Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"JACEK borowsKi"

Właściwości wytrzymałościowe wyciskanych profili aluminiowych serii 5xxx oraz wpływ procesu ich spawania na wytrzymałość zmęczeniową DOI:10.15199/28.2015.6.4


  Strength properties of extruded aluminum profiles of the 5xxx series and the influence of welding process on fatigue strength 5xxx series alloys with Mg as main alloying element are even three times more corrosion resistant than the most popular alloys of 6xxx series (AlMgSi). In this article, strength and fatigue tests results of extruded profiles, made of 5754, 5083 and 5019 alloys and TIG welded are shown. Tensile strength test of welded butt joints, carried out according to PN-EN ISO 4136, show that all of the welded joints meet minimum strength criterium according to PN-EN ISO 15614-2. Specimens fractured in base material, which in the case of aluminium alloys indicates that there is no faults in the weld and in the heat affected zone. Examinations revealed slight decrease of tensile strength of AlMg alloys welded profiles. Accelerated fatigue tests by Locati method have been performed for alloys, so fatigue strength of initial materials without welded joints and welded profiles have been compared. Fatigue tests revealed very good fatigue strength of welded alloys - the same level have been reached. Key words: TIG welding, AlMg alloys, extrusion. Stopy serii 5xxx zawierające Mg jako główny składnik stopowy są nawet trzy razy odporniejsze na korozję od najbardziej rozpowszechnionych stopów serii 6xxx (AlMgSi). W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych profili wyciskanych ze stopów 5754, 5083 oraz 5019 oraz spawanych metodą TIG. Badania wytrzymałości na rozciąganie złączy doczołowych przeprowadzone według normy PN-ES ISO 4136 wykazały, że wszystkie złącza spawane spełniają kryterium minimalnej wytrzymałości według normy PN-EN ISO 15614-2. Badane próbki zrywały się w materiale podstawowym, co w przypadku złączy ze stopów aluminium świadczy o braku niezgodności w spoinie i strefie wpływu ciepła. Badania wykazały niewielkie zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie spawanych profili ze stopów AlMg. Zrealiz[...]

SPOSOBY ZWIĘKSZANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ WYMIENNIKÓW CIEPŁA WYKONANYCH ZE STOPÓW ALUMINIUM

Czytaj za darmo! »

Analiza niszczenia korozyjnego wymienników ciepła stosowanych w wymiennikach ciepła samochodów osobowych wykazała, że główną przyczyną powstawania przecieków w układzie klimatyzacji i chłodzenia silnika jest zewnętrzne agresywne środowisko chlorkowe. Najczęściej występuje korozja wżerowa, związana z miejscowym zniszczeniem warstwy tlenku aluminium. Producenci wymienników ciepła starają się zwiększyć odporność na korozję wżerową poprzez odpowiedni dobór elementów o różnym potencjale elektrochemicznym. W pracy przedstawiono wyniki badań nad optymalizacją procesu dyfuzyjnego wzbogacania warstwy wierzchniej rurki czynnika chłodzącego cynkiem. Warstwa wzbogacona cynkiem uzyskuje niższy potencjał elektrochemiczny, dzięki czemu zapobiega to rozszerzaniu się korozji w głąb materiału. Badanio[...]

KSZTAŁTOWANIE PLASTYCZNE STOPU ALUMINIUM 2017 O STRUKTURZE NANOMETRYCZNEJ

Czytaj za darmo! »

