Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy ŁUNARSKI"

WYBRANE SPOSOBY WSPOMAGANIA KONKURENCYJNOŚCI DOI:

Czytaj za darmo! »

Zapewnienie konkurencyjności organizacji na zadowalającym poziomie jest stałą i główną troską naczelnego kierownictwa każdej organizacji. Istnieje niezliczona liczba pozycji literatury i wskazówek metodycznych, zawierających zalecane sposoby zarządzania i postępowania dla uzyskiwania pożądanych celów. Zazwyczaj są one uzależnione od aktualnego stanu organizacji i jej potencjalnych możliwości oraz od sytuacji zewnętrznych uwarunkowanych wieloma czynnikami. Różnorodność spotykanych sytuacji wewnętrznych i zewnętrznych powoduje, że wybór najlepszej drogi postępowania w konkretnej sytuacji organizacji jest trudny, związany z określonym ryzykiem, koniecznością skutecznego prognozowania stanów przyszłych oraz umiejętnego stymulowania własnych potencjałów rozwojowych. Często bezkrytyczne naśladownictwo lub pogoń za doraźnymi korzyściami może sprowadzić na organizację poważne kłopoty. Z tych względów konieczne są systematyczne działania, związane z gromadzeniem potrzebnych informacji z otoczenia, dokładnego rozpoznania własnych możliwości rozwojowych i stopniowego ulepszania przyjętej strategii rozwojowej oraz (gdy zachodzi konieczność) korygowania ustanowionych celów strategicznych. Wiele organizacji uważa, że głównym czynnikiem pow[...]

METODA OCENY PRZYDATNOŚCI PRODUKCYJNEJ SPECJALNYCH URZĄDZEŃ MONTAŻOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono ogólne podejście do oceny jakościowej wykonywanych specjalnych urządzeń montażowych, stosowanych w przemyśle elektromaszynowym. Omówiono podstawowe wymagania względem ich jakości projektowania i wykonania oraz zaproponowano ogólną metodykę postępowania w celu określenia i porównania jakości poszczególnych opracowań. W tym celu podano propozycje ważniejszych kryteriów takich ocen, parametrów charakteryzujących te kryteria oraz omówiono sposób postępowania w celu ilościowej oceny jakościowej wytwarzanych urządzeń. S ł o w a k l u c z o w e: montaż, urządzenia specjalne, kryteria ocen A b s t r a c t: This paper presents a general approach to the qualitative assessment carried out special assembly devices used in the electric machinery industry. They discussed the basic requirements for their quality of design and execution, and proposed a general methodology conduct in order to determine and compare the quality of individual studies. To this end, the proposals are given the most important criteria for such assessments, the parameters characterizing these criteria and discusses the procedure in order to quantitatively assess the quality of the manufactured equipment.Wprowadzenie Praktycznie we wszelkich wyrobach materialnych następuje etap końcowego montażu fi nalnego w trakcie którego konstytuowane są jego podstawowe właściwości użytkowe i eksploatacyjne. Z tych względów udziela się znaczącej uwagi procesom kształtującym te właściwości w końcowym cyklu wytwarzania wyrobu. Zakres tych czynności może być znaczący (wyroby elektromaszynowe, precyzyjne, pomiarowe) lub niewielki (pakowanie, zakręcanie, składanie). Trudności techniczne tych operacji zależą od takich czynników jak: skala produkcji, dokładność wykonania, przeznaczenie wyrobu, wymagania niezawodności i bezpieczeństwa oraz złożoność technologiczna operacji, wymagająca albo kwalifi kowanej pracy ręcznej lub specjalnego rozwiązania urządzenie montażowego o w[...]

JAKOŚCIOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Aktualnie osiągnięty poziom jakościowego funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji jest wynikiem wzrastającej konkurencji oraz powszechnej stosowalności wytycznych, dotyczących skutecznego zarządzania, zawartych w różnych opracowaniach. Do szczególnie użytecznych należy zaliczyć kolejne nowelizacje norm ISO serii 9000. Zostały one opracowane przy międzynarodowej współpracy specjalistów na podstawie praktycznych obserwacji czynników i działań, sprzyjających doskonaleniu jakościowego funkcjonowania i wytwarzania. Kolejne nowelizacje tych norm uwzględniały doświadczenia wcześniejszej ich stosowalności oraz zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji w okresie między nowelizacjami. Treści tych norm stanowią skondensowaną wiedzę, dotyczącą skutecznego zarządzania, ukierunkowanego na aspekty jakościowe, przedstawione w postaci uogólnionych wymagań dotyczących działań i postępowania organizacji. Dzięki uogólnionym sformułowaniom wymagań każda organizacja mogła ustanowić konkretne formy ich realizacji, uwzględniające miejscową specyfi kę oraz uwarunkowania zewnętrzne. Poszczególne wymagania formułowane są w ten sposób, że mogą być zaadoptowane przez każdy typ organizacji zainteresowanej doskonaleniem swojej działalności niezależnie od jej wielkości, dziedziny aktywności, poziomu rozwoju ewolucyjnego czy przyjętych aspektów doskonalenia. Wiedza zawarta w tych normach jest szczególnie użyteczna dla organizacji w początkowych etapach rozwoju, gdy[...]

