Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"KAROL BAL"

Metody badania migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Stały wzrost zastosowań tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury w produkcji opakowań, w tym przeznaczonych do kontaktu z żywnością, sprawia, że coraz większe znaczenie ma ich ocena z punktu widzenia wymagań sanitarno-higienicznych. Bardzo ważny element tej oceny stanowi oznaczanie migracji specyficznej substancji małocząsteczkowych do żywności. Z punktu widzenia zagrożeń związanych z migracją substancji szkodliwych do żywności, najmniejsze zagrożenie stwarzają opakowania szklane oraz z papieru i tektury. Natomiast z największym ryzykiem wiąże się stosowanie opakowań z tworzyw sztucznych. Opakowania z tworzyw sztucznych są obecne na rynku stosunkowo od niedawna. Jako pierwsza, na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku pojawiła się uodporniona na wilgoć folia z regenerowanej celulozy, uważana za naturalne tworzywo sztuczne i obiegowo zwana celofanem. Każda następna dekada przynosiła wzrost zastosowań w dziedzinie opakowań coraz to nowych rodzajów odkrytych wcześniej tworzyw. Metody badania migracji szkodliwych substancji z opakowań do żywności Testing methods of harmful substances migration from packaging to food KAROL BAL, ZBIGNIEW MIELNICZUK Ze względu na szczególne cechy materiałów opakowaniowych celowe wydaje się omówienie specyficznych substancji szkodliwych dla zdrowia zawartych przede wszystkim w opakowaniach z tworzyw sztucznych. Należy zauważyć, że tworzywa sztuczne mogą występować także w opakowaniach wielomateriałowych, składających się w przeważającej części z papieru lub tektury. Opakowania z tworzyw sztucznych Polimery jako związki wielkocząsteczkowe nie wykazują zdolności migracji do żywności i są uznawane za nietoksyczne. Obawy budzą natomiast substancje małocząsteczkowe, które we wzajemnym kontakcie produktu spożywczego z opakowaniem mogą migrować z materiału opakowaniowego do żywności, stwarzając zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Dotyczy to zarówno monomerów wykorzystanych w procesie polimeryzacji, [...]

Projekt SoLaPack - zapobieganie migracji substancji szkodliwych z opakowań pochodzenia celulozowego


  Opakowania, oprócz podstawowej funkcji ochronnej, coraz częściej spełniają funkcję narzędzia informacyjnego, marketingowego i reklamowego. Jednym ze sposobów wyróżnienia opakowania jest jego wielobarwne zadrukowanie oraz lakierowanie zewnętrznej powierzchni. Papier i tektura nie stanowią wystarczającej bariery do zatrzymania migracji szkodliwych substancji i istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego znajdującego się w nich produktu spożywczego. Obecne w opakowaniach różne resztkowe środki pomocnicze, kleje, barwniki, rozjaśniacze optyczne oraz inne substancje uszlachetniające dodawane w procesie produkcyjnym, a także wprowadzane powierzchniowo z farb drukowych i lakierów mogą przedostawać się do żywności. Skutecznym sposobem zabezpieczenia produktów spożywczych może być zastosowanie odpowiednich warstw barierowych naniesionych na wewnętrzną stronę opakowania. Opracowanie warstwy sorpcyjnej pomiędzy opakowaniem a produktem spożywczym jest celem międzynarodowego projektu badawczego SoLaPack (Sorption Layers for Paperbased Packaging Materials), realizowanego w ramach inicjatywy CORNET przez jednostki naukowo-badawcze z Polski, Niemiec i Belgii. Powłoki barierowe wytwarzane są z różnorodnych substancji sorpcyjnych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, takich jak: zeolity, cyklodekstryny, zmodyfikowane ziarna skrobi, glinokrzemiany- betonity oraz mieszaniny krzemionki koloidalnej i wodorotlenku glinu. Jako substancje krytyczne wybrane zostały do badań cztery substancje szkodliwe dla zdrowia: benzofenon, bisfenol A, ftalany i oleje mineralne, mogące występować w opakowaniach celulozowych. Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością wykazały bardzo zróżnicowaną zawartość substancji krytycznych (benzofenon, bisfenol A, ftalany i oleje mineralne), w niektórych przypadkach wynosiła ona kilkadziesiąt a nawet kilkaset mg/kg. Badania te potwierdziły celowość opracowania materiałów opakowaniowych z naniesioną warstwą sorpc[...]