Praktyczne zastosowanie metali nanokrystalicznych jest uwarunkowane znajomością szerokiej charakterystyki ich właściwości. W literaturze dominują wyniki pomiarów twardości natomiast mało jest wyników określających ich np. plastyczność w zakresie zakładanej obróbki plastycznej. Materiały te zalicza się do materiałów trudnoodkształcalnych. W artykule przedstawiono wyniki badania plastyczności stopu aluminium o strukturze nanometrycznej określanej w statycznej próbie ściskania w temperaturze od 20 do 300 °C, stosując różną prędkość odkształcania. Badaniom poddano półwyrób w postaci pręta o średnicy 3 mm hydrostatycznie wyciskany oraz próbki wycięte z materiału wyjściowego. Stwierdzono wzrost naprężenia uplastyczniającego dla drutu wyciskanego oraz silny wpływ prędkości odkształcenia w temperaturze 200 °C i wyższej. Różnica twardości próbek po ściskaniu pomiędzy materiałem wyjściowym a wyciskanym wynosi ok. 20 HV0,1 natomiast dla próbek ściskanych w 300 °C została ona zniwelowana w wyniku zachodzącej rekrystalizacji i utraty struktury nanometrycznej. Na podstawie tych badań określono parametry kształtowania materiału pozwalające zachować nanostrukturę. Słowa kluczowe: rekrystalizacja, stopy aluminium, struktura nanometryczna, ściskanie Dr inż. Jacek Borowski, dr inż. Hanna Wiśniewska‐Weinert, dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska prof. nzw. — Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Warszawa. Rudy Metale R55 2010 nr 7 UKD 669.015.2:669.715-047.37: :620.173:620.3:669-126:539.214-047.37 487 PLASTIC FORMING OF ALUMINIUM ALLOY 2017 WITH NANOMETRIC STRUCTURE Practical application of nanocrystallic metals depends on the knowledge of the broad characteristics of their properties. In literature, the results of hardness measurements dominate while little results defining, for instance, their plasticity in the range of the assumed plastic forming.The materials belong to the category of hard‐to deform materials. The wo[...]

ZJAWISKO KOROZJI W ALUMINIOWYCH WYMIENNIKACH CIEPŁA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Czytaj za darmo! »

Główną przyczyną otrzymywania ewentualnych zwrotów gwarancyjnych wymienników ciepła wykonanych ze stopów aluminium jest powstała nieszczelność i stopniowy ubytek czynnika chłodzącego. W pracy wskazano źródła powstałych nieszczelności na podstawie przeprowadzonych badań skraplaczy samochodów osobowych, w których stwierdzono korozyjny charakter ubytku materiału. We wcześniejszych pracach wskazywano głównie na zewnętrzne agresywne środowisko chlorkowe powodujące występowanie korozji wżerowej. W tej pracy zwrócono jeszcze uwagę na inne możliwe przyczyny pojawienia się korozji, takie jak parametry lutowania, zastosowane zestawy materiałów oraz lokalna zmiana składu chemicznego powierzchni rurki z czynnikiem chłodzącym, powodująca zmianę jej potencjału elektrochemicznego. W pracy przedstawiono również wyniki badań najnowszych rozwiązań materiałowych zwiększających odporność na korozję elementów układu klimatyzacji. Słowa kluczowe: skraplacz, stopy aluminium, korozja THE PHENOMENON OF CORROSION IN ALUMINIUM HEAT EXCHANGERS OF MOTOR CARS The major reason of guarantee claims concerning heat exchangers made of aluminium alloys is leakage and gradual loss of the coolant. The work indicates the reasons of the leakages basing on the examination of motor car condensers in which Dr inż. Jacek Borowski, mgr inż. Justyna Wendland, mgr inż. Krzysztof Żak — Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań. Rudy Metale R55 2010 nr 9 UKD 536.2:620.193:669.715: :621.175:629.114.6 608 corrosive character of material loss has been determined. Former works have indicated mainly external aggressive chloride environment resulting in pitting corrosion. The present work draws attention also to other possible reasons of corrosion, such as soldering parameters, the material sets applied and local change of the surface chemical composition of the coolant pipe resulting in a change of the electrochemical potential. The work also presents the investigation results of the l[...]

