Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA WALKOWICZ"

ANALIZA UMACNIANIA SIĘ DRUTÓW UZYSKANYCH Z MATERIAŁÓW WSADOWYCH Z MIEDZI GATUNKU Cu-OFE I Cu-ETP W PROCESIE CIĄGNIENIA


  Współczesny przemysł elektrotechniczny i elektroniczny stawia coraz to wyższe wymagania względem właściwości fizykochemicznych i technologicznych miedzi dedykowanej do produkcji kabli i przewodów elektrycznych. Odpowiedzią na te potrzeby stał się rozwój nowoczesnych metod ciągłego odlewania miedzi beztlenowej, które mimo niższej wydajności w porównaniu do technologii ciągłego odlewania i walcowania pozwalają na uzyskiwanie wyrobów specjalistycznych o ściśle zaprojektowanych i dedykowanych właściwościach. Produkty te, oprócz wysokiej przewodności elektrycznej, muszą także charakteryzować się bardzo dobrą odkształcalnością na druty i mikrodruty. Z kolei podatność do procesów przeróbki plastycznej na zimno warunkowana jest m.in. strukturą krystaliczną i czystością chemiczną materiału wsadowego. W związku z powyższym, w pracy dokonano analizy procesu umacniania się drutów uzyskanych z materiałów wsadowych z miedzi beztlenowej gatunku Cu-OFE z linii Upcast i Rautomead oraz z miedzi tlenowej Cu-ETP z linii Contirod w procesie ciągnienia. Ukazano krzywe zmian właściwości mechanicznych drutów uzyskanych z prętów i walcówek w funkcji odkształcenia rzeczywistego oraz ich interpretację. Określono parametry równań opisujących w matematyczny sposób przebiegi zmian granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie w funkcji odkształcenia. Całość pracy uzupełnia analiza mikrostruktur materiałów wsadowych z miedzi gatunku Cu-OFE i Cu-ETP do procesu ciągnienia oraz otrzymanych drutów. Kontynuację analizy porównawczej stanu strukturalnego badanych materiałów stanowią także obrazy z mikroskopu skaningowego powierzchni przełomów po statycznej próbie rozciągania dla drutów o średnicy 0,5 mm z obu gatunków miedzi. Słowa kluczowe: proces ciągnienia, umacnianie, druty, miedź Cu-OFE, miedź Cu-ETP ANALYSIS OF THE OFE AND ETP COPPER WIRES STRENGTHENING DURING DRAWING PROCESS The requirements of modern electrotechnical and electrical industry concerning on the ph[...]

POMIARY PARAMETRÓW TRANSMISYJNYCH KABLI TELEINFORMATYCZNYCH PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI


  W artykule przedstawiono analizę wyników pomiarów właściwości transmisyjnych trzech kabli teleinformatycznych UTP kategorii 6, wykonanych według tej samej technologii, a różniących się jedynie materiałami żył przewodzących (miedź gatunku Cu-ETP i C u-OFE). Celem pomiarów prowadzonych przy prądzie stałym o niskiej częstotliwości wynoszącej 800 Hz było określenie wpływu rodzaju materiału żyły przewodzącej, a w szczególności jego struktury krystalicznej na wartości rezystancji elektrycznej, asymetrii rezystancji elektrycznej, pojemności skutecznej oraz asymetrii pojemności skutecznej. Słowa kluczowe: kable teleinformatyczne, parametry transmisyjne, miedź beztlenowa Cu-OFE, miedź Cu-ETP RESEARCH OF LOW FREQUENCY TRANSMISSION PARAMETERS OF DATA COMMUNICATION CABLES This paper presents an analysis of the results of measurements of transmission properties of category 6 UTP data cables which conductors were made from different materials (Cu-ETP and Cu-OFE grade copper). The aim of the measurements Dr inż. Monika Walkowicz - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Al. A. Mickiewicza, 30-059 Kraków. e-mail: monika.walkowicz@agh.edu.pl Rudy Metale R59 2014 nr 9 s. 434÷440 435 carried out with a constant current of low frequency of 800 Hz was the influence of type of conductor materials especially the crystal structure on electrical resistance, asymmetry of electrical resistance, effective capacity and asymmetry of effective capacity. Keywords: data communication cables, transmission parameters, oxygen free electronic (OFE) copper, electrolytic tough pitch (ETP) copper Wstęp Materiałem wsadowym do procesu ciągnienia drutów i mikrodrutów miedzianych wykorzystywanych w kablach i przewodach elektrycznych jest walcówka lub pręt odlewany. Na skalę przemysłową wyroby takie produkuje się metodą ciągłego odlewania i walcowania (COiW) lub metodą ciągłego od[...]

BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH STOPÓW MIEDZI W ATMOSFERZE SZTUCZNEGO POTU DOI:10.15199/67.2018.1.2


  WPROWADZENIE Problematyka badań przedstawionych w artykule dotyczy skuteczności miedzi i jej stopów w eliminacji bakterii, co dzieje się na skutek interakcji pomiędzy jonami miedzi a DNA bakterii, co w konsekwencji prowadzi do trwałego uszkodzenia błony komórkowej [2, 3, 6]. Te niezwykłe własności miedzi były znane ludziom od wieków. Starożytni Grecy, Rzymianie i Aztekowie wykorzystywali miedź w celach leczniczych [4]. Egipcjanie używali jej do uzdatniania wody pitnej, zaś uważany za ojca medycyny Hipokrates, zalecał stosowanie miedzi w leczeniu otwartych ran i podrażnień skórnych. Rzecz jasna współczesna medycyna wykorzystuje dużo bardziej zaawansowane metody farmakologiczne, ale niestety ich powszechność spowodowała, że wiele bakterii w pełni uodporniło się na działanie antybiotyków. Znajduje to swój wyraz w rosnącej liczbie zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Jedną z dróg rozprzestrzeniania się takich infekcji są powszechnie dotykane powierzchnie klamek, włączników oświetlenia, poręczy łóżek i krzeseł szpitalnych oraz wielu innych wyrobów. Są one wykonane z popularnych materiałów, takich jak: tworzywa sztuczne, stal nierdzewna czy aluminium, dlatego można je w łatwy sposób zastąpić stopami miedzi, których właściwości przeciwdrobnoustrojowe zostały dowiedzione w wielu pracach naukowych i które eliminują bakterie na powierzchniach dotykowych w czasie od jednej do maksymalnie kilku godzin. I mimo, że istnieje wiele praktycznych przykładów zastosowania antybakteryjnych miedzianych powierzchni dotykowych, to wciąż istnieje sporo problemów, które trzeba rozwiązać, w celu spełnienia wymagań tego specyficznego rynku [1]. Jednym z nich jest zagadnienie utleniania czyli korozji miedzi i jej stopów, wywołanej kontaktem z potem rąk ludzkich. OPIS EKSPERYMENTU Miedź wysokiej czystości chemicznej Cu-ETP oraz siedem stopów miedzi poddano badaniom laboratoryjnym - testom korozyjnym w atmosferze syntetycznego potu zgodnie z normą br[...]

WPŁYW CZASU EKSPOZYCJI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH STOPÓW MIEDZI W ROZTWORZE SYNTETYCZNEGO POTU NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ DOI:10.15199/67.2018.3.2


  WSTĘP Z uwagi na swoje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, stopy miedzi w postaci wyrobów z powierzchniami dotykowymi instalowane są w ośrodkach opieki zdrowotnej, przyczyniając się tym samym do obniżenia ilości zakażeń wewnątrzszpitalnych [5]. Jednakże w warunkach eksploatacyjnych, pod wpływem długoczasowego kontaktu miedzianych wyrobów dotykowych z potem rąk ludzkich, następuje tworzenie się na ich powierzchni warstewek korozyjnych o grubości od kilku μm do kilku tysięcy μm, utworzonych przez tlenki miedzi CuO i Cu2O [6]. Przykładowo w artykule pt. Survival of bacteria on metallic copper surfaces in a hospital trial [2] podano, że ze względu na zwiększoną podatność czystej miedzi do pokrywania się produktami korozji (m.in. atmosferycznej), materiał ten wykazuje skłonność do zmiany kolorystyki, wpływając tym samym na obniżenie wyglądu estetycznego. Dlatego też tematyka badań wpływu atmosfery, czy też roztworów mogących powodować korozję miedzi i jej stopów, zwłaszcza pod kątem przeciwdrobnoustrojowych - miedzianych wyrobów dotykowych jest współcześnie przedmiotem wielu prac naukowych. W artykule pt. Study of relative color stability and corrosion resistance of commercial copper alloys exposed to hand contact and synthetic hand sweat [1] jego autorzy stwierdzili, że po długotrwałym kontakcie z roztworem imitującym sztuczny pot (mieszanina NaCl i kwasu octowego) na powierzchni stopów miedzi powstają warstewki Cu2O, których grubość zależna jest od zawartości miedzi w materiale, w szczególności im jest ona 11 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 3 większa, tym utworzona warstwa będzie grubsza. Także tematyka wpływu sztucznego potu na odporność korozyjną materiałów metalicznych znalazła swój wyraz w opracowanych normach branżowych m.in. PN-ISO 3160-2 [4], PN -EN 1811 [3] dotyczących odpowiednio ingerencji atmosfery i roztwo[...]

