Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Tkaczyk"

Rewolucje technologiczne a postęp w zarządzaniu organizacją

Czytaj za darmo! »

nowe metody zarządzania organizacjami są uwarunkowane postępem technologicznym, który nie tylko dostarcza nowe środki techniczne (chociażby takie, jak telefony, samochody, komputery), ale i zmienia otoczenie. W XX w. zmiany te dokonywały się błyskawicznie, a ich tempo w XXi stuleciu może być jeszcze większe.Postęp w zakresie technologii - nauki obejmującej dział techniki, dotyczącej metod [...]

Stan aktualny i trendy w opakowalnictwie

Czytaj za darmo! »

W opracowaniu przedstawiono w zarysie stan aktualny i trendy w zakresie opakowań w Polsce i za granicą. Zwrócono uwagę na kierunki rozwoju omawianej dyscypliny wiedzy, zwłaszcza w odniesieniu do materiałów opakowaniowych, opakowań i ich badań oraz strategii rozwoju opakowań, z uwzględnieniem aktualnych wymagań logistycznych, marketingowych i ekologicznych. Podkreślono rolę i znaczenie opakow[...]

Recenzje


  Andrzej Tomaszewski - Architektura książki dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów Instytut Badawczy - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego Warszawa 2011.Praca zawiera usystematyzowane wiadomości z dziedziny estetyki książki, czytelności i funkcjonalności układów typograficznych oraz jakości druku i materiałoznawstwa poligraficznego. Obejmuje pełny proces produkcyjny książki: od przygotowywania poprawnych technicznie tekstów i ilustracji oraz przekazania kompletnego materiału do  Recenzje 􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳􀁳[...]

VARIA

Czytaj za darmo! »

Prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kłos - Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna Wyd. Politechniki Poznańskiej Poznań 2012 r. Na krajowym rynku wydawniczym ukazała się ostatnio interesująca praca poświecona istotnym dla rozwoju gospodarki i nauki zagadnieniom innowacyjności i przedsiębiorczości. Książkę tę pod tytułem "Innowacyjność i przedsiębiorczość innowacyjna", w ujęciu monograficznym opracował prof. zw. dr hab. inż. Zbigniew Kłos z Politechniki Poznańskiej. Zawartą w tytule problematyką naukową prof. Z. Kłos interesuje się od dawna. Była ona też tematem wielu interesujących, międzynarodowych konferencji naukowych, or[...]

Integracja zarządzania w aspekcie strategii jakości


  Zarysowuje się wpływ integracji funkcjonujących systemów zarządzania.Wprowadzenie Jednym z elementów zarządzania strategicznego jest zarządzanie jakością. W tym rozumieniu istnieje potrzeba uwzględnienia czynnika jakościowego w efektywnym zarządzaniu daną organizacją, jako elementu porządkującego zamierzone działania i doskonalącego realizację prowadzonych weń procesów, w oparciu o ocenę działania - koszty - zmiana - konieczność [8]. W obecnej sytuacji geopolitycznej, naznaczonej piętnem ogólnoświatowego kryzysu, każda organizacja musi mieć nowatorskie i elastyczne podejście do sposobu budowania swojej strategii, w tym konkurencji, m.in. poprzez tworzenie warunków trwałego rozwoju w istniejącym turbulentnym otoczeniu. Powyższe działania wymagają, m.in. integracji funkcjonujących systemów zarządzania w taki sposób, aby kompleksowo uwzględniały całokształt prowadzonych działań poprzez bieżące dostosowanie się do zachodzących zmian otoczenia, na drodze kompleksowego doskonalenia istniejących i wprowadzanych systemów zarządzania. Powyższe zagadnienie z punktu widzenia każdej organizacji jest niezwykle istotne, ponieważ umożliwia jej nie tylko przetrwanie, ale i także ewentualny rozwój. Stąd waga poruszanego zagadnienia. W niniejszym opracowaniu przedstawiono pokrótce przemyślenia autora w zakresie integracji systemów zarządzania w aspekcie strategii jakości. Typy integracji Jest wiele ujęć pojęcia integracja, również w odniesieniu do procesów zarządzania. Generalnie pod tym pojęciem przyjmuje się, że jest to w szerokim rozumieniu zjawisko zgodności, zharmonizowania. Stad też typy integracji rozpatrywane są różnie. I tak, na przykład wyróżniamy ogólnie, m.in. [11 ]: integrację kulturalną, rozumianą jako stan zgodności między standardami, wzorami kulturowymi, wzorami alternatywnymi, integrację normatywną, tj. stopień zgodności wartości i norm, którymi kierują się członkowie grupy, wartościami akceptowanymi w danej [...]

 Strona 1  Następna strona »