Zastosowanie Tenaxu do optymalizacji powłok barierowych dla opakowań z papieru i tektury


  Opakowania do żywności zachwycające grafiką i bogactwem kolorów (rys. 1.), wykonane jednak z nieodpowiednich surowców mogą być poważnym źródłem zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego umieszczonych w nich produktów spożywczych. Do żywności migrować mogą obecne w opakowaniach rozmaite resztkowe substancje pochodzące z: podłoża, klejów, barwników, rozjaśniaczy optycznych, a także związki wprowadzone w procesie produkcyjnym lub też naniesione powierzchniowo w postaci farb drukowych i lakierów [1]. Opakowania wykonane z papieru i tektury nie posiadają wystarczających właściwości barierowych do zatrzymania szkodliwych substancji, dlatego też istnieje poważne ryzyko przedostawania się substancji niebezpiecznych dla zdrowia do zapakowanej żywności. Jednym ze sposobów zabezpieczenia produktów spożywczych przed migracją szkodliwych substancji może być zastosowanie odpowiednich powłok barierowych od wewnętrznej strony opakowania. Opracowanie warstwy sorpcyjnej pomiędzy opakowaniem celulozowym a produktem spożywczym jest celem międzynarodowego projektu badawczego SoLaPack (Sorption Layers for Paperbased Packaging Materials) w ramach inicjatywy CORNET (Collective Research NETworking). Projekt "Zapobieganie migracji krytycznych substancji przez zastosowanie warstwy sorpcyjnej na materiale opakowaniowym pochodzenia celulozowego" realizowany jest od maja 2012 roku przez jednostki naukowo- -badawcze z Polski, Niemiec i Belgii [2].WPolsce wnioskodawcą i koordynatorem jest Polska Izba Opakowań (PIO), zaś wykonawcami: Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Tech- OPAKOWANIE 8/2014 76 PACKAGING SPECTRUM APPLICATION OF TENAX FOR THE OPTIMIZATION OF BARRIER COATINGS F[...]

Mikotoksyny w żywności i opakowaniach do żywności - metody badań. Część I Występowanie i charakterystyka DOI:10.15199/42.2016.5.3


  Jed ną z pod sta wo wych funk cji opa ko wa nia do pro duk tów spo żyw czych jest za po bie ga nie ich psu ciu oraz za cho wa nie pod sta wo wych cech żyw no ści ta kich jak: war tość od żyw cza, smak, za pach. Ist nie je bar dzo wie le przy czyn psu cia się pro duk - tów spo żyw czych, mo gą to być zmia ny: mi kro bio lo gicz ne, bio - che micz ne, che micz ne i in ne. Naj po waż niej szy mi za gro że nia mi dla zdro wia, a na wet ży cia czło wie ka są ska że nia żyw no ści drob - no ustro ja mi oraz grzy ba mi mi kro sko po wy mi czy li ple śnia mi. Źró dłem drob no ustro jów mo gą być nie tyl ko żyw ność, ale su - row ce wy ko rzy sty wa ne do jej pro duk cji, opa ko wa nie, a tak że śro do wi sko. Do sko na łym no śni kiem drob no ustro jów jest kurz znaj du ją cy się w oto cze niu, osia da ją cy na po wierzch niach pro - duk tu spo żyw cze go pod czas je go wy twa rza nia czy pa ko wa nia. Jed nym z naj bar dziej tok sycz nych, na tu ral nych za nie czysz - czeń żyw no ści są mi ko tok sy ny. Mi ko tok sy ny (gr. my cos - grzyb, łac. to xi cum - tru ci zna) to pro duk ty wtór ne go me ta bo li zmu róż - nych ga tun ków grzy bów strzęp ko wych, zna nych po wszech nie pod na zwą ple śni. Sprzy ja ją ce wa run ki roz wo ju grzy bów, do któ - rych za li cza się: od po wied ni skład pod ło ża, je go kon sy sten cję, wy so ką wil got ność i sprzy ja ją cą tem pe ra tu rę oto cze nia, de cy - du ją o me ta bo li zmie, a tak że o ilo ści wy twa rza nych przez nie mi - ko tok syn. W tab. 1. ze sta wio no przy kła do we grzy by ple śnio we oraz wy twa rza ne przez nie mi ko tok sy ny. Na rys. 1., 2., 3. i 4. przed sta wio no bu do wę mor fo lo gicz ną i zdję cia mi kro sko po we naj czę ściej wy stę pu ją cych ple śni z ro - dza jów: Asper gil lus (tzw. pędz la ki),[...]