Łączenie miedzi i aluminium o strukturze ultradrobnoziarnistej


  W pracy opisano badania dotyczące łączenia miedzi i aluminium metodami obróbki plastycznej na zimno. Celem badań spajania było uzyskanie trwałego połączenia aluminium i miedzi w wyniku spęczania swobodnego materiału oraz ocena wytrzymałości spoiny i zmian struktury materiału w miejscu łączenia. W efekcie otrzymano trwałe połączenia materiałów ultradrobnoziarnistych wytworzonych z prętów metodą hydrostatycznego wyciskania. This paper describes a study on bonding of copper and aluminum methods of cold plastic forming. The aim of the study was to obtain permanent bonding a combination of aluminum and copper as a result of upsetting of the material and evaluation of the bond strength of the material and changes in structure at the joint. This results in stable connection of ultrafine grained materials produced from rods by hydrostatic extrusion. Słowa kluczowe: miedź, aluminium, materiały ultra drobnoziarniste, spajanie Key words: copper, aluminum, ultra fine-grained materials, bonding.1. Wstęp. Badania w zakresie spajania metali na zimno prowadzone są obecnie na całym świecie od wielu lat. Warto zaznaczyć, że dotychczas pojawiło się wiele publikacji naukowych, krajowych [1÷5] i zagranicznych [6÷8], opisujących to ciekawe zagadnienie badawcze. Jednym z rozwijanych kierunków badań jest proces łączenia blach metodą zaciskania. Większość udoskonalanych metod łączenia materiałów metalicznych polega na wykorzystaniu odkształcenia i łączeniu z wykorzystaniem sił powierzchniowego przyciągania (siły adhezji) [9÷11]. Znana jest metoda łączenia, oparta na zasadzie platerowania i wykorzystuje się ją do łączenia dwóch różnych metali [12÷14]. Jednak najczęściej stosowanym procesem spajania metali, na drodze odkształcenia plastycznego, jest walcowanie pakietowe lub wielopakietowe (ARB), umożliwiające łączenie głównie jednego gatunku materiału. Metoda ta, oprócz możliwości samego spajania, pozwala na uzyskiwanie rozdrobnionych struktur metalicznych (z metali [...]

WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK HYDROKSYAPATYTOWYCH MODYFIKOWANYCH NANOCZĄSTECZKAMI SREBRA DOI:10.15 199/67.2015.7.2


  Głównym celem badań było określenie ilości uwalnianych jonów srebra z powłok hydroksyapatytowych modyfikowanych nanocząstkami srebra. Próbki do badań uzyskano poprzez modyfikację powierzchni stopu tytanu Ti6Al4V, polegającą na natryskiwaniu plazmowym hydroksyapatytu i następnie osadzaniu nanocząstek srebra z zawiesiny. Nanocząstki srebra ze względu na swoje silne właściwości bakteriobójcze są jednym z najbardziej obiecujących nanomateriałów w medycynie. Dzięki zastosowaniu nanocząstek srebra możliwe jest osiągnięcie wysokiego działania przeciwdrobnoustrojowego przy jednoczesnym zastosowaniu niskich stężeń srebra. Z uwagi na aktywne oddziaływanie nanocząstek srebra na ludzki organizm podjęto działania mające na celu wyznaczenie ilości uwalnianych jonów z powierzchni, a także określenie przewodnictwa jonowego. Ponadto modyfikowane powłoki hydroksyapatytowe poddano badaniom zwilżalności powierzchni oraz odporności korozyjnej. Słowa kluczowe: stop tytanu Ti6Al4V, hydroksyapatyt, nanocząstki srebra, uwalnianie jonów, zwilżalność PROPERTIES OF HYDROXYAPATITE COATINGS MODIFIED WITH SILVER NANOPARTICLES The main purpose of this study was to investigate the kinetics of silver ions release process from hydroxyapatite coating modified with silver nanoparticles. Test samples were obtained by modification of surface of the Ti6Al4V titanium alloy, such modification based on plasma spraying of hydroxyapatite and then deposition of silver nanoparticles from the suspension. Silver nanoparticles because of their strong antibacterial properties are one of the most promising nanomaterials in medicine. Thanks to the use of silver nanoparticles, it is possible to achieve a high antimicrobial activity at a low silver concentration. Due to active interaction of silver nanoparticles on the human body a study to designate the amount of ions released from the surface, as well as the determination of ionic conductivity was carried out. Furthermore, the surface wetta[...]

