Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MARIA MUCHA"

Badania sorpcji wody przez drewno impregnowane polimerami


  Drewno, jako ogólnodostępny materiał naturalny o szczególnych właściwościach, od zarania dziejów jest wykorzystywane przez człowieka, a współcześnie znajduje zastosowanie zarówno w różnych gałęziach przemysłu, jak i w życiu codziennym ludności całego świata. Ze względu na wszechstronność zastosowań, drewno podczas użytkowania narażone jest na działanie szeregu czynników zewnętrznych, wpływających negatywnie na jego jakość (1). Do tych czynników należy zaliczyć zmienne warunki atmosferyczne, w tym przede wszystkim zmiany wilgotności, na które drewno jest szczególnie narażone, a także szkodliwe działanie owadów i mikroorganizmów, jak grzyby i bakterie rozkładające drewno. W celu zapobiegania niepożądanym wpływom warunków zewnętrznych na strukturę drewna, od początku jego eksploatacji starano się zabezpieczyć je różnego rodzaju impregnatami. Pierwszymi chemicznymi preparatami stosowanymi w ochronie drewna były wysoce szkodliwe dla środowiska preparaty typu CCA (chromowo-miedziowo-arsenowe). Wyczulenie na czystość ekologiczną i międzynarodowa polityka proekologiczna zmusiły do poszukiwania nowych impregnatów, które nie tylko wykażą się dużą skutecznością w zabezpieczeniu drewna, ale też nie będą miały negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko naturalne. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania impregnacją pewnymi polimerami, jako związkami o szczególnych właściwościach, a jednocześnie niemających wpływu na otaczające środowisko. Mimo że dotąd nie znalazły one szerokiego zastosowania w wieloskładnikowych preparatach impregnujących, istnieje duża szansa, że ich niepowtarzalne właściwości zapewnią im należne miejsce w systemach ochrony drewna. Dodatki substancji o odpowiednich właściwościach mogą wpłynąć na odporność, wytrzymałość oraz np. ogniotrwałość zaimpregnowanych materiałów drzewnych (2-5). Metodyka badań Materiały W doświadczeniu użyto chitozanu (CS) (rys. 1a) o stopniu deacetylacji 73,316% i lepkości 256 mPas, w[...]

Water retention and setting in gypsum/polymers composites Zatrzymanie wody i zestalanie w kompozytach gips/polimer DOI:10.15199/62.2016.5.22


  Four various hydroxyethylmethylcelluloses were added (up to 1% by mass) to gypsum to increase the water retention and gypsum setting time in the mortar. The gypsum setting time depended on the polymer type, its concn. and viscosity. The hydration/crystn. kinetics was described by the Avrami equation. Badano wpływ dodatku eterów celulozy do zaprawy gipsowej na zatrzymywanie wody w tej zaprawie oraz na wiązanie gipsu. Określono parametry kinetycznego równania krystalizacji. Stwierdzono, że wzrost kryształów gipsu jest kontrolowany dyfuzyjnie. Półwodny siarczan wapnia (CaSO4·0,5H2O) to spoiwo używane do pokrycia ścian wewnętrznych, otrzymywane przez termiczną dehydratację dwuwodnego siarczanu wapnia w piecach obrotowych. Spoiwo to zestala się i utwardza po zmieszaniu z wodą. Powstały gips jest słabiej rozpuszczalny w wodzie niż półwodny siarczan wapnia. Reakcją chemiczną podczas wiązania jest uwodnienie półhydratu siarczanu wapnia1, 2) wg równania (1): 2CaSO4·0,5H2O(hemihydrat) + 3H2O → 2CaSO4·2H2O(dihydrat) (1) Regulacja udziału wody jest poważnym problemem wszelkiego rodzaju zapraw budowlanych (np. gipsowych), ponieważ ma wpływ na ich urabialność, odporność na pękanie i retencję wody. Opracowanie domieszek łączących zarówno właściwości reologiczne, jak i retencje wody takich układów stanowi zatem istotny obszar badań w przemyśle budowlanym3). W nowoczesnych materiałach budowlanych, domieszki te pełnią ważną funkcję w procesie retencji wody. Ich główną rolą jest uniknięcie niekontrolowanej utraty wody do porowatych podłoży. Etery celulozy zdominowały rynek jako domieszki retencyjne ze względu na swoje korzystne cechy, opłacalność oraz kompatybilność ze środowiskiem. Najczęściej stosowane etery celulozy to hydroksyetylometyloceluloza (HEMC) i hydroksypropylometyloceluloza (HPMC). W zaprawach etery celulozy mają służyć m.in. zapewnieniu zatrzymania wody i poprawie wodożądności4, 5). Polimery mogą być adsorbo[...]

Chitozan i jego mieszaniny. Właściwości i zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Badania autorów nad chitozanem i jego mieszaninami prowadzone od wielu lat są skierowane na następujące zagadnienia: analizę strukturalną, ocenę mieszalności składników w roztworze i w stanie stałym, badania stabilności termicznej i radiacyjnej oraz możliwości aplikacyjne. Otrzymane wyniki potwierdzają dobrą mieszalność składników, spowodowaną silnymi oddziaływaniami typu jonowego w obrębi[...]

Hybrid polylactide composites for medical applications. Hybrydowe kompozyty PLA do zastosowań medycznych


  Porous hydroxyapatite/polylactide composites (used as implants of bone tissue) were impregnated with a soln. of ibuprofen, coated with a polylactide film (30 μm) and studied for drug release rate to a buffer soln. (pH 7.2). Similarly, transparent polylactide ibuprofen-contg. films filled with a nanoclay or modified with addn. of poly(ethylene glycol) were studied for the drug release rate to a buffer soln. (pH 5.5). The drug release kinetics was correlated with model equations. Both systems were found suitable for practical use as drug carriers.Przedstawiono wyniki badań kinetyki uwalniania substancji aktywnej ze struktur polimerowych w formie skafoldów (układów porowatych do implantacji tkanki kostnej) oraz filmów (systemów transdermalnych) do uwalniania leku. Jako substancji wzorcowej do analizy kinetyki uwalniania użyto ibuprofenu. Jest to substancja o działaniu przeciwbólowym oraz przeciwzapalnym. Nośniki leków zostały wytworzone z polilaktydu. Badaniu poddano układy o różnej zawartości substancji aktywnej, a także modyfikowane poprzez dodatki polimerowe oraz pokrycie zewnętrznymi warstwami ochronnymi. Polilaktyd (PLA) należy do grupy poliestrów alifatycznych. Rosnąca popularność tego polimeru wynika z jego dobrych właści-wości mechanicznych, biodegradowalności oraz naturalnych źródeł pochodzenia. PLA wykorzystywany jest przede wszystkim w przemyśle opakowaniowym oraz w zastosowaniach medycznych, jako materiał do produkcji: biodegradowalnych nici chirurgicznych, implantów [...]

 Strona 1