Mikotoksyny w żywności i opakowaniach do żywności - metody badań. Część II Metody chemiczne DOI:10.15199/42.2016.8.2


  Wstęp Z uwa gi na po wszech ność wy stę po wa nia ple śni oraz ich tok sycz nych me ta bo li tów mi ko tok syn [1] w żyw no ści, opa ko wa - niach i śro do wi sku po win na być pro wa dzo na sta ła kon tro la ich za war to ści. No wo cze sne me to dy ba da nia za war to ści za rów no ple śni, jak też mi ko tok syn mu szą cha rak te ry zo wać się wy so ką wy kry wal no ścią, pre cy zją, czu ło ścią oraz w mia rę krót kim cza - sem uzy ska nia wy ni ku ana li zy. Ba da nia ple śni i pro du ko wa nych przez nie mi ko tok syn moż na pro wa dzić dwo ma róż ny mi me to - da mi ana li tycz ny mi - kla sycz ną bio che micz ną (ho dow la ną) lub che micz ną in stru men tal ną (tab. 1). Me to dy tra dy cyj ne po le ga ją ce na ho dow li ple śni na pod ło - żach mi kro bio lo gicz nych nie za wsze po zwa la ją na stwier dze nie, czy w ba da nej prób ce jest obec na grzyb nia i w ja kiej ilo ści, a przede wszyst kim czy są obec ne pro duk ty jej me ta bo li zmu - mi ko tok sy ny. W ba da niach ho dow la nych wy zna cza ne jest naj - mniej sze stę że nie związ ku ha mu ją ce go wzrost ple śni MIC (ang. Mi ni mal In hi bi to ry Con cen tra tion). Ozna cze nie po le ga na przy - go to wa niu se rii pro bó wek z płyn nym pod ło żem wzro sto wym dla drob no ustro jów, na stęp nie do pro bó wek wpro wa dza się od po - wied ni śro dek drob no ustro jo bój czy w stę że niach ma le ją cych oraz jed na ko wą ilość za wie si ny da nej ple śni z ho dow li. Po trwa - ją cej 16 do 18 go dzin in ku ba cji w tem pe ra tu rze 35°C spraw dza się, w któ rych pro bów kach roz wi nę ły się ho dow le (ob ser wo wa - ne jest zmęt nie nie, co świad czy o wzro ście ple śni). Ogra ni cze - niem me to dy ho dow la nej jest moż li wość wy kry wa nia tyl ko obec no ści ży wych, zdol nych do wzro stu ko mó rek i stwier dze nie ewen tu al ne go ska że nia mi ko tok sy na mi. W ba da niach bez pie czeń stwa żyw no ści, opa ko wań oraz śro do wi ska w za kre sie ska żeń m[...]

Mikotoksyny w żywności i opakowaniach do żywności - metody badań. Część III. Aktywne opakowania o własnościach antydrobnoustrojowych DOI:10.15199/42.2017.7.2


