Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Jędrzej KASPRZAK"

Stosowanie najlepszych praktyk (BAT) w browarnictwie


  Wprowadzanie najlepszych dostępnych praktyk w piwowarstwie jest istotne dla środowiska.Charakterystyczne problemy środowiskowe w przemyśle piwowarskim Poniżej umieszczono zestawienie głównych aspektów, najczęściej identyfikowanych jako wynikające z produkcji i stanowiące zagrożenie dla środowiska. Produkcja i zużycie energii Piwowarstwo jest produkcją spożywczą wymagającą dostarczenia znacznej ilości energii cieplnej i elektrycznej. Browar oddaje energię do środowiska przede wszystkim poprzez emisję do powietrza (spaliny, chłodzenie urządzeń, para wodna) oraz poprzez wzrost temperatury ścieków. Skutkiem wytwarzania energii są emisje typu energetycznego (CO2, CO, NOx, SO2 i inne), pochodzące zarówno z lokalnego źródła energetycznego w browarze (najczęściej kotłownia), jak również ze źródeł energetyki przemysłowej (elektrownie) [4]. Obecnie w browarach całkowite jednostkowe zużycie energii cieplnej wynosi 100-200 MJ/hl piwa. Możliwe są również wartości poniżej 100 MJ w przypadku bardzo nowoczesnych instalacji [2, 3]. Z kolei browary bez wdrożonych zasad efektywnej gospodarki energią i niskiej sprawności wytwarzania ciepła mogą zużywać ponad 200 MJ ciepła na hektolitr produkcji. Głównymi odbiornikami ciepła w browarze są następujące instalacje i procesy: zacieranie słodu i gotowanie brzeczki, mycie w obiegu zamkniętym CIP, mycie butelek zwrotnych, pasteryzacja piwa, ogrzewanie pomieszczeń. Typowymi przyczynami nadmiernego zużycia energii cieplnej w browarze są: silne odparowanie brzeczki w kotle warzelnym, słabe wykorzystanie ciepła odpadowego z warzelni, brak optymalizacji procesów, niska sprawność urządzeń, przecieki w instalacji parowej, brak izolacji urządzeń i rurociągów, niedostateczny powrót kondensatu po obniżeniu temperatury pary grzewczej, niska sprawność kotłowni, słaba kontrola użytkowania energii. Zużycie energii elektrycznej powinno wynosić w browarze 8-12 kWh na hektolitr piwa. Również w tym przypadku sp[...]

Podstawy ekologiczne, unormowanie, ramy

Czytaj za darmo! »

Artykuł otwiera cykl publikacji, który dotyczyć będzie specyficznych zagadnień z zakresu zarządzania środowiskowego, w tym zwłaszcza procedur i metod ekobilansowych oraz pokazania praktycznego zastosowania ocen oddziaływania wytworów przemysłowej działalności człowieka (obiektów technicznych) na środowisko.Przy postępującym szybko uprzemysłowieniu i wynikającej z niego degradacji środowiska n[...]

Metody oceny ekobilansowej

Czytaj za darmo! »

Analizy ekobilansowe znajdują zastosowania o charakterze strategicznym w kształtowaniu polityki przedsiębiorstw.Ekobilansowanie jest działaniem mającym na celu analizę identyfikującą całościowe oddziaływanie obiektu na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem słabych stron, ich wnikliwą oceną i ustaleniem środków zaradczych celem trwałego zmniejszenia obciążenia środowiska [8]. Współczesne[...]

Metoda środowiskowego oszacowania cyklu życia (LCA)

Czytaj za darmo! »

Jak wspomniano w części 2. tego cyklu, procesy oceny środowiskowych obciążeń związanych z systemem produkcji obiektu bądź działalności, polegające na identyfikacji i ilościowym opisaniu użytej energii, materiałów, powstałych odpadów oraz ocenie oddziaływania tych czynników na środowisko określa się ogólnym mianem ekobilansowania [7]. Ocena owa dotyczy całego cyklu istnienia obiektu (produkt[...]

Analiza ekobilansowa aparatury do pomiaru przepływu mediów

Czytaj za darmo! »

Określenie rodzaju oraz wielkości wpływu obiektów technicznych na środowisko nie jest wystarczające dla kompleksowego ujęcia relacji pomiędzy tym obiektem a środowiskiem w skali globalnej. Do zaistnienia określonego środowiskowego skutku przyczynia się bowiem wiele różnego rodzaju oddziaływań. Na przykład zachorowalność ludzi na astmę warunkuje emisja takich pierwiastków i związków chemiczn[...]

Ekobilansowa ocena procesów eksploatacyjnych obiektów technicznych

Czytaj za darmo! »

Badania maszyn środowiskowych stosowanych w przemyśle spożywczym mają na celu ukazanie istotności generowanych obciążeń środowiskowych.Środowiskowa ocena produktów, a zwłaszcza obiektów technicznych, w sczególności zaś maszyn i urządzeń, jest w naszym kraju dziedziną relatywnie nową.Należy podkreślić, że niewiel jest w Polsce przedsiebiorstw wy􀁩􀁒􀁏􀁄􀁏 [...]

Przydatność ocen ekobilansowych w procesach optymalizacyjnych obiektów technicznych

Czytaj za darmo! »

Wyniki analizy ekobilansowej powinny cechować się łatwością ich wykorzystania w pracach projektantów. Wprowadzenie Można zauważyć, że wiele przejawów wytwórczej aktywności ludzkiej, w skali globalnej nie jest zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak wiadomo, w idei zrównoważonego rozwoju poszukuje się możliwości pogodzenia bieżących potrzeb społecznych z potencjalną zdolnością przys[...]

Analiza ekobilansowa dla sprężarek

Czytaj za darmo! »

Eksploatacja jest dominującą pod względem oddziaływania środowiskowego fazą cyklu istnienia sprężarek.Wprowadzenie Przedmiotem porównawczej oceny jakościowej są trzy modele agregatów sprężarkowych, charakteryzujące się podobną wydajnością produkcji sprężonego powietrza, mimo różnic w sposobie jego uzyskiwania: agregat sprężarkowy A50-380 ❚ , który charakteryzuje się tym, że zasadnic[...]

Szczegółowa analiza ekobilansowa na przykładzie trzech maszyn pakujących

Czytaj za darmo! »

Przykład ilościowego ujmowania oddziaływań środowiskowych powstających w całym cyklu życia skomplikowanych obiektów technicznych.Uzyskanie kompleksowej informacji o oddziaływaniach środowiskowych skomplikowanych obiektów technicznych (maszyn i urządzeń) wymaga od prowadzącego analizę ekobilansową myślenia kategoriami cyklu istnienia (życia), obejmującymi procesy rozciągające się od projekto[...]

 Strona 1  Następna strona »