Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Drzew ińska"

Niskogramaturowe powlekane papiery drukowe LWC i FCO


  Niskogramaturowe powlekane papiery drukowe Mianem powlekanych papierow drukowych okre.la si. papiery, na ktore nak.adane s. pow.oki pigmentowe. Pow.oka sk.ada si. z drobnoziarnistych bia.ych pigmentow nieorganicznych: 60 do 90% ziaren pigmentu ma .rednic. poni.ej 2 mikrometrow. Efektem naniesienia takiej warstwy jest wype.nienie przestrzeni mi.dzy w.oknami na powierzchni papieru, wskutek czego nast.puje polepszenie g.adko.ci papieru, rownomierno.ci absorpcji farby drukowej oraz podwy.szenie jej po.ysku. Jako.. papieru i otrzymywanych na nim nadrukow zale.y przy tym od rodzaju pigmentow, rodzaju i ilo.ci .rodkow wi...cych potrzebnych do zwi.zania ziaren pigmentow ze sob. i z powierzchni. papieru, gramatury pow.oki oraz metody powlekania i wyg.adzania. Najcz..ciej stosowanym pigmentem jest kaolin, ktorego ziarna, maj.ce kszta.t sze.ciok.tnych p.ytek o ma.ej grubo.ci, s. bardzo podatne na wyg.adzanie. Generowanie przez nie wysokiego po.ysku jest zwi.zane z lustrzanym odbiciem .wiat.a. Stosowany w papierach matowych naturalny w.glan wapnia ma ziarna sferyczne, ktore odbijaj. .wiat.o w sposob rozproszony (1). Nak.adanie pow.ok pigmentowych odbywa si. bezpo.rednio na maszynie papierniczej (on-line) lub poza maszyn. papiernicz. (off-line). Dobor metody powlekania zale.y od ..danej jako.ci produktu finalnego oraz rodzaju pod.o.a papierowego, na ktore ma by. nak.adana pow.oka. W zale.no.ci od gramatury pow.oki pigmentowej wytwarzane s. papiery o niskiej . LWC (Light Weight Coated), .redniej . MWC (Medium Weight Coated) i wysokiej gramaturze pow.oki . HWC (High lub Heavy Weight Coated). Terminem LWC powinno si. okre.la. wszystkie papiery o niskiej gramaturze pow.oki pigmentowej, i to niezale.nie od ..cznej gramatury tych papierow, ale zwykle w ten sposob okre.la si. cienkie, obustronnie powlekane papiery drukowe o ..cznej gramaturze do 72 g/m2 (2). Do tych papierow nale.. standardowe papiery LWC i papiery FCO (Film Coated Offset), kt[...]

 Strona 1