Normalizacja w ewolucji systemów DOI:10.15199/148.2016.9.5


  W pracy przedstawiono istotę systemów i ich przybliżoną ewolucję oraz znaczenie systemowego podejścia dla efektywności budowy przewagi konkurencyjnej. Szczegółowo przedstawiono zasady i podstawy normalizacji w systemach oraz ich nieuświadomione wykorzystywanie w ewolucji systemów biologicznych oraz świadome wykorzystywanie norm dobrowolnych w systemach technicznych i gospodarczych oraz norm obowiązkowych w postaci przepisów prawa w tych systemach. Wskazano również wykorzystywanie zasad normalizacji w postaci praktycznego wykorzystywania obowiązkowych standardów wewnątrzorganizacyjnych. Słowa kluczowe: normalizacja, standaryzacja, systemy, ewolucja.W warunkach globalizacji gospodarki i nasilającej się konkurencji między różnymi podmiotami (krajami, regionami, branżami, przedsiębiorstwami), konieczne staje się umiejętne wykorzystanie metod, narzędzi i podejść w celu poprawy pozycji konkurencyjnej i zintensyfikowania działań sprzyjających procesom rozwojowym umożliwiającym wyprzedzenie konkurentów. Istnieje wiele metod, które odpowiednio dobrane i umiejętnie zastosowane przynoszą oczekiwane korzyści. Wymaga to jednak znacznego wysiłku, tworzenia nowej wiedzy, optymalizowania działań i skutecznego angażowania wykonawców. Przykładem działań sprzyjających doskonaleniu konkurencyjności jest m.in.: informatyzacja procesów, automatyzacja działań, innowacyjność rozwiązań, ekonomizacja wytwarzania itp. Skutecznym środkiem doskonalenia jest również normalizacja i jej umiejętne stosowanie oraz wykorzystywanie w procesach: kreatywnych, wytwórczych, eksploatacyjnych i poznawczych. Systemy i ich znaczenie Doskonalenie, rozwój i poprawa konkurencyjności odbywa się dzięki aktywnemu oddziaływaniu i wywoływaniu pożądanych (korzystnych) zmian różnych systemów. Teoria systemów i praktyka jej wykorzystywania umożliwiają przedstawianie, modelowanie i opisywanie wszelkich aspektów otaczającej nas rzeczywistości z określoną dokładnością. Wpływając na [...]

ZNACZENIE INFORMACJI W PROCESACH PRODUKCYJNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Znaczenie informacji we współczesnych systemach gospodarczych staje się kluczowe dla ich rozwoju i jakościowych przeobrażeń. O jej znaczeniu świadczy wiele przykładów, m.in. powszechnie stosowane określenie obecnego wieku - "wiek informacji" i słowa prezesa Malten Corp, Fumiya Tamiaki, który twierdził, że Era ludzi, rzeczy, pieniędzy przemija, obecnie nastaje era technologii, informacji i czasu. W procesach rozwojowych, prowadzących do obecnego stanu, wyróżnić można szereg charakterystycznych epok, np.: powstanie i rozwój systemów naturalnych (pierwiastki i związki chemiczne), trwających ok. 10-11 mld lat, powstanie systemów biologicznych (3-4 mld lat) i systemów intelektualnych ożywionych (ok. 2-3 mln lat). Obecnie obserwujemy narodziny i rozwój inteligencji sztucznej (AI - Artifi cial Intelligence) i jej pochodną BI (Business Intelligence), rozwijające się od ok. 100 lat. Cechą AI jest szybki wzrost mocy obliczeniowych i innych jej parametrów, których aktualne tempo wzrostu podwaja się co ok. 22 miesiące. Tendencja ta utrzymuje się od wielu lat i nie widać końca tego wzrostu. Aktualnie coraz wyraźniej zauważa się wzrastającą symbiozę między inteligencją ludzką a sztuczną, opartą na coraz lepszym poznawaniu tajników inteligencji ludzkiej, związanej z najbardziej złożonym systemem, jakim jest mózg. Jedna z defi nicji (podana przez L. Gottfrendsona) jest następująca: inteligencja to bardzo ogólna zdolność umysłowa, która m.in. obejmuje zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zrozumienia złożonych [...]

