Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"szymon saLamon"

Charakterystyka procesu uszkodzeń suwnic lejniczych wydziału stalowni

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo metalurgiczne jest zakładem o ciągłym systemie produkcji. Z tego powodu transport technologiczny odgrywa zasadniczą rolę dla jego prawidłowego funkcjonowania. Elementami tego systemu transportowego są suwnice. Potrzeba zapewnienia sprawnego transportu zmusza personel do doskonalenia procesu ich eksploatacji. Można to osiągnąć poprzez wdrożenie wniosków z eksploatacyjnych badań ich niezawodności. W niniejszym artykule przedstawiono wybrany fragment badań ich niezawodności, dla jednej grupy suwnic hutniczych wydziału stalowni tego zakładu. Any metallurgical plant is a continuous production plant. For this reason, its process transport system plays a crucial role in its appropriate functioning. Overhead travelling cranes are element of plant’s process transport sy[...]

Analiza ilościowa procesu uszkodzeń układów suwnicy lejniczej


  Ilościowa analiza uszkodzeń układów suwnic lejniczych, przedstawiona w niniejszym artykule, zawiera dane liczbowe o uszkodze- niach tych obiektów technicznych. Stwierdzono między innymi, że wśród układów badanych suwnic można wyróżnić 5 grup ukła- dów o średniej liczbie uszkodzeń: 1, 3, 6, 12 i 20. Quantitative analysis of failures of ladle crane systems as presented in this paper contains numerical data concerning failures of these process facilities. Our findings include, inter alia, that 5 groups of systems can be discerned among the crane systems that we have reviewed, with the following average failure numbers: 1, 3, 6, 12, and 20. Słowa kluczowe: suwnice lejnicze, uszkodzenia układów suwnicy Key words: ladle cranes, crane system failures.Wprowadzenie. Stan techniczny każdej maszyny i każdego urządzenia ulega w trakcie ich eksploatacji degradacji z różną intensywnością. O postępującej degradacji suwnic może świadczyć liczba uszkodzeń ich układów. W niniejszej pracy poddano analizie proces uszkodzeń suwnic na poziomie złożoności "1" - układy. Znajomość procesu uszkodzeń suwnic umożliwia racjonalizację systemu ich eksploatacji. A to z kolei pozwala zabezpieczyć wysoki poziom ich zdatności, mierzonej współczynnikiem gotowości technicznej, co przy ciągłym charakterze procesu produkcyjnego w zakładzie metalurgicznym jest absolutnie nieodzowne. Warunki pracy suwnic lejniczych. Warunki pracy suwnic lejniczych determinowane są wiel- kością produkcji wydziału stalowni zakładu me- talurgicznego. Rozmieszczenie suwnic lejniczych i pieców do wytopu stali przedstawiono na rys. 1. Przedstawione rozmieszczenie pieców i suwnic ma [...]

Analiza ilościowa procesu uszkodzeń zespołów suwnicy lejniczej


  W artykule prezentowana jest ilościowa analiza uszkodzeń zespołów suwnic hutniczych. Pokazano kształtowanie się liczby uszkodzeń ze- społów dla poszczególnych układów suwnicy lejniczej. Uszkodzenia te dotyczą głównie jej elementów elektrycznych a w mniejszym stopniu elementów mechanicznych. Quantitative analysis of failures of ladle crane assembles is presented in this paper. Showing the formation of the number of assemble failures of individual systems of the ladle crane The failure were mainly concerned with the electrical elements and to lesser extent, the mechanical elements Słowa kluczowe: suwnice lejnicze, uszkodzenia zespołów suwnicy Key words: ladle cranes, crane assemble failures.Wprowadzenie. Znajomość przebiegu procesu uszkodzeń (losowy ciąg zdarzeń polegający na zmia- nie stanu niezawodnościowego - zdatny, niezdatny) suwnic lejniczych na poszczególnych ich poziomach złożoności, jest potrzebna dla sterowania ich eksplo- atacją, tj.: użytkowaniem i obsługiwaniem. Podstawo- wym celem procesu eksploatacji suwnic lejniczych jest zapewnienie nieprzerwanego transportu materiałów w wydziale stalowni. Globalnej charakterystyki procesu uszkodzeń suw- nic lejniczych wydziału stalowni dokonano w [1, 3]. Z kolei w [2] dokonano analizy ilościowej procesu uszkodzeń układów tych suwnic. Rozwiązywanie pro- blemów procesu eksploatacji suwnic lejniczych wyma- ga podobnej analizy uszkodzeń[...]

 Strona 1