CHARAKTERYSTYKA WŁASNOŚCI DRUTÓW MIEDZIANYCH W GATUNKU ETP OTRZYMYWANYCH Z KATOD O RÓŻNYM POZIOMIE ZANIECZYSZCZEŃ

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wybranych problemów z obszaru metalurgii i przetwórstwa walcówki z miedzi w gatunku ETP z linii Aurubis i Transkat oraz drutu otrzymanego z katod produkowanych w KGHM Polska Miedź S.A. / o. Huta Miedzi GŁOGÓW (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). Omówiono charakterystyczne różnice we własnościach fizycznych tych materiałów i wynikające stąd możliwości aplikacyjne, a także zespół wymagań stawianych przez procesy przeróbki plastycznej wobec tych materiałów wsadowych. Scharakteryzowano wpływ czystości chemicznej katody na przewodność elektryczną drutów i ich podatność do wyżarzania po procesie ciągnienia. Szczegółowej analizie poddano wyniki badań odporności cieplnej drutów i ich ścisłej korelacji z atomami pierwiastków domieszek. Przedstawiono metodę analizy pod kątem wpływu na własności mechaniczne i stan energetyczny drutów. Badany problem posiada podstawowe znaczenie praktyczne dla klasyfikacji katod pod kątem ich przeznaczenia na walcówkę o znakomitej podatności do wyżarzania przeznaczonej do ciągnienia na maszynach wielobiegowych z dużymi prędkościami, w których jednocześnie odkształceniu poddaje się kilkadziesiąt drutów. Słowa kluczowe: Katoda Cu‐CATH‐1; Katoda Cu‐CATH‐2; Aurubis; Transkat; ETP; Proces ciągnienia; Temperatura rekrystalizacji CHARACTERISTICS OF PROPERTIES OF WIRES MADE OF ETP COPPER OBTAINED FROM CATHODES WITH DIFFERENT LEVELS OF POLLUTION The article presents the analysis of chosen problems from the area of the metallurgy and the processing of the wire rod from Aurubis and Transkat lines and the wire received from copper cathodes produced in KGHM Polska Miedź S.A. (Cu‐CATH‐1, Cu‐CATH‐2). The paper presents characteristic differences in physical properties of these materials and resulting from here application possibilities and also the set of requirements of process. Analyzed in detail were the influence of Cu cathodes chemical[...]

Charakterystyka technologii produkcji miedzi beztlenowej do zastosowań na cele elektryczne

Czytaj za darmo! »

Powszechność stosowania układów elektronicznych i elementów elektrotechnicznych spowodowała rozwój nowej grupy produktów o wysokozaawansowanych własnościach w postaci kabli, przewodów, mikrodrutów oraz elementów połączeniowych. Niezawodny przesył sygnału elektrycznego stanowi newralgiczny punkt prawie każdego typu urządzenia wykorzystującego energię elektryczną. Podstawowym materiałem spełniającym rolę przewodnika stosowanym w powyższych aplikacjach jest miedź wysokiej czystości chemicznej o specjalnie ukształtowanej strukturze. Jest ona nazywana miedzią funkcjonalnie doskonałą (FPC). Niniejszy artykuł koncentruje uwagę na przemysłowych metodach uzyskiwania miedzi beztlenowej (OF) o czystości chemicznej rzędu 5N. W szczególności, dokonano analizy technologii ciągłego topienia i odlewania miedzi beztlenowej na przykładzie instalacji Upcast® i Rautomead® oraz nowatorskiej technologii Ohno Continuous Casting®, której głównym celem jest uzyskanie materiału wysokiej czystości charakteryzującego się dodatkowo ukierunkowaną strukturą i jak najmniejszą ilością ziaren. Abstract. Universality of usage of electronic circuits and electrotechnical elements caused development of a new group of products with highadvanced features in the form of cables, leads, microwires and connection elements. Reliable transmission of electrical signal determines trouble spot almost of all types of device which use electric energy. Basic material which fulfils part of conductor, used in above applications, is copper with high chemical clarity and with special formed structure. It is called Functionally Perfect Copper (FPC). Hereby article fixes the attention on industrial methods of Oxygen Free Copper (OF) obtainment with chemical clarity of 5N series. Particularly, there were made the analysis of industrial technologies of continuous melting and casting of Oxygen Free Copper, for example Upcast® and Rautomead® installation and innovative technolog[...]