PROBLEMY MONTOWALNOŚCI MASZYN W MONTAŻU AUTOMATYCZNYM DOI:

Czytaj za darmo! »

Pod pojęciem montowalności w montażu automatycznym należy rozumieć prawdopodobieństwo 100% poprawnego zmontowania części dostarczonych do strefy łączenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań jakościowych i wydajnościowych. Jest ona uzależniona od technologiczności części (ze względu na montaż automatyczny), tolerancji wykonania części oraz zdatności urządzenia montażowego do zapewnienia właściwego wzajemnego zorientowania części w przestrzeni montażowej przed wykonaniem zabiegu łączenia. Zależy ona nie tylko od projektu łączonych części i wykonania automatycznego urządzenia montażowego, lecz również od organizacyjnego przygotowania montażu automatycznego. Montowalność może być zapewniona, gdy osie łączonych części są przesunięte liniowo mniej niż dopuszczalna graniczna tolerancja takiego przemieszczenia (np. l), a ich tolerancja wzajemnego przekoszenia kątowego w przestrzeni jest mniejsza od dopuszczalnej wartości (np. ). Graniczne wartości tych tolerancji zależą od następujących czynników: 1. Projektu wykonania części łączonych, zapewniających ich technologiczność w automatycznym montażu, a zwłaszcza: - geometrycznego ukształtowania stref wejściowych powierzchni łączonych (fazki, pr[...]

Andrzej Zbrowski: Metodyka badań prototypów i jednostkowych urządzeń technicznych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji. Radom 2016 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Książka ta o charakterze monografi cznym zawarta jest na 528 stronach i zawiera 659 pozycji wykorzystanej literatury. W opracowaniu opisano takie zagadnienia jak: pojęcia podstawowe, problemy budowy prototypów, klasyczne metody badań urządzeń technicznych oraz procesów badań prototypów urządzeń technicznych. Sednem monografi i jest opracowana przez Autora metodyka badań unikatowych urządzeń technicznych oraz weryfi kacja tej metodyki na podstawie badań wybranych obiektów. W końcowej części książki przedstawiono zastosowanie opracowanej metodyki w badaniach dwóch obiektów technicznych, tzn. siłowników elektromechanicznych i działa pneumatycznego (do badań zderzeniowych konst[...]

25 LAT Z KONFERENCJĄ NAUKOWO-TECHNICZNĄ "TECHNIKA I TECHNOLOGIA MONTAŻU MASZYN" DOI:

Czytaj za darmo! »

Początki konferencji ściśle wiążą się z początkami powstania i rozwoju Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA Warszawa w 1972 r., który miał służyć jako centrum analityczno- doświadczalne, wspomagające decyzje planistyczne ówczesnego Ministerstwa Przemysłu. Był on systematycznie rozbudowywany, zajmując się zróżnicowaną problematyką technologiczno-rozwojową (oprogramowanie maszyn, automatyzacja prac inżynierskich, technologia spiekania, upowszechnianie innowacji, techniki montażu i in.) W szczytowym okresie rozwoju w latach 1978-1979 oprócz bazy centralnej w Aninie, Warszawa OBR TEKOMA miał fi lie w Kielcach (środki montażu), Poznaniu (technika oprogramowań) i Legionowie (zaplecze produkcyjne), zatrudniając blisko 500 osób. Kryzys lat 80. spowodował systematyczną redukcję zakresów działalności i poszukiwanie kierunku specjalizacji umożliwiającej dalsze funkcjonowanie. Szereg zleceń przemysłowych na wykonawstwo specjalistycznych urządzeń montażowych spowodował zainteresowanie tą techniką wytwarzania. Wynikiem tego było przeprowadzenie w 1986 r. obszernych badań technologiczno-kosztowych 153 wyrobów maszynowych w kilkudziesięciu przedsiębiorstwach, które wykazały, że średni udział pracochłonności montażu w ogólnej pracochłonności wyrobów wyniósł 35% (obróbka skrawaniem 34%, odlewanie 5%, przeróbka plastyczna 8,5% i inne techniki 17,5%), zaś średni koszt stanowisk montażowych był 6,5 razy mniejszy jak średni koszt stanowisk w innych technikach wytwarzania. Wynikiem powyższego były decyzje preferujące zaangażowania w dziedziny technik montażu i likwidujące inne kierunki działania. Szczególne trudności pojawiły się w okresie transformacji gospodarki i rozwoju rynkowych współzależności w latach 1990-1996. Wraz ze specjalizacją montażową ograniczano zatrudnienie i starano się uzyskać status Instytutu Badawczego w zakresie technik i technologii montażu. W tym celu nawiązano ściślejszą współp[...]