Wpływ wyciskania metodą KOBO na wytrzymałość zmęczeniową stopu aluminium 7075 DOI:10.15199/28.2015.6.3


  Effect of KOBO extrusion method on the fatigue strength of 7075 aluminum alloy Investigations on the AW-7075 aluminum alloy in the F state, following the KOBO extrusion, supersaturation and aging have been carried out. Results have been presented of the measurements of hardness, tensile tests and fatigue strength tests performed with the classic and Locati accelerated method (stepwise increasing stress by approx. 70 MPa every 30 to 60 thousand cycles). The tensile tests have been performed on conical samples (with a variable diameter of the curve radius of 72 mm). The aim of the investigations was the assessment of the influence of the KOBO method forming of a half-product in the temperature of 400°C subsequently chilled with water at the outlet of the cast on the mechanical properties of the alloy and a comparison with the material not subject to the extrusion. The results obtained in the tensile tests have shown similar elasticity boundary, which was approx. 600 MPa and tensile strength above 650 MPa. The tests have been performed on thermally processed samples to state T6 and following the KOBO extrusion and short-term supersaturation and aging. Similar results were obtained in the measurements with the Brinell method. They were 176 HB for the T6 material and 175 HB for the material following the KOBO extrusion and thermal processing. The results of the fatigue tests carried out at the frequency of 15 Hz, maximum stress of 354 MPa in the pulsating — tensile cycle indicate that the KOBO extrusion process with the subsequent supersaturation and aging improves its fatigue strength. The results obtained with the Locati method indicated similar fatigue strength of all tested materials. The samples in the F state during fatigue tests were loaded with the stress of 425 MPa, which was greater by 45 MPa than the tensile strength determined in the tests. This confirms the deformation strengthening that took place during the dynamic tests. Key w[...]

Badanie możliwości walcowania wyciskanych profili ze stopu aluminium 5754 DOI:10.15199/24.2016.9.2


  Examination of the possibility of rolling the extruded profile of aluminum alloy 5754 W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wyciskanego stopu aluminium 5754 zawierającego około 3,5% Mg. Stopy tej serii 5xxx są nawet trzy razy odporniejsze na korozję od najbardziej rozpowszechnionych stopów serii 6xxx (AlMgSi). Celem pracy jest ocena możliwości wyciskanego i następnie walcowania płaskownika o grubości 6 mm z tego stopu. Stop ten cechuje się wytrzymałością na rozciąganie 180 MPa przy stosunkowo niskiej granicy plastyczności 70 MPa. W wyniku walcowania na zimno uzyskano wzrost wytrzymałości i twardości stopu przy zmniejszeniu wydłużenia. W wyniku walcowania na zimno otrzymano wzrost granicy plastyczności do ponad 280 MPa i 290MPa Rm, zachowując plastyczność na poziomie 3% wydłużenia, co powoduje, że taki materiał jest bardzo atrakcyjny dla zastosowań przemysłowych zwłaszcza, jeśli uwzględnić jego wyższą odporność na korozję. Zrealizowano również próbę gięcia trójpunktowego w celu oceny zdolności do kształtowania. Kryterium odbiorowym w takim przypadku jest jakość powierzchni gięcia, która silnie zależy od wielkości gniotu zadanego podczas walcowania. Profil po wyciskaniu z tego stopu posiada zdolność do gięcia nawet do 180 stopni bez pojawiania się nieciągłości. This paper presents the results of studies mechanical properties of extruded aluminum alloy 5754 about 3.5 % Mg content. 5xxx series alloys are three times more resistant to corrosion than the most widespread 6xxx series alloys (AlMgSi).The aim was to evaluation of possibilities of shaping and rolling of the section with a thickness of 6 mm, extruded of this alloy. This alloy are characterized by a tensile strength of 180 MPa at a relatively low yield strength of 70 Mpa. As a result the cold rolling was obtained increase in strength and hardness of the alloy at a reduced elongation.As a result of the cold rolling can be achieved increase in the yield strength above[...]