Problematyka kruchości wodorowej miedzi stosowanej na żyły przewodzące w kablach ognioodpornych

Czytaj za darmo! »

Podczas projektowania instalacji elektrycznych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie się kabli w wysokich temperaturach. W momencie powstania pożaru ważne jest, aby w jak największym stopniu ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się płomienia i jednocześnie oddalić niebezpieczeństwo powstawania toksycznych dymów. Powyższe wymagania spełniają kable ognioodporne samogasnące, których powłoka izolacyjna wykonana jest z materiałów bezhalogenowych trudnopalnych. W tego typu konstrukcjach, jako materiał na żyłę przewodzącą stosuje się głównie miedź Cu-ETP. Jednakże z uwagi na fakt podatności miedzi Cu-ETP na kruchość wodorową w wysokich temperaturach, w jej miejsce stosuje się coraz częściej miedź beztlenową. Brak tlenu w miedzi oddala bowiem niebezpieczeństwo choroby wodorowej, a tym samym daje gwarancję jak najdłuższej pracy systemów kablowych w warunkach pożaru. W pracy przeprowadzono badania, których głównym celem była ocena odporności na chorobę wodorową żył miedzianych w gatunku Cu-ETP i Cu-OFE gołych i w izolacji bezhalogenowej. Istotnym źródłem informacji oceniającym zachowanie się kabli poddanych działaniu wysokich temperatur było określenie ich własności wytrzymałościowych oraz obserwacje struktury po procesie wygrzewania w różnych temperaturach. Abstract. During wiring system design used in public utility facility there is necessary to pay particular attention to the conservation of cables in high temperature. At the moment when the fire appeared the important is to reduce, in high step, the possibility of flames spreading and simultaneously avert danger of toxic smoke formation. Above requirements fulfill so-called fireproof and self-extinguishing cables, which insulating coat is made of slow-burning and halogen-free materials. In such way of construction, as a conductor material is Cu-ETP copper mainly used. However, in view of susceptibility of Cu-ETP copper to so-called hydroge[...]

Selected aspects of evolution properties of oxygen free copper for high-advanced electrotechnical application

Czytaj za darmo! »

The shaping of properties of metallic materials in the process of continuous casting takes place through changes in the parameters of the technological process, i.e., the temperature of liquid metal, casting rate, flow size and crystallizer cooling water temperature. In this work, characterization of the influence of parameters of the casting process has been carried out, especially that of the casting rate on formation of material structure in terms of the quantity, size and shape of grains. The properties of copper wires for highly advanced electro-technical applications (audio-video cables, fireproof cables, car bundles) have also been characterized. Streszczenie. Kształtowanie własności materiałów metalicznych w procesie ciągłego odlewania odbywa się na drodze zmiany parametrów procesu technologicznego tj. temperatury ciekłego metalu, prędkości odlewania, wielkości przepływu i temperatury wody chłodzącej krystalizator. W pracy dokonano charakterystyki wpływu parametrów procesu odlewania, a w szczególności prędkości odlewania na kształtowanie się struktury materiału pod kątem ilości, wielkości oraz kształtu ziaren, a także własności drutów miedzianych przeznaczonych do wysokozaawansowanych aplikacji elektrotechnicznych (kable audio-video, kable ognioodporne, wiązki samochodowe). (Wybrane zagadnienia oceny własności miedzi beztlenowej pod kątem jej zastosowania w wysokozaawansowanych konstrukcjach elektrotechnicznych). Keywords: oxygen free copper, continuous melting and casting line, wires, audio-video cables. Słowa kluczowe: miedź beztlenowa, proces ciągłego topienia i odlewania, druty, kable audio-video. Analysis of the problem The rapid development of electronics and broadly understood electro-technology imposes a need for the search for new materials allowing for rapid lossless transmission of electric signals. The universality of use of electronic systems and electro-technical elements has caused the emergence of a new group of p[...]