DOSKONALENIE PROCESÓW PROJEKTOWANIA DZIAŁANIAMI INNOWACYJNYMI W ZAUTOMATYZOWANEJ PRODUKCJI MONTAŻOWEJ DOI:

Czytaj za darmo! »

We współczesnym świecie o narastającej złożoności różnych systemów (technicznych, organizacyjnych, społecznych) procesy projektowania stają się kluczowymi dla zapewnienia sukcesu podejmowanych przedsięwzięć i poszczególnych działań. Mają one za zadanie zapewnienie optymalności projektowanych "wyrobów", którymi mogą być m.in.: obiekty, procesy, struktury, systemy, plany, sytuacje, wynalazki i inne. Pojęcie optymalności jest uzależnione od stanu otoczenia i sytuacji podmiotu dla którego projektowany jest "wyrób". Może ono dotyczyć: funkcjonalności, produktywności, bezpieczeństwa, ekonomiczności, wykonalności lub innych specyfi cznych aspektów, przejawiających się w działaniach produkcyjnych, społecznych i innych. Postacie projektów są bardzo zróżnicowane, mogą to być projekty obiektów, procesów, struktur, plany postępowania, specyfi kacje, zakresy obowiązków, strategie postępowania, doskonalenia dotychczasowych praktyk, polepszenia konkurencyjności i inne. Ze względu na znaczenie jakościowego projektowania następuje specjalizacja jednostek projektujących określonego typu "wyroby". Organizacje takie dążą do pozyskiwania kompetentnych projektantów, organizują bazę badawczo-doświadczalną i prowadzą konieczne badania, analizują i gromadzą dane i wiedzę, wynikającą z wcześniej opracowanych projektów, prowadzą rozpoznanie osiągnięć w swojej specjalizacji i starają się pozyskiwać potrzebnych pracowników, licencje potrzebnych rozwiązań, utrzymywać współpracę z osobami lub jednostkami mającymi poszukiwaną wiedzę i rozwiązania oraz stosować metody, które wykazały swoją użyteczność w procesach doskonalenia opracowań projektowych (systemy informatyczne, SI, LE, TQM, HM i inn[...]

ZARZĄDZANIE AKTYWAMI ORGANIZACJI WEDŁUG NORM ISO SERII 55000 DOI:

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Aktualnie do Polskiego Zestawu Norm (PZN) wprowadzane są przetłumaczone normy ISO serii 55000 dotyczące: - ISO 55000 - Zarządzanie Aktywami (ZA). Informacje ogólne, zasady i terminologia, - ISO 55001 - ZA. Systemy zarządzania aktywami (SZA). Wymagania, - ISO 55002 - ZA. SZA. Wytyczne dotyczące stosowania ISO 55001. Pojęcie aktywa obejmuje ogół środków gospodarczych, którymi dysponuje organizacja dla realizacji swoich celów. Są to rzeczy, przedmioty lub jednostki, mające wartość rzeczywistą lub potencjalną (materialne, niematerialne, fi nansowe lub niefi nansowe, pozytywne lub negatywne). Aktywa te przeważnie wyrażane są w jednostkach pieniężnych i wykorzystywane w celach księgowo- bilansowych. Celem skutecznego zarządzania aktywami jest dążenie do maksymalizacji efektów organizacji z tytułu optymalnego wykorzystywania aktywów. W normach tych wskazuje się, że dla realizacji celów organizacji m.in. należy racjonalnie wykorzystywać posiadane zasoby. Zachodzi tu dość ścisłe powiązanie pojęć "aktywa" (jako jednostki pieniężne) i "zasoby" (jako posiadane środki gospodarcze) w celu maksymalizacji uzyskiwanych korzyści [1]. Jako typowe aktywa, którymi należy rozsądnie i efektywnie zarządzać, można wskazać m.in. następujące: bazy danych, informacje, jakość, oprogramowanie, niezawodność, kwalifi kacje, projekty, obiekty, urządzenia, energie, ryzyko, środowisko itp. Dla szeregu tych elementów opracowano w ISO wcześniej odpowiednie standardy zarządzania według schematu PDCA i dzięki temu można stosunkowo łatwo integrować z normę ISO 55001 ze standardami wcześniej wdrożonymi [2]. Kluczowym elementem w zrozumieniu istoty zarządzania aktywami jest zrozumienie tzw. kontekstu organizacji oraz identyfi kacji posiadanych zasobów tzn. zestawu środków, które organizacja wykorzystuje i zużywa w trakcie wytwarzania wyrobów (materialnych, intelektualnych, materiałów przetworzonych i usług). Zasoby te skupione są w poszczególnyc[...]

 Strona 1  Następna strona »