  Mycotoxins in food and food packaging - test methods. Part III. Packaging with antimicrobial function. STRESZCZENIE: Jedną z funkcji opakowania do produktów spożywczych jest zapobieganie ich psuciu oraz zachowanie podstawowych cech żywności takich jak: wartość odżywcza, smak, zapach. W opakowaniach aktywnych kontrolowane oddziaływanie pomiędzy zapakowanym produktem spożywczym a jego otoczeniem ma wpływ na hamowanie niekorzystnych przemian zachodzących w żywności, co zapewnia utrzymanie jakości i wydłużenie czasu bezpiecznego ich przechowywania. Jednym z rodzajów opakowań aktywnych są opakowania o właściwościach antymikrobiologicznych, w których wykorzystuje się różne biologicznie aktywne substancje. Duże zastosowanie jako środek biobójczy w formowaniu powłok przeciw drobnoustrojowych w opakowaniach do żywności ma nizyna. Prowadzono badania nad możliwością zastosowania natamycyny jako aktywnej substancji do produkcji opakowań charakteryzujących się właściwościami antypleśniowymi. IN ENGLISH: One of the functions of food packaging is to prevent spoilage and preserve basic food characteristics such as nutritional value, taste, aroma. In active packaging, the controlled interaction between the packaged food product and its environment affects the inhibition of adverse changes in food, thus ensuring the quality and prolonging the safe storage time. One type of active packaging is an antimicrobial packaging in which biologically active substances are used. As a biocidal agent in the formation[...]

Mikotoksyny w żywności i opakowaniach do żywności - metody badań. Część 4. Środowisko procesu produkcyjnego DOI:10.15199/42.2019.4.2


  Mycotoxins in food and food packagings - test methods. Part 4. Environment of the production process. STRESZCZENIE: Jednym z niebezpiecznych zanieczyszczeń żywności świeżej lub mało przetworzonej jest obecność pleśni, której toksyczne metabolity mikotoksyny stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Źródłem niebezpiecznych drobnoustrojów mogą być surowce wykorzystywane do produkcji żywności, opakowania, ale również środowisko produkcji żywności, pakowania czy magazynowania. Zarodniki pleśni mogą się łatwo przenosić w powietrzu, a w przy odpowiednich warunkach wilgotności i temperatury może występować ich szybki rozrost. Kontrola obecności mikotoksyn w surowcach, w opakowaniach jak i w środowisku produkcyjnym ma na celu wyeliminowanie czynników stanowiących potencjalne zagrożenie skażenia mikotoksynami żywności oferowanej konsumentowi. Do badania mikotoksyn w różnych materiałach stosowana jest z powodzeniem technika chromatografii cieczowej (HPLC) lub gazowej (GC) w połączeniu z detektorem spektrometrii mas (MS). ABSTRACT: One of the most dangerous contaminants of fresh or poorly processed food is the presence of mold, whose toxic mycotoxin metabolites pose a threat to human health and life. The source of dangerous micro-organisms may be raw materials used for food production, packaging, but also environment of food production, packaging or storage. Mold spores can easily be carried in the air, and in the good conditions of humidity and temperature[...]

Zastosowanie chromatografi i gazowej i spektrometrii mas do badania migracji benzofenonu i 4-metylobenzofenonu z zadrukowanych opakowań do żywności

Czytaj za darmo! »

Zdecydowana większość wszystkich produktów żywnościowych trafi ających na rynek sprzedawana jest w zadrukowanych opakowaniach. W związku z tym istnieje duże zagrożenie skażenia żywności składnikami farb drukarskich migrujących z opakowań do żywności Na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Toksylogicznego 6 marca 2009 r. dokonano oceny sytuacji w odniesieniu do obecności i benzofenonu (BP) (rys. 1) 4-metylobenzofenonu (4-MBP) (rys. 2), z farb drukarskich stosowanych na opakowaniach żywności w niektórych produktach spożywczychRównież Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), na wniosek Komisji Europejskiej rozpoczął ocenę ryzyka dotyczącą BP i 4-MBP. W związku z tym Europejskie Stowarzyszenie Producentów Farb Drukarskich (European Printing Ink Association) oraz Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opakowań Kartonowych (European Carton Makers Association, ECMA) skierowały do swoich członków zalecenie, w którym stwierdziły, że farby drukarskie zawierające 4-MBP i BP są nieodpowiednie do drukowania opakowań żywności, chyba, że transfer [...]

