Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Józef CIUŁA"

Biogaz składowiskowy jako źródło energii odnawialnej

Czytaj za darmo! »

Jeszcze przez wiele lat w Polsce podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów, a szczególnie odpadów komunalnych, będzie ich składowanie. W złożu zdeponowanych odpadów na składowiskach zachodzą procesy fermentacji beztlenowej w związku z tym, iż odpady komunalne zawierają znaczną ilość frakcji organicznej, dzięki której powstaje gaz zwany biogazem składowiskowym. Ustawa o odpadach wprowadza począwszy od 2010 roku, ograniczenia w składowaniu odpadów komunalnych zawierających frakcję biodegradowalną i dopuszcza składowanie do 75% masy tych odpadów w stosunku do roku bazowego, jakim był 1995. Podstawowe składniki biogazu, tj. metan i dwutlenek węgla, zalicza się do najważniejszych gazów cieplarnianych. Zwiększenie ich stężenia w atmosferze powoduje pogłębienie się efekt[...]

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce i w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Wytwarzanie odpadów jest nieodłączną cechą aktywności gospodarczej, natomiast ich zagospodarowanie staje się dużym problemem wszystkich społeczeństw. Każdy niezagospodarowany i nie mający określonego przeznaczenia produkt nabywa właściwości odpadu. Każdy odpad staje się potencjalnym surowcem lub materiałem z chwilą jego zagospodarowania lub przeznaczenia do zagospodarowania. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powinno się odbywać z zachowaniem równowagi w środowisku oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Do podstawowych aktów prawnych obowiązujących w gospodarce odpadami komunalnymi należy zaliczyć ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do takich odpadów. przypadająca na 1 mieszkańca jest zdecydowanie wyższa - wynosi ok. 320 kg. Metodą odzysku odpadów jest zbiórka selektywna w punktach na terenie zabudowy szeregowej oraz segregacja odpadów u źródła na posesjach indywidualnych. Selekcja u źródła jest formą elastyczną, umożliwiającą stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. W zbiórce selektywnej zbierane są głównie odpady opakowaniowe, takie jak papier, szkło białe i kolorowe, butelki PET. Zebrane selektywnie odpady są doczyszczane na liniach sortowniczych, a następnie mogą być prasowane, belowane, i poddane recyklingowi. W 2008 roku selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w 2290 gminach. Odpady biodegradowalne były zbierane w 834 gminach, gdy w roku 2007 - tylko w 252. W 188 gminach nie zorganizowano selektywnej zbiórki odpadów (w 2007 w 312 gminach). Udział odpadów zebranych selektywnie z przeznaczeniem do recyklingu wzrósł z 5,1% w roku 2007, do 6,8% w roku 2008. Całkowita waga [...]

Analiza bezpieczeństwa jakosciowego wody uzdatnionej w ZUW w Starym Sączu DOI:10.15199/17.2019.12.2


  W świetle współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo ludności jest zapewnienie ciągłego dostępu do zdrowej i czystej wody. Obserwowany w środowisku naturalnym coraz powszechniejszy brak wody podziemnej i powierzchniowej dobrej jakości, wymusza zastosowanie przez przedsiębiorstwa wodociągowe wysokosprawnych technologii uzdatniania wody [2,6]. Przykładem infrastruktury krytycznej Sądecczyzny jest Zakład Uzdatniania Wody (ZUW) w Starym Sączu, zaopatrujący w wodę mieszkańców Nowego i Starego Sącza oraz gmin ościennych [2,6]. Celem niniejszej pracy jest dokonanie oceny skuteczności uzdatniania wody w układzie technologicznym zastosowanym w ZUW w Starym Sączu, na podstawie analizy próbek wody pobieranych w okresie roku kalendarzowego. Skuteczność działania układu technologicznego przedstawiono na tle całego procesu uzdatniania wody zastosowanego w zakładzie. Jakość wód rzeki Dunajec Surowcem, jaki zakład pobiera do uzdatniania jest woda z rzeki Dunajec. Jako rzeka górska, cechuje się wysoką zmiennością parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych zależnych od pór roku i pogody. Badania jakości wód rzeki Dunajec prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Krakowie pokazują, że rzeka na przestrzeni lat 2007-2016 znajdowała się w kategorii jakości wód A-2 i A-3 pod kątem parametrów fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych [3]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 woda sklasyfikowana w kategorii A-2 i A-3 wymaga odpowiednio wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicz- *) Mgr inż. Iwona Wiewiórska, mgr inż. Izabela Głaz - Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. Dr inż. Józef Ciuła - Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., PWSZ Nowy Sącz Analiza bezpieczeństwa jakosciowego wody uzdatnionej w ZUW w Starym Sączu The safety analisys of treated water in water treatment plant in Stary Sącz Iwona Wiewiórska, Izabela Głaz, Jó[...]

Polioptymalizacja procesu chemicznego i biologicznego usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych z wykorzystaniem wielowątkowego systemu sterowania predykcyjnego (MPC) DOI:10.15199/62.2019.11.25


  Celem procesu biologicznego oczyszczania ścieków jest dostarczenie do bioreaktora wymaganej ilości powietrza (tlenu) determinującego optymalny rozwój bakterii, które rozkładają substancje organiczne zawarte w ściekach1-5). W dotychczas stosowanym rozwiązaniu systemu sterowania napowietrzaniem przyjęto jako wartość referencyjną stężenie tlenu rozpuszczonego. W proponowanym rozwiązaniu systemu sterowania uwzględniona została silnie nieliniowa charakterystyka pracy bioreaktora jako obiektu sterowania. Nieliniowy charakter obiektu, zmienne warunki pracy oczyszczalni ścieków, wpływ zakłóceń, takich jak m.in. nierównomierny dopływ ścieków do bioreaktora, zmieniający się ładunek zanieczyszczeń, temperatura i zawartość substancji mineralnych wymuszają zmianę referencyjnego stężenia tlenu w czasie. Zawartość referencyjna tlenu określana jest poprzez regulację nadrzędną i uzależniona jest od zawartości azotu amonowego oraz azotanowego, co prowadzi do podwyższenia efektywności oczyszczania ścieków6-10). W przedstawionym podejściu trajektoria sterowania stężeniem tlenu dąży do osiągnięcia wartości referencyjnej. Część doświadczalna Obiekt badań Obiektem badań była oczyszczalnia ścieków komunalnych o wydajności 180 tys. RLM (równoważna liczba mieszkańców), przy średnim przepływie dobowym wynoszącym 25 tys. m3/d. Proces biologicznego oczyszczania ścieków realizowany był w bioreaktorze przepływowym typu UCT z wykorzystaniem technologii osadu czynnego przy drobnopęcherzykowym napowietrzaniu sprężonym powietrzem. Optymalny proces napowietrzania komory aerobowej wymagał dostarczenia dużej ilości energii elektrycznej (do napędu dmuchaw), co stanowiło ponad 45% rocznego zużycia energii elektrycznej w całym procesie technologicznym oczyszczania ścieków11- 16). Drugim elementem instalacji wymagającym optymalizacji zużycia energii elektrycznej był proces recyrkulacji wewnętrznej i zewnętrznej, który stanowił ponad 10% rocznego zużycia energii. Za[...]

 Strona 1