Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"ANNA BATORCZAK"

Edukacja środowiskowa

Czytaj za darmo! »

Książka dr Ligii Tuszyńskiej Diagnoza stanu edukacji środowiskowej społeczności lokalnych w wybranych regionach Polski przyciąga uwagę z kilku powodów. Publikacja poświęcona jest bardzo istotnemu zagadnieniu, którego znaczenia wprost nie można przecenić - wszak edukację ekologiczną (środowiskową) wskazuje się jako remedium na wiele bolączek współczesnego świata: od ocieplania klimatu po [...]

Jaka będzie edukacja dla zrównoważonego rozwoju w polskiej szkole?

Czytaj za darmo! »

Kluczem do stworzenia bardziej zrównoważonego i pokojowego świata jest edukacja. Jest to zmiana w umyśle, od której zależy zmiana w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju; różnica w myśleniu, która tkwi pomiędzy zrównoważoną a chaotyczną przyszłością. Jakość, głębia i rozmiar nauczania w wymiarze globalnym, które będzie miało miejsce w najbliższych dziesięciu - dwudziestu latach będz[...]

Odpowiedzialne postępowanie z elektroodpadami i zużytymi bateriami

Czytaj za darmo! »

Wskazania do nauczania na temat konieczności segregowania odpadów w gospodarstwie domowym oraz konieczności specjalnego postępowania z takimi odpadami, jak zużyte baterie i świetlówki, zawarte są w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego. Prowadząc badania do pracy doktorskiej, której tematem jest "Porównanie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii", pytałam szesnastoletnich uczniów szkół gimnazjalnych w Polsce i szkół średnich w Wielkiej Brytanii o rodzaje odpadów, które należy segregować, aby mogły być poddane recyklingowi. Spośród 50 uczniów z Polski i 50 uczniów z Wiel[...]

Szkoła pomaga zrozumieć funkcjonowanie w gminach ustawy śmieciowej


  Zmianą "ustawy śmieciowej" interesuje się wiele osób, temat trafi a i do szkół. W "Ekonomiku", Zespole Szkół nr 1 w Sanoku, odbyło się spotkanie z wdrażającymi ją ludźmi, którzy mówili o szczegółach nowej ustawy i odpowiadali na pytania młodzieży. Fundacja Zielony Horyzont, współpracująca z organizacją odzysku Europejska Platforma Recyklingu oraz EPR Batteries, od pięciu lat organizuje konkurs edukacyjny "Drugie życie elektrośmieci", adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Od początku konkurs stawiał wysokie wymagania uczestnikom. Uczniowie sami planowali i wiele robili, by informować o tym, jak postępować ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - kolegów ze szkoły, rodziców i mieszkań[...]

Wpływ człowieka na środowisko Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny (klasy IV - VI)

Czytaj za darmo! »

Przedmiot: przyroda, zajęcia pozalekcyjne. Cele edukacyjne lekcji: uczeń uświadamia - sobie, w jaki sposób człowiek wywiera wpływ na środowisko, - dostrzega przykłady pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na środowisko. Powiązanie z treściami podstawy programowej: Zaproponowane cele edukacyjne odpowiadają celom kształcenia zawartym w podstawie programowej odnośnie do realizacji przedmiotu przyroda; dzia[...]

Rośliny w naszym życiu codziennym Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny (klasy IV - VI)

Czytaj za darmo! »

Przedmiot: przyroda, zajęcia pozalekcyjne. Cele edukacyjne lekcji: uczeń 􀁺 uświadamia sobie, jak ważne dla naszego codziennego życia są rośliny; 􀁺 zastanawia się nad tym, że aby móc wykorzystywać rośliny dla swoich potrzeb, człowiek musi zajmować się nimi: hodować i dbać o ich ochronę. Powiązanie z treściami podstawy programowej: Zaproponowane cele edukacyjne odpowiadają 􀁺 celom kształcenia - wymaganiom ogólnym dla przedmiotu przyroda: "Uczeń orientuje się w otaczającej go przestrzeni przyrodniczej i kulturowej"; 􀁺 oraz treściom[...]

Ślad klimatyczny owoców Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny (klasy IV-VI)

Czytaj za darmo! »

Przedmiot: zajęcia komputerowe Cele edukacyjne lekcji: - Uczeń dowiaduje się, czym jest ślad klimatyczny związany z transportem różnych towarów (na przykładzie owoców) oraz poznaje sposoby neutralizacji tego śladu. - Wyszukuje informacje w Internecie. - Poznaje narzędzia technologiczno-komunikacyjne, jakimi są mapy internetowe i internetowy kalkulator emisji CO 2. - Podczas zakupów wybiera świadomie, kierując się wiedzą na temat śladu klimatycznego związanego z transportem towarów. Powiązanie z treściami podstawy programowej Zaproponowane cele edukacyjne odpowiadają celom kształcenia zawartym w podstawie programowej odnośnie do realizacji przedmiotu zajęcia komputerowe. Uczeń: - wyszukuje i wykorzystuje informacje z ró[...]

Symbolika drzew Scenariusz lekcji, II etap edukacyjny (klasy IV - VI) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedmiot: zajęcia pozalekcyjne (mogą być też przeprowadzone na lekcji polskiego, historii i społeczeństwa oraz etyki). Cele edukacyjne lekcji: Rozwija ciekawość w poznawaniu przyrody. Uczeń uświadamia sobie, jak niezwykłymi roślinami są drzewa i że obcowanie z nimi ma wpływ na kształtowanie kultury. Powiązanie z treściami podstawy programowej Zaproponowane cele edukacyjne odpowiadają celom kształcenia zawartym w podstawie programowej odnośnie do realizacji przedmiotu przyroda: IV. Poszanowanie przyrody "uczeń zachowuje się w środow[...]

 Strona 1  Następna strona »