Badania opakowań z polistyrenu przeznaczonych do wyrobów czekoladowych


  Polistyren (PS) jest powszechnie stosowanym materiałem opakowaniowym. Właściwości fizykomechaniczne tego polimeru, takie jak sztywność, łatwość termoformowania czy barwienia, są wykorzystywane w produkcji opakowań [1].Opakowania polistyrenowe o zróżnicowanych, czasami bardzo efektownych kształtach są z powodzeniem stosowane do pakowania produktów spożywczych, między innymi wyrobów cukierniczych,wtymczekolady. Zgodnie z Rozporządzeniem(WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, opakowania te podlegają badaniom w celu potwierdzenia zgodności z ustanowionymi wymaganiami. Badania obejmują oznaczanie poziomu migracji globalnej, poziomu migracji specyficznej oraz ocenę sensoryczną. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań wybranej grupy opakowań jednostkowych z polistyrenu, wykonanych w Laboratorium Badań Materiałów i Opakowań Jednostkowych Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań COBRO w Warszawie. Badania w zakresie migracji globalnej oraz oceny organoleptycznej prowadzono dla wybranych losowo opakowań z polistyrenu, wyprodukowanych przez różnych krajowych producentów. Były to opakowania formowane termicznie w różnych kształtach (tacki, pudełka itp.) bezbarwne i barwione na kolor brązowy, stosowane do pakowania wyrobów czekoladowych lub z polewą czekoladową. Na rys. 1 przedstawiono tackę na słodycze (typowe opakowanie z polistyrenu). Badania migracji globalnej z opakowań z PS przeprowadzono z zastosowaniem 2 płynów modelowych imitujących żywność zawierającą tłuszcz: izooktanu i 95% etanolu, zgodnie z normą PN-EN 1186-14 [2]. Do badania migracji globalnej zastosowano metodę przez napełnienie wyrobu [3] w następujących warunkach kontaktu: dla izooktanu 2 dni w temperaturze 20°C, dla 95% etanolu 10 dni w temperaturze 40°C [4, 5]. W tab. I przedstawiono uzyskane wyniki oznaczania migracji globalnej opakowań z PS[...]

Badanie migracji plastyfikatorów do Tenaxu z opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością


  1. Wstęp Plastyfikatory (zmiękczacze) są jednymi z podstawowych środków pomocniczych modyfikujących właściwości fizyczne oraz przetwórcze materiałów [1, 2]. Jako plastyfikatory stosowane są ciecze organiczne zawierające grupy estrowe (silnie polarne), przedzielone dużymi ugrupowaniami niepolarnymi. Wprowadzenie plastyfikatorów powoduje częściowe rozpuszczenie oraz spęcznienie tworzywa. Wnikanie cząsteczek plastyfikatora pomiędzy łańcuchy lub aglomeraty makrocząsteczek tworzywa powoduje zmniejszenie oddziaływania międzycząsteczkowego (zmniejszenie sił van der Waalsa), zwiększenie odległości między segmentami tworzywa, co skutkuje zwiększeniem elastyczności układu. Obecność plastyfikatora powoduje obniżenie temperatury zeszklenia oraz temperatury płynięcia, a równocześnie ma działanie smarujące zewnętrznie/wewnętrznie (w zależności od polarności cząsteczek zmiękczacza). Ze względu na stopień mieszalności z tworzywem wyróżnia się dwie grupy plastyfikatorów: pierwszorzędowe (o nieograniczonej mieszalności) oraz drugorzędowe, tzw. ekstendery (wykazujące ograniczoną mieszalność z matrycą). OPAKOWANIE 7/2013 BADANIA I ROZWÓJ BADANIA I CERTYFIKACJA 73 W zależności od rodzaju i przeznaczenia materiałów plastyfikatory są dodawane w ilości od kilku do nawet 50%, jak ma to miejsce w przypadku plastyfikowanego PVC. Do najbardziej popularnych plastyfikatorów z grupy pierwszorzędowych należą diestry kwasu ftalowego z alkoholami o zróżnicowanej długości łańcucha od C4 do C13, a zwłaszcza następujące ftalany: ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan diizononylu (DINP), ftalan diizodecylu (DIDP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan diizobutylu (DIBP), ftalan benzylobutylu (BBP). Do plastyfikatorów pierwszorzędowych zaliczane są również estry kwasu adypinowego np. adypinian dioktylu (DOA), adypinian bis- (2-etyloheksylu) [...]

 Strona 1  Następna strona »