METODA KIERUNKOWEGO KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW KRYSTALICZNYCH


  Światowa ekspansja przemysłu metalurgicznego, związanego w sposób nieodłączny z hutnictwem, a także dynamiczny rozwój metod doświadczalnych fizyki ciała stałego, determinują wejście na rynek elektroniczny nowych gatunków materiałów o coraz to wyższych poziomach własności użytkowych. Jednym z przykładów takiego funkcjonalnego materiału jest miedź beztlenowa gatunku Cu‐OFE (Oxygen Free Electronic). Z uwagi na brak zawartości tlenków CuO i Cu2O stworzyła nowe możliwości kształtowania własności fizycznych, technologicznych i eksploatacyjnych — jako niezbędnych do zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii elektrotechnicznej. Ponadto, z uwagi na proces produkcji polegający na metodzie ciągłego odlewania, materiał ten wykazuje specjalnie ukierunkowaną strukturę charakteryzującą się ziarnami wydłużonymi w kierunku zgodnym z wektorem gradientu temperatury na froncie krystalizacji metalu. W przypadku aplikacji miedzi beztlenowej w konstrukcjach kablowych najwyższej jakości, m.in.: przewodach teleinformatycznych kategorii 6 i 7, kablach głośnikowych, mikrofonowych i do akustyki profesjonalnej, odgrywa to kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na uzyskanie pożądanych własności transmisyjnych na drodze m.in. obniżenia strat pojemnościowych kabla, czy też podwyższenie jakości tłumienia zakłóceń, w porównaniu do tradycyjnie stosowanej na cele elektryczne miedzi gatunku Cu‐ETP (Electrolytic Tough Pitch) zawierającej tlen, a wytwarzanej na drodze przeróbki plastycznej na gorąco. I chociaż tlen w miedzi spełnia szereg korzystnych funkcji to jego obecność w miedzi beztlenowej, którą określa się mianem "funkcjonalnie doskonałej" jest niewskazana z powodu zmniejszenia ciągliwości oraz mikrosegregacji. Ponadto, mimo iż walcowanie na gorąco powoduje pełną homogenizację dendrytycznej struktury odlewniczej, to towarzysząca mu wysoka temperatura i powstające na powierzchni tlenki, które są następnie zawalcowywane wykluczają aplikację tego materiału[...]

CHARAKTERYSTYKA CECH MATERIAŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH MIEDZI BEZTLENOWEJ DEDYKOWANEJ DO APLIKACJI KABLOWYCH


  Dokonująca się w ostatnich latach na świecie ekspansja przemysłu metalurgicznego ściśle związanego z hutnictwem, a tak-że rozwój metod doświadczalnych fizyki ciała stałego determinują wejście na rynek elektroniczny i elektrotechnicznych no-wych gatunków miedzi o coraz to wyższym poziomie własności użytkowych. Jednym z takich materiałów jest miedź beztle-nowa OFE (Oxygen Free Electronic Copper), która z uwagi na brak obecności tlenków (CuO, Cu2O) stwarza nowe możliwości kształtowania własności fizycznych, technologicznych i eksploatacyjnych - niezbędnych do zastosowań w różnych gałę-ziach przemysłu elektrotechnicznego. Ponadto z uwagi na proces produkcji wykonywany techniką ciągłego odlewania ma-teriał charakteryzuje się specjalnie ukształtowaną strukturą ziaren umożliwiającą podniesienie przewodności elektrycznej. W przypadku aplikacji miedzi beztlenowej w konstrukcjach kablowych (m.in.: przewody teleinformatyczne przesyłu danych, dźwięku i obrazu) odgrywa to kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala na istotne oszczędności materiałowe i ekonomiczne w porównaniu do tradycyjnie stosowanej na cele elektryczne miedzi tlenowej ETP (Electrolytic Tough Pitch Copper). Przy-kładem przemysłowej technologii wytwarzania miedzi beztlenowej jest metoda UPCAST®, która uruchomiona została w Zakładzie Przetwórczym Huty Miedzi Cedynia w Orsku. Zastosowane parametry procesu technologicznego (m.in.: pręd-kość odlewania, ilość wody chłodzącej krystalizator) decydują o jakości wyrobów tj. drutów uzyskiwanych metodami prze-róbki plastycznej zarówno na zimno, jak i na gorąco. Oprócz tego istotną rolę odgrywa jakość materiałów wsadowych do procesu ciągłego topienia, którymi są katody gatunku Cu-CATH-1 (LME Grade-A) charakteryzujące się wysoką czystością Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych, dr inż. Beata Smyrak, mgr inż. Monika Walkowicz - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, [...]

 Strona 1  Następna strona »