Odkształcalność metalicznych stopów metali wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami spiekania

Czytaj za darmo! »

Praktyczne zastosowanie wyrobów wytwarzanych niekonwencjonalnymi metodami, takimi jak SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selectve Laser Sintering) oraz metali o strukturze mikro- i nanokrystalicznej jest uwarunkowane znajomością charakterystyk ich właściwości. W pracy przedstawiono wyniki badań uzyskane w próbie ściskania próbek stali, wykonanych niekonwencjonalnymi i innowacyjnymi technologiami, oraz porównano z próbkami wykonanymi klasycznymi metodami kucia i wyciskania na gorąco. Do badań plastyczności próbek o średnicy 2 i 3 mm zaprojektowano i wykonano specjalny przyrząd badawczy. Na podstawie analizy wykresów umocnienia wyznaczono moduł Younga oraz określono mechanizm odkształcenia plastycznego podczas ściskania. Practical application of products made by unconventional methods such as SLM (Selective Laser Melting), SLS (Selective Laser Sintering) as well as metals with micro- and nanocrystallic structure requires knowledge of broad characteristics of their properties. The paper present investigation results obtained in a compressive test of samples) manufactured by modern methods; the results were compared to those made by conventional method of forging, casting and hot extrusion. For compressing the samples of 2 and 3 mm diameter, it was necessary to make a special test device to determine plasticity. Basing on the consolidation curves, the Young’s modulus has been determined and the mechanism of plastic strain during compression have been defined. Słowa kluczowe: próba ściskania, struktura nanometryczna, PLC Key word: compression test, nanometric structure, PLC Wpr[...]

Właściwości półwyrobów wykonanych ze stopów aluminium o strukturze nanometrycznej


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych wybranych półwyrobów wykonanych ze stopu aluminium, wykonanych wyciskaniem hydrostatycznym (HE) oraz metodą KoBo. Określono plastyczność w próbie ściskania i wpływ obróbki cieplnej na charakter krzywej umocnienia stopu aluminium 7075. Półwyrób w postaci pręta o kształcie zębatki został poddany badaniom metalograficznym oraz wytrzymałościowym. Określono siłę wyłamania zęba oraz twardość. Analizowano również wpływ obróbki cieplnej (przesycania i starzenia) na wybrane właściwości mechaniczne. Trudno odkształcalny stop aluminium - 7075 po procesie wyciskania metodą KoBo staje się plastyczny i stwarza możliwość dalszego kształtowania. Obie metody pozwoliły uzyskać zadowalające cechy wytrzymałościowe przy zachowaniu ciągłości materiału. Wyroby wykonane w ten sposób można wytwarzać na skalę przemysłową. The paper presents the results of investigation of mechanical properties of selected semi-products made of aluminium alloys by the method of hydrostatic extrusion (HE) and by the KoBo method. Plasticity has been determined in a compression test and the influence of heat treatment on the shape of the work-hardening curve of 7075 aluminium alloy. A semi-product in the form of a toothed bar has been subjected to metallographic and strength examinations. The force of tooth break-off and hardness have been determined. The influence of heat treatment (impregnation and ageing) on the selected mechanical properties has also been analyzed. The hard-to-deform aluminium alloy - 7075, becomes plastic and further formable after the process of extrusion by the KoBo method. Both methods have allowed for obtaining satisfactory strength features while maintaining material continuity. Products made in this way can be manufactured in industrial scale. Słowa klu[...]

 Strona 1  Następna strona »