Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał JURKOWLANIEC"

Efekty dotychczasowej współpracy


  Województwo dolnośląskie może pochwalić się już ponad 10-letnią współpracą z niemieckim krajem zwiazkowym Saksonią. Porozumienie będące jej prawną podstawą zostało podpisane w 1999 r. przez wojewodę i marszałka województwa dolnośląskiego z premierem Saksonii. Dziedziny zainteresowań i realizacji wspólnych projektów to od wielu lat oprócz ochrony środowiska także rozwój regionalny, innowacyjność, oszczędna energetyka i odnawialne źródła energii, planowanie przestrzenne w obszarze przygranicznym, rynek pracy i bezpieczeństwo, usprawnianie komunikacyjnych połączeń drogowych i kolejowych. Wspólne działania województwa dolnośląskiego i Saksonii planuje, realizuje i monitoruje od tego czasu Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza. Podczas wspólnych spotkań omawiano zagadnienia przemieszczania zanieczyszczeń powietrza w rejonie przygranicznym, czystości wód przygranicznych, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz ograniczania hałasu. Pozwoliło to na zapobieganie sytuacjom niepożądanym. Ograniczono emisję gazów i pyłów z produkcji energii elektrycznej na bazie węgła brunatnego oraz emisji hałasu z Elektrowni Turów w Bogatyni (obecnie: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA - Oddział Elektrownia Turów). W 2009 roku odbyły się dwa owocne spotkania, poświęcone akustycznym oddziaływaniom Elektrowni, w których uczstniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, saksońskiego Krajowego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa z Drezna oraz Elektrowni Turów. Omawiano na nich wyniki niemieckich pomiarów hałasu oraz plan działań dla zminimalizowania oddziaływania akustycznego Elektrowni. Pracuje w niej sześć nowoczesnych bloków energetycznych z kotłami fl uidalnymi, w których realizowane jest wysokosprawne suche odsiarczanie spalin oraz trzy, starszej generacji, z kotłami pyłowymi, wyposażone w instalacje suchego odsiarczania spalin. Ze wszystkimi kotłami współpracują wysokosprawne elektrofi ltry o sku[...]

 Strona 1