfenolu A DOI:10.15199/62.2016.9.25


  A review, with 11 refs., of the side reactions and by-products of Bisphenol A. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Pomimo względnej prostoty głównej reakcji kondensacji fenolu i acetonu wobec katalizatora kwasowego, realizacja technologii produkcji w skali wielkoprzemysłowej wykazuje znaczny stopień chemicznej złożoności. Przedstawiono najważniejsze z kilkudziesięciu zidentyfikowanych reakcji chemicznych zachodzących podczas realizacji technologii produkcji bisfenolu A, które rzutują na jego jakość i konkurencyjność opracowanego procesu. Prezentowany materiał stanowi podstawy technologii BPA w skali 100 tys. t/r, oferowanej na rynku międzynarodowym przez MEXEO, Instytut Technologiczny z Kędzierzyna-Koźla. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Rozwój technologii wytwarzania tego surowca o istotnym znaczeniu dla przemysłu tworzyw sztucznych (poliwęglany, żywice epoksydowe) ma w Polsce wieloletnią tradycję, czego wymiernym efektem są liczne kontrakty na sprzedaż polskiej technologii wytwarzania bisfenolu A, zawarte z wieloma kontrahentami zagranicznymi (Tajwan, Chiny, Indie, Korea, Iran, Rosja), jak i realizacja produkcji BPA w Zakładach Chemicznych "Blachownia" (później PCC Synteza SA) w Kędzierzynie-Koźlu, w latach 1978-2010. Zagadnienia rozwo-wiedzy 1782 95/9(2016) Dr hab. inż. Wiesław HRECZUCH - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1744. w tym zakresie6-8). Wiele z tych reakcji, półproduktów i produktów stanowiło na przestrzeni lat oddzielne problemy technologiczne wymagające wyjaśnienia, opisania i rozwiązania, w celu doskonalenia technologii wytwarzania, jej wskaźników materiałowych i energetycznych oraz w celu uzyskania możliwie najwyższej wydajności i czystości produktu końcowego. Na rys. 2 przedstawiono instalację lab[...]

Optymalizacja parametrów syntezy nonylofenolu z zastosowaniem kationitów makroporowatych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad wpływem parametrów syntezy nonylofenolu na stopień konwersji, selektywność reakcji i zawartość /bnonylofenolu w otrzymanym produkcie. Określono czas i temperaturę reakcji umożliwiające uzyskanie nonylofenolu zawierającego ponad 90% izomeru para. Wykazano, że zastosowanie jako katalizatora silnie kwaśnych żywic jonowymiennych o makroporowatej strukturze korzystnie wpływa na stopień przereagowania trimeru propylenu do nonylofenolu i przyczynia się do zwiększenia udziału/^-nonylofenolu w mieszaninie poreakcyjnej. Najlepsze wyniki uzyskano stosując kationit Amberlyst-16. Nonylofenol jest ważnym półproduktem chemicznym stosowanym głównie do otrzymywania niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz do produkcji antyutleniaczy dla tworzyw sztucznych i kauczuków. Jest otrzymywany w wyniku alkilowania fenolu za pomocą nonenu (trimeru propylenu) w obecności kwaśnych katalizatorów, takich jak kwasy Lewisa, kwasy protonowe oraz silnie kwaśne żywice jonowymienne - sulfonowane kopolimery styrenu z diwinylobenzenem. Zastosowanie kationitu w charakterze katalizatora znacznie ułatwia wydzielanie czystego produktu i umożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów, m.in. ścieków. Ponadto taki proces charakteryzuje się dużą selektywnością i wysokim stopniem konwersji trimeru propylenu w nonylofenol. Największym w świecie producentem nonylofenolu są Stany Zjednoczone (globalna zdolność produkcyjna wynosi ok. 180 tys. Mg/r.1,2)). W kraju nonylofenol produkuje się w Zakładach Chemicznych "Blachownia" według opracowanej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Orga[...]

 Strona 